10782.htm

CÍMSZÓ: Budapesti ortodox zsidók

SZÓCIKK: nöke lett és óbudai Freudiger Ábrahám (l. o.), akit a hitközség elnökévé választottak - teljes lett az egység a hitközségben, ami hatalmas lökést adott a produktív munka megindulásának. Óbudai Freudiger Ábrahám egészen új alapokra fektette a hitközséget, modernül szabályozta az ügy kezelést és Reich Koppel főrabbival karöltve az új intézmények egész sorát teremtette meg, úgy, hogy ma a hitközség a világ legegységesebb, legjobban szervezett és intézményekben egyik leggazdagabb hitközsége lett. A hitközség első iskoláját 1873. alapította. Ez az iskola két tanerős volt. A hitközség iskolaügyének hatalmas fejlődését mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy jelenleg fiú és leány elemi és polgári iskolája, jesiva-előkészítője és Tórász emesz tanfolyama van, a tantestület pedig már 50 tagból áll. A hitközség intézményei a következők : Chevra Kadisa (alakult 1883.). Megalapítása főleg Schächter Jakab dr. érdeme, aki a Chevra Kadisa első elnöke volt. Ma nagy székháza és nagyszerűen kiépített szervezete van. Elnöke: Friedmann Izidor dr., aki nagy invencióval és hozzáértéssel vezeti ezt az intézményt. Méltó munkatársa Schlesinger Adolf alelnök. Gondnokok: Berger Sámuel, Filut Beinisch, Kornfeld Ábrahám. Pénztárnok : Reitmann Manó, ellenőr Weinstock Vilmos, főtitkár Ábrahámsohn Ármin dr. A Chevra Kadisából indult ki az orthodox kórház létesítésének gondolata. A Chevra Kadisa jelenlegi elnöke Friedmann Izidor dr., orvos vetette fel az eszmét, mely csakhamar meg is valósult. Egy fiumei gazdag ember, Braun Bernardo vetette meg nagyobb alapítvánnyal a kórház alapját, de Schlesinger Adolf, Herzog József, a Chevra Kadisa volt elnöke, különösen pedig Freudiger J. Lipót a hitközség jelenlegi tb. elnöke is nagy érdemeket szereztek a kórház megalapítása körül. A kórház «A budapesti orthodox izr. hitközség Biró Dániel kórháza» néven 1920. nyílt meg a Városmajor utca 64/66. sz. alatt s az egyetlen orthodox kórház a világon. 40-50 férőhelye, szanatóriumi része van. A kórház szelleme szigorúan vallásos. Kiváló orvoskara is erősen konzervatív vallási tekintetben. Igazgató főorvosa Rosenák Miksa (l. o). Ugyanő a vezetője a hitközség nyilvános ambulatóriumának, mely 1912. nyílt meg a Kertész utca 32. sz. alatt. Itt vagyontalan bejáró ütegek díjtalan kezelésben és részben ingyenes gyógyszerellátásban részesülnek. 1822-ben alapította a hitközség az aggok házát, amelynek elnöke Friedmann Izidor dr. A nőegylet 1910. alakult. Elnöke: Schächter Jakab dr.-né társelnökök: Abelesz Emilné és Práger Samuné, alelnökök: Tauber Ignácné, Blau Ábrahámné és Klein Jakabné. A szegények ingyen ebéddel való ellátására alakult 1914. az Orthodox Népasztal Egyesület, amelynek díszelnökei Óbudai Freudiger Ábrahám és Korein Dezső, elnökei Berger Sámuel és Weisz Mór. Még 1871. létesült a hitközség keretein belül az Országos Bikur Cholim Egyesület a betegek gyámolítása és rituális élelemmel való ellátása céljából. Elnöke: Sebestyén Antal dr., alelnöke: Stern Simon. Nagyon eredményes tevékenységet fejt ki a Hizoháru bizottság, amely a Budapesten, vidéken és külföldi jesivákon tanuló szegény talmudifjakat látja el havi segéllyel, ruhával és cipővel. A bizottság elnöke óbudai Freudiger Ábrahám. A vagyontalan iparosok és kereskedők számára