10787.htm

CÍMSZÓ: Büdszentmihály

SZÓCIKK: Büdszentmihály, nagyk. Szabolcs- és Ung-vm. 8255 lak. A B.-i orth. hitközség 1847. alakult meg, de már a XVIII. sz. végén is laktak B.-on zsidók. A Szentmihály község története c. könyvben olvasható, hogy «1787. Fried Mózes, Farkas Márton, Braun Izsák és Sime nevű izraeliták korcsmárosok voltak B.-on». Évtizedekig csak szórványosan költözött be egy-egy zsidó család s csak a 4O-es években voltak annyian hogy hitközséget s egyidejűleg Chevra Kadisát alapíthattak. Az alapítók neveit nem ismerjük, miután egy tűzvész alkalmával a hitközség levéltára elpusztult. Annyit tudunk, hogy a hitközség első elnöke, akinek az alapításban is bizonyára oroszlánrésze volt, Sichermann Ignác földbirtokos volt. Az első rabbit az 50-es evekben választották Rollenberg Sámuel személyében, aki 1873. halt meg. A hitközség alapszabályait 1899. hagyta jóvá a minisztérium, amikor is az elöljáróság tagjai a következők voltak: Grünfeld Juda főrabbi, Stern Miksa elnök, Biermann Henrik gondnok, Glück Lajos pénztárnok, Stern Márkusz ellenőr, Kohn Dávid, Rollenberg Márton és Weinberger Mór elöljárók. A hitközség 1903. saját erejéből építette fel nagy templomát. Ugyanekkor egy kisebb «bészhamidras» is épült. 1880-ban létesítette a hitközség két tanerős népiskoláját, mely jelenleg Mandel Manó igazgató vezetése alatt áll. Van ezenkívül a hitközségnek három tanerős Talmud Tórája, amelyet kb. 80 növendék látogat. Jesivát is alapított a hitközség, amely Grünfeld Simon főrabbi, a híres talmudtudós vezetése alatt áll s növendékeinek száma meghaladja a 100-at. A hitközség évi költségvetése 5000 P, amelyből egy részt szociális és filantropikus célokra fordít. A hit község anyakönyvi területéhez Tiszabüd község tartozik. A hitközség lélekszáma: 820, a családok száma 150, adót 145-en fizetnek. Foglalkozás szerint: 2 tanító, 60 kereskedő, 8 köztisztviselő, 4 munkás, 1 nagyiparos, 5 orvos, 1 magántisztviselő, 23 iparos és 41 szabad pályán levő. A hitközségnek a világháborúban részt vett tagjai közül 16 esett el. A hitközség mai vezetősége: Grünfeld Simon főrabbi, Lőwy Géza elnök, Biermann Henrik gondnok, Braun Márton pénztárnok, Kohn Gusztáv ellenőr, Berger Sámuel, Ádler Hermann, Klein Jakab, Schwarc Bernát, Schwarc Márton es Weinberger Mór elöljárósági tagok.”"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 787. címszó a lexikon => 158. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10787.htm

