10772.htm

CÍMSZÓ: Budai zavargások

SZÓCIKK: Budai zavargások. 1494-ben kezdődtek, nemsokára a nagyszombati vérvád után (l. Nagyszombati vérvád). Az összecsődült és felizgatott tömeg a zsidókat megtámadta, úgy hogy a kancellár, Bakács Tamás egri püspök a maga embereivel verette szét a támadókat. A zavargás elfojtása véráldozatba került és három keresztény gyermeket is eltiportak Bakács lovasai. Súlyosabb kimenetelű zavargás ismétlődött meg az 1496-i országgyűlés bezárásának idején. Keresztény gyerekek a zsidó-utcában beverték a házak ablakait, mire a zsidók a gyerekeket elkergették. Nagy tömeg csődült erre össze és ki akarták fosztani a zsidók házait. Bakács megint intézkedett, hogy emberei védjék meg a zsidókat, de a népszerűtlen kancellár fegyvereseinek megjelenése jobban felkavarta a tömeghangulatot. A zavargók megrohanták a zsidók házait és rabolni, fosztogatni kezdtek. Néhány főúrnak végre sikerült késő éjjel lecsillapítani a zendülőket, de hajnalban újból csak hozzá kezdtek a fosztogatáshoz. A csőcselék, amely egyre növekedett, formális ostrom alá vette a zsidók házait a kapukat betörték és mindent, amit a házakban találtak, elraboltak. A polgárság kénytelen volt tehetetlenül végignézni azt a vandalizmust, közbenjárásuk még jobban felbőszítette a tömeget, úgy hogy az a többi városrészben is rabolni kezdett. A rend helyreállítására kiküldött nemesek és főpapok csapatai is csatlakoztak a fosztogatókhoz. A kifosztás veszedelme most már az egész várost fenyegette, mire a király a palota parancsnokának vezetése alatt kirendelte a testőreit a zendülés elfojtására. A testőrség néhány fosztogatót elfogott és nyomban kivégezte a csőcselék szeme láttára. Így sikerült megfélemlíteni a tömeget, amely lecsendesedett, mind amellett a néphangulat tovább izzott a főpapság ellen, amelyet egyebek mellett azért is gyűlöltek, mert most védelem alá vette a zsidókat. Maga a király sem mert sokáig nyilvánosan megjelenni a zendülés után. Az ilyen zavargások kisebb-nagyobb mértékben gyakran megismétlődtek, úgy hogy a tehetősebb budai zsidók azon igyekeztek, hogy családjukat és vagyonukat biztos helyen elhelyezhessék. A zsidó praefectus (l. Mendel Jakab) és rokona Izrael is Pozsonyba menekültek családjukkal együtt v. két héttel a szept. 22-re hirdetett 1505-i országgyűlés előtt, mivel az előrelátható zavargások ellen a király nem biztosíthatott kellő védelmet a számukra. A király azonban menlevéllel látta el őket, amelyben a pozsonyi hatóságokat felszólította arra, hogy ott tartózkodásuk alatt oltalomban részesítse őket (l. Pozsonyi zsidóhajszák). A gyakori budai zendülések arra kényszerítették a zsidókat, hogy maguk gondoskodjanak védelmükről. 1521-ből való tudósítás szerint a királyi székvárosban, ahol a főurak és főpapok is éltek, a közbiztonsági állapotok mégis annyira meglazultak, hogy a zsidók erős fegyveres őrséget állítottak fel a maguk védelmére és erőszakot erőszakkal vertek vissza.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 772. címszó a lexikon => 151. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10772.htm

