10779.htm

CÍMSZÓ: Budapest

SZÓCIKK: oszlott meg: Pesti Izraelita Hitközség 46,400 (816) és 40,000 P rendkívüli segély, Kőbányai Hitközség 2900 (81) P, Budai Hitközség 8700 (136) P, Óbudai Hitközség 5800 (68) P, Budapesti Auth. Orth. 5800 (68) P. t. Zs. Irodalom. A fővárosi statisztikai hivatal heti kimutatásai, havi füzetei és közleményei; B. székesfőváros statisztikai évkönyve; Thiring Gusztáv, B. székesfőváros a millennium idejében; Körösi József. B. magyarosodása, B. 1883., akad. értekezés: Szalai és Kahn (útikalauz) Die ugarische Metropole, B. 1888.: Gelléri Mór, B. a kiállítás alatt, B 1885.; Salamon, B. története, 3 köt., B. 1878-85 ; Dr. Gööz, B. története, B. 1883.: Schmall Lajos: Adalékok B. történetéhez, 2 k., B. 1899


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 779. címszó a lexikon => 156. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10779.htm

CÍMSZÓ: Budapest

SZÓCIKK: oszlott meg: Pesti Izraelita Hitközség 46,400 816 és 40,000 P rendkívüli segély, Kőbányai Hitközség 2900 81 P, Budai Hitközség 8700 136 P, Óbudai Hitközség 5800 68 P, Budapesti Auth. Orth. 5800 68 P. t. Zs. Irodalom. A fővárosi statisztikai hivatal heti kimutatásai, havi füzetei és közleményei; B. székesfőváros statisztikai évkönyve; Thiring Gusztáv, B. székesfőváros a millennium idejében; Körösi József. B. magyarosodása, B. 1883., akad. értekezés: Szalai és Kahn útikalauz Die ugarische Metropole, B. 1888.: Gelléri Mór, B. a kiállítás alatt, B 1885.; Salamon, B. története, 3 köt., B. 1878-85 ; Dr. Gööz, B. története, B. 1883.: Schmall Lajos: Adalékok B. történetéhez, 2 k., B. 1899

10779.ht

CÍMSZÓ Budapes

SZÓCIKK oszlot meg Pest Izraelit Hitközsé 46,40 81 é 40,00 rendkívül segély Kőbánya Hitközsé 290 8 P Buda Hitközsé 870 13 P Óbuda Hitközsé 580 6 P Budapest Auth Orth 580 6 P t Zs Irodalom főváros statisztika hivata het kimutatásai hav füzete é közleményei B székesfőváro statisztika évkönyve Thirin Gusztáv B székesfőváro millenniu idejében Körös József B magyarosodása B 1883. akad értekezés Szala é Kah útikalau Di ugarisch Metropole B 1888. Gellér Mór B kiállítá alatt 1885. Salamon B története köt. B 1878-8 Dr Gööz B története B 1883. Schmal Lajos Adaléko B történetéhez k. B 189

10779.h

CÍMSZ Budape

SZÓCIK oszlo me Pes Izraeli Hitközs 46,4 8 40,0 rendkívü segél Kőbány Hitközs 29 Bud Hitközs 87 1 Óbud Hitközs 58 Budapes Aut Ort 58 Z Irodalo főváro statisztik hivat he kimutatása ha füzet közleménye székesfővár statisztik évkönyv Thiri Gusztá székesfővár millenni idejébe Körö Józse magyarosodás 1883 aka értekezé Szal Ka útikala D ugarisc Metropol 1888 Gellé Mó kiállít alat 1885 Salamo történet köt 1878- D Göö történet 1883 Schma Lajo Adalék történetéhe k 18

10779.

CÍMS Budap

SZÓCI oszl m Pe Izrael Hitköz 46, 40, rendkív segé Kőbán Hitköz 2 Bu Hitköz 8 Óbu Hitköz 5 Budape Au Or 5 Irodal fővár statiszti hiva h kimutatás h füze közlemény székesfővá statiszti évköny Thir Guszt székesfővá millenn idejéb Kör Józs magyarosodá 188 ak értekez Sza K útikal ugaris Metropo 188 Gell M kiállí ala 188 Salam történe kö 1878 Gö történe 188 Schm Laj Adalé történetéh 1

10779

CÍM Buda

SZÓC osz P Izrae Hitkö 46 40 rendkí seg Kőbá Hitkö B Hitkö Ób Hitkö Budap A O Iroda fővá statiszt hiv kimutatá füz közlemén székesfőv statiszt évkön Thi Gusz székesfőv millen idejé Kö Józ magyarosod 18 a érteke Sz útika ugari Metrop 18 Gel kiáll al 18 Sala történ k 187 G történ 18 Sch La Adal történeté

1077

CÍ Bud

SZÓ os Izra Hitk 4 4 rendk se Kőb Hitk Hitk Ó Hitk Buda Irod főv statisz hi kimutat fü közlemé székesfő statisz évkö Th Gus székesfő mille idej K Jó magyaroso 1 értek S útik ugar Metro 1 Ge kiál a 1 Sal törté 18 törté 1 Sc L Ada történet