kamatmentes, hosszú lejáratú kölcsönöket folyósít a «Gemilusz Cheszed» bizottság, melynek elnöke Deutsch Géza, alenöke Weintraub Vilmos. A Kerületközi Talmud Tóra Egyesület elnöke Korein Dezső, társelnökei Kahán Frankl Sámuel és Zucker Henrik. Az orhodox ifjúság két egyesülete a Tiferesz Bachurim és az Éc chajim, előbbinek Stern Ödön, utóbbinak Baumann Dávid az elnöke. Szociális szempontból nagyjelentőségű a Heiden Dóra elnöklete alatt működő Hanna Gyermekvédelmi Egyesület, mely naponta 200 gyermeknek ad ingyen ebédet s évenként ugyanennyi gyermeket ruház fel. A hitközség intézményei közé tartozik még a Machziké Hadasz egyesület, melynek elnöke Reich Koppel, társelnökei Süsszmann Viktor rabbi, óbudai Freudiger Lipót és Ausch Ignác (Bonyhád), továbbá a Sász Chevra, mely Klein Márkus elnöklete alatt működik. A hitközség tagjai között többen vannak, akik a társadalmi és közgazdasági életben előkelő szerepet visznek. Ezek: óbudai Freudiger Ábrahám (l. o.) és Lipót a hitközség elnökei, a Freudiger Mózes fiai hatalmas ágynemű és textilgyár főnökei, Frankl Adolf (l. o.), Hartstein Lajos (l. o.), Korein Dezső (l. o.), Mauthner Henrik (l. o.), Deutsch Vilmos bankár, Rakonitz Gyula dr. ügyvéd, Fejér Lajos és Dános László kormányfőtanácsosok, építési vállalkozók, Rein Artúr dr. ezredorvos, Bárkány Ármin nagykereskedő,földbirtokos, Deutsch Géza nagykereskedő, Tauber Vilmos nagykereskedő, Stein Artúr dr. ügyvéd, a Hagyomány c. lap szerkesztője, Stern Simon dr. ügyvéd, Lindenbaum Lipót mérnök, Kahán Frankl Sámuel talmud tudós stb. A hitközség területén több vallásfilozófiai és bibliai vonatkozású munka jelent meg. Így Schreiber Szófer Joachim főrabbi munkái: Machne Chajim (5 részben); Saaré Chajim; Kol Szófer; Divré Saaré Chajim; Tilim magyarázat (1870-86); Schreiber Jakab rabbi kétkötetes Tórasz Chajim c. könyve (1904); Friedländer Dávid talmud tudós munkája: Szod Hoibur (1880); Geller Mór könyve: Talmudschatz (2 részben 1880), óbudai Freudiger Mózes, Móse Jedaber c. munkája (1926) stb. A hitközség történetét Löffler Henrik (l. o.) főtitkár dolgozta fel (kézirat). A hitközség tagjai közül óbudai Freudiger Ábrahám és Frankl Adolf rendelkeznek több ezer kötetet kitevő, igen értékes zsidó könyvtárral. A hitközség lélekszáma 50,000, az adófizetők száma kb. 7000. Foglalkozás szerint a hitközség tagjainak túlnyomó része kereskedő, iparos és vállalkozó, de sok az intellektuális pályán levő tanár, tanító, orvos, ügyvéd, mérnök, hivatalnok stb. A hitközség mai vezetősége: főrabbi: Reich Koppel királyi tanácsos, felsőházi tag, rabbik: Süsszmann Viktor, Steif Jonathán, Grosz József, elnök: óbudai Freudiger Ábrahám, tiszteletbeli elnökök: Frankl Adolf és óbudai Freudiger Lipót, alelnökök: Deutsch Géza és Schreiber Sámuel, pénztárnok: Bárkány Ármin, ellenőr: Stern B. Sámuel, elöljárók: Klein Márkusz és Schlesinger József, gondnokok: Friedmann Alfréd, Ratzesdorfer Lipót, Reitmann Manó, Spitzer Jakab, Tauber Mihály, Tauber Simon és Weisz Mór, főtitkár: Löffler Henrik, titkár: Pápai Márton dr. Az iskolaszék tagjai: elnök: Klein Márkusz, alelnök: Stern Simon dr., gondnokok : Rosenbaum Gyula, Zsoldos Zsigmond dr. és Singer Lipót, jegyző: Tauber Emil.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 782. címszó a lexikon => 157. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10782.htm