CÍMSZÓ: Budai zavargások

SZÓCIKK: Budai zavargások. 1494-ben kezdődtek, nemsokára a nagyszombati vérvád után l. Nagyszombati vérvád . Az összecsődült és felizgatott tömeg a zsidókat megtámadta, úgy hogy a kancellár, Bakács Tamás egri püspök a maga embereivel verette szét a támadókat. A zavargás elfojtása véráldozatba került és három keresztény gyermeket is eltiportak Bakács lovasai. Súlyosabb kimenetelű zavargás ismétlődött meg az 1496-i országgyűlés bezárásának idején. Keresztény gyerekek a zsidó-utcában beverték a házak ablakait, mire a zsidók a gyerekeket elkergették. Nagy tömeg csődült erre össze és ki akarták fosztani a zsidók házait. Bakács megint intézkedett, hogy emberei védjék meg a zsidókat, de a népszerűtlen kancellár fegyvereseinek megjelenése jobban felkavarta a tömeghangulatot. A zavargók megrohanták a zsidók házait és rabolni, fosztogatni kezdtek. Néhány főúrnak végre sikerült késő éjjel lecsillapítani a zendülőket, de hajnalban újból csak hozzá kezdtek a fosztogatáshoz. A csőcselék, amely egyre növekedett, formális ostrom alá vette a zsidók házait a kapukat betörték és mindent, amit a házakban találtak, elraboltak. A polgárság kénytelen volt tehetetlenül végignézni azt a vandalizmust, közbenjárásuk még jobban felbőszítette a tömeget, úgy hogy az a többi városrészben is rabolni kezdett. A rend helyreállítására kiküldött nemesek és főpapok csapatai is csatlakoztak a fosztogatókhoz. A kifosztás veszedelme most már az egész várost fenyegette, mire a király a palota parancsnokának vezetése alatt kirendelte a testőreit a zendülés elfojtására. A testőrség néhány fosztogatót elfogott és nyomban kivégezte a csőcselék szeme láttára. Így sikerült megfélemlíteni a tömeget, amely lecsendesedett, mind amellett a néphangulat tovább izzott a főpapság ellen, amelyet egyebek mellett azért is gyűlöltek, mert most védelem alá vette a zsidókat. Maga a király sem mert sokáig nyilvánosan megjelenni a zendülés után. Az ilyen zavargások kisebb-nagyobb mértékben gyakran megismétlődtek, úgy hogy a tehetősebb budai zsidók azon igyekeztek, hogy családjukat és vagyonukat biztos helyen elhelyezhessék. A zsidó praefectus l. Mendel Jakab és rokona Izrael is Pozsonyba menekültek családjukkal együtt v. két héttel a szept. 22-re hirdetett 1505-i országgyűlés előtt, mivel az előrelátható zavargások ellen a király nem biztosíthatott kellő védelmet a számukra. A király azonban menlevéllel látta el őket, amelyben a pozsonyi hatóságokat felszólította arra, hogy ott tartózkodásuk alatt oltalomban részesítse őket l. Pozsonyi zsidóhajszák . A gyakori budai zendülések arra kényszerítették a zsidókat, hogy maguk gondoskodjanak védelmükről. 1521-ből való tudósítás szerint a királyi székvárosban, ahol a főurak és főpapok is éltek, a közbiztonsági állapotok mégis annyira meglazultak, hogy a zsidók erős fegyveres őrséget állítottak fel a maguk védelmére és erőszakot erőszakkal vertek vissza.

10772.ht

CÍMSZÓ Buda zavargáso

SZÓCIKK Buda zavargások 1494-be kezdődtek nemsokár nagyszombat vérvá utá l Nagyszombat vérvá A összecsődül é felizgatot töme zsidóka megtámadta úg hog kancellár Bakác Tamá egr püspö mag embereive verett szé támadókat zavargá elfojtás véráldozatb kerül é háro keresztén gyermeke i eltiporta Bakác lovasai Súlyosab kimenetel zavargá ismétlődöt me a 1496- országgyűlé bezárásána idején Keresztén gyereke zsidó-utcába beverté háza ablakait mir zsidó gyerekeke elkergették Nag töme csődül err össz é k akartá fosztan zsidó házait Bakác megin intézkedett hog embere védjé me zsidókat d népszerűtle kancellá fegyvereseine megjelenés jobba felkavart tömeghangulatot zavargó megrohantá zsidó házai é rabolni fosztogatn kezdtek Néhán főúrna végr sikerül kés éjje lecsillapítan zendülőket d hajnalba újbó csa hozz kezdte fosztogatáshoz csőcselék amel egyr növekedett formáli ostro al vett zsidó házai kapuka betörté é mindent ami házakba találtak elraboltak polgársá kénytele vol tehetetlenü végignézn az vandalizmust közbenjárásu mé jobba felbőszített tömeget úg hog a több városrészbe i raboln kezdett ren helyreállításár kiküldöt nemese é főpapo csapata i csatlakozta fosztogatókhoz kifosztá veszedelm mos má a egés város fenyegette mir királ palot parancsnokána vezetés alat kirendelt testőrei zendülé elfojtására testőrsé néhán fosztogató elfogot é nyomba kivégezt csőcselé szem láttára Íg sikerül megfélemlíten tömeget amel lecsendesedett min amellet néphangula továb izzot főpapsá ellen amelye egyebe mellet azér i gyűlöltek mer mos védele al vett zsidókat Mag királ se mer sokái nyilvánosa megjelenn zendülé után A ilye zavargáso kisebb-nagyob mértékbe gyakra megismétlődtek úg hog tehetőseb buda zsidó azo igyekeztek hog családjuka é vagyonuka bizto helye elhelyezhessék zsid praefectu l Mende Jaka é rokon Izrae i Pozsonyb menekülte családjukka együt v ké hétte szept 22-r hirdetet 1505- országgyűlé előtt mive a előreláthat zavargáso elle királ ne biztosíthatot kell védelme számukra királ azonba menlevélle látt e őket amelybe pozsony hatóságoka felszólított arra hog ot tartózkodásu alat oltalomba részesíts őke l Pozsony zsidóhajszá gyakor buda zendülése arr kényszerítetté zsidókat hog magu gondoskodjana védelmükről 1521-bő val tudósítá szerin király székvárosban aho főura é főpapo i éltek közbiztonság állapoto mégi annyir meglazultak hog zsidó erő fegyvere őrsége állította fe magu védelmér é erőszako erőszakka verte vissza

