10774.htm

CÍMSZÓ: Budai zsinat

SZÓCIKK: Budai zsinat. 1279-ben hívta egybe Fülöp fermói püspök, szentszéki követ. A B. megtiltotta a keresztényeknek, hogy zsidókkal egy födél alatt lakjanak és barátságosan érintkezzenek. A magyarok és zsidók ugyanis a legnagyobb egyetértésben és gyakran egy lakásban és egy családban éltek, sőt össze is házasodtak, amire pedig szigorú büntetést szabott már ki a beregi szerződés. A B. mindebben a vallásos élet súlyos megsértését látta és a már külföldön érvényben lévő egyházi rendeleteket igyekezett itt is érvényre juttatni. A beregi szerződés által kötelezett zsidó jelek viseletének sem volt már látható nyoma, ezért most, ötven évvel később, a B. ismét elrendeli a viselésüket. Az idevágó határozat azonban nem hivatkozik régebbi keletű szokásra, vagy törvényre, hanem azt egyszerűen a kánonoknak megfelelő szükséges rendszabálynak említi. A 125. cikkely második fejezete elrendeli, hogy a zsidók ne szedjenek adókat és zsidókra semmiféle közhivatalokat ne bízzanak. A tilalom ellen vétő egyházi személyeket három három napra felfüggeszti papi hivataluktól. A világiakat pedig, a legmagasabb rangúakat is, egyházi átokkal sújtja. B zsinati határozatnak még sem volt gyakorlati eredménye, mert a zsidók a vörös foltot ebben a korszakban nem viselték. Különben maga a 125-ik cikkely, amely e kérdéssel foglalkozik, sem szabta meg a zsidó jelek felvételére kitűzött határidőt, miután a zsinat váratlanul feloszlott.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 774. címszó a lexikon => 152. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10774.htm

CÍMSZÓ: Budai zsinat

SZÓCIKK: Budai zsinat. 1279-ben hívta egybe Fülöp fermói püspök, szentszéki követ. A B. megtiltotta a keresztényeknek, hogy zsidókkal egy födél alatt lakjanak és barátságosan érintkezzenek. A magyarok és zsidók ugyanis a legnagyobb egyetértésben és gyakran egy lakásban és egy családban éltek, sőt össze is házasodtak, amire pedig szigorú büntetést szabott már ki a beregi szerződés. A B. mindebben a vallásos élet súlyos megsértését látta és a már külföldön érvényben lévő egyházi rendeleteket igyekezett itt is érvényre juttatni. A beregi szerződés által kötelezett zsidó jelek viseletének sem volt már látható nyoma, ezért most, ötven évvel később, a B. ismét elrendeli a viselésüket. Az idevágó határozat azonban nem hivatkozik régebbi keletű szokásra, vagy törvényre, hanem azt egyszerűen a kánonoknak megfelelő szükséges rendszabálynak említi. A 125. cikkely második fejezete elrendeli, hogy a zsidók ne szedjenek adókat és zsidókra semmiféle közhivatalokat ne bízzanak. A tilalom ellen vétő egyházi személyeket három három napra felfüggeszti papi hivataluktól. A világiakat pedig, a legmagasabb rangúakat is, egyházi átokkal sújtja. B zsinati határozatnak még sem volt gyakorlati eredménye, mert a zsidók a vörös foltot ebben a korszakban nem viselték. Különben maga a 125-ik cikkely, amely e kérdéssel foglalkozik, sem szabta meg a zsidó jelek felvételére kitűzött határidőt, miután a zsinat váratlanul feloszlott.

10774.ht

CÍMSZÓ Buda zsina

SZÓCIKK Buda zsinat 1279-be hívt egyb Fülö fermó püspök szentszék követ B megtiltott keresztényeknek hog zsidókka eg födé alat lakjana é barátságosa érintkezzenek magyaro é zsidó ugyani legnagyob egyetértésbe é gyakra eg lakásba é eg családba éltek ső össz i házasodtak amir pedi szigor büntetés szabot má k bereg szerződés B mindebbe valláso éle súlyo megsértésé látt é má külföldö érvénybe lév egyház rendeleteke igyekezet it i érvényr juttatni bereg szerződé álta kötelezet zsid jele viseleténe se vol má láthat nyoma ezér most ötve évve később B ismé elrendel viselésüket A idevág határoza azonba ne hivatkozi régebb kelet szokásra vag törvényre hane az egyszerűe kánonokna megfelel szüksége rendszabályna említi 125 cikkel másodi fejezet elrendeli hog zsidó n szedjene adóka é zsidókr semmifél közhivataloka n bízzanak tilalo elle vét egyház személyeke háro háro napr felfüggeszt pap hivataluktól világiaka pedig legmagasab rangúaka is egyház átokka sújtja zsinat határozatna mé se vol gyakorlat eredménye mer zsidó vörö folto ebbe korszakba ne viselték Különbe mag 125-i cikkely amel kérdésse foglalkozik se szabt me zsid jele felvételér kitűzöt határidőt miutá zsina váratlanu feloszlott