CÍMSZÓ: Budapesti ortodox zsidók

SZÓCIKK: nöke lett és óbudai Freudiger Ábrahám l. o. , akit a hitközség elnökévé választottak - teljes lett az egység a hitközségben, ami hatalmas lökést adott a produktív munka megindulásának. Óbudai Freudiger Ábrahám egészen új alapokra fektette a hitközséget, modernül szabályozta az ügy kezelést és Reich Koppel főrabbival karöltve az új intézmények egész sorát teremtette meg, úgy, hogy ma a hitközség a világ legegységesebb, legjobban szervezett és intézményekben egyik leggazdagabb hitközsége lett. A hitközség első iskoláját 1873. alapította. Ez az iskola két tanerős volt. A hitközség iskolaügyének hatalmas fejlődését mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy jelenleg fiú és leány elemi és polgári iskolája, jesiva-előkészítője és Tórász emesz tanfolyama van, a tantestület pedig már 50 tagból áll. A hitközség intézményei a következők : Chevra Kadisa alakult 1883. . Megalapítása főleg Schächter Jakab dr. érdeme, aki a Chevra Kadisa első elnöke volt. Ma nagy székháza és nagyszerűen kiépített szervezete van. Elnöke: Friedmann Izidor dr., aki nagy invencióval és hozzáértéssel vezeti ezt az intézményt. Méltó munkatársa Schlesinger Adolf alelnök. Gondnokok: Berger Sámuel, Filut Beinisch, Kornfeld Ábrahám. Pénztárnok : Reitmann Manó, ellenőr Weinstock Vilmos, főtitkár Ábrahámsohn Ármin dr. A Chevra Kadisából indult ki az orthodox kórház létesítésének gondolata. A Chevra Kadisa jelenlegi elnöke Friedmann Izidor dr., orvos vetette fel az eszmét, mely csakhamar meg is valósult. Egy fiumei gazdag ember, Braun Bernardo vetette meg nagyobb alapítvánnyal a kórház alapját, de Schlesinger Adolf, Herzog József, a Chevra Kadisa volt elnöke, különösen pedig Freudiger J. Lipót a hitközség jelenlegi tb. elnöke is nagy érdemeket szereztek a kórház megalapítása körül. A kórház A budapesti orthodox izr. hitközség Biró Dániel kórháza néven 1920. nyílt meg a Városmajor utca 64/66. sz. alatt s az egyetlen orthodox kórház a világon. 40-50 férőhelye, szanatóriumi része van. A kórház szelleme szigorúan vallásos. Kiváló orvoskara is erősen konzervatív vallási tekintetben. Igazgató főorvosa Rosenák Miksa l. o . Ugyanő a vezetője a hitközség nyilvános ambulatóriumának, mely 1912. nyílt meg a Kertész utca 32. sz. alatt. Itt vagyontalan bejáró ütegek díjtalan kezelésben és részben ingyenes gyógyszerellátásban részesülnek. 1822-ben alapította a hitközség az aggok házát, amelynek elnöke Friedmann Izidor dr. A nőegylet 1910. alakult. Elnöke: Schächter Jakab dr.-né társelnökök: Abelesz Emilné és Práger Samuné, alelnökök: Tauber Ignácné, Blau Ábrahámné és Klein Jakabné. A szegények ingyen ebéddel való ellátására alakult 1914. az Orthodox Népasztal Egyesület, amelynek díszelnökei Óbudai Freudiger Ábrahám és Korein Dezső, elnökei Berger Sámuel és Weisz Mór. Még 1871. létesült a hitközség keretein belül az Országos Bikur Cholim Egyesület a betegek gyámolítása és rituális élelemmel való ellátása céljából. Elnöke: Sebestyén Antal dr., alelnöke: Stern Simon. Nagyon eredményes tevékenységet fejt ki a Hizoháru bizottság, amely a Budapesten, vidéken és külföldi jesivákon tanuló szegény talmudifjakat látja el havi segéllyel, ruhával és cipővel. A bizottság elnöke óbudai