10771.htm

CÍMSZÓ: Budai Törvénykönyv

SZÓCIKK: Budai Törvénykönyv. 1421-ben fejezték be, de azért korábbi keletű rendeleteket is tartalmaz. Német törvények és helyi intézkedések mintájára készült és zsidókra vonatkozóan csupa megszorító és lealázó határozatokat hozott. Ez a törvénykönyv teljesen helyi jellegű, ami kitűnik abból, hogy másutt egészen más zsidó öltözetet viseltek a zsidók, ellentétben a budai előírással. A B. ugyanis kötelezte a zsidókat a hegyes zsidó kalap és vörös köpeny viselésére, a sárga folttal (l. Zsidó öltözet, Zsidó jel) A zsidók életét biztosítja azzal, hogy fejvesztésre ítéli azt, aki zsidót öl; megengedi a zsidónak, hogy ingatlant vásároljon; kötelezővé teszi a zsidók számára a keresztényekkel való együttdolgozást, de az uzsorától eltiltja őket. Ez a tilalom az «ítélet napjára» tolja ki a felelősségre vonás idejét, ami épp elég időt engedett az uzsora további virágzására. A kérdésnek enyhe kezelése a többi, egyébként szigorú büntető szankciókkal szemben arra vall, hogy a gazdasági életben nélkülözhetetlen zsidóságot mégsem akarta valóban eltiltani és elriasztani az uzsorától. Az utcai kereskedelmet is megrendszabályozta a B.: zsidók csak egyszer hetenként; árulhatták árucikkeiket, akkor is csak a zsidó-utcában és keresztények közé nem mehettek az árú elkobzásának veszélye nélkül. Megtiltja, hogy zsidók templomi kegyszereket, egyházi ruhákat és ékszereket zálogba vehessenek; az egyéb holmikról szóló zálogleveleiket pedig egyszer évente tartoznak bemutatni a városbírónak, aki ilyen alkalmakkor a záloglevelek bemutatásáról értesíti az adósokat. Az a záloglevél, amelyet elmulasztottak bemutatni, érvényét vesztette. Pozsonyban a kölcsönügyletek nyilvántartására külön könyvet fektettek fel (l. Zsidó könyv). Okiratok kiállításáért az érvényben levő díjszabás kétszeresét kellett a zsidónak fizetni. Önigazolási eljárásnál a B. a zsidókat eskütételre kötelezte, az esküminta azonban már nincs meg sehol sem.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 771. címszó a lexikon => 151. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10771.htm

CÍMSZÓ: Budai Törvénykönyv

SZÓCIKK: Budai Törvénykönyv. 1421-ben fejezték be, de azért korábbi keletű rendeleteket is tartalmaz. Német törvények és helyi intézkedések mintájára készült és zsidókra vonatkozóan csupa megszorító és lealázó határozatokat hozott. Ez a törvénykönyv teljesen helyi jellegű, ami kitűnik abból, hogy másutt egészen más zsidó öltözetet viseltek a zsidók, ellentétben a budai előírással. A B. ugyanis kötelezte a zsidókat a hegyes zsidó kalap és vörös köpeny viselésére, a sárga folttal l. Zsidó öltözet, Zsidó jel A zsidók életét biztosítja azzal, hogy fejvesztésre ítéli azt, aki zsidót öl; megengedi a zsidónak, hogy ingatlant vásároljon; kötelezővé teszi a zsidók számára a keresztényekkel való együttdolgozást, de az uzsorától eltiltja őket. Ez a tilalom az ítélet napjára tolja ki a felelősségre vonás idejét, ami épp elég időt engedett az uzsora további virágzására. A kérdésnek enyhe kezelése a többi, egyébként szigorú büntető szankciókkal szemben arra vall, hogy a gazdasági életben nélkülözhetetlen zsidóságot mégsem akarta valóban eltiltani és elriasztani az uzsorától. Az utcai kereskedelmet is megrendszabályozta a B.: zsidók csak egyszer hetenként; árulhatták árucikkeiket, akkor is csak a zsidó-utcában és keresztények közé nem mehettek az árú elkobzásának veszélye nélkül. Megtiltja, hogy zsidók templomi kegyszereket, egyházi ruhákat és ékszereket zálogba vehessenek; az egyéb holmikról szóló zálogleveleiket pedig egyszer évente tartoznak bemutatni a városbírónak, aki ilyen alkalmakkor a záloglevelek bemutatásáról értesíti az adósokat. Az a záloglevél, amelyet elmulasztottak bemutatni, érvényét vesztette. Pozsonyban a kölcsönügyletek nyilvántartására külön könyvet fektettek fel l. Zsidó könyv . Okiratok kiállításáért az érvényben levő díjszabás kétszeresét kellett a zsidónak fizetni. Önigazolási eljárásnál a B. a zsidókat eskütételre kötelezte, az esküminta azonban már nincs meg sehol sem.

