10781.htm

CÍMSZÓ: Budapesti ortodox zsidók

SZÓCIKK: Budapesti orthodox hitközség. A budapesti hithű zsidóság 1870 okt. 16. tartott közgyűlésén egyhangú lelkesedéssel hozta meg a határozatot, hogy «miután úgy az állam, mint a vallás törvényei által rendelt hitközségi intézményeket nélkülözni kénytelen, külön, önálló hitközséget alakít». Ez a határozat csak jogilag szentesítette a már meglevő állapotot. A B. tényleg már előbb is megvolt. Mikor az országos zsidó kongresszus szakadást idézett elő, a budapesti zsidóság nagy tömegei a kongresszusi irányhoz csatlakoztak, más részük pedig «status quo ante» alapon állva beilleszkedett a Rombach-utcai templom konzervatív keretébe. Egy kis csoport volt csak, - túlnyomóan szegény emberekből állott - amely a talmud tudása, jámborsága és jótékonysága révén híres Trebitsch M. vezetése alatt orthodox alapon tömörült. Ezt a tömörülést nem igen lehetett hitközségnek nevezni. Miután hatóságilag nem volt elismerve, a kongresszusi pesti izr. hitközség fennhatósága alatt csak igen szűk körben működhetett. Mindössze egy orth. «minjant» tartott fenn, valamint két magánkézben levő, szigorú felügyelet alatt álló mészárszéket és baromfivágó helyet. Ezeknek a szerény intézményeknek a megalapítását is nagy harcok előzték meg s az orthodoxoknak a kongresszusi hitközséggel szemben éveken át nagy kitartással kellett védelmezniük ezen intézményeket, hogy fennállásukat biztosítsák. A B.-et nyilván a hagyomány hű zsidóság lelki szükséglete teremtette meg. Kezdetben nagyon kicsi és szerény volt, de néhány évtized alatt az ország egyik legnagyobb hitközségévé fejlődött. Ez az aránylag rövid idő alatt végbement hatalmas arányú fejlődés azzal magyarázható, hogy mindig kiváló képességű, szuggesztív egyéniségű férfiak állottak a hitközség élén, akik nemcsak maguk áldozták minden energiájukat a hitközségnek, de megvolt a tehetségük arra is, hogy felkeltsék a nagy tömegek áldozatkészségét és ezt is a hitközségi munka szolgálatába állítsák. E kiváló férfiak - egyben a hitközség első elnökei és elöljárói - a következők voltak : Abelesz Sámuel, a Nagyváradról származott Frankl Hermann, a nagy filantróp, aki bőkezűen támogatta a szegényeket, Perlmutter Izsák, Salzer Simon, óbudai Freudiger Mózes a hitközség volt elnöke, aki nagy tekintélyével és áldozatkészségével hathatósan előmozdította a hitközség fejlődését, Schächter Jakab dr. orvos, filantróp, aki Tótisz Jakab dr.-ral együtt megalapította a Chevra Kadisát és annak első elnöke volt és Trebitsch M., aki az orthodox mozgalom első vezére és az autonómia egyik megalapítója volt. A hitközség első rabbijául Schreiber (Szófer) Joachimot választotta, aki nagyhírű talmud tudós volt, sok halachikus s egyéb talmudi vonatkozású munka szerzője. Schreiber főrabbi 16 évig vezette nagy szeretettel és hozzáértéssel a hitközséget. Megh. Budapesten 1886. és Pozsonyban temették el. A hitközség első temploma az Orczy-házi templom volt, melyet a Pesti Izr. Hitközségtől bérelt. Új templomokat a Csáky u. 9. és a Tompa u. 17. sz. alatt létesített a hitközség, majd 1913. Löffler Sándor és Béla műépítészek tervei alapján felépíttette Kazinczy-utcai nagy templomát, mely a magyarországi orthodoxiának legszebb, legnagyobb és aránylag legmodernebb temploma. Ez a nagy templom sem tudta kielégíteni a nagyarányokban terjeszkedő hitközség tagjainak igényeit s ezért a hitközség fennállása óta a mai napig mintegy 25 imaházat is létesített. A hitközség kebelében Schreiber főrabbi halála után megindultak a harcok a főrabbi állás betöltésére. Két pártra szakadt a hitközség, az egyik pártnak, melynek Katz Mózes nagymagyari főrabbi volt a jelöltje, Freudiger Mózes volt a vezére, míg a Frankl Hermann vezetése alatt álló párt Reich Koppel (l. o.) verbói főrabbit jelölte. Megindult az agitáció a két jelölt érdekében és a harcot Schächter Jakab dr. döntötte el, aki nagyszámú híveivel együtt a Frankl-párthoz csatlakozott, minek következtében 1890. Reich Koppelt választották meg főrabbivá. Ez a választás még jobban kiélezte az ellentéteket, Freudiger Mózes a kudarc után, - bár akadályokat nem gördített az új főrabbi működése elé, visszavonult a hitközségi élettől és a visszavonulásban pártja is követte. Pedig ebben az időben nagy szükség lett volna Freudiger és nagyszámú híveinek tevékenységére. A hitközség helyzete ekkor még nem volt valami nagyon fényesnek mondható. Közintézményei egyáltalán nem voltak még, Talmud Tórája sem volt, mindössze egy szerény népiskolája. Kevés volt a hitközségi tagok száma is és ezeknek nagy része sem űzette az adót. A hitközség kiadásait főleg a kóser hús jövedelméből fedezték, de így is csak a legnagyobb nehézségek árán tudták a szükséges összegeket előteremteni. Ilyen volt a helyzet, amikor Reich Koppel lett a főrabbi, akinek működése új korszakot nyitott a hitközség történetében. Reich Koppel kezdettől fogva az ellentétek elsimítására törekedett és bölcsességével, finom tapintatával sikerült lassan békességet teremtenie. Ez a folyamat lassú volt, de mikor a hitközség vezéreinek örökébe a fiúk léptek - Frankl Adolf (l. o.), aki az Orthodox Országos Iroda elnöke lett és óbudai Freudiger Ábrahám (l. o.), akit a hitközség elnökévé választottak - teljes lett az egység a hitközségben, ami hatalmas lökést adott a produktív munka megindulásának. Óbudai Freudiger Ábrahám egészen új alapokra fektette a hitközséget, modernül szabályozta az ügy kezelést és Reich Koppel főrabbival karöltve az új intézmények egész sorát teremtette meg, úgy, hogy ma a hitközség a világ legegységesebb, legjobban szervezett és intézményekben egyik leggazdagabb hitközsége lett. A hitközség első iskoláját 1873. alapította. Ez az iskola két tanerős volt. A hitközség iskolaügyének hatalmas fejlődését mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy jelenleg fiú és leány elemi és polgári iskolája, jesiva-előkészítője