Freudiger Ábrahám. A vagyontalan iparosok és kereskedők számára kamatmentes, hosszú lejáratú kölcsönöket folyósít a Gemilusz Cheszed bizottság, melynek elnöke Deutsch Géza, alenöke Weintraub Vilmos. A Kerületközi Talmud Tóra Egyesület elnöke Korein Dezső, társelnökei Kahán Frankl Sámuel és Zucker Henrik. Az orhodox ifjúság két egyesülete a Tiferesz Bachurim és az Éc chajim, előbbinek Stern Ödön, utóbbinak Baumann Dávid az elnöke. Szociális szempontból nagyjelentőségű a Heiden Dóra elnöklete alatt működő Hanna Gyermekvédelmi Egyesület, mely naponta 200 gyermeknek ad ingyen ebédet s évenként ugyanennyi gyermeket ruház fel. A hitközség intézményei közé tartozik még a Machziké Hadasz egyesület, melynek elnöke Reich Koppel, társelnökei Süsszmann Viktor rabbi, óbudai Freudiger Lipót és Ausch Ignác Bonyhád , továbbá a Sász Chevra, mely Klein Márkus elnöklete alatt működik. A hitközség tagjai között többen vannak, akik a társadalmi és közgazdasági életben előkelő szerepet visznek. Ezek: óbudai Freudiger Ábrahám l. o. és Lipót a hitközség elnökei, a Freudiger Mózes fiai hatalmas ágynemű és textilgyár főnökei, Frankl Adolf l. o. , Hartstein Lajos l. o. , Korein Dezső l. o. , Mauthner Henrik l. o. , Deutsch Vilmos bankár, Rakonitz Gyula dr. ügyvéd, Fejér Lajos és Dános László kormányfőtanácsosok, építési vállalkozók, Rein Artúr dr. ezredorvos, Bárkány Ármin nagykereskedő,földbirtokos, Deutsch Géza nagykereskedő, Tauber Vilmos nagykereskedő, Stein Artúr dr. ügyvéd, a Hagyomány c. lap szerkesztője, Stern Simon dr. ügyvéd, Lindenbaum Lipót mérnök, Kahán Frankl Sámuel talmud tudós stb. A hitközség területén több vallásfilozófiai és bibliai vonatkozású munka jelent meg. Így Schreiber Szófer Joachim főrabbi munkái: Machne Chajim 5 részben ; Saaré Chajim; Kol Szófer; Divré Saaré Chajim; Tilim magyarázat 1870-86 ; Schreiber Jakab rabbi kétkötetes Tórasz Chajim c. könyve 1904 ; Friedländer Dávid talmud tudós munkája: Szod Hoibur 1880 ; Geller Mór könyve: Talmudschatz 2 részben 1880 , óbudai Freudiger Mózes, Móse Jedaber c. munkája 1926 stb. A hitközség történetét Löffler Henrik l. o. főtitkár dolgozta fel kézirat . A hitközség tagjai közül óbudai Freudiger Ábrahám és Frankl Adolf rendelkeznek több ezer kötetet kitevő, igen értékes zsidó könyvtárral. A hitközség lélekszáma 50,000, az adófizetők száma kb. 7000. Foglalkozás szerint a hitközség tagjainak túlnyomó része kereskedő, iparos és vállalkozó, de sok az intellektuális pályán levő tanár, tanító, orvos, ügyvéd, mérnök, hivatalnok stb. A hitközség mai vezetősége: főrabbi: Reich Koppel királyi tanácsos, felsőházi tag, rabbik: Süsszmann Viktor, Steif Jonathán, Grosz József, elnök: óbudai Freudiger Ábrahám, tiszteletbeli elnökök: Frankl Adolf és óbudai Freudiger Lipót, alelnökök: Deutsch Géza és Schreiber Sámuel, pénztárnok: Bárkány Ármin, ellenőr: Stern B. Sámuel, elöljárók: Klein Márkusz és Schlesinger József, gondnokok: Friedmann Alfréd, Ratzesdorfer Lipót, Reitmann Manó, Spitzer Jakab, Tauber Mihály, Tauber Simon és Weisz Mór, főtitkár: Löffler Henrik, titkár: Pápai Márton dr. Az iskolaszék tagjai: elnök: Klein Márkusz, alelnök: Stern Simon dr., gondnokok : Rosenbaum Gyula, Zsoldos Zsigmond dr. és Singer Lipót, jegyző: Tauber Emil.

