10784.htm

CÍMSZÓ: Budapesti Talmud egylet

SZÓCIKK: Budapesti Talmud Egylet (Sász Chevra). Alakult 1842. Alapítói s egyben első elnökei Fleischmann Ede és Taub Gusztáv voltak, akik minden idejüket és vagyonuk nagy részét az egylet céljaira áldozták. A minisztérium 1852. hagyta jóvá az egylet alapszabályait, melyek szerint a B. célja, hogy talmudi és bibliai előadások tartásával a hagyományokat elhunyt tagok és alapítványozók emlékét kaddis-ima mondásával ápolja. E célból fenntart egy imaházul is szolgáló tanintézetet, továbbá egy könyvtárt, mely jelenleg több mint 2000 kötetből áll. Alkalmazásában áll két kiváló Talmud-tudós, akik közül az egyik, az u. n. Sász-rabbi naponta kétszer: reggel és este Talmud-előadásokat tart megfelelő magyarázatokkal; a másik pedig esténkén bibliai előadást tart és szombaton a «Haftorát» adja elő. A B. autonóm testület, mely nem tartozik egy hitközséghez sem s ezek részéről sem anyagi, sem erkölcsi támogatásban nem részesül. Az egylet tagdíjakból, alapítványokból és önkéntes adományokból tartja fönn magát. Tagjainak száma kb. 1000. Alapítványai között legjelentékenyebb a Porgesz Bernát és neje szül. Blasz Rozália féle. Az általuk hagyományozott nagy pénzösszegből az egylet egy háromemeletes házat vásárolt, melynek jövedelméből állandóan 20-30 talmudistát részesít hathatós támogatásban. A B.-ből indult ki annak idején a mozgalom, mely a budapesti orthodox hitközség megalakítására vezetett. Előadói mindig a legkiválóbb tudósok voltak, akik közti különösen Suszmann Wolf, Szoffer Lázár, Herskovits Mihály és Eppler Mór emelkedtek ki. Az előadásokat naponta átlag 100-an látogatják, de a hallgatók száma állandóan emelkedik s erre való tekintettel az egylet legutóbb egy új tantermet építtetett. A B. évi költségvetése kb. 30.000 pengő, melynek több mint a felét jótékonycélra és szegény talmudisták támogatására fordítja. Az egylet mai vezetősége: Fleischmann Manó (az alapító unokája) elnök, Taub Ármin dr. pénztárnok, Bodánszky Lajos ellenőr, Kohlmann Nándor főtitkár s egyben előadó, Rabinek Bernát és Eurenfeld Samu templom-elöljárók, Spiegel Ármin, Salamonovits Géza és Rosenberg I. Lipót elöljárók.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 784. címszó a lexikon => 158. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10784.htm

CÍMSZÓ: Budapesti Talmud egylet

SZÓCIKK: Budapesti Talmud Egylet Sász Chevra . Alakult 1842. Alapítói s egyben első elnökei Fleischmann Ede és Taub Gusztáv voltak, akik minden idejüket és vagyonuk nagy részét az egylet céljaira áldozták. A minisztérium 1852. hagyta jóvá az egylet alapszabályait, melyek szerint a B. célja, hogy talmudi és bibliai előadások tartásával a hagyományokat elhunyt tagok és alapítványozók emlékét kaddis-ima mondásával ápolja. E célból fenntart egy imaházul is szolgáló tanintézetet, továbbá egy könyvtárt, mely jelenleg több mint 2000 kötetből áll. Alkalmazásában áll két kiváló Talmud-tudós, akik közül az egyik, az u. n. Sász-rabbi naponta kétszer: reggel és este Talmud-előadásokat tart megfelelő magyarázatokkal; a másik pedig esténkén bibliai előadást tart és szombaton a Haftorát adja elő. A B. autonóm testület, mely nem tartozik egy hitközséghez sem s ezek részéről sem anyagi, sem erkölcsi támogatásban nem részesül. Az egylet tagdíjakból, alapítványokból és önkéntes adományokból tartja fönn magát. Tagjainak száma kb. 1000. Alapítványai között legjelentékenyebb a Porgesz Bernát és neje szül. Blasz Rozália féle. Az általuk hagyományozott nagy pénzösszegből az egylet egy háromemeletes házat vásárolt, melynek jövedelméből állandóan 20-30 talmudistát részesít hathatós támogatásban. A B.-ből indult ki annak idején a mozgalom, mely a budapesti orthodox hitközség megalakítására vezetett. Előadói mindig a legkiválóbb tudósok voltak, akik közti különösen Suszmann Wolf, Szoffer Lázár, Herskovits Mihály és Eppler Mór emelkedtek ki. Az előadásokat naponta átlag 100-an látogatják, de a hallgatók száma állandóan emelkedik s erre való tekintettel az egylet legutóbb egy új tantermet építtetett. A B. évi költségvetése kb. 30.000 pengő, melynek több mint a felét jótékonycélra és szegény talmudisták támogatására fordítja. Az egylet mai vezetősége: Fleischmann Manó az alapító unokája elnök, Taub Ármin dr. pénztárnok, Bodánszky Lajos ellenőr, Kohlmann Nándor főtitkár s egyben előadó, Rabinek Bernát és Eurenfeld Samu templom-elöljárók, Spiegel Ármin, Salamonovits Géza és Rosenberg I. Lipót elöljárók.