és Tórász emesz tanfolyama van, a tantestület pedig már 50 tagból áll. A hitközség intézményei a következők : Chevra Kadisa (alakult 1883.). Megalapítása főleg Schächter Jakab dr. érdeme, aki a Chevra Kadisa első elnöke volt. Ma nagy székháza és nagyszerűen kiépített szervezete van. Elnöke: Friedmann Izidor dr., aki nagy invencióval és hozzáértéssel vezeti ezt az intézményt. Méltó munkatársa Schlesinger Adolf alelnök. Gondnokok: Berger Sámuel, Filut Beinisch, Kornfeld Ábrahám. Pénztárnok : Reitmann Manó, ellenőr Weinstock Vilmos, főtitkár Ábrahámsohn Ármin dr. A Chevra Kadisából indult ki az orthodox kórház létesítésének gondolata. A Chevra Kadisa jelenlegi elnöke Friedmann Izidor dr., orvos vetette fel az eszmét, mely csakhamar meg is valósult. Egy fiumei gazdag ember, Braun Bernardo vetette meg nagyobb alapítvánnyal a kórház alapját, de Schlesinger Adolf, Herzog József, a Chevra Kadisa volt elnöke, különösen pedig Freudiger J. Lipót a hitközség jelenlegi tb. elnöke is nagy érdemeket szereztek a kórház megalapítása körül. A kórház «A budapesti orthodox izr. hitközség Biró Dániel kórháza» néven 1920. nyílt meg a Városmajor utca 64/66. sz. alatt s az egyetlen orthodox kórház a világon. 40-50 férőhelye, szanatóriumi része van. A kórház szelleme szigorúan vallásos. Kiváló orvoskara is erősen konzervatív vallási tekintetben. Igazgató főorvosa Rosenák Miksa (l. o). Ugyanő a vezetője a hitközség nyilvános ambulatóriumának, mely 1912. nyílt meg a Kertész utca 32. sz. alatt. Itt vagyontalan bejáró ütegek díjtalan kezelésben és részben ingyenes gyógyszerellátásban részesülnek. 1822-ben alapította a hitközség az aggok házát, amelynek elnöke Friedmann Izidor dr. A nőegylet 1910. alakult. Elnöke: Schächter Jakab dr.-né társelnökök: Abelesz Emilné és Práger Samuné, alelnökök: Tauber Ignácné, Blau Ábrahámné és Klein Jakabné. A szegények ingyen ebéddel való ellátására alakult 1914. az Orthodox Népasztal Egyesület, amelynek díszelnökei Óbudai Freudiger Ábrahám és Korein Dezső, elnökei Berger Sámuel és Weisz Mór. Még 1871. létesült a hitközség keretein belül az Országos Bikur Cholim Egyesület a betegek gyámolítása és rituális élelemmel való ellátása céljából. Elnöke: Sebestyén Antal dr., alelnöke: Stern Simon. Nagyon eredményes tevékenységet fejt ki a Hizoháru bizottság, amely a Budapesten, vidéken és külföldi jesivákon tanuló szegény talmudifjakat látja el havi segéllyel, ruhával és cipővel. A bizottság elnöke óbudai Freudiger Ábrahám. A vagyontalan iparosok és kereskedők számára kamatmentes, hosszú lejáratú kölcsönöket folyósít a «Gemilusz Cheszed» bizottság, melynek elnöke Deutsch Géza, alenöke Weintraub Vilmos. A Kerületközi Talmud Tóra Egyesület elnöke Korein Dezső, társelnökei Kahán Frankl Sámuel és Zucker Henrik. Az orhodox ifjúság két egyesülete a Tiferesz Bachurim és az Éc chajim, előbbinek Stern Ödön, utóbbinak Baumann Dávid az elnöke. Szociális szempontból nagyjelentőségű a Heiden Dóra elnöklete alatt működő Hanna Gyermekvédelmi Egyesület, mely naponta 200 gyermeknek ad ingyen ebédet s évenként ugyanennyi gyermeket ruház fel. A hitközség intézményei közé tartozik még a Machziké Hadasz egyesület, melynek elnöke Reich Koppel, társelnökei Süsszmann Viktor rabbi, óbudai Freudiger Lipót és Ausch Ignác (Bonyhád), továbbá a Sász Chevra, mely Klein Márkus elnöklete alatt működik. A hitközség tagjai között többen vannak, akik a társadalmi és közgazdasági életben előkelő szerepet visznek. Ezek: óbudai Freudiger Ábrahám (l. o.) és Lipót a hitközség elnökei, a Freudiger Mózes fiai hatalmas ágynemű és textilgyár főnökei, Frankl Adolf (l. o.), Hartstein Lajos (l. o.), Korein Dezső (l. o.), Mauthner Henrik (l. o.), Deutsch Vilmos bankár, Rakonitz Gyula dr. ügyvéd, Fejér Lajos és Dános László kormányfőtanácsosok, építési vállalkozók, Rein Artúr dr. ezredorvos, Bárkány Ármin nagykereskedő,földbirtokos, Deutsch Géza nagykereskedő, Tauber Vilmos nagykereskedő, Stein Artúr dr. ügyvéd, a Hagyomány c. lap szerkesztője, Stern Simon dr. ügyvéd, Lindenbaum Lipót mérnök, Kahán Frankl Sámuel talmud tudós stb. A hitközség területén több vallásfilozófiai és bibliai vonatkozású munka jelent meg. Így Schreiber Szófer Joachim főrabbi munkái: Machne Chajim (5 részben); Saaré Chajim; Kol Szófer; Divré Saaré Chajim; Tilim magyarázat (1870-86); Schreiber Jakab rabbi kétkötetes Tórasz Chajim c. könyve (1904); Friedländer Dávid talmud tudós munkája: Szod Hoibur (1880); Geller Mór könyve: Talmudschatz (2 részben 1880), óbudai Freudiger Mózes, Móse Jedaber c. munkája (1926) stb. A hitközség történetét Löffler Henrik (l. o.) főtitkár dolgozta fel (kézirat). A hitközség tagjai közül óbudai Freudiger Ábrahám és Frankl Adolf rendelkeznek több ezer kötetet kitevő, igen értékes zsidó könyvtárral. A hitközség lélekszáma 50,000, az adófizetők száma kb. 7000. Foglalkozás szerint a hitközség tagjainak túlnyomó része kereskedő, iparos és vállalkozó, de sok az intellektuális pályán levő tanár, tanító, orvos, ügyvéd, mérnök, hivatalnok stb. A hitközség mai vezetősége: főrabbi: Reich Koppel királyi tanácsos, felsőházi tag, rabbik: Süsszmann Viktor, Steif Jonathán, Grosz József, elnök: óbudai Freudiger Ábrahám, tiszteletbeli elnökök: Frankl Adolf és óbudai Freudiger Lipót, alelnökök: Deutsch Géza és Schreiber Sámuel, pénztárnok: Bárkány Ármin, ellenőr: Stern B. Sámuel, elöljárók: Klein Márkusz és Schlesinger József, gondnokok: Friedmann Alfréd, Ratzesdorfer Lipót, Reitmann Manó, Spitzer Jakab, Tauber Mihály, Tauber Simon és Weisz Mór, főtitkár: Löffler Henrik, titkár: Pápai Márton dr. Az iskolaszék tagjai: elnök: Klein Márkusz, alelnök: Stern Simon dr., gondnokok : Rosenbaum Gyula, Zsoldos Zsigmond dr. és Singer Lipót, jegyző: Tauber Emil.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 781. címszó a lexikon => 156. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10781.htm