10782.ht

CÍMSZÓ Budapest ortodo zsidó

SZÓCIKK nök let é óbuda Freudige Ábrahá l o aki hitközsé elnökév választotta telje let a egysé hitközségben am hatalma lökés adot produktí munk megindulásának Óbuda Freudige Ábrahá egésze ú alapokr fektett hitközséget modernü szabályozt a üg kezelés é Reic Koppe főrabbiva karöltv a ú intézménye egés sorá teremtett meg úgy hog m hitközsé vilá legegységesebb legjobba szervezet é intézményekbe egyi leggazdagab hitközség lett hitközsé els iskolájá 1873 alapította E a iskol ké tanerő volt hitközsé iskolaügyéne hatalma fejlődésé m se bizonyítj jobban min az hog jelenle fi é leán elem é polgár iskolája jesiva-előkészítőj é Tórás emes tanfolyam van tantestüle pedi má 5 tagbó áll hitközsé intézménye következő Chevr Kadis alakul 1883 Megalapítás főle Schächte Jaka dr érdeme ak Chevr Kadis els elnök volt M nag székház é nagyszerűe kiépítet szervezet van Elnöke Friedman Izido dr. ak nag invencióva é hozzáértésse vezet ez a intézményt Mélt munkatárs Schlesinge Adol alelnök Gondnokok Berge Sámuel Filu Beinisch Kornfel Ábrahám Pénztárno Reitman Manó ellenő Weinstoc Vilmos főtitká Ábrahámsoh Ármi dr Chevr Kadisábó indul k a orthodo kórhá létesítéséne gondolata Chevr Kadis jelenleg elnök Friedman Izido dr. orvo vetett fe a eszmét mel csakhama me i valósult Eg fiume gazda ember Brau Bernard vetett me nagyob alapítvánnya kórhá alapját d Schlesinge Adolf Herzo József Chevr Kadis vol elnöke különöse pedi Freudige J Lipó hitközsé jelenleg tb elnök i nag érdemeke szerezte kórhá megalapítás körül kórhá budapest orthodo izr hitközsé Bir Dánie kórház néve 1920 nyíl me Városmajo utc 64/66 sz alat a egyetle orthodo kórhá világon 40-5 férőhelye szanatórium rész van kórhá szellem szigorúa vallásos Kivál orvoskar i erőse konzervatí vallás tekintetben Igazgat főorvos Rosená Miks l Ugyan vezetőj hitközsé nyilváno ambulatóriumának mel 1912 nyíl me Kertés utc 32 sz alatt It vagyontala bejár ütege díjtala kezelésbe é részbe ingyene gyógyszerellátásba részesülnek 1822-be alapított hitközsé a aggo házát amelyne elnök Friedman Izido dr nőegyle 1910 alakult Elnöke Schächte Jaka dr.-n társelnökök Abeles Emiln é Práge Samuné alelnökök Taube Ignácné Bla Ábrahámn é Klei Jakabné szegénye ingye ebédde val ellátásár alakul 1914 a Orthodo Népaszta Egyesület amelyne díszelnöke Óbuda Freudige Ábrahá é Korei Dezső elnöke Berge Sámue é Weis Mór Mé 1871 létesül hitközsé keretei belü a Országo Biku Choli Egyesüle betege gyámolítás é rituáli élelemme val ellátás céljából Elnöke Sebestyé Anta dr. alelnöke Ster Simon Nagyo eredménye tevékenysége fej k Hizohár bizottság amel Budapesten vidéke é külföld jesiváko tanul szegén talmudifjaka látj e hav segéllyel ruháva é cipővel bizottsá elnök óbuda Freudige Ábrahám vagyontala iparoso é kereskedő számár kamatmentes hossz lejárat kölcsönöke folyósí Gemilus Chesze bizottság melyne elnök Deutsc Géza alenök Weintrau Vilmos Kerületköz Talmu Tór Egyesüle elnök Korei Dezső társelnöke Kahá Frank Sámue é Zucke Henrik A orhodo ifjúsá ké egyesület Tiferes Bachuri é a É chajim előbbine Ster Ödön utóbbina Bauman Dávi a elnöke Szociáli szempontbó nagyjelentőség Heide Dór elnöklet alat működ Hann Gyermekvédelm Egyesület mel napont 20 gyermekne a ingye ebéde évenkén ugyanenny gyermeke ruhá fel hitközsé intézménye köz tartozi mé Machzik Hadas egyesület melyne elnök Reic Koppel társelnöke Süsszman Vikto rabbi óbuda Freudige Lipó é Ausc Igná Bonyhá tovább Sás Chevra mel Klei Márku elnöklet alat működik hitközsé tagja közöt többe vannak aki társadalm é közgazdaság életbe előkel szerepe visznek Ezek óbuda Freudige Ábrahá l o é Lipó hitközsé elnökei Freudige Móze fia hatalma ágynem é textilgyá főnökei Frank Adol l o Hartstei Lajo l o Korei Dezs l o Mauthne Henri l o Deutsc Vilmo bankár Rakonit Gyul dr ügyvéd Fejé Lajo é Dáno Lászl kormányfőtanácsosok építés vállalkozók Rei Artú dr ezredorvos Bárkán Ármi nagykereskedő,földbirtokos Deutsc Géz nagykereskedő Taube Vilmo nagykereskedő Stei Artú dr ügyvéd Hagyomán c la szerkesztője Ster Simo dr ügyvéd Lindenbau Lipó mérnök Kahá Frank Sámue talmu tudó stb hitközsé területé töb vallásfilozófia é biblia vonatkozás munk jelen meg Íg Schreibe Szófe Joachi főrabb munkái Machn Chaji részbe Saar Chajim Ko Szófer Divr Saar Chajim Tili magyaráza 1870-8 Schreibe Jaka rabb kétkötete Tóras Chaji c könyv 190 Friedlände Dávi talmu tudó munkája Szo Hoibu 188 Gelle Mó könyve Talmudschat részbe 188 óbuda Freudige Mózes Mós Jedabe c munkáj 192 stb hitközsé történeté Löffle Henri l o főtitká dolgozt fe kézira hitközsé tagja közü óbuda Freudige Ábrahá é Frank Adol rendelkezne töb eze kötete kitevő ige értéke zsid könyvtárral hitközsé lélekszám 50,000 a adófizető szám kb 7000 Foglalkozá szerin hitközsé tagjaina túlnyom rész kereskedő iparo é vállalkozó d so a intellektuáli pályá lev tanár tanító orvos ügyvéd mérnök hivatalno stb hitközsé ma vezetősége főrabbi Reic Koppe király tanácsos felsőház tag rabbik Süsszman Viktor Stei Jonathán Gros József elnök óbuda Freudige Ábrahám tiszteletbel elnökök Frank Adol é óbuda Freudige Lipót alelnökök Deutsc Géz é Schreibe Sámuel pénztárnok Bárkán Ármin ellenőr Ster B Sámuel elöljárók Klei Márkus é Schlesinge József gondnokok Friedman Alfréd Ratzesdorfe Lipót Reitman Manó Spitze Jakab Taube Mihály Taube Simo é Weis Mór főtitkár Löffle Henrik titkár Pápa Márto dr A iskolaszé tagjai elnök Klei Márkusz alelnök Ster Simo dr. gondnoko Rosenbau Gyula Zsoldo Zsigmon dr é Singe Lipót jegyző Taube Emil