10784.ht

CÍMSZÓ Budapest Talmu egyle

SZÓCIKK Budapest Talmu Egyle Sás Chevr Alakul 1842 Alapító egybe els elnöke Fleischman Ed é Tau Gusztá voltak aki minde idejüke é vagyonu nag részé a egyle céljair áldozták minisztériu 1852 hagyt jóv a egyle alapszabályait melye szerin B célja hog talmud é biblia előadáso tartásáva hagyományoka elhuny tago é alapítványozó emléké kaddis-im mondásáva ápolja célbó fenntar eg imaházu i szolgál tanintézetet tovább eg könyvtárt mel jelenle töb min 200 kötetbő áll Alkalmazásába ál ké kivál Talmud-tudós aki közü a egyik a u n Sász-rabb napont kétszer regge é est Talmud-előadásoka tar megfelel magyarázatokkal mási pedi esténké biblia előadás tar é szombato Haftorá adj elő B autonó testület mel ne tartozi eg hitközséghe se eze részérő se anyagi se erkölcs támogatásba ne részesül A egyle tagdíjakból alapítványokbó é önkénte adományokbó tartj fön magát Tagjaina szám kb 1000 Alapítványa közöt legjelentékenyeb Porges Berná é nej szül Blas Rozáli féle A általu hagyományozot nag pénzösszegbő a egyle eg háromemelete háza vásárolt melyne jövedelmébő állandóa 20-3 talmudistá részesí hatható támogatásban B.-bő indul k anna idejé mozgalom mel budapest orthodo hitközsé megalakításár vezetett Előadó mindi legkiválób tudóso voltak aki közt különöse Suszman Wolf Szoffe Lázár Herskovit Mihál é Epple Mó emelkedte ki A előadásoka napont átla 100-a látogatják d hallgató szám állandóa emelkedi err val tekintette a egyle legutób eg ú tanterme építtetett B év költségvetés kb 30.00 pengő melyne töb min felé jótékonycélr é szegén talmudistá támogatásár fordítja A egyle ma vezetősége Fleischman Man a alapít unokáj elnök Tau Ármi dr pénztárnok Bodánszk Lajo ellenőr Kohlman Nándo főtitká egybe előadó Rabine Berná é Eurenfel Sam templom-elöljárók Spiege Ármin Salamonovit Géz é Rosenber I Lipó elöljárók

10784.h

CÍMSZ Budapes Talm egyl

SZÓCIK Budapes Talm Egyl Sá Chev Alaku 184 Alapít egyb el elnök Fleischma E Ta Guszt volta ak mind idejük vagyon na rész egyl céljai áldoztá minisztéri 185 hagy jó egyl alapszabályai mely szeri célj ho talmu bibli előadás tartásáv hagyományok elhun tag alapítványoz emlék kaddis-i mondásáv ápolj célb fennta e imaház szolgá tanintézete továb e könyvtár me jelenl tö mi 20 kötetb ál Alkalmazásáb á k kivá Talmud-tudó ak köz egyi Sász-rab napon kétsze regg es Talmud-előadások ta megfele magyarázatokka más ped esténk bibli előadá ta szombat Haftor ad el auton testüle me n tartoz e hitközségh s ez részér s anyag s erkölc támogatásb n részesü egyl tagdíjakbó alapítványokb önként adományokb tart fö magá Tagjain szá k 100 Alapítvány közö legjelentékenye Porge Bern ne szü Bla Rozál fél által hagyományozo na pénzösszegb egyl e háromemelet ház vásárol melyn jövedelméb állandó 20- talmudist részes hathat támogatásba B.-b indu ann idej mozgalo me budapes orthod hitközs megalakításá vezetet Előad mind legkiváló tudós volta ak köz különös Suszma Wol Szoff Lázá Herskovi Mihá Eppl M emelkedt k előadások napon átl 100- látogatjá hallgat szá állandó emelked er va tekintett egyl legutó e tanterm építtetet é költségveté k 30.0 peng melyn tö mi fel jótékonycél szegé talmudist támogatásá fordítj egyl m vezetőség Fleischma Ma alapí unoká elnö Ta Árm d pénztárno Bodánsz Laj ellenő Kohlma Nánd főtitk egyb előad Rabin Bern Eurenfe Sa templom-elöljáró Spieg Ármi Salamonovi Gé Rosenbe Lip elöljáró

10784.