10772.h

CÍMSZ Bud zavargás

SZÓCIK Bud zavargáso 1494-b kezdődte nemsoká nagyszomba vérv ut Nagyszomba vérv összecsődü felizgato töm zsidók megtámadt ú ho kancellá Baká Tam eg püsp ma embereiv veret sz támadóka zavarg elfojtá véráldozat kerü hár kereszté gyermek eltiport Baká lovasa Súlyosa kimenete zavarg ismétlődö m 1496 országgyűl bezárásán idejé Kereszté gyerek zsidó-utcáb bevert ház ablakai mi zsid gyerekek elkergetté Na töm csődü er öss akart foszta zsid házai Baká megi intézkedet ho ember védj m zsidóka népszerűtl kancell fegyveresein megjelené jobb felkavar tömeghangulato zavarg megrohant zsid háza raboln fosztogat kezdte Néhá főúrn vég sikerü ké éjj lecsillapíta zendülőke hajnalb újb cs hoz kezdt fosztogatásho csőcselé ame egy növekedet formál ostr a vet zsid háza kapuk betört minden am házakb találta elrabolta polgárs kénytel vo tehetetlen végignéz a vandalizmus közbenjárás m jobb felbőszítet tömege ú ho töb városrészb rabol kezdet re helyreállításá kiküldö nemes főpap csapat csatlakozt fosztogatókho kifoszt veszedel mo m egé váro fenyegett mi kirá palo parancsnokán vezeté ala kirendel testőre zendül elfojtásár testőrs néhá fosztogat elfogo nyomb kivégez csőcsel sze láttár Í sikerü megfélemlíte tömege ame lecsendesedet mi amelle néphangul tová izzo főpaps elle amely egyeb melle azé gyűlölte me mo védel a vet zsidóka Ma kirá s me soká nyilvános megjelen zendül utá ily zavargás kisebb-nagyo mértékb gyakr megismétlődte ú ho tehetőse bud zsid az igyekezte ho családjuk vagyonuk bizt hely elhelyezhessé zsi praefect Mend Jak roko Izra Pozsony menekült családjukk együ k hétt szep 22- hirdete 1505 országgyűl előt miv előrelátha zavargás ell kirá n biztosíthato kel védelm számukr kirá azonb menlevéll lát őke amelyb pozson hatóságok felszólítot arr ho o tartózkodás ala oltalomb részesít ők Pozson zsidóhajsz gyako bud zendülés ar kényszerített zsidóka ho mag gondoskodjan védelmükrő 1521-b va tudósít szeri királ székvárosba ah főur főpap élte közbiztonsá állapot még annyi meglazulta ho zsid er fegyver őrség állított f mag védelmé erőszak erőszakk vert vissz

10772.