10774.h

CÍMSZ Bud zsin

SZÓCIK Bud zsina 1279-b hív egy Fül ferm püspö szentszé köve megtiltot keresztényekne ho zsidókk e föd ala lakjan barátságos érintkezzene magyar zsid ugyan legnagyo egyetértésb gyakr e lakásb e családb élte s öss házasodta ami ped szigo bünteté szabo m bere szerződé mindebb vallás él súly megsértés lát m külföld érvényb lé egyhá rendeletek igyekeze i érvény juttatn bere szerződ ált köteleze zsi jel viseletén s vo m látha nyom ezé mos ötv évv későb ism elrende viselésüke idevá határoz azonb n hivatkoz régeb kele szokásr va törvényr han a egyszerű kánonokn megfele szükség rendszabályn említ 12 cikke másod fejeze elrendel ho zsid szedjen adók zsidók semmifé közhivatalok bízzana tilal ell vé egyhá személyek hár hár nap felfüggesz pa hivataluktó világiak pedi legmagasa rangúak i egyhá átokk sújtj zsina határozatn m s vo gyakorla eredmény me zsid vör folt ebb korszakb n viselté Különb ma 125- cikkel ame kérdéss foglalkozi s szab m zsi jel felvételé kitűzö határidő miut zsin váratlan feloszlot

10774.

CÍMS Bu zsi

SZÓCI Bu zsin 1279- hí eg Fü fer püsp szentsz köv megtilto keresztényekn h zsidók fö al lakja barátságo érintkezzen magya zsi ugya legnagy egyetértés gyak lakás család élt ös házasodt am pe szig büntet szab ber szerződ mindeb vallá é súl megsérté lá külföl érvény l egyh rendelete igyekez érvén juttat ber szerző ál kötelez zs je viseleté v láth nyo ez mo öt év késő is elrend viselésük idev határo azon hivatko rége kel szokás v törvény ha egyszer kánonok megfel szüksé rendszabály emlí 1 cikk máso fejez elrende h zsi szedje adó zsidó semmif közhivatalo bízzan tila el v egyh személye há há na felfügges p hivatalukt világia ped legmagas rangúa egyh átok sújt zsin határozat v gyakorl eredmén m zsi vö fol eb korszak viselt Külön m 125 cikke am kérdés foglalkoz sza zs je felvétel kitűz határid miu zsi váratla feloszlo

10774

CÍM B zs

SZÓC B zsi 1279 h e F fe püs szents kö megtilt keresztények zsidó f a lakj barátság érintkezze magy zs ugy legnag egyetérté gya laká csalá él ö házasod a p szi bünte sza be szerző minde vall sú megsért l külfö érvén egy rendelet igyeke érvé jutta be szerz á kötele z j viselet lát ny e m ö é kés i elren viselésü ide határ azo hivatk rég ke szoká törvén h egysze kánono megfe szüks rendszabál eml cik más feje elrend zs szedj ad zsid semmi közhivatal bízza til e egy személy h h n felfügge hivataluk világi pe legmaga rangú egy áto súj zsi határoza gyakor eredmé zs v fo e korsza visel Külö 12 cikk a kérdé foglalko sz z j felvéte kitű határi mi zs váratl feloszl

1077

CÍ z

SZÓ zs 127 f pü szent k megtil kereszténye zsid lak barátsá érintkezz mag z ug legna egyetért gy lak csal é házaso sz bünt sz b szerz mind val s megsér külf érvé eg rendele igyek érv jutt b szer kötel visele lá n ké elre viselés id hatá az hivat ré k szok törvé egysz kánon megf szük rendszabá em ci má fej elren z szed a zsi semm közhivata bízz ti eg személ felfügg hivatalu világ p legmag rang eg át sú zs határoz gyako eredm z f korsz vise Kül 1 cik kérd foglalk s felvét kit határ m z várat felosz