CÍMSZÓ: Budapesti ortodox zsidók

SZÓCIKK: Budapesti orthodox hitközség. A budapesti hithű zsidóság 1870 okt. 16. tartott közgyűlésén egyhangú lelkesedéssel hozta meg a határozatot, hogy miután úgy az állam, mint a vallás törvényei által rendelt hitközségi intézményeket nélkülözni kénytelen, külön, önálló hitközséget alakít . Ez a határozat csak jogilag szentesítette a már meglevő állapotot. A B. tényleg már előbb is megvolt. Mikor az országos zsidó kongresszus szakadást idézett elő, a budapesti zsidóság nagy tömegei a kongresszusi irányhoz csatlakoztak, más részük pedig status quo ante alapon állva beilleszkedett a Rombach-utcai templom konzervatív keretébe. Egy kis csoport volt csak, - túlnyomóan szegény emberekből állott - amely a talmud tudása, jámborsága és jótékonysága révén híres Trebitsch M. vezetése alatt orthodox alapon tömörült. Ezt a tömörülést nem igen lehetett hitközségnek nevezni. Miután hatóságilag nem volt elismerve, a kongresszusi pesti izr. hitközség fennhatósága alatt csak igen szűk körben működhetett. Mindössze egy orth. minjant tartott fenn, valamint két magánkézben levő, szigorú felügyelet alatt álló mészárszéket és baromfivágó helyet. Ezeknek a szerény intézményeknek a megalapítását is nagy harcok előzték meg s az orthodoxoknak a kongresszusi hitközséggel szemben éveken át nagy kitartással kellett védelmezniük ezen intézményeket, hogy fennállásukat biztosítsák. A B.-et nyilván a hagyomány hű zsidóság lelki szükséglete teremtette meg. Kezdetben nagyon kicsi és szerény volt, de néhány évtized alatt az ország egyik legnagyobb hitközségévé fejlődött. Ez az aránylag rövid idő alatt végbement hatalmas arányú fejlődés azzal magyarázható, hogy mindig kiváló képességű, szuggesztív egyéniségű férfiak állottak a hitközség élén, akik nemcsak maguk áldozták minden energiájukat a hitközségnek, de megvolt a tehetségük arra is, hogy felkeltsék a nagy tömegek áldozatkészségét és ezt is a hitközségi munka szolgálatába állítsák. E kiváló férfiak - egyben a hitközség első elnökei és elöljárói - a következők voltak : Abelesz Sámuel, a Nagyváradról származott Frankl Hermann, a nagy filantróp, aki bőkezűen támogatta a szegényeket, Perlmutter Izsák, Salzer Simon, óbudai Freudiger Mózes a hitközség volt elnöke, aki nagy tekintélyével és áldozatkészségével hathatósan előmozdította a hitközség fejlődését, Schächter Jakab dr. orvos, filantróp, aki Tótisz Jakab dr.-ral együtt megalapította a Chevra Kadisát és annak első elnöke volt és Trebitsch M., aki az orthodox mozgalom első vezére és az autonómia egyik megalapítója volt. A hitközség első rabbijául Schreiber Szófer Joachimot választotta, aki nagyhírű talmud tudós volt, sok halachikus s egyéb talmudi vonatkozású munka szerzője. Schreiber főrabbi 16 évig vezette nagy szeretettel és hozzáértéssel a hitközséget. Megh. Budapesten 1886. és Pozsonyban temették el. A hitközség első temploma az Orczy-házi templom volt, melyet a Pesti Izr. Hitközségtől bérelt. Új templomokat a Csáky u. 9. és a Tompa u. 17. sz. alatt létesített a hitközség, majd 1913. Löffler Sándor és Béla műépítészek tervei alapján felépíttette Kazinczy-utcai nagy templomát, mely a magyarországi orthodoxiának legszebb, legnagyobb és aránylag legmodernebb temploma. Ez a nagy templom sem tudta kielégíteni a nagyarányokban terjeszkedő hitközség tagjainak igényeit s ezért a hitközség fennállása óta a mai napig mintegy 25 imaházat is létesített. A hitközség kebelében Schreiber főrabbi halála után megindultak a harcok a főrabbi állás betöltésére. Két pártra szakadt a hitközség, az egyik pártnak, melynek Katz Mózes nagymagyari főrabbi volt a jelöltje, Freudiger Mózes volt a vezére, míg a Frankl Hermann vezetése alatt álló párt Reich Koppel l. o. verbói főrabbit jelölte. Megindult az agitáció a két jelölt érdekében és a harcot Schächter Jakab dr. döntötte el, aki nagyszámú híveivel együtt a Frankl-párthoz csatlakozott, minek következtében 1890. Reich Koppelt választották meg főrabbivá. Ez a választás még jobban kiélezte az ellentéteket, Freudiger Mózes a kudarc után, - bár akadályokat nem gördített az új főrabbi működése elé, visszavonult a hitközségi élettől és a visszavonulásban pártja is követte. Pedig ebben az időben nagy szükség lett volna Freudiger és nagyszámú híveinek tevékenységére. A hitközség helyzete ekkor még nem volt valami nagyon fényesnek mondható. Közintézményei egyáltalán nem voltak még, Talmud Tórája sem volt, mindössze egy szerény népiskolája. Kevés volt a hitközségi tagok száma is és ezeknek nagy része sem űzette az adót. A hitközség kiadásait főleg a kóser hús jövedelméből fedezték, de így is csak a legnagyobb nehézségek árán tudták a szükséges összegeket előteremteni. Ilyen volt a helyzet, amikor Reich Koppel lett a főrabbi, akinek működése új korszakot nyitott a hitközség történetében. Reich Koppel kezdettől fogva az ellentétek elsimítására törekedett és bölcsességével, finom tapintatával sikerült lassan békességet teremtenie. Ez a folyamat lassú volt, de mikor a hitközség vezéreinek örökébe a fiúk léptek - Frankl Adolf l. o. , aki az Orthodox Országos Iroda elnöke lett és óbudai Freudiger Ábrahám l. o. , akit a hitközség elnökévé választottak - teljes lett az egység a hitközségben, ami hatalmas lökést adott a produktív munka megindulásának. Óbudai Freudiger Ábrahám egészen új alapokra fektette a hitközséget, modernül szabályozta az ügy kezelést és Reich Koppel főrabbival karöltve az új intézmények egész sorát teremtette meg, úgy, hogy ma a hitközség a világ legegységesebb, legjobban szervezett és intézményekben egyik leggazdagabb hitközsége lett. A hitközség első iskoláját 1873. alapította. Ez az iskola két tanerős volt. A hitközség iskolaügyének hatalmas fejlődését mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy jelenleg fiú és leány elemi és polgári iskolája, jesiva-előkészítője és Tórász emesz tanfolyama van, a tantestület pedig már 50 tagból áll. A hitközség intézményei a következők : Chevra Kadisa alakult 1883. . Megalapítása főleg Schächter Jakab dr. érdeme, aki a Chevra Kadisa első elnöke volt. Ma nagy székháza és nagyszerűen kiépített szervezete van. Elnöke: Friedmann Izidor dr., aki nagy invencióval és hozzáértéssel vezeti ezt az intézményt. Méltó munkatársa Schlesinger Adolf alelnök. Gondnokok: Berger Sámuel, Filut Beinisch, Kornfeld Ábrahám. Pénztárnok : Reitmann Manó, ellenőr Weinstock Vilmos, főtitkár Ábrahámsohn Ármin dr. A Chevra Kadisából indult ki az orthodox kórház létesítésének gondolata. A Chevra Kadisa jelenlegi elnöke Friedmann Izidor dr., orvos vetette fel az eszmét, mely csakhamar meg is valósult. Egy fiumei gazdag ember, Braun Bernardo vetette meg nagyobb alapítvánnyal a kórház alapját, de Schlesinger Adolf, Herzog József, a Chevra Kadisa volt elnöke, különösen pedig Freudiger J. Lipót a hitközség jelenlegi tb. elnöke is nagy érdemeket szereztek a kórház megalapítása körül. A kórház A budapesti orthodox izr. hitközség Biró Dániel kórháza néven 1920. nyílt meg a Városmajor utca 64/66. sz. alatt s az egyetlen orthodox kórház a világon. 40-50 férőhelye, szanatóriumi része van. A kórház szelleme szigorúan vallásos. Kiváló orvoskara is erősen konzervatív vallási tekintetben. Igazgató főorvosa Rosenák Miksa l. o . Ugyanő a vezetője a hitközség nyilvános ambulatóriumának, mely 1912. nyílt meg a Kertész utca 32. sz. alatt. Itt vagyontalan bejáró ütegek díjtalan kezelésben és részben ingyenes gyógyszerellátásban részesülnek. 1822-ben alapította a hitközség az aggok házát, amelynek elnöke Friedmann Izidor dr. A nőegylet 1910. alakult. Elnöke: Schächter Jakab dr.-né társelnökök: Abelesz Emilné és Práger Samuné, alelnökök: Tauber Ignácné, Blau Ábrahámné és Klein Jakabné. A szegények ingyen ebéddel való ellátására alakult 1914. az Orthodox Népasztal Egyesület, amelynek díszelnökei Óbudai Freudiger Ábrahám és Korein Dezső, elnökei Berger Sámuel és Weisz Mór. Még 1871. létesült a hitközség keretein belül az Országos Bikur Cholim Egyesület a betegek gyámolítása és rituális élelemmel való ellátása céljából. Elnöke: Sebestyén Antal dr., alelnöke: Stern Simon. Nagyon eredményes tevékenységet fejt ki a Hizoháru bizottság, amely a Budapesten, vidéken és külföldi jesivákon tanuló szegény talmudifjakat látja el havi segéllyel, ruhával és cipővel. A bizottság elnöke óbudai Freudiger Ábrahám. A vagyontalan iparosok és kereskedők számára kamatmentes, hosszú lejáratú kölcsönöket folyósít a Gemilusz Cheszed bizottság, melynek elnöke Deutsch Géza, alenöke Weintraub Vilmos. A Kerületközi Talmud Tóra Egyesület elnöke Korein Dezső, társelnökei Kahán Frankl Sámuel és Zucker Henrik. Az orhodox ifjúság két egyesülete a Tiferesz Bachurim és az Éc chajim, előbbinek Stern Ödön, utóbbinak Baumann Dávid az elnöke. Szociális szempontból nagyjelentőségű a Heiden Dóra elnöklete alatt működő Hanna Gyermekvédelmi Egyesület, mely naponta 200 gyermeknek ad ingyen ebédet s évenként ugyanennyi gyermeket ruház fel. A hitközség intézményei közé tartozik még a Machziké Hadasz egyesület, melynek elnöke Reich Koppel, társelnökei Süsszmann Viktor rabbi, óbudai Freudiger Lipót és Ausch Ignác Bonyhád , továbbá a Sász Chevra, mely Klein Márkus elnöklete alatt működik. A hitközség tagjai között többen vannak, akik a társadalmi és közgazdasági életben előkelő szerepet visznek. Ezek: óbudai Freudiger Ábrahám l. o. és Lipót a hitközség elnökei, a Freudiger Mózes fiai hatalmas ágynemű és textilgyár főnökei, Frankl Adolf l. o. , Hartstein Lajos l. o. , Korein Dezső l. o. , Mauthner Henrik l. o. , Deutsch Vilmos bankár, Rakonitz Gyula dr. ügyvéd, Fejér Lajos és Dános László kormányfőtanácsosok, építési vállalkozók, Rein Artúr dr. ezredorvos, Bárkány Ármin nagykereskedő,földbirtokos, Deutsch Géza nagykereskedő, Tauber Vilmos nagykereskedő, Stein Artúr dr. ügyvéd, a Hagyomány c. lap szerkesztője, Stern Simon dr. ügyvéd, Lindenbaum Lipót mérnök, Kahán Frankl Sámuel talmud tudós stb. A hitközség területén több vallásfilozófiai és bibliai vonatkozású munka jelent meg. Így Schreiber Szófer Joachim főrabbi munkái: Machne Chajim 5 részben ; Saaré Chajim; Kol Szófer; Divré Saaré Chajim; Tilim magyarázat 1870-86 ; Schreiber Jakab rabbi kétkötetes Tórasz Chajim c. könyve 1904 ; Friedländer Dávid talmud tudós munkája: Szod Hoibur 1880 ; Geller Mór könyve: Talmudschatz 2 részben 1880 , óbudai Freudiger Mózes, Móse Jedaber c. munkája 1926 stb. A hitközség történetét Löffler Henrik l. o. főtitkár dolgozta fel kézirat . A hitközség tagjai közül óbudai Freudiger Ábrahám és Frankl Adolf rendelkeznek több ezer kötetet kitevő, igen értékes zsidó könyvtárral. A hitközség lélekszáma 50,000, az adófizetők száma kb. 7000. Foglalkozás szerint a hitközség tagjainak túlnyomó része kereskedő, iparos és vállalkozó, de sok az intellektuális pályán levő tanár, tanító, orvos, ügyvéd, mérnök, hivatalnok stb. A hitközség mai vezetősége: főrabbi: Reich Koppel királyi tanácsos, felsőházi tag, rabbik: Süsszmann Viktor, Steif Jonathán, Grosz József, elnök: óbudai Freudiger Ábrahám, tiszteletbeli elnökök: Frankl Adolf és óbudai Freudiger Lipót, alelnökök: Deutsch Géza és Schreiber Sámuel, pénztárnok: Bárkány Ármin, ellenőr: Stern B. Sámuel, elöljárók: Klein Márkusz és Schlesinger József, gondnokok: Friedmann Alfréd, Ratzesdorfer Lipót, Reitmann Manó, Spitzer Jakab, Tauber Mihály, Tauber Simon és Weisz Mór, főtitkár: Löffler Henrik, titkár: Pápai Márton dr. Az iskolaszék tagjai: elnök: Klein Márkusz, alelnök: Stern Simon dr., gondnokok : Rosenbaum Gyula, Zsoldos Zsigmond dr. és Singer Lipót, jegyző: Tauber Emil.