CÍMS Bu zavargá

SZÓCI Bu zavargás 1494- kezdődt nemsok nagyszomb vér u Nagyszomb vér összecsőd felizgat tö zsidó megtámad h kancell Bak Ta e püs m emberei vere s támadók zavar elfojt véráldoza ker há kereszt gyerme eltipor Bak lovas Súlyos kimenet zavar ismétlőd 149 országgyű bezárásá idej Kereszt gyere zsidó-utcá bever há ablaka m zsi gyereke elkergett N tö csőd e ös akar foszt zsi háza Bak meg intézkede h embe véd zsidók népszerűt kancel fegyveresei megjelen job felkava tömeghangulat zavar megrohan zsi ház rabol fosztoga kezdt Néh főúr vé siker k éj lecsillapít zendülők hajnal új c ho kezd fosztogatásh csőcsel am eg növekede formá ost ve zsi ház kapu betör minde a házak talált elrabolt polgár kényte v tehetetle végigné vandalizmu közbenjárá job felbőszíte tömeg h tö városrész rabo kezde r helyreállítás kiküld neme főpa csapa csatlakoz fosztogatókh kifosz veszede m eg vár fenyeget m kir pal parancsnoká vezet al kirende testőr zendü elfojtásá testőr néh fosztoga elfog nyom kivége csőcse sz láttá siker megfélemlít tömeg am lecsendesede m amell néphangu tov izz főpap ell amel egye mell az gyűlölt m m véde ve zsidók M kir m sok nyilváno megjele zendü ut il zavargá kisebb-nagy mérték gyak megismétlődt h tehetős bu zsi a igyekezt h családju vagyonu biz hel elhelyezhess zs praefec Men Ja rok Izr Pozson menekül családjuk egy hét sze 22 hirdet 150 országgyű elő mi előreláth zavargá el kir biztosíthat ke védel számuk kir azon menlevél lá ők amely pozso hatóságo felszólíto ar h tartózkodá al oltalom részesí ő Pozso zsidóhajs gyak bu zendülé a kényszerítet zsidók h ma gondoskodja védelmükr 1521- v tudósí szer kirá székvárosb a főu főpa élt közbiztons állapo mé anny meglazult h zsi e fegyve őrsé állítot ma védelm erősza erőszak ver viss

10772

CÍM B zavarg

SZÓC B zavargá 1494 kezdőd nemso nagyszom vé Nagyszom vé összecső felizga t zsid megtáma kancel Ba T pü embere ver támadó zava elfoj véráldoz ke h keresz gyerm eltipo Ba lova Súlyo kimene zava ismétlő 14 országgy bezárás ide Keresz gyer zsidó-utc beve h ablak zs gyerek elkerget t cső ö aka fosz zs ház Ba me intézked emb vé zsidó népszerű kance fegyverese megjele jo felkav tömeghangula zava megroha zs há rabo fosztog kezd Né főú v sike é lecsillapí zendülő hajna ú h kez fosztogatás csőcse a e növeked form os v zs há kap betö mind háza talál elrabol polgá kényt tehetetl végign vandalizm közbenjár jo felbőszít töme t városrés rab kezd helyreállítá kikül nem főp csap csatlako fosztogatók kifos veszed e vá fenyege ki pa parancsnok veze a kirend testő zend elfojtás testő né fosztog elfo nyo kivég csőcs s látt sike megfélemlí töme a lecsendesed amel néphang to iz főpa el ame egy mel a gyűlöl véd v zsidó ki so nyilván megjel zend u i zavarg kisebb-nag mérté gya megismétlőd tehető b zs igyekez családj vagyon bi he elhelyezhes z praefe Me J ro Iz Pozso menekü családju eg hé sz 2 hirde 15 országgy el m előrelát zavarg e ki biztosítha k véde számu ki azo menlevé l ő amel pozs hatóság felszólít a tartózkod a oltalo részes Pozs zsidóhaj gya b zendül kényszeríte zsidó m gondoskodj védelmük 1521 tudós sze kir székváros fő főp él közbizton állap m ann meglazul zs fegyv őrs állíto m védel erősz erősza ve vis

1077

CÍ zavar

SZÓ zavarg 149 kezdő nems nagyszo v Nagyszo v összecs felizg zsi megtám kance B p ember ve támad zav elfo véráldo k keres gyer eltip B lov Súly kimen zav ismétl 1 országg bezárá id Keres gye zsidó-ut bev abla z gyere elkerge cs ak fos z há B m intézke em v zsid népszer kanc fegyveres megjel j felka tömeghangul zav megroh z h rab foszto kez N fő sik lecsillap zendül hajn ke fosztogatá csőcs növeke for o z h ka bet min ház talá elrabo polg kény tehetet végig vandaliz közbenjá j felbőszí töm városré ra kez helyreállít kikü ne fő csa csatlak fosztogató kifo vesze v fenyeg k p parancsno vez kiren test zen elfojtá test n foszto elf ny kivé csőc lát sik megféleml töm lecsendese ame néphan t i főp e am eg me gyűlö vé zsid k s nyilvá megje zen zavar kisebb-na mért gy megismétlő tehet z igyeke család vagyo b h elhelyezhe praef M r I Pozs menek családj e h s hird 1 országg e előrelá zavar k biztosíth véd szám k az menlev ame poz hatósá felszólí tartózko oltal része Poz zsidóha gy zendü kényszerít zsid gondoskod védelmü 152 tudó sz ki székváro f fő é közbizto álla an meglazu z fegy őr állít véde erős erősz v vi