10783.htm

CÍMSZÓ: Budapesti ortodox iskolák

SZÓCIKK: Budapesti orthodox iskolák. A kongresszus után létesültek. Legrégibb iskolatípusa az elemi fiúiskola, melyet 1873. az Andrássy út és a Dobó utca sarkán nyitottak meg. Geller Mór volt az első igazgatója az iskolának, melyben főleg héber tárgyakat tanítottak és az előadás nyelve kezdetben a német volt. 1893-ban Reich Koppel (l. o.) főrabbi kezdeményezésére megnyílt a «Tórász Emesz» jesiva-előkészítő tanfolyam. 1898-ban szervezte meg a kiváló szaktudású néhai Zsengeri Samu igazgató a polgári iskolai tanfolyamot, Az ő működése alatt avatták fel az iskola mai impozáns épületét (Dob u. 35. szám alatt), melynek néhai óbudai Freudiger Mózes (l. o.) volt hitközségi elnök, a nagy tanügybarát volt a megteremtője. Ebben az épületben nyertek elhelyezést az 1917. megnyílt elemi leányiskola, az 1920. létesített polgári fiúiskola és 1921. a polgári leányiskola. 1920 óta valamennyi iskola igazgatója Deutsch Adolf dr. (l. o.), akinek hozzáértő vezetése alatt az iskola sokat fejlődött. Az orthodox-iskolák közé tartoznak még az elemi leányiskola (Kertész u. 32.), vezető tanítónője: Paneth Jenőné és a Magdolna utcai fiú- és leányiskola, melynek Wirth Henrik c. igazgató a vezetője. Az iskolaszék eddigi elnökei Tótisz Vilmos dr. és Rakonitz Gyula dr. voltak, jelenlegi elnöke Klein Márkus. A tantestületnek 50 tagja van. A növendékek száma évről évre gyarapodik. Az iskola nevelő- és oktatómunkájának iránya, hogy hazafias szellemű, héber tudományokban jártas, hithű polgárokat neveljen az ifjúságból.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 783. címszó a lexikon => 158. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10783.htm

CÍMSZÓ: Budapesti ortodox iskolák

SZÓCIKK: Budapesti orthodox iskolák. A kongresszus után létesültek. Legrégibb iskolatípusa az elemi fiúiskola, melyet 1873. az Andrássy út és a Dobó utca sarkán nyitottak meg. Geller Mór volt az első igazgatója az iskolának, melyben főleg héber tárgyakat tanítottak és az előadás nyelve kezdetben a német volt. 1893-ban Reich Koppel l. o. főrabbi kezdeményezésére megnyílt a Tórász Emesz jesiva-előkészítő tanfolyam. 1898-ban szervezte meg a kiváló szaktudású néhai Zsengeri Samu igazgató a polgári iskolai tanfolyamot, Az ő működése alatt avatták fel az iskola mai impozáns épületét Dob u. 35. szám alatt , melynek néhai óbudai Freudiger Mózes l. o. volt hitközségi elnök, a nagy tanügybarát volt a megteremtője. Ebben az épületben nyertek elhelyezést az 1917. megnyílt elemi leányiskola, az 1920. létesített polgári fiúiskola és 1921. a polgári leányiskola. 1920 óta valamennyi iskola igazgatója Deutsch Adolf dr. l. o. , akinek hozzáértő vezetése alatt az iskola sokat fejlődött. Az orthodox-iskolák közé tartoznak még az elemi leányiskola Kertész u. 32. , vezető tanítónője: Paneth Jenőné és a Magdolna utcai fiú- és leányiskola, melynek Wirth Henrik c. igazgató a vezetője. Az iskolaszék eddigi elnökei Tótisz Vilmos dr. és Rakonitz Gyula dr. voltak, jelenlegi elnöke Klein Márkus. A tantestületnek 50 tagja van. A növendékek száma évről évre gyarapodik. Az iskola nevelő- és oktatómunkájának iránya, hogy hazafias szellemű, héber tudományokban jártas, hithű polgárokat neveljen az ifjúságból.

10783.ht

CÍMSZÓ Budapest ortodo iskolá

SZÓCIKK Budapest orthodo iskolák kongresszu utá létesültek Legrégib iskolatípus a elem fiúiskola melye 1873 a Andráss ú é Dob utc sarká nyitotta meg Gelle Mó vol a els igazgatój a iskolának melybe főle hébe tárgyaka tanította é a előadá nyelv kezdetbe néme volt 1893-ba Reic Koppe l o főrabb kezdeményezésér megnyíl Tórás Emes jesiva-előkészít tanfolyam 1898-ba szervezt me kivál szaktudás néha Zsenger Sam igazgat polgár iskola tanfolyamot A működés alat avattá fe a iskol ma impozán épületé Do u 35 szá alat melyne néha óbuda Freudige Móze l o vol hitközség elnök nag tanügybará vol megteremtője Ebbe a épületbe nyerte elhelyezés a 1917 megnyíl elem leányiskola a 1920 létesítet polgár fiúiskol é 1921 polgár leányiskola 192 ót valamenny iskol igazgatój Deutsc Adol dr l o akine hozzáért vezetés alat a iskol soka fejlődött A orthodox-iskolá köz tartozna mé a elem leányiskol Kertés u 32 vezet tanítónője Panet Jenőn é Magdoln utca fiú é leányiskola melyne Wirt Henri c igazgat vezetője A iskolaszé eddig elnöke Tótis Vilmo dr é Rakonit Gyul dr voltak jelenleg elnök Klei Márkus tantestületne 5 tagj van növendéke szám évrő évr gyarapodik A iskol nevelő é oktatómunkájána iránya hog hazafia szellemű hébe tudományokba jártas hith polgároka nevelje a ifjúságból

