10773.htm

CÍMSZÓ: Budai zsidó temető

SZÓCIKK: Budai zsidó temető. Az egykori szombat kaputól (l. o.) nyugatra, a mai Krisztina-városnak, akkor még lakatlan területén, a mostani Alagút-utca mentén terült el. 1894-ben egy ház építés alkalmával került napfényre az eddig ismert legrégibb sírköve, amelynek felirata szerint Péter fia Pészach meghalt 1278. A temető fekvése olyan volt, hogy Rogendorf, I. Ferdinánd hadvezére, mikor 1541-ben Buda várát ostromolta, ostrom-ütegeit a Szt.-Gellért hegyről ide scoportosította, mert így egyformán támadhatta a vár északi és nyugati kapuját. 1526-ban, valószínűleg akkor, mikor II. Lajos a törökök elleni hadjáratra készült, a királyi sátorokat is itt állította fel a fegyveres őrség. Amint különböző források említik, Budának török kézre kerülése után, ebben a zsidó temetőben földelték el Werbőczyt, a Hármaskönyv megalkotóját, aki törvénybe iktatta a zsidókra nézve meggyalázó eskü mintát (l. Werbőczy zsidó esküje) és mindenkor csak ellenszenvvel viseltetett a zsidók iránt. Sokan a végzet iróniáját látják abban, hogy ez a zsidógyűlölő törvényhozó éppen zsidó temetőben lelte sírját. Ezt a temetőt a mohácsi vész óta nem használták.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 773. címszó a lexikon => 151. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10773.htm

CÍMSZÓ: Budai zsidó temető

SZÓCIKK: Budai zsidó temető. Az egykori szombat kaputól l. o. nyugatra, a mai Krisztina-városnak, akkor még lakatlan területén, a mostani Alagút-utca mentén terült el. 1894-ben egy ház építés alkalmával került napfényre az eddig ismert legrégibb sírköve, amelynek felirata szerint Péter fia Pészach meghalt 1278. A temető fekvése olyan volt, hogy Rogendorf, I. Ferdinánd hadvezére, mikor 1541-ben Buda várát ostromolta, ostrom-ütegeit a Szt.-Gellért hegyről ide scoportosította, mert így egyformán támadhatta a vár északi és nyugati kapuját. 1526-ban, valószínűleg akkor, mikor II. Lajos a törökök elleni hadjáratra készült, a királyi sátorokat is itt állította fel a fegyveres őrség. Amint különböző források említik, Budának török kézre kerülése után, ebben a zsidó temetőben földelték el Werbőczyt, a Hármaskönyv megalkotóját, aki törvénybe iktatta a zsidókra nézve meggyalázó eskü mintát l. Werbőczy zsidó esküje és mindenkor csak ellenszenvvel viseltetett a zsidók iránt. Sokan a végzet iróniáját látják abban, hogy ez a zsidógyűlölő törvényhozó éppen zsidó temetőben lelte sírját. Ezt a temetőt a mohácsi vész óta nem használták.

10773.ht

CÍMSZÓ Buda zsid temet

SZÓCIKK Buda zsid temető A egykor szomba kaputó l o nyugatra ma Krisztina-városnak akko mé lakatla területén mostan Alagút-utc menté terül el 1894-be eg há építé alkalmáva kerül napfényr a eddi ismer legrégib sírköve amelyne felirat szerin Péte fi Pészac meghal 1278 temet fekvés olya volt hog Rogendorf I Ferdinán hadvezére miko 1541-be Bud várá ostromolta ostrom-ütegei Szt.-Gellér hegyrő id scoportosította mer íg egyformá támadhatt vá észak é nyugat kapuját 1526-ban valószínűle akkor miko II Lajo törökö ellen hadjáratr készült király sátoroka i it állított fe fegyvere őrség Amin különböz forráso említik Budána törö kézr kerülés után ebbe zsid temetőbe földelté e Werbőczyt Hármasköny megalkotóját ak törvényb iktatt zsidókr nézv meggyaláz esk mintá l Werbőcz zsid esküj é mindenko csa ellenszenvve viseltetet zsidó iránt Soka végze iróniájá látjá abban hog e zsidógyűlöl törvényhoz éppe zsid temetőbe lelt sírját Ez temető mohács vés ót ne használták

10773.h

CÍMSZ Bud zsi teme

SZÓCIK Bud zsi temet egyko szomb kaput nyugatr m Krisztina-városna akk m lakatl területé mosta Alagút-ut ment terü e 1894-b e h épít alkalmáv kerü napfény edd isme legrégi sírköv amelyn felira szeri Pét f Pésza megha 127 teme fekvé oly vol ho Rogendor Ferdiná hadvezér mik 1541-b Bu vár ostromolt ostrom-ütege Szt.-Gellé hegyr i scoportosított me í egyform támadhat v észa nyuga kapujá 1526-ba valószínűl akko mik I Laj török elle hadjárat készül királ sátorok i állítot f fegyver őrsé Ami különbö forrás említi Budán tör kéz kerülé utá ebb zsi temetőb földelt Werbőczy Hármaskön megalkotójá a törvény iktat zsidók néz meggyalá es mint Werbőc zsi eskü mindenk cs ellenszenvv viseltete zsid irán Sok végz iróniáj látj abba ho zsidógyűlö törvényho épp zsi temetőb lel sírjá E temet mohác vé ó n használtá

10773.

CÍMS Bu zs tem

SZÓCI Bu zs teme egyk szom kapu nyugat Krisztina-városn ak lakat terület most Alagút-u men ter 1894- épí alkalmá ker napfén ed ism legrég sírkö amely felir szer Pé Pész megh 12 tem fekv ol vo h Rogendo Ferdin hadvezé mi 1541- B vá ostromol ostrom-üteg Szt.-Gell hegy scoportosítot m egyfor támadha ész nyug kapuj 1526-b valószínű akk mi La törö ell hadjára készü kirá sátoro állíto fegyve őrs Am különb forrá említ Budá tö ké kerül ut eb zs temető földel Werbőcz Hármaskö megalkotój törvén ikta zsidó né meggyal e min Werbő zs esk minden c ellenszenv viseltet zsi irá So vég iróniá lát abb h zsidógyűl törvényh ép zs temető le sírj teme mohá v használt

10773

CÍM B z te

SZÓC B z tem egy szo kap nyuga Krisztina-város a laka terüle mos Alagút- me te 1894 ép alkalm ke napfé e is legré sírk amel feli sze P Pés meg 1 te fek o v Rogend Ferdi hadvez m 1541 v ostromo ostrom-üte Szt.-Gel heg scoportosíto egyfo támadh és nyu kapu 1526- valószín ak m L tör el hadjár kész kir sátor állít fegyv őr A külön forr emlí Bud t k kerü u e z temet földe Werbőc Hármask megalkotó törvé ikt zsid n meggya mi Werb z es minde ellenszen viselte zs ir S vé iróni lá ab zsidógyű törvény é z temet l sír tem moh használ

1077

CÍ t

SZÓ te eg sz ka nyug Krisztina-váro lak terül mo Alagút m t 189 é alkal k napf i legr sír ame fel sz Pé me t fe Rogen Ferd hadve 154 ostrom ostrom-üt Szt.-Ge he scoportosít egyf támad é ny kap 1526 valószí a tö e hadjá kés ki sáto állí fegy ő külö for eml Bu ker teme föld Werbő Hármas megalkot törv ik zsi meggy m Wer e mind ellensze viselt z i v irón l a zsidógy törvén teme sí te mo haszná