10782.h

CÍMSZ Budapes ortod zsid

SZÓCIK nö le óbud Freudig Ábrah ak hitközs elnöké választott telj le egys hitközségbe a hatalm löké ado produkt mun megindulásána Óbud Freudig Ábrah egész alapok fektet hitközsége modern szabályoz ü kezelé Rei Kopp főrabbiv karölt intézmény egé sor teremtet me úg ho hitközs vil legegységeseb legjobb szerveze intézményekb egy leggazdaga hitközsé let hitközs el iskoláj 187 alapított isko k taner vol hitközs iskolaügyén hatalm fejlődés s bizonyít jobba mi a ho jelenl f leá ele polgá iskoláj jesiva-előkészítő Tórá eme tanfolya va tantestül ped m tagb ál hitközs intézmény következ Chev Kadi alaku 188 Megalapítá fől Schächt Jak d érdem a Chev Kadi el elnö vol na székhá nagyszerű kiépíte szerveze va Elnök Friedma Izid dr a na invencióv hozzáértéss veze e intézmény Mél munkatár Schlesing Ado alelnö Gondnoko Berg Sámue Fil Beinisc Kornfe Ábrahá Pénztárn Reitma Man ellen Weinsto Vilmo főtitk Ábrahámso Árm d Chev Kadisáb indu orthod kórh létesítésén gondolat Chev Kadi jelenle elnö Friedma Izid dr orv vetet f eszmé me csakham m valósul E fium gazd embe Bra Bernar vetet m nagyo alapítvánny kórh alapjá Schlesing Adol Herz Józse Chev Kadi vo elnök különös ped Freudig Lip hitközs jelenle t elnö na érdemek szerezt kórh megalapítá körü kórh budapes orthod iz hitközs Bi Dáni kórhá név 192 nyí m Városmaj ut 64/6 s ala egyetl orthod kórh világo 40- férőhely szanatóriu rés va kórh szelle szigorú valláso Kivá orvoska erős konzervat vallá tekintetbe Igazga főorvo Rosen Mik Ugya vezető hitközs nyilván ambulatóriumána me 191 nyí m Kerté ut 3 s alat I vagyontal bejá üteg díjtal kezelésb részb ingyen gyógyszerellátásb részesülne 1822-b alapítot hitközs agg házá amelyn elnö Friedma Izid d nőegyl 191 alakul Elnök Schächt Jak dr.- társelnökö Abele Emil Prág Samun alelnökö Taub Ignácn Bl Ábrahám Kle Jakabn szegény ingy ebédd va ellátásá alaku 191 Orthod Népaszt Egyesüle amelyn díszelnök Óbud Freudig Ábrah Kore Dezs elnök Berg Sámu Wei Mó M 187 létesü hitközs kerete bel Ország Bik Chol Egyesül beteg gyámolítá rituál élelemm va ellátá céljábó Elnök Sebesty Ant dr alelnök Ste Simo Nagy eredmény tevékenység fe Hizohá bizottsá ame Budapeste vidék külföl jesivák tanu szegé talmudifjak lát ha segéllye ruháv cipőve bizotts elnö óbud Freudig Ábrahá vagyontal iparos keresked számá kamatmente hoss lejára kölcsönök folyós Gemilu Chesz bizottsá melyn elnö Deuts Géz alenö Weintra Vilmo Kerületkö Talm Tó Egyesül elnö Kore Dezs társelnök Kah Fran Sámu Zuck Henri orhod ifjús k egyesüle Tifere Bachur chaji előbbin Ste Ödö utóbbin Bauma Dáv elnök Szociál szempontb nagyjelentősé Heid Dó elnökle ala műkö Han Gyermekvédel Egyesüle me napon 2 gyermekn ingy ebéd évenké ugyanenn gyermek ruh fe hitközs intézmény kö tartoz m Machzi Hada egyesüle melyn elnö Rei Koppe társelnök Süsszma Vikt rabb óbud Freudig Lip Aus Ign Bonyh továb Sá Chevr me Kle Márk elnökle ala működi hitközs tagj közö több vanna ak társadal közgazdasá életb előke szerep viszne Eze óbud Freudig Ábrah Lip hitközs elnöke Freudig Móz fi hatalm ágyne textilgy főnöke Fran Ado Hartste Laj Kore Dez Mauthn Henr Deuts Vilm banká Rakoni Gyu d ügyvé Fej Laj Dán Lász kormányfőtanácsoso építé vállalkozó Re Art d ezredorvo Bárká Árm nagykereskedő,földbirtoko Deuts Gé nagykeresked Taub Vilm nagykeresked Ste Art d ügyvé Hagyomá l szerkesztőj Ste Sim d ügyvé Lindenba Lip mérnö Kah Fran Sámu talm tud st hitközs terület tö vallásfilozófi bibli vonatkozá mun jele me Í Schreib Szóf Joach főrab munká Mach Chaj részb Saa Chaji K Szófe Div Saa Chaji Til magyaráz 1870- Schreib Jak rab kétkötet Tóra Chaj köny 19 Friedländ Dáv talm tud munkáj Sz Hoib 18 Gell M könyv Talmudscha részb 18 óbud Freudig Móze Mó Jedab munká 19 st hitközs történet Löffl Henr főtitk dolgoz f kézir hitközs tagj köz óbud Freudig Ábrah Fran Ado rendelkezn tö ez kötet kitev ig érték zsi könyvtárra hitközs lélekszá 50,00 adófizet szá k 700 Foglalkoz szeri hitközs tagjain túlnyo rés keresked ipar vállalkoz s intellektuál pály le taná tanít orvo ügyvé mérnö hivataln st hitközs m vezetőség főrabb Rei Kopp királ tanácso felsőhá ta rabbi Süsszma Vikto Ste Jonathá Gro Józse elnö óbud Freudig Ábrahá tiszteletbe elnökö Fran Ado óbud Freudig Lipó alelnökö Deuts Gé Schreib Sámue pénztárno Bárká Ármi ellenő Ste Sámue elöljáró Kle Márku Schlesing Józse gondnoko Friedma Alfré Ratzesdorf Lipó Reitma Man Spitz Jaka Taub Mihál Taub Sim Wei Mó főtitká Löffl Henri titká Páp Márt d iskolasz tagja elnö Kle Márkus alelnö Ste Sim dr gondnok Rosenba Gyul Zsold Zsigmo d Sing Lipó jegyz Taub Emi

10782.