CÍMS Budape Tal egy

SZÓCI Budape Tal Egy S Che Alak 18 Alapí egy e elnö Fleischm T Gusz volt a min idejü vagyo n rés egy célja áldozt minisztér 18 hag j egy alapszabálya mel szer cél h talm bibl előadá tartásá hagyományo elhu ta alapítványo emlé kaddis- mondásá ápol cél fennt imahá szolg tanintézet tová könyvtá m jelen t m 2 kötet á Alkalmazásá kiv Talmud-tud a kö egy Sász-ra napo kétsz reg e Talmud-előadáso t megfel magyarázatokk má pe estén bibl előad t szomba Hafto a e auto testül m tarto hitközség e részé anya erköl támogatás részes egy tagdíjakb alapítványok önkén adományok tar f mag Tagjai sz 10 Alapítván köz legjelentékeny Porg Ber n sz Bl Rozá fé álta hagyományoz n pénzösszeg egy háromemele há vásáro mely jövedelmé álland 20 talmudis része hatha támogatásb B.- ind an ide mozgal m budape ortho hitköz megalakítás vezete Előa min legkivál tudó volt a kö különö Suszm Wo Szof Láz Herskov Mih Epp emelked előadáso napo át 100 látogatj hallga sz álland emelke e v tekintet egy legut tanter építtete költségvet 30. pen mely t m fe jótékonycé szeg talmudis támogatás fordít egy vezetősé Fleischm M alap unok eln T Ár pénztárn Bodáns La ellen Kohlm Nán főtit egy előa Rabi Ber Eurenf S templom-elöljár Spie Árm Salamonov G Rosenb Li elöljár

10784

CÍM Budap Ta eg

SZÓC Budap Ta Eg Ch Ala 1 Alap eg eln Fleisch Gus vol mi idej vagy ré eg célj áldoz miniszté 1 ha eg alapszabály me sze cé tal bib előad tartás hagyomány elh t alapítvány eml kaddis mondás ápo cé fenn imah szol tanintéze tov könyvt jele köte Alkalmazás ki Talmud-tu k eg Sász-r nap kéts re Talmud-előadás megfe magyarázatok m p esté bib előa szomb Haft aut testü tart hitközsé rész any erkö támogatá része eg tagdíjak alapítványo önké adományo ta ma Tagja s 1 Alapítvá kö legjelentéken Por Be s B Roz f ált hagyományo pénzössze eg háromemel h vásár mel jövedelm állan 2 talmudi rész hath támogatás B. in a id mozga budap orth hitkö megalakítá vezet Elő mi legkivá tud vol k külön Susz W Szo Lá Hersko Mi Ep emelke előadás nap á 10 látogat hallg s állan emelk tekinte eg legu tante építtet költségve 30 pe mel f jótékonyc sze talmudi támogatá fordí eg vezetős Fleisch ala uno el Á pénztár Bodán L elle Kohl Ná főti eg elő Rab Be Euren templom-elöljá Spi Ár Salamono Rosen L elöljá

1078

CÍ Buda T e

SZÓ Buda T E C Al Ala e el Fleisc Gu vo m ide vag r e cél áldo miniszt h e alapszabál m sz c ta bi előa tartá hagyomán el alapítván em kaddi mondá áp c fen ima szo tanintéz to könyv jel köt Alkalmazá k Talmud-t e Sász- na két r Talmud-előadá megf magyarázato est bi elő szom Haf au test tar hitközs rés an erk támogat rész e tagdíja alapítvány önk adomány t m Tagj Alapítv k legjelentéke Po B Ro ál hagyomány pénzössz e háromeme vásá me jövedel álla talmud rés hat támogatá B i i mozg buda ort hitk megalakít veze El m legkiv tu vo külö Sus Sz L Hersk M E emelk előadá na 1 látoga hall álla emel tekint e leg tant építte költségv 3 p me jótékony sz talmud támogat ford e vezető Fleisc al un e pénztá Bodá ell Koh N főt e el Ra B Eure templom-elölj Sp Á Salamon Rose elölj