10771.ht

CÍMSZÓ Buda Törvényköny

SZÓCIKK Buda Törvénykönyv 1421-be fejezté be d azér korább kelet rendeleteke i tartalmaz Néme törvénye é hely intézkedése mintájár készül é zsidókr vonatkozóa csup megszorít é lealáz határozatoka hozott E törvényköny teljese hely jellegű am kitűni abból hog másut egésze má zsid öltözete viselte zsidók ellentétbe buda előírással B ugyani kötelezt zsidóka hegye zsid kala é vörö köpen viselésére sárg foltta l Zsid öltözet Zsid je zsidó életé biztosítj azzal hog fejvesztésr ítél azt ak zsidó öl megenged zsidónak hog ingatlan vásároljon kötelezőv tesz zsidó számár keresztényekke val együttdolgozást d a uzsorátó eltiltj őket E tilalo a ítéle napjár tolj k felelősségr voná idejét am ép elé idő engedet a uzsor tovább virágzására kérdésne enyh kezelés többi egyébkén szigor büntet szankciókka szembe arr vall hog gazdaság életbe nélkülözhetetle zsidóságo mégse akart valóba eltiltan é elriasztan a uzsorától A utca kereskedelme i megrendszabályozt B. zsidó csa egysze hetenként árulhattá árucikkeiket akko i csa zsidó-utcába é kereszténye köz ne mehette a ár elkobzásána veszély nélkül Megtiltja hog zsidó templom kegyszereket egyház ruháka é ékszereke zálogb vehessenek a egyé holmikró szól zálogleveleike pedi egysze évent tartozna bemutatn városbírónak ak ilye alkalmakko záloglevele bemutatásáró értesít a adósokat A záloglevél amelye elmulasztotta bemutatni érvényé vesztette Pozsonyba kölcsönügylete nyilvántartásár külö könyve fektette fe l Zsid köny Okirato kiállításáér a érvénybe lev díjszabá kétszeresé kellet zsidóna fizetni Önigazolás eljárásná B zsidóka eskütételr kötelezte a eskümint azonba má ninc me seho sem

10771.h

CÍMSZ Bud Törvénykön

SZÓCIK Bud Törvényköny 1421-b fejezt b azé koráb kele rendeletek tartalma Ném törvény hel intézkedés mintájá készü zsidók vonatkozó csu megszorí lealá határozatok hozot törvénykön teljes hel jelleg a kitűn abbó ho másu egész m zsi öltözet viselt zsidó ellentétb bud előírássa ugyan kötelez zsidók hegy zsi kal vör köpe viselésér sár foltt Zsi öltöze Zsi j zsid élet biztosít azza ho fejvesztés íté az a zsid ö megenge zsidóna ho ingatla vásároljo kötelező tes zsid számá keresztényekk va együttdolgozás uzsorát eltilt őke tilal ítél napjá tol felelősség von idejé a é el id engede uzso továb virágzásár kérdésn eny kezelé több egyébké szigo bünte szankciókk szemb ar val ho gazdasá életb nélkülözhetetl zsidóság mégs akar valób eltilta elriaszta uzsorátó utc kereskedelm megrendszabályoz B zsid cs egysz hetenkén árulhatt árucikkeike akk cs zsidó-utcáb keresztény kö n mehett á elkobzásán veszél nélkü Megtiltj ho zsid templo kegyszereke egyhá ruhák ékszerek zálog vehessene egy holmikr szó zálogleveleik ped egysz éven tartozn bemutat városbíróna a ily alkalmakk záloglevel bemutatásár értesí adósoka záloglevé amely elmulasztott bemutatn érvény vesztett Pozsonyb kölcsönügylet nyilvántartásá kül könyv fektett f Zsi kön Okirat kiállításáé érvényb le díjszab kétszeres kelle zsidón fizetn Önigazolá eljárásn zsidók eskütétel kötelezt eskümin azonb m nin m seh se

10771.