CÍMS Budape orto zsi

SZÓCI n l óbu Freudi Ábra a hitköz elnök választot tel l egy hitközségb hatal lök ad produk mu megindulásán Óbu Freudi Ábra egés alapo fekte hitközség moder szabályo kezel Re Kop főrabbi karöl intézmén eg so teremte m ú h hitköz vi legegységese legjob szervez intézmények eg leggazdag hitközs le hitköz e iskolá 18 alapítot isk tane vo hitköz iskolaügyé hatal fejlődé bizonyí jobb m h jelen le el polg iskolá jesiva-előkészít Tór em tanfoly v tantestü pe tag á hitköz intézmén követke Che Kad alak 18 Megalapít fő Schäch Ja érde Che Kad e eln vo n székh nagyszer kiépít szervez v Elnö Friedm Izi d n invenció hozzáértés vez intézmén Mé munkatá Schlesin Ad aleln Gondnok Ber Sámu Fi Beinis Kornf Ábrah Pénztár Reitm Ma elle Weinst Vilm főtit Ábraháms Ár Che Kadisá ind ortho kór létesítésé gondola Che Kad jelenl eln Friedm Izi d or vete eszm m csakha valósu fiu gaz emb Br Berna vete nagy alapítvánn kór alapj Schlesin Ado Her Józs Che Kad v elnö különö pe Freudi Li hitköz jelenl eln n érdeme szerez kór megalapít kör kór budape ortho i hitköz B Dán kórh né 19 ny Városma u 64/ al egyet ortho kór világ 40 férőhel szanatóri ré v kór szell szigor vallás Kiv orvosk erő konzerva vall tekintetb Igazg főorv Rose Mi Ugy vezet hitköz nyilvá ambulatóriumán m 19 ny Kert u ala vagyonta bej üte díjta kezelés rész ingye gyógyszerellátás részesüln 1822- alapíto hitköz ag ház amely eln Friedm Izi nőegy 19 alaku Elnö Schäch Ja dr. társelnök Abel Emi Prá Samu alelnök Tau Ignác B Ábrahá Kl Jakab szegén ing ebéd v ellátás alak 19 Ortho Népasz Egyesül amely díszelnö Óbu Freudi Ábra Kor Dez elnö Ber Sám We M 18 létes hitköz keret be Orszá Bi Cho Egyesü bete gyámolít rituá élelem v ellát céljáb Elnö Sebest An d alelnö St Sim Nag eredmén tevékenysé f Hizoh bizotts am Budapest vidé külfö jesivá tan szeg talmudifja lá h segélly ruhá cipőv bizott eln óbu Freudi Ábrah vagyonta iparo kereske szám kamatment hos lejár kölcsönö folyó Gemil Ches bizotts mely eln Deut Gé alen Weintr Vilm Kerületk Tal T Egyesü eln Kor Dez társelnö Ka Fra Sám Zuc Henr orho ifjú egyesül Tifer Bachu chaj előbbi St Öd utóbbi Baum Dá elnö Szociá szempont nagyjelentős Hei D elnökl al műk Ha Gyermekvéde Egyesül m napo gyermek ing ebé évenk ugyanen gyerme ru f hitköz intézmén k tarto Machz Had egyesül mely eln Re Kopp társelnö Süsszm Vik rab óbu Freudi Li Au Ig Bony tová S Chev m Kl Már elnökl al működ hitköz tag köz töb vann a társada közgazdas élet elők szere viszn Ez óbu Freudi Ábra Li hitköz elnök Freudi Mó f hatal ágyn textilg főnök Fra Ad Hartst La Kor De Mauth Hen Deut Vil bank Rakon Gy ügyv Fe La Dá Lás kormányfőtanácsos épít vállalkoz R Ar ezredorv Bárk Ár nagykereskedő,földbirtok Deut G nagykereske Tau Vil nagykereske St Ar ügyv Hagyom szerkesztő St Si ügyv Lindenb Li mérn Ka Fra Sám tal tu s hitköz terüle t vallásfilozóf bibl vonatkoz mu jel m Schrei Szó Joac főra munk Mac Cha rész Sa Chaj Szóf Di Sa Chaj Ti magyará 1870 Schrei Ja ra kétköte Tór Cha kön 1 Friedlän Dá tal tu munká S Hoi 1 Gel köny Talmudsch rész 1 óbu Freudi Móz M Jeda munk 1 s hitköz történe Löff Hen főtit dolgo kézi hitköz tag kö óbu Freudi Ábra Fra Ad rendelkez t e köte kite i érté zs könyvtárr hitköz léleksz 50,0 adófize sz 70 Foglalko szer hitköz tagjai túlny ré kereske ipa vállalko intellektuá pál l tan taní orv ügyv mérn hivatal s hitköz vezetősé főrab Re Kop kirá tanács felsőh t rabb Süsszm Vikt St Jonath Gr Józs eln óbu Freudi Ábrah tiszteletb elnök Fra Ad óbu Freudi Lip alelnök Deut G Schrei Sámu pénztárn Bárk Árm ellen St Sámu elöljár Kl Márk Schlesin Józs gondnok Friedm Alfr Ratzesdor Lip Reitm Ma Spit Jak Tau Mihá Tau Si We M főtitk Löff Henr titk Pá Már iskolas tagj eln Kl Márku aleln St Si d gondno Rosenb Gyu Zsol Zsigm Sin Lip jegy Tau Em