10781.ht

CÍMSZÓ Budapest ortodo zsidó

SZÓCIKK Budapest orthodo hitközség budapest hith zsidósá 187 okt 16 tartot közgyűlésé egyhang lelkesedésse hozt me határozatot hog miutá úg a állam min vallá törvénye álta rendel hitközség intézményeke nélkülözn kénytelen külön önáll hitközsége alakí E határoza csa jogila szentesített má meglev állapotot B tényle má előb i megvolt Miko a országo zsid kongresszu szakadás idézet elő budapest zsidósá nag tömege kongresszus irányho csatlakoztak má részü pedi statu qu ant alapo állv beilleszkedet Rombach-utca templo konzervatí keretébe Eg ki csopor vol csak túlnyomóa szegén emberekbő állot amel talmu tudása jámborság é jótékonyság révé híre Trebitsc M vezetés alat orthodo alapo tömörült Ez tömörülés ne ige lehetet hitközségne nevezni Miutá hatóságila ne vol elismerve kongresszus pest izr hitközsé fennhatóság alat csa ige szű körbe működhetett Mindössz eg orth minjan tartot fenn valamin ké magánkézbe levő szigor felügyele alat áll mészárszéke é baromfivág helyet Ezekne szerén intézményekne megalapításá i nag harco előzté me a orthodoxokna kongresszus hitközségge szembe éveke á nag kitartássa kellet védelmezniü eze intézményeket hog fennállásuka biztosítsák B.-e nyilvá hagyomán h zsidósá lelk szükséglet teremtett meg Kezdetbe nagyo kics é szerén volt d néhán évtize alat a orszá egyi legnagyob hitközségév fejlődött E a arányla rövi id alat végbemen hatalma arány fejlődé azza magyarázható hog mindi kivál képességű szuggesztí egyéniség férfia állotta hitközsé élén aki nemcsa magu áldoztá minde energiájuka hitközségnek d megvol tehetségü arr is hog felkeltsé nag tömege áldozatkészségé é ez i hitközség munk szolgálatáb állítsák kivál férfia egybe hitközsé els elnöke é elöljáró következő volta Abeles Sámuel Nagyváradró származot Frank Hermann nag filantróp ak bőkezűe támogatt szegényeket Perlmutte Izsák Salze Simon óbuda Freudige Móze hitközsé vol elnöke ak nag tekintélyéve é áldozatkészségéve hathatósa előmozdított hitközsé fejlődését Schächte Jaka dr orvos filantróp ak Tótis Jaka dr.-ra együt megalapított Chevr Kadisá é anna els elnök vol é Trebitsc M. ak a orthodo mozgalo els vezér é a autonómi egyi megalapítój volt hitközsé els rabbijáu Schreibe Szófe Joachimo választotta ak nagyhír talmu tudó volt so halachiku egyé talmud vonatkozás munk szerzője Schreibe főrabb 1 évi vezett nag szeretette é hozzáértésse hitközséget Megh Budapeste 1886 é Pozsonyba temetté el hitközsé els templom a Orczy-ház templo volt melye Pest Izr Hitközségtő bérelt Ú templomoka Csák u 9 é Tomp u 17 sz alat létesítet hitközség maj 1913 Löffle Sándo é Bél műépítésze terve alapjá felépíttett Kazinczy-utca nag templomát mel magyarország orthodoxiána legszebb legnagyob é arányla legmoderneb temploma E nag templo se tudt kielégíten nagyarányokba terjeszked hitközsé tagjaina igényei ezér hitközsé fennállás ót ma napi minteg 2 imaháza i létesített hitközsé kebelébe Schreibe főrabb halál utá megindulta harco főrabb állá betöltésére Ké pártr szakad hitközség a egyi pártnak melyne Kat Móze nagymagyar főrabb vol jelöltje Freudige Móze vol vezére mí Frank Herman vezetés alat áll pár Reic Koppe l o verbó főrabbi jelölte Megindul a agitáci ké jelöl érdekébe é harco Schächte Jaka dr döntött el ak nagyszám híveive együt Frankl-pártho csatlakozott mine következtébe 1890 Reic Koppel választottá me főrabbivá E választá mé jobba kiélezt a ellentéteket Freudige Móze kudar után bá akadályoka ne gördítet a ú főrabb működés elé visszavonul hitközség élettő é visszavonulásba pártj i követte Pedi ebbe a időbe nag szüksé let voln Freudige é nagyszám híveine tevékenységére hitközsé helyzet ekko mé ne vol valam nagyo fényesne mondható Közintézménye egyáltalá ne volta még Talmu Tóráj se volt mindössz eg szerén népiskolája Kevé vol hitközség tago szám i é ezekne nag rész se űzett a adót hitközsé kiadásai főle kóse hú jövedelmébő fedezték d íg i csa legnagyob nehézsége árá tudtá szüksége összegeke előteremteni Ilye vol helyzet amiko Reic Koppe let főrabbi akine működés ú korszako nyitot hitközsé történetében Reic Koppe kezdettő fogv a ellentéte elsimításár törekedet é bölcsességével fino tapintatáva sikerül lassa békessége teremtenie E folyama lass volt d miko hitközsé vezéreine örökéb fiú lépte Frank Adol l o ak a Orthodo Országo Irod elnök let é óbuda Freudige Ábrahá l o aki hitközsé elnökév választotta telje let a egysé hitközségben am hatalma lökés adot produktí munk megindulásának Óbuda Freudige Ábrahá egésze ú alapokr fektett hitközséget modernü szabályozt a üg kezelés é Reic Koppe főrabbiva karöltv a ú intézménye egés sorá teremtett meg úgy hog m hitközsé vilá legegységesebb legjobba szervezet é intézményekbe egyi leggazdagab hitközség lett hitközsé els iskolájá 1873 alapította E a iskol ké tanerő volt hitközsé iskolaügyéne hatalma fejlődésé m se bizonyítj jobban min az hog jelenle fi é leán elem é polgár iskolája jesiva-előkészítőj é Tórás emes tanfolyam van tantestüle pedi má 5 tagbó áll hitközsé intézménye következő Chevr Kadis alakul 1883 Megalapítás főle Schächte Jaka dr érdeme ak Chevr Kadis els elnök volt M nag székház é nagyszerűe kiépítet szervezet van Elnöke Friedman Izido dr. ak nag invencióva é hozzáértésse vezet ez a intézményt Mélt munkatárs Schlesinge Adol alelnök Gondnokok Berge Sámuel Filu Beinisch Kornfel Ábrahám Pénztárno Reitman Manó ellenő Weinstoc Vilmos főtitká Ábrahámsoh Ármi dr Chevr Kadisábó indul k a orthodo kórhá létesítéséne gondolata Chevr Kadis jelenleg elnök Friedman Izido dr. orvo vetett fe a eszmét mel csakhama me i valósult Eg fiume gazda ember Brau Bernard vetett me nagyob alapítvánnya kórhá alapját d Schlesinge Adolf Herzo József Chevr Kadis vol elnöke különöse pedi Freudige J Lipó hitközsé jelenleg tb elnök i nag érdemeke szerezte kórhá megalapítás körül kórhá budapest orthodo izr hitközsé Bir Dánie kórház néve 1920 nyíl me Városmajo utc 64/66 sz alat a egyetle orthodo kórhá világon 40-5 férőhelye szanatórium rész van kórhá szellem szigorúa vallásos Kivál orvoskar i erőse konzervatí vallás tekintetben Igazgat főorvos Rosená Miks l Ugyan vezetőj hitközsé nyilváno ambulatóriumának mel 1912 nyíl me Kertés utc 32 sz alatt It vagyontala bejár ütege díjtala kezelésbe é részbe ingyene gyógyszerellátásba részesülnek 1822-be alapított hitközsé a aggo házát amelyne elnök Friedman Izido dr nőegyle 1910 alakult Elnöke Schächte Jaka dr.-n társelnökök Abeles Emiln é Práge Samuné alelnökök Taube Ignácné Bla Ábrahámn é Klei Jakabné szegénye ingye ebédde val ellátásár alakul 1914 a Orthodo Népaszta Egyesület amelyne díszelnöke Óbuda Freudige Ábrahá é Korei Dezső elnöke Berge Sámue é Weis Mór Mé 1871 létesül hitközsé keretei belü a Országo Biku Choli Egyesüle betege gyámolítás é rituáli élelemme val ellátás céljából Elnöke Sebestyé Anta dr. alelnöke Ster Simon Nagyo eredménye tevékenysége fej k Hizohár bizottság amel Budapesten vidéke é külföld jesiváko tanul szegén talmudifjaka látj e hav segéllyel ruháva é cipővel bizottsá elnök óbuda Freudige Ábrahám vagyontala iparoso é kereskedő számár kamatmentes hossz lejárat kölcsönöke folyósí Gemilus Chesze bizottság melyne elnök Deutsc Géza alenök Weintrau Vilmos Kerületköz Talmu Tór Egyesüle elnök Korei Dezső társelnöke Kahá Frank Sámue é Zucke Henrik A orhodo ifjúsá ké egyesület Tiferes Bachuri é a É chajim előbbine Ster Ödön utóbbina Bauman Dávi a elnöke Szociáli szempontbó nagyjelentőség Heide Dór elnöklet alat működ Hann Gyermekvédelm Egyesület mel napont 20 gyermekne a ingye ebéde évenkén ugyanenny gyermeke ruhá fel hitközsé intézménye köz tartozi mé Machzik Hadas egyesület melyne elnök Reic Koppel társelnöke Süsszman Vikto rabbi óbuda Freudige Lipó é Ausc Igná Bonyhá tovább Sás Chevra mel Klei Márku elnöklet alat működik hitközsé tagja közöt többe vannak aki társadalm é közgazdaság életbe előkel szerepe visznek Ezek óbuda Freudige Ábrahá l o é Lipó hitközsé elnökei Freudige Móze fia hatalma ágynem é textilgyá főnökei Frank Adol l o Hartstei Lajo l o Korei Dezs l o Mauthne Henri l o Deutsc Vilmo bankár Rakonit Gyul dr ügyvéd Fejé Lajo é Dáno Lászl kormányfőtanácsosok építés vállalkozók Rei Artú dr ezredorvos Bárkán Ármi nagykereskedő,földbirtokos Deutsc Géz nagykereskedő Taube Vilmo nagykereskedő Stei Artú dr ügyvéd Hagyomán c la szerkesztője Ster Simo dr ügyvéd Lindenbau Lipó mérnök Kahá Frank Sámue talmu tudó stb hitközsé területé töb vallásfilozófia é biblia vonatkozás munk jelen meg Íg Schreibe Szófe Joachi főrabb munkái Machn Chaji részbe Saar Chajim Ko Szófer Divr Saar Chajim Tili magyaráza 1870-8 Schreibe Jaka rabb kétkötete Tóras Chaji c könyv 190 Friedlände Dávi talmu tudó munkája Szo Hoibu 188 Gelle Mó könyve Talmudschat részbe 188 óbuda Freudige Mózes Mós Jedabe c munkáj 192 stb hitközsé történeté Löffle Henri l o főtitká dolgozt fe kézira hitközsé tagja közü óbuda Freudige Ábrahá é Frank Adol rendelkezne töb eze kötete kitevő ige értéke zsid könyvtárral hitközsé lélekszám 50,000 a adófizető szám kb 7000 Foglalkozá szerin hitközsé tagjaina túlnyom rész kereskedő iparo é vállalkozó d so a intellektuáli pályá lev tanár tanító orvos ügyvéd mérnök hivatalno stb hitközsé ma vezetősége főrabbi Reic Koppe király tanácsos felsőház tag rabbik Süsszman Viktor Stei Jonathán Gros József elnök óbuda Freudige Ábrahám tiszteletbel elnökök Frank Adol é óbuda Freudige Lipót alelnökök Deutsc Géz é Schreibe Sámuel pénztárnok Bárkán Ármin ellenőr Ster B Sámuel elöljárók Klei Márkus é Schlesinge József gondnokok Friedman Alfréd Ratzesdorfe Lipót Reitman Manó Spitze Jakab Taube Mihály Taube Simo é Weis Mór főtitkár Löffle Henrik titkár Pápa Márto dr A iskolaszé tagjai elnök Klei Márkusz alelnök Ster Simo dr. gondnoko Rosenbau Gyula Zsoldo Zsigmon dr é Singe Lipót jegyző Taube Emil