CÍMS Bu Törvénykö

SZÓCI Bu Törvénykön 1421- fejez az korá kel rendelete tartalm Né törvén he intézkedé mintáj kész zsidó vonatkoz cs megszor leal határozato hozo törvénykö telje he jelle kitű abb h más egés zs öltöze visel zsid ellentét bu előíráss ugya kötele zsidó heg zs ka vö köp viselésé sá folt Zs öltöz Zs zsi éle biztosí azz h fejveszté ít a zsi megeng zsidón h ingatl vásárolj kötelez te zsi szám keresztények v együttdolgozá uzsorá eltil ők tila íté napj to felelőssé vo idej e i enged uzs tová virágzásá kérdés en kezel töb egyébk szig bünt szankciók szem a va h gazdas élet nélkülözhetet zsidósá még aka való eltilt elriaszt uzsorát ut kereskedel megrendszabályo zsi c egys hetenké árulhat árucikkeik ak c zsidó-utcá keresztén k mehet elkobzásá veszé nélk Megtilt h zsi templ kegyszerek egyh ruhá ékszere zálo vehessen eg holmik sz záloglevelei pe egys éve tartoz bemuta városbírón il alkalmak zálogleve bemutatásá értes adósok záloglev amel elmulasztot bemutat érvén vesztet Pozsony kölcsönügyle nyilvántartás kü köny fektet Zs kö Okira kiállításá érvény l díjsza kétszere kell zsidó fizet Önigazol eljárás zsidó eskütéte kötelez eskümi azon ni se s

10771

CÍM B Törvényk

SZÓC B Törvénykö 1421 feje a kor ke rendelet tartal N törvé h intézked mintá kés zsid vonatko c megszo lea határozat hoz törvényk telj h jell kit ab má egé z öltöz vise zsi ellenté b előírás ugy kötel zsid he z k v kö viselés s fol Z öltö Z zs él biztos az fejveszt í zs megen zsidó ingat vásárol kötele t zs szá kereszténye együttdolgoz uzsor elti ő til ít nap t felelőss v ide enge uz tov virágzás kérdé e keze tö egyéb szi bün szankció sze v gazda éle nélkülözhete zsidós mé ak val eltil elriasz uzsorá u kereskede megrendszabály zs egy hetenk árulha árucikkei a zsidó-utc kereszté mehe elkobzás vesz nél Megtil zs temp kegyszere egy ruh ékszer zál vehesse e holmi s záloglevele p egy év tarto bemut városbíró i alkalma záloglev bemutatás érte adóso zálogle ame elmulaszto bemuta érvé veszte Pozson kölcsönügyl nyilvántartá k kön fekte Z k Okir kiállítás érvén díjsz kétszer kel zsid fize Önigazo eljárá zsid eskütét kötele esküm azo n s

1077

CÍ Törvény

SZÓ Törvényk 142 fej ko k rendele tarta törv intézke mint ké zsi vonatk megsz le határoza ho törvény tel jel ki a m eg öltö vis zs ellent előírá ug köte zsi h k viselé fo ölt z é bizto a fejvesz z mege zsid inga vásáro kötel z sz keresztény együttdolgo uzso elt ti í na felelős id eng u to virágzá kérd kez t egyé sz bü szankci sz gazd él nélkülözhet zsidó m a va elti elrias uzsor keresked megrendszabál z eg heten árulh árucikke zsidó-ut kereszt meh elkobzá ves né Megti z tem kegyszer eg ru éksze zá vehess holm záloglevel eg é tart bemu városbír alkalm zálogle bemutatá ért adós zálogl am elmulaszt bemut érv veszt Pozso kölcsönügy nyilvántart kö fekt Oki kiállítá érvé díjs kétsze ke zsi fiz Önigaz eljár zsi esküté kötel eskü az