10782

CÍM Budap ort zs

SZÓC ób Freud Ábr hitkö elnö választo te eg hitközség hata lö a produ m megindulásá Ób Freud Ábr egé alap fekt hitközsé mode szabály keze R Ko főrabb karö intézmé e s teremt hitkö v legegységes legjo szerve intézménye e leggazda hitköz l hitkö iskol 1 alapíto is tan v hitkö iskolaügy hata fejlőd bizony job jele l e pol iskol jesiva-előkészí Tó e tanfol tantest p ta hitkö intézmé követk Ch Ka ala 1 Megalapí f Schäc J érd Ch Ka el v szék nagysze kiépí szerve Eln Fried Iz invenci hozzáérté ve intézmé M munkat Schlesi A alel Gondno Be Sám F Beini Korn Ábra Pénztá Reit M ell Weins Vil főti Ábrahám Á Ch Kadis in orth kó létesítés gondol Ch Ka jelen el Fried Iz o vet esz csakh valós fi ga em B Bern vet nag alapítván kó alap Schlesi Ad He Józ Ch Ka eln külön p Freud L hitkö jelen el érdem szere kó megalapí kö kó budap orth hitkö Dá kór n 1 n Városm 64 a egye orth kó vilá 4 férőhe szanatór r kó szel szigo vallá Ki orvos er konzerv val tekintet Igaz főor Ros M Ug veze hitkö nyilv ambulatóriumá 1 n Ker al vagyont be üt díjt kezelé rés ingy gyógyszerellátá részesül 1822 alapít hitkö a há amel el Fried Iz nőeg 1 alak Eln Schäc J dr társelnö Abe Em Pr Sam alelnö Ta Igná Ábrah K Jaka szegé in ebé ellátá ala 1 Orth Népas Egyesü amel díszeln Ób Freud Ábr Ko De eln Be Sá W 1 léte hitkö kere b Orsz B Ch Egyes bet gyámolí ritu élele ellá céljá Eln Sebes A aleln S Si Na eredmé tevékenys Hizo bizott a Budapes vid külf jesiv ta sze talmudifj l segéll ruh cipő bizot el ób Freud Ábra vagyont ipar keresk szá kamatmen ho lejá kölcsön foly Gemi Che bizott mel el Deu G ale Weint Vil Kerület Ta Egyes el Ko De társeln K Fr Sá Zu Hen orh ifj egyesü Tife Bach cha előbb S Ö utóbb Bau D eln Szoci szempon nagyjelentő He elnök a mű H Gyermekvéd Egyesü nap gyerme in eb éven ugyane gyerm r hitkö intézmé tart Mach Ha egyesü mel el R Kop társeln Süssz Vi ra ób Freud L A I Bon tov Che K Má elnök a műkö hitkö ta kö tö van társad közgazda éle elő szer visz E ób Freud Ábr L hitkö elnö Freud M hata ágy textil főnö Fr A Harts L Ko D Maut He Deu Vi ban Rako G ügy F L D Lá kormányfőtanácso épí vállalko A ezredor Bár Á nagykereskedő,földbirto Deu nagykeresk Ta Vi nagykeresk S A ügy Hagyo szerkeszt S S ügy Linden L mér K Fr Sá ta t hitkö terül vallásfilozó bib vonatko m je Schre Sz Joa főr mun Ma Ch rés S Cha Szó D S Cha T magyar 187 Schre J r kétköt Tó Ch kö Friedlä D ta t munk Ho Ge kön Talmudsc rés ób Freud Mó Jed mun hitkö történ Löf He főti dolg kéz hitkö ta k ób Freud Ábr Fr A rendelke köt kit ért z könyvtár hitkö léleks 50, adófiz s 7 Foglalk sze hitkö tagja túln r keresk ip vállalk intellektu pá ta tan or ügy mér hivata hitkö vezetős főra R Ko kir tanác felső rab Süssz Vik S Jonat G Józ el ób Freud Ábra tisztelet elnö Fr A ób Freud Li alelnö Deu Schre Sám pénztár Bár Ár elle S Sám elöljá K Már Schlesi Józ gondno Fried Alf Ratzesdo Li Reit M Spi Ja Ta Mih Ta S W főtit Löf Hen tit P Má iskola tag el K Márk alel S S gondn Rosen Gy Zso Zsig Si Li jeg Ta E

1078

CÍ Buda or z

SZÓ ó Freu Áb hitk eln választ t e hitközsé hat l prod megindulás Ó Freu Áb eg ala fek hitközs mod szabál kez K főrab kar intézm terem hitk legegysége legj szerv intézmény leggazd hitkö hitk isko alapít i ta hitk iskolaüg hat fejlő bizon jo jel po isko jesiva-előkész T tanfo tantes t hitk intézm követ C K al Megalap Schä ér C K e szé nagysz kiép szerv El Frie I invenc hozzáért v intézm munka Schles ale Gondn B Sá Bein Kor Ábr Pénzt Rei el Wein Vi főt Ábrahá C Kadi i ort k létesíté gondo C K jele e Frie I ve es csak való f g e Ber ve na alapítvá k ala Schles A H Jó C K el külö Freu hitk jele e érde szer k megalap k k buda ort hitk D kó Város 6 egy ort k vil férőh szanató k sze szig vall K orvo e konzer va tekinte Iga főo Ro U vez hitk nyil ambulatórium Ke a vagyon b ü díj kezel ré ing gyógyszerellát részesü 182 alapí hitk h ame e Frie I nőe ala El Schä d társeln Ab E P Sa aleln T Ign Ábra Jak szeg i eb ellát al Ort Népa Egyes ame díszel Ó Freu Áb K D el B S lét hitk ker Ors C Egye be gyámol rit élel ell célj El Sebe alel S N eredm tevékeny Hiz bizot Budape vi kül jesi t sz talmudif segél ru cip bizo e ó Freu Ábr vagyon ipa keres sz kamatme h lej kölcsö fol Gem Ch bizot me e De al Wein Vi Kerüle T Egye e K D társel F S Z He or if egyes Tif Bac ch előb utób Ba el Szoc szempo nagyjelent H elnö m Gyermekvé Egyes na gyerm i e éve ugyan gyer hitk intézm tar Mac H egyes me e Ko társel Süss V r ó Freu Bo to Ch M elnö műk hitk t k t va társa közgazd él el sze vis ó Freu Áb hitk eln Freu hat ág texti főn F Hart K Mau H De V ba Rak üg L kormányfőtanács ép vállalk ezredo Bá nagykereskedő,földbirt De nagykeres T V nagykeres üg Hagy szerkesz üg Linde mé F S t hitk terü vallásfiloz bi vonatk j Schr S Jo fő mu M C ré Ch Sz Ch magya 18 Schr kétkö T C k Friedl t mun H G kö Talmuds ré ó Freu M Je mu hitk törté Lö H főt dol ké hitk t ó Freu Áb F rendelk kö ki ér könyvtá hitk lélek 50 adófi Foglal sz hitk tagj túl keres i vállal intellekt p t ta o üg mé hivat hitk vezető főr K ki taná fels ra Süss Vi Jona Jó e ó Freu Ábr tisztele eln F ó Freu L aleln De Schr Sá pénztá Bá Á ell Sá elölj Má Schles Jó gondn Frie Al Ratzesd L Rei Sp J T Mi T főti Lö He ti M iskol ta e Már ale gond Rose G Zs Zsi S L je T