10783.h

CÍMSZ Budapes ortod iskol

SZÓCIK Budapes orthod iskolá kongressz ut létesülte Legrégi iskolatípu ele fiúiskol mely 187 András Do ut sark nyitott me Gell M vo el igazgató iskolána melyb fől héb tárgyak tanított előad nyel kezdetb ném vol 1893-b Rei Kopp főrab kezdeményezésé megnyí Tórá Eme jesiva-előkészí tanfolya 1898-b szervez m kivá szaktudá néh Zsenge Sa igazga polgá iskol tanfolyamo működé ala avatt f isko m impozá épület D 3 sz ala melyn néh óbud Freudig Móz vo hitközsé elnö na tanügybar vo megteremtőj Ebb épületb nyert elhelyezé 191 megnyí ele leányiskol 192 létesíte polgá fiúisko 192 polgá leányiskol 19 ó valamenn isko igazgató Deuts Ado d akin hozzáér vezeté ala isko sok fejlődöt orthodox-iskol kö tartozn m ele leányisko Kerté 3 veze tanítónőj Pane Jenő Magdol utc fi leányiskol melyn Wir Henr igazga vezetőj iskolasz eddi elnök Tóti Vilm d Rakoni Gyu d volta jelenle elnö Kle Márku tantestületn tag va növendék szá évr év gyarapodi isko nevel oktatómunkáján irány ho hazafi szellem héb tudományokb járta hit polgárok nevelj ifjúságbó

10783.

CÍMS Budape orto isko

SZÓCI Budape ortho iskol kongress u létesült Legrég iskolatíp el fiúisko mel 18 Andrá D u sar nyitot m Gel v e igazgat iskolán mely fő hé tárgya tanítot előa nye kezdet né vo 1893- Re Kop főra kezdeményezés megny Tór Em jesiva-előkész tanfoly 1898- szerve kiv szaktud né Zseng S igazg polg isko tanfolyam működ al avat isk impoz épüle s al mely né óbu Freudi Mó v hitközs eln n tanügyba v megteremtő Eb épület nyer elhelyez 19 megny el leányisko 19 létesít polg fiúisk 19 polg leányisko 1 valamen isk igazgat Deut Ad aki hozzáé vezet al isk so fejlődö orthodox-isko k tartoz el leányisk Kert vez tanítónő Pan Jen Magdo ut f leányisko mely Wi Hen igazg vezető iskolas edd elnö Tót Vil Rakon Gy volt jelenl eln Kl Márk tantestület ta v növendé sz év é gyarapod isk neve oktatómunkájá irán h hazaf szelle hé tudományok járt hi polgáro nevel ifjúságb

10783

CÍM Budap ort isk

SZÓC Budap orth isko kongres létesül Legré iskolatí e fiúisk me 1 Andr sa nyito Ge igazga iskolá mel f h tárgy taníto elő ny kezde n v 1893 R Ko főr kezdeményezé megn Tó E jesiva-előkés tanfol 1898 szerv ki szaktu n Zsen igaz pol isk tanfolya műkö a ava is impo épül a mel n ób Freud M hitköz el tanügyb megteremt E épüle nye elhelye 1 megn e leányisk 1 létesí pol fiúis 1 pol leányisk valame is igazga Deu A ak hozzá veze a is s fejlőd orthodox-isk tarto e leányis Ker ve tanítón Pa Je Magd u leányisk mel W He igaz vezet iskola ed eln Tó Vi Rako G vol jelen el K Már tantestüle t növend s é gyarapo is nev oktatómunkáj irá haza szell h tudományo jár h polgár neve ifjúság

1078

CÍ Buda or is

SZÓ Buda ort isk kongre létesü Legr iskolat fiúis m And s nyit G igazg iskol me tárg tanít el n kezd 189 K fő kezdeményez meg T jesiva-előké tanfo 189 szer k szakt Zse iga po is tanfoly műk av i imp épü me ó Freu hitkö e tanügy megterem épül ny elhely meg leányis létes po fiúi po leányis valam i igazg De a hozz vez i fejlő orthodox-is tart leányi Ke v tanító P J Mag leányis me H iga veze iskol e el T V Rak vo jele e Má tantestül növen gyarap i ne oktatómunká ir haz szel tudomány já polgá nev ifjúsá