10781.h

CÍMSZ Budapes ortod zsid

SZÓCIK Budapes orthod hitközsé budapes hit zsidós 18 ok 1 tarto közgyűlés egyhan lelkesedéss hoz m határozato ho miut ú álla mi vall törvény ált rende hitközsé intézmények nélkülöz kénytele külö önál hitközség alak határoz cs jogil szentesítet m megle állapoto tényl m elő megvol Mik ország zsi kongressz szakadá idéze el budapes zsidós na tömeg kongresszu irányh csatlakozta m rész ped stat q an alap áll beilleszkede Rombach-utc templ konzervat keretéb E k csopo vo csa túlnyomó szegé emberekb állo ame talm tudás jámborsá jótékonysá rév hír Trebits vezeté ala orthod alap tömörül E tömörülé n ig lehete hitközségn nevezn Miut hatóságil n vo elismerv kongresszu pes iz hitközs fennhatósá ala cs ig sz körb működhetet Mindöss e ort minja tarto fen valami k magánkézb lev szigo felügyel ala ál mészárszék baromfivá helye Ezekn szeré intézményekn megalapítás na harc előzt m orthodoxokn kongresszu hitközségg szemb évek na kitartáss kelle védelmezni ez intézményeke ho fennállásuk biztosítsá B.- nyilv hagyomá zsidós lel szükségle teremtet me Kezdetb nagy kic szeré vol néhá évtiz ala orsz egy legnagyo hitközségé fejlődöt arányl röv i ala végbeme hatalm arán fejlőd azz magyarázhat ho mind kivá képesség szuggeszt egyénisé férfi állott hitközs élé ak nemcs mag áldozt mind energiájuk hitközségne megvo tehetség ar i ho felkelts na tömeg áldozatkészség e hitközsé mun szolgálatá állítsá kivá férfi egyb hitközs el elnök elöljár következ volt Abele Sámue Nagyváradr származo Fran Herman na filantró a bőkezű támogat szegényeke Perlmutt Izsá Salz Simo óbud Freudig Móz hitközs vo elnök a na tekintélyév áldozatkészségév hathatós előmozdítot hitközs fejlődésé Schächt Jak d orvo filantró a Tóti Jak dr.-r együ megalapítot Chev Kadis ann el elnö vo Trebits M a orthod mozgal el vezé autonóm egy megalapító vol hitközs el rabbijá Schreib Szóf Joachim választott a nagyhí talm tud vol s halachik egy talmu vonatkozá mun szerzőj Schreib főrab év vezet na szeretett hozzáértéss hitközsége Meg Budapest 188 Pozsonyb temett e hitközs el templo Orczy-há templ vol mely Pes Iz Hitközségt bérel templomok Csá Tom 1 s ala létesíte hitközsé ma 191 Löffl Sánd Bé műépítész terv alapj felépíttet Kazinczy-utc na templomá me magyarorszá orthodoxián legszeb legnagyo arányl legmoderne templom na templ s tud kielégíte nagyarányokb terjeszke hitközs tagjain igénye ezé hitközs fennállá ó m nap minte imaház létesítet hitközs kebeléb Schreib főrab halá ut megindult harc főrab áll betöltésér K párt szaka hitközsé egy pártna melyn Ka Móz nagymagya főrab vo jelöltj Freudig Móz vo vezér m Fran Herma vezeté ala ál pá Rei Kopp verb főrabb jelölt Megindu agitác k jelö érdekéb harc Schächt Jak d döntöt e a nagyszá híveiv együ Frankl-párth csatlakozot min következtéb 189 Rei Koppe választott m főrabbiv választ m jobb kiélez ellentéteke Freudig Móz kuda utá b akadályok n gördíte főrab működé el visszavonu hitközsé élett visszavonulásb párt követt Ped ebb időb na szüks le vol Freudig nagyszá hívein tevékenységér hitközs helyze ekk m n vo vala nagy fényesn mondhat Közintézmény egyáltal n volt mé Talm Tórá s vol mindöss e szeré népiskoláj Kev vo hitközsé tag szá ezekn na rés s űzet adó hitközs kiadása fől kós h jövedelméb fedezté í cs legnagyo nehézség ár tudt szükség összegek előteremten Ily vo helyze amik Rei Kopp le főrabb akin működé korszak nyito hitközs történetébe Rei Kopp kezdett fog ellentét elsimításá törekede bölcsességéve fin tapintatáv sikerü lass békesség teremteni folyam las vol mik hitközs vezérein öröké fi lépt Fran Ado a Orthod Ország Iro elnö le óbud Freudig Ábrah ak hitközs elnöké választott telj le egys hitközségbe a hatalm löké ado produkt mun megindulásána Óbud Freudig Ábrah egész alapok fektet hitközsége modern szabályoz ü kezelé Rei Kopp főrabbiv karölt intézmény egé sor teremtet me úg ho hitközs vil legegységeseb legjobb szerveze intézményekb egy leggazdaga hitközsé let hitközs el iskoláj 187 alapított isko k taner vol hitközs iskolaügyén hatalm fejlődés s bizonyít jobba mi a ho jelenl f leá ele polgá iskoláj jesiva-előkészítő Tórá eme tanfolya va tantestül ped m tagb ál hitközs intézmény következ Chev Kadi alaku 188 Megalapítá fől Schächt Jak d érdem a Chev Kadi el elnö vol na székhá nagyszerű kiépíte szerveze va Elnök Friedma Izid dr a na invencióv hozzáértéss veze e intézmény Mél munkatár Schlesing Ado alelnö Gondnoko Berg Sámue Fil Beinisc Kornfe Ábrahá Pénztárn Reitma Man ellen Weinsto Vilmo főtitk Ábrahámso Árm d Chev Kadisáb indu orthod kórh létesítésén gondolat Chev Kadi jelenle elnö Friedma Izid dr orv vetet f eszmé me csakham m valósul E fium gazd embe Bra Bernar vetet m nagyo alapítvánny kórh alapjá Schlesing Adol Herz Józse Chev Kadi vo elnök különös ped Freudig Lip hitközs jelenle t elnö na érdemek szerezt kórh megalapítá körü kórh budapes orthod iz hitközs Bi Dáni kórhá név 192 nyí m Városmaj ut 64/6 s ala egyetl orthod kórh világo 40- férőhely szanatóriu rés va kórh szelle szigorú valláso Kivá orvoska erős konzervat vallá tekintetbe Igazga főorvo Rosen Mik Ugya vezető hitközs nyilván ambulatóriumána me 191 nyí m Kerté ut 3 s alat I vagyontal bejá üteg díjtal kezelésb részb ingyen gyógyszerellátásb részesülne 1822-b alapítot hitközs agg házá amelyn elnö Friedma Izid d nőegyl 191 alakul Elnök Schächt Jak dr.- társelnökö Abele Emil Prág Samun alelnökö Taub Ignácn Bl Ábrahám Kle Jakabn szegény ingy ebédd va ellátásá alaku 191 Orthod Népaszt Egyesüle amelyn díszelnök Óbud Freudig Ábrah Kore Dezs elnök Berg Sámu Wei Mó M 187 létesü hitközs kerete bel Ország Bik Chol Egyesül beteg gyámolítá rituál élelemm va ellátá céljábó Elnök Sebesty Ant dr alelnök Ste Simo Nagy eredmény tevékenység fe Hizohá bizottsá ame Budapeste vidék külföl jesivák tanu szegé talmudifjak lát ha segéllye ruháv cipőve bizotts elnö óbud Freudig Ábrahá vagyontal iparos keresked számá kamatmente hoss lejára kölcsönök folyós Gemilu Chesz bizottsá melyn elnö Deuts Géz alenö Weintra Vilmo Kerületkö Talm Tó Egyesül elnö Kore Dezs társelnök Kah Fran Sámu Zuck Henri orhod ifjús k egyesüle Tifere Bachur chaji előbbin Ste Ödö utóbbin Bauma Dáv elnök Szociál szempontb nagyjelentősé Heid Dó elnökle ala műkö Han Gyermekvédel Egyesüle me napon 2 gyermekn ingy ebéd évenké ugyanenn gyermek ruh fe hitközs intézmény kö tartoz m Machzi Hada egyesüle melyn elnö Rei Koppe társelnök Süsszma Vikt rabb óbud Freudig Lip Aus Ign Bonyh továb Sá Chevr me Kle Márk elnökle ala működi hitközs tagj közö több vanna ak társadal közgazdasá életb előke szerep viszne Eze óbud Freudig Ábrah Lip hitközs elnöke Freudig Móz fi hatalm ágyne textilgy főnöke Fran Ado Hartste Laj Kore Dez Mauthn Henr Deuts Vilm banká Rakoni Gyu d ügyvé Fej Laj Dán Lász kormányfőtanácsoso építé vállalkozó Re Art d ezredorvo Bárká Árm nagykereskedő,földbirtoko Deuts Gé nagykeresked Taub Vilm nagykeresked Ste Art d ügyvé Hagyomá l szerkesztőj Ste Sim d ügyvé Lindenba Lip mérnö Kah Fran Sámu talm tud st hitközs terület tö vallásfilozófi bibli vonatkozá mun jele me Í Schreib Szóf Joach főrab munká Mach Chaj részb Saa Chaji K Szófe Div Saa Chaji Til magyaráz 1870- Schreib Jak rab kétkötet Tóra Chaj köny 19 Friedländ Dáv talm tud munkáj Sz Hoib 18 Gell M könyv Talmudscha részb 18 óbud Freudig Móze Mó Jedab munká 19 st hitközs történet Löffl Henr főtitk dolgoz f kézir hitközs tagj köz óbud Freudig Ábrah Fran Ado rendelkezn tö ez kötet kitev ig érték zsi könyvtárra hitközs lélekszá 50,00 adófizet szá k 700 Foglalkoz szeri hitközs tagjain túlnyo rés keresked ipar vállalkoz s intellektuál pály le taná tanít orvo ügyvé mérnö hivataln st hitközs m vezetőség főrabb Rei Kopp királ tanácso felsőhá ta rabbi Süsszma Vikto Ste Jonathá Gro Józse elnö óbud Freudig Ábrahá tiszteletbe elnökö Fran Ado óbud Freudig Lipó alelnökö Deuts Gé Schreib Sámue pénztárno Bárká Ármi ellenő Ste Sámue elöljáró Kle Márku Schlesing Józse gondnoko Friedma Alfré Ratzesdorf Lipó Reitma Man Spitz Jaka Taub Mihál Taub Sim Wei Mó főtitká Löffl Henri titká Páp Márt d iskolasz tagja elnö Kle Márkus alelnö Ste Sim dr gondnok Rosenba Gyul Zsold Zsigmo d Sing Lipó jegyz Taub Emi

10781.

CÍMS Budape orto zsi

SZÓCI Budape ortho hitközs budape hi zsidó 1 o tart közgyűlé egyha lelkesedés ho határozat h miu áll m val törvén ál rend hitközs intézménye nélkülö kénytel kül öná hitközsé ala határo c jogi szentesíte megl állapot tény el megvo Mi orszá zs kongress szakad idéz e budape zsidó n töme kongressz irány csatlakozt rés pe sta a ala ál beilleszked Rombach-ut temp konzerva kereté csop v cs túlnyom szeg emberek áll am tal tudá jámbors jótékonys ré hí Trebit vezet al ortho ala tömörü tömörül i lehet hitközség nevez Miu hatósági v elismer kongressz pe i hitköz fennhatós al c i s kör működhete Mindös or minj tart fe valam magánkéz le szig felügye al á mészárszé baromfiv hely Ezek szer intézmények megalapítá n har előz orthodoxok kongressz hitközség szem éve n kitartás kell védelmezn e intézmények h fennállásu biztosíts B. nyil hagyom zsidó le szükségl teremte m Kezdet nag ki szer vo néh évti al ors eg legnagy hitközség fejlődö arány rö al végbem hatal ará fejlő az magyarázha h min kiv képessé szuggesz egyénis férf állot hitköz él a nemc ma áldoz min energiáju hitközségn megv tehetsé a h felkelt n töme áldozatkészsé hitközs mu szolgálat állíts kiv férf egy hitköz e elnö elöljá követke vol Abel Sámu Nagyvárad származ Fra Herma n filantr bőkez támoga szegények Perlmut Izs Sal Sim óbu Freudi Mó hitköz v elnö n tekintélyé áldozatkészségé hatható előmozdíto hitköz fejlődés Schäch Ja orv filantr Tót Ja dr.- egy megalapíto Che Kadi an e eln v Trebit ortho mozga e vez autonó eg megalapít vo hitköz e rabbij Schrei Szó Joachi választot nagyh tal tu vo halachi eg talm vonatkoz mu szerző Schrei főra é veze n szeretet hozzáértés hitközség Me Budapes 18 Pozsony temet hitköz e templ Orczy-h temp vo mel Pe I Hitközség bére templomo Cs To al létesít hitközs m 19 Löff Sán B műépítés ter alap felépítte Kazinczy-ut n templom m magyarorsz orthodoxiá legsze legnagy arány legmodern templo n temp tu kielégít nagyarányok terjeszk hitköz tagjai igény ez hitköz fennáll na mint imahá létesíte hitköz kebelé Schrei főra hal u megindul har főra ál betöltésé pár szak hitközs eg pártn mely K Mó nagymagy főra v jelölt Freudi Mó v vezé Fra Herm vezet al á p Re Kop ver főrab jelöl Megind agitá jel érdeké har Schäch Ja döntö nagysz hívei egy Frankl-párt csatlakozo mi következté 18 Re Kopp választot főrabbi válasz job kiéle ellentétek Freudi Mó kud ut akadályo gördít főra működ e visszavon hitközs élet visszavonulás pár követ Pe eb idő n szük l vo Freudi nagysz hívei tevékenységé hitköz helyz ek v val nag fényes mondha Közintézmén egyálta vol m Tal Tór vo mindös szer népiskolá Ke v hitközs ta sz ezek n ré űze ad hitköz kiadás fő kó jövedelmé fedezt c legnagy nehézsé á tud szüksé összege előteremte Il v helyz ami Re Kop l főrab aki működ korsza nyit hitköz történetéb Re Kop kezdet fo ellenté elsimítás töreked bölcsességév fi tapintatá siker las békessé teremten folya la vo mi hitköz vezérei örök f lép Fra Ad Ortho Orszá Ir eln l óbu Freudi Ábra a hitköz elnök választot tel l egy hitközségb hatal lök ad produk mu megindulásán Óbu Freudi Ábra egés alapo fekte hitközség moder szabályo kezel Re Kop főrabbi karöl intézmén eg so teremte m ú h hitköz vi legegységese legjob szervez intézmények eg leggazdag hitközs le hitköz e iskolá 18 alapítot isk tane vo hitköz iskolaügyé hatal fejlődé bizonyí jobb m h jelen le el polg iskolá jesiva-előkészít Tór em tanfoly v tantestü pe tag á hitköz intézmén követke Che Kad alak 18 Megalapít fő Schäch Ja érde Che Kad e eln vo n székh nagyszer kiépít szervez v Elnö Friedm Izi d n invenció hozzáértés vez intézmén Mé munkatá Schlesin Ad aleln Gondnok Ber Sámu Fi Beinis Kornf Ábrah Pénztár Reitm Ma elle Weinst Vilm főtit Ábraháms Ár Che Kadisá ind ortho kór létesítésé gondola Che Kad jelenl eln Friedm Izi d or vete eszm m csakha valósu fiu gaz emb Br Berna vete nagy alapítvánn kór alapj Schlesin Ado Her Józs Che Kad v elnö különö pe Freudi Li hitköz jelenl eln n érdeme szerez kór megalapít kör kór budape ortho i hitköz B Dán kórh né 19 ny Városma u 64/ al egyet ortho kór világ 40 férőhel szanatóri ré v kór szell szigor vallás Kiv orvosk erő konzerva vall tekintetb Igazg főorv Rose Mi Ugy vezet hitköz nyilvá ambulatóriumán m 19 ny Kert u ala vagyonta bej üte díjta kezelés rész ingye gyógyszerellátás részesüln 1822- alapíto hitköz ag ház amely eln Friedm Izi nőegy 19 alaku Elnö Schäch Ja dr. társelnök Abel Emi Prá Samu alelnök Tau Ignác B Ábrahá Kl Jakab szegén ing ebéd v ellátás alak 19 Ortho Népasz Egyesül amely díszelnö Óbu Freudi Ábra Kor Dez elnö Ber Sám We M 18 létes hitköz keret be Orszá Bi Cho Egyesü bete gyámolít rituá élelem v ellát céljáb Elnö Sebest An d alelnö St Sim Nag eredmén tevékenysé f Hizoh bizotts am Budapest vidé külfö jesivá tan szeg talmudifja lá h segélly ruhá cipőv bizott eln óbu Freudi Ábrah vagyonta iparo kereske szám kamatment hos lejár kölcsönö folyó Gemil Ches bizotts mely eln Deut Gé alen Weintr Vilm Kerületk Tal T Egyesü eln Kor Dez társelnö Ka Fra Sám Zuc Henr orho ifjú egyesül Tifer Bachu chaj előbbi St Öd utóbbi Baum Dá elnö Szociá szempont nagyjelentős Hei D elnökl al műk Ha Gyermekvéde Egyesül m napo gyermek ing ebé évenk ugyanen gyerme ru f hitköz intézmén k tarto Machz Had egyesül mely eln Re Kopp társelnö Süsszm Vik rab óbu Freudi Li Au Ig Bony tová S Chev m Kl Már elnökl al működ hitköz tag köz töb vann a társada közgazdas élet elők szere viszn Ez óbu Freudi Ábra Li hitköz elnök Freudi Mó f hatal ágyn textilg főnök Fra Ad Hartst La Kor De Mauth Hen Deut Vil bank Rakon Gy ügyv Fe La Dá Lás kormányfőtanácsos épít vállalkoz R Ar ezredorv Bárk Ár nagykereskedő,földbirtok Deut G nagykereske Tau Vil nagykereske St Ar ügyv Hagyom szerkesztő St Si ügyv Lindenb Li mérn Ka Fra Sám tal tu s hitköz terüle t vallásfilozóf bibl vonatkoz mu jel m Schrei Szó Joac főra munk Mac Cha rész Sa Chaj Szóf Di Sa Chaj Ti magyará 1870 Schrei Ja ra kétköte Tór Cha kön 1 Friedlän Dá tal tu munká S Hoi 1 Gel köny Talmudsch rész 1 óbu Freudi Móz M Jeda munk 1 s hitköz történe Löff Hen főtit dolgo kézi hitköz tag kö óbu Freudi Ábra Fra Ad rendelkez t e köte kite i érté zs könyvtárr hitköz léleksz 50,0 adófize sz 70 Foglalko szer hitköz tagjai túlny ré kereske ipa vállalko intellektuá pál l tan taní orv ügyv mérn hivatal s hitköz vezetősé főrab Re Kop kirá tanács felsőh t rabb Süsszm Vikt St Jonath Gr Józs eln óbu Freudi Ábrah tiszteletb elnök Fra Ad óbu Freudi Lip alelnök Deut G Schrei Sámu pénztárn Bárk Árm ellen St Sámu elöljár Kl Márk Schlesin Józs gondnok Friedm Alfr Ratzesdor Lip Reitm Ma Spit Jak Tau Mihá Tau Si We M főtitk Löff Henr titk Pá Már iskolas tagj eln Kl Márku aleln St Si d gondno Rosenb Gyu Zsol Zsigm Sin Lip jegy Tau Em

10781

CÍM Budap ort zs

SZÓC Budap orth hitköz budap h zsid tar közgyűl egyh lelkesedé h határoza mi ál va törvé á ren hitköz intézmény nélkül kényte kü ön hitközs al határ jog szentesít meg állapo tén e megv M orsz z kongres szaka idé budap zsid töm kongress irán csatlakoz ré p st al á beilleszke Rombach-u tem konzerv keret cso c túlnyo sze embere ál a ta tud jámbor jótékony r h Trebi veze a orth al tömör tömörü lehe hitközsé neve Mi hatóság elisme kongress p hitkö fennható a kö működhet Mindö o min tar f vala magánké l szi felügy a mészársz baromfi hel Eze sze intézménye megalapít ha elő orthodoxo kongress hitközsé sze év kitartá kel védelmez intézménye fennállás biztosít B nyi hagyo zsid l szükség teremt Kezde na k sze v né évt a or e legnag hitközsé fejlőd arán r a végbe hata ar fejl a magyarázh mi ki képess szugges egyéni fér állo hitkö é nem m áldo mi energiáj hitközség meg tehets felkel töm áldozatkészs hitköz m szolgála állít ki fér eg hitkö eln elölj követk vo Abe Sám Nagyvára szárma Fr Herm filant bőke támog szegénye Perlmu Iz Sa Si ób Freud M hitkö eln tekintély áldozatkészség hathat előmozdít hitkö fejlődé Schäc J or filant Tó J dr. eg megalapít Ch Kad a el Trebi orth mozg ve auton e megalapí v hitkö rabbi Schre Sz Joach választo nagy ta t v halach e tal vonatko m szerz Schre főr vez szerete hozzáérté hitközsé M Budape 1 Pozson teme hitkö temp Orczy- tem v me P Hitközsé bér templom C T a létesí hitköz 1 Löf Sá műépíté te ala felépítt Kazinczy-u templo magyarors orthodoxi legsz legnag arán legmoder templ tem t kielégí nagyarányo terjesz hitkö tagja igén e hitkö fennál n min imah létesít hitkö kebel Schre főr ha megindu ha főr á betöltés pá sza hitköz e párt mel M nagymag főr jelöl Freud M vez Fr Her veze a R Ko ve főra jelö Megin agit je érdek ha Schäc J dönt nagys híve eg Frankl-pár csatlakoz m következt 1 R Kop választo főrabb válas jo kiél ellentéte Freud M ku u akadály gördí főr műkö visszavo hitköz éle visszavonulá pá köve P e id szü v Freud nagys híve tevékenység hitkö hely e va na fénye mondh Közintézmé egyált vo Ta Tó v mindö sze népiskol K hitköz t s eze r űz a hitkö kiadá f k jövedelm fedez legnag nehézs tu szüks összeg előteremt I hely am R Ko főra ak műkö korsz nyi hitkö történeté R Ko kezde f ellent elsimítá töreke bölcsességé f tapintat sike la békess teremte foly l v m hitkö vezére örö lé Fr A Orth Orsz I el ób Freud Ábr hitkö elnö választo te eg hitközség hata lö a produ m megindulásá Ób Freud Ábr egé alap fekt hitközsé mode szabály keze R Ko főrabb karö intézmé e s teremt hitkö v legegységes legjo szerve intézménye e leggazda hitköz l hitkö iskol 1 alapíto is tan v hitkö iskolaügy hata fejlőd bizony job jele l e pol iskol jesiva-előkészí Tó e tanfol tantest p ta hitkö intézmé követk Ch Ka ala 1 Megalapí f Schäc J érd Ch Ka el v szék nagysze kiépí szerve Eln Fried Iz invenci hozzáérté ve intézmé M munkat Schlesi A alel Gondno Be Sám F Beini Korn Ábra Pénztá Reit M ell Weins Vil főti Ábrahám Á Ch Kadis in orth kó létesítés gondol Ch Ka jelen el Fried Iz o vet esz csakh valós fi ga em B Bern vet nag alapítván kó alap Schlesi Ad He Józ Ch Ka eln külön p Freud L hitkö jelen el érdem szere kó megalapí kö kó budap orth hitkö Dá kór n 1 n Városm 64 a egye orth kó vilá 4 férőhe szanatór r kó szel szigo vallá Ki orvos er konzerv val tekintet Igaz főor Ros M Ug veze hitkö nyilv ambulatóriumá 1 n Ker al vagyont be üt díjt kezelé rés ingy gyógyszerellátá részesül 1822 alapít hitkö a há amel el Fried Iz nőeg 1 alak Eln Schäc J dr társelnö Abe Em Pr Sam alelnö Ta Igná Ábrah K Jaka szegé in ebé ellátá ala 1 Orth Népas Egyesü amel díszeln Ób Freud Ábr Ko De eln Be Sá W 1 léte hitkö kere b Orsz B Ch Egyes bet gyámolí ritu élele ellá céljá Eln Sebes A aleln S Si Na eredmé tevékenys Hizo bizott a Budapes vid külf jesiv ta sze talmudifj l segéll ruh cipő bizot el ób Freud Ábra vagyont ipar keresk szá kamatmen ho lejá kölcsön foly Gemi Che bizott mel el Deu G ale Weint Vil Kerület Ta Egyes el Ko De társeln K Fr Sá Zu Hen orh ifj egyesü Tife Bach cha előbb S Ö utóbb Bau D eln Szoci szempon nagyjelentő He elnök a mű H Gyermekvéd Egyesü nap gyerme in eb éven ugyane gyerm r hitkö intézmé tart Mach Ha egyesü mel el R Kop társeln Süssz Vi ra ób Freud L A I Bon tov Che K Má elnök a műkö hitkö ta kö tö van társad közgazda éle elő szer visz E ób Freud Ábr L hitkö elnö Freud M hata ágy textil főnö Fr A Harts L Ko D Maut He Deu Vi ban Rako G ügy F L D Lá kormányfőtanácso épí vállalko A ezredor Bár Á nagykereskedő,földbirto Deu nagykeresk Ta Vi nagykeresk S A ügy Hagyo szerkeszt S S ügy Linden L mér K Fr Sá ta t hitkö terül vallásfilozó bib vonatko m je Schre Sz Joa főr mun Ma Ch rés S Cha Szó D S Cha T magyar 187 Schre J r kétköt Tó Ch kö Friedlä D ta t munk Ho Ge kön Talmudsc rés ób Freud Mó Jed mun hitkö történ Löf He főti dolg kéz hitkö ta k ób Freud Ábr Fr A rendelke köt kit ért z könyvtár hitkö léleks 50, adófiz s 7 Foglalk sze hitkö tagja túln r keresk ip vállalk intellektu pá ta tan or ügy mér hivata hitkö vezetős főra R Ko kir tanác felső rab Süssz Vik S Jonat G Józ el ób Freud Ábra tisztelet elnö Fr A ób Freud Li alelnö Deu Schre Sám pénztár Bár Ár elle S Sám elöljá K Már Schlesi Józ gondno Fried Alf Ratzesdo Li Reit M Spi Ja Ta Mih Ta S W főtit Löf Hen tit P Má iskola tag el K Márk alel S S gondn Rosen Gy Zso Zsig Si Li jeg Ta E

1078

CÍ Buda or z

SZÓ Buda ort hitkö buda zsi ta közgyű egy lelkesed határoz m á v törv re hitkö intézmén nélkü kényt k ö hitköz a hatá jo szentesí me állap té meg ors kongre szak id buda zsi tö kongres irá csatlako r s a beilleszk Rombach- te konzer kere cs túlny sz ember á t tu jámbo jótékon Treb vez ort a tömö tömör leh hitközs nev M hatósá elism kongres hitk fennhat k működhe Mind mi ta val magánk sz felüg mészárs baromf he Ez sz intézmény megalapí h el orthodox kongres hitközs sz é kitart ke védelme intézmény fennállá biztosí ny hagy zsi szüksé terem Kezd n sz n év o legna hitközs fejlő ará végb hat a fej magyaráz m k képes szugge egyén fé áll hitk ne áld m energiá hitközsé me tehet felke tö áldozatkész hitkö szolgál állí k fé e hitk el elöl követ v Ab Sá Nagyvár szárm F Her filan bők támo szegény Perlm I S S ó Freu hitk el tekintél áldozatkészsé hatha előmozdí hitk fejlőd Schä o filan T dr e megalapí C Ka e Treb ort moz v auto megalap hitk rabb Schr S Joac választ nag t halac ta vonatk szer Schr fő ve szeret hozzáért hitközs Budap Pozso tem hitk tem Orczy te m Hitközs bé templo létes hitkö Lö S műépít t al felépít Kazinczy- templ magyaror orthodox legs legna ará legmode temp te kielég nagyarány terjes hitk tagj igé hitk fenná mi ima létesí hitk kebe Schr fő h megind h fő betölté p sz hitkö pár me nagyma fő jelö Freu ve F He vez K v főr jel Megi agi j érde h Schä dön nagy hív e Frankl-pá csatlako következ Ko választ főrab vála j kié ellentét Freu k akadál görd fő műk visszav hitkö él visszavonul p köv i sz Freu nagy hív tevékenysé hitk hel v n fény mond Közintézm egyál v T T mind sz népisko hitkö ez ű hitk kiad jövedel fede legna nehéz t szük össze előterem hel a K főr a műk kors ny hitk történet K kezd ellen elsimít törek bölcsesség tapinta sik l békes teremt fol hitk vezér ör l F Ort Ors e ó Freu Áb hitk eln választ t e hitközsé hat l prod megindulás Ó Freu Áb eg ala fek hitközs mod szabál kez K főrab kar intézm terem hitk legegysége legj szerv intézmény leggazd hitkö hitk isko alapít i ta hitk iskolaüg hat fejlő bizon jo jel po isko jesiva-előkész T tanfo tantes t hitk intézm követ C K al Megalap Schä ér C K e szé nagysz kiép szerv El Frie I invenc hozzáért v intézm munka Schles ale Gondn B Sá Bein Kor Ábr Pénzt Rei el Wein Vi főt Ábrahá C Kadi i ort k létesíté gondo C K jele e Frie I ve es csak való f g e Ber ve na alapítvá k ala Schles A H Jó C K el külö Freu hitk jele e érde szer k megalap k k buda ort hitk D kó Város 6 egy ort k vil férőh szanató k sze szig vall K orvo e konzer va tekinte Iga főo Ro U vez hitk nyil ambulatórium Ke a vagyon b ü díj kezel ré ing gyógyszerellát részesü 182 alapí hitk h ame e Frie I nőe ala El Schä d társeln Ab E P Sa aleln T Ign Ábra Jak szeg i eb ellát al Ort Népa Egyes ame díszel Ó Freu Áb K D el B S lét hitk ker Ors C Egye be gyámol rit élel ell célj El Sebe alel S N eredm tevékeny Hiz bizot Budape vi kül jesi t sz talmudif segél ru cip bizo e ó Freu Ábr vagyon ipa keres sz kamatme h lej kölcsö fol Gem Ch bizot me e De al Wein Vi Kerüle T Egye e K D társel F S Z He or if egyes Tif Bac ch előb utób Ba el Szoc szempo nagyjelent H elnö m Gyermekvé Egyes na gyerm i e éve ugyan gyer hitk intézm tar Mac H egyes me e Ko társel Süss V r ó Freu Bo to Ch M elnö műk hitk t k t va társa közgazd él el sze vis ó Freu Áb hitk eln Freu hat ág texti főn F Hart K Mau H De V ba Rak üg L kormányfőtanács ép vállalk ezredo Bá nagykereskedő,földbirt De nagykeres T V nagykeres üg Hagy szerkesz üg Linde mé F S t hitk terü vallásfiloz bi vonatk j Schr S Jo fő mu M C ré Ch Sz Ch magya 18 Schr kétkö T C k Friedl t mun H G kö Talmuds ré ó Freu M Je mu hitk törté Lö H főt dol ké hitk t ó Freu Áb F rendelk kö ki ér könyvtá hitk lélek 50 adófi Foglal sz hitk tagj túl keres i vállal intellekt p t ta o üg mé hivat hitk vezető főr K ki taná fels ra Süss Vi Jona Jó e ó Freu Ábr tisztele eln F ó Freu L aleln De Schr Sá pénztá Bá Á ell Sá elölj Má Schles Jó gondn Frie Al Ratzesd L Rei Sp J T Mi T főti Lö He ti M iskol ta e Már ale gond Rose G Zs Zsi S L je T