CÍMSZÓ: Büdszentmihály

SZÓCIKK: Büdszentmihály, nagyk. Szabolcs- és Ung-vm. 8255 lak. A B.-i orth. hitközség 1847. alakult meg, de már a XVIII. sz. végén is laktak B.-on zsidók. A Szentmihály község története c. könyvben olvasható, hogy 1787. Fried Mózes, Farkas Márton, Braun Izsák és Sime nevű izraeliták korcsmárosok voltak B.-on . Évtizedekig csak szórványosan költözött be egy-egy zsidó család s csak a 4O-es években voltak annyian hogy hitközséget s egyidejűleg Chevra Kadisát alapíthattak. Az alapítók neveit nem ismerjük, miután egy tűzvész alkalmával a hitközség levéltára elpusztult. Annyit tudunk, hogy a hitközség első elnöke, akinek az alapításban is bizonyára oroszlánrésze volt, Sichermann Ignác földbirtokos volt. Az első rabbit az 50-es evekben választották Rollenberg Sámuel személyében, aki 1873. halt meg. A hitközség alapszabályait 1899. hagyta jóvá a minisztérium, amikor is az elöljáróság tagjai a következők voltak: Grünfeld Juda főrabbi, Stern Miksa elnök, Biermann Henrik gondnok, Glück Lajos pénztárnok, Stern Márkusz ellenőr, Kohn Dávid, Rollenberg Márton és Weinberger Mór elöljárók. A hitközség 1903. saját erejéből építette fel nagy templomát. Ugyanekkor egy kisebb bészhamidras is épült. 1880-ban létesítette a hitközség két tanerős népiskoláját, mely jelenleg Mandel Manó igazgató vezetése alatt áll. Van ezenkívül a hitközségnek három tanerős Talmud Tórája, amelyet kb. 80 növendék látogat. Jesivát is alapított a hitközség, amely Grünfeld Simon főrabbi, a híres talmudtudós vezetése alatt áll s növendékeinek száma meghaladja a 100-at. A hitközség évi költségvetése 5000 P, amelyből egy részt szociális és filantropikus célokra fordít. A hit község anyakönyvi területéhez Tiszabüd község tartozik. A hitközség lélekszáma: 820, a családok száma 150, adót 145-en fizetnek. Foglalkozás szerint: 2 tanító, 60 kereskedő, 8 köztisztviselő, 4 munkás, 1 nagyiparos, 5 orvos, 1 magántisztviselő, 23 iparos és 41 szabad pályán levő. A hitközségnek a világháborúban részt vett tagjai közül 16 esett el. A hitközség mai vezetősége: Grünfeld Simon főrabbi, Lőwy Géza elnök, Biermann Henrik gondnok, Braun Márton pénztárnok, Kohn Gusztáv ellenőr, Berger Sámuel, Ádler Hermann, Klein Jakab, Schwarc Bernát, Schwarc Márton es Weinberger Mór elöljárósági tagok.

10787.ht

CÍMSZÓ Büdszentmihál

SZÓCIKK Büdszentmihály nagyk Szabolcs é Ung-vm 825 lak B.- orth hitközsé 1847 alakul meg d má XVIII sz végé i lakta B.-o zsidók Szentmihál közsé történet c könyvbe olvasható hog 1787 Frie Mózes Farka Márton Brau Izsá é Sim nev izraelitá korcsmároso volta B.-o Évtizedeki csa szórványosa költözöt b egy-eg zsid csalá csa 4O-e évekbe volta annyia hog hitközsége egyidejűle Chevr Kadisá alapíthattak A alapító nevei ne ismerjük miutá eg tűzvés alkalmáva hitközsé levéltár elpusztult Annyi tudunk hog hitközsé els elnöke akine a alapításba i bizonyár oroszlánrész volt Sicherman Igná földbirtoko volt A els rabbi a 50-e evekbe választottá Rollenber Sámue személyében ak 1873 hal meg hitközsé alapszabályai 1899 hagyt jóv minisztérium amiko i a elöljárósá tagja következő voltak Grünfel Jud főrabbi Ster Miks elnök Bierman Henri gondnok Glüc Lajo pénztárnok Ster Márkus ellenőr Koh Dávid Rollenber Márto é Weinberge Mó elöljárók hitközsé 1903 sajá erejébő épített fe nag templomát Ugyanekko eg kiseb bészhamidra i épült 1880-ba létesített hitközsé ké tanerő népiskoláját mel jelenle Mande Man igazgat vezetés alat áll Va ezenkívü hitközségne háro tanerő Talmu Tórája amelye kb 8 növendé látogat Jesivá i alapítot hitközség amel Grünfel Simo főrabbi híre talmudtudó vezetés alat ál növendékeine szám meghaladj 100-at hitközsé év költségvetés 500 P amelybő eg rész szociáli é filantropiku célokr fordít hi közsé anyakönyv területéhe Tiszabü közsé tartozik hitközsé lélekszáma 820 családo szám 150 adó 145-e fizetnek Foglalkozá szerint tanító 6 kereskedő köztisztviselő munkás nagyiparos orvos magántisztviselő 2 iparo é 4 szaba pályá levő hitközségne világháborúba rész vet tagja közü 1 eset el hitközsé ma vezetősége Grünfel Simo főrabbi Lőw Géz elnök Bierman Henri gondnok Brau Márto pénztárnok Koh Gusztá ellenőr Berge Sámuel Ádle Hermann Klei Jakab Schwar Bernát Schwar Márto e Weinberge Mó elöljáróság tagok

10787.h

CÍMSZ Büdszentmihá

SZÓCIK Büdszentmihál nagy Szabolc Ung-v 82 la B. ort hitközs 184 alaku me m XVII s vég lakt B.- zsidó Szentmihá közs történe könyvb olvashat ho 178 Fri Móze Fark Márto Bra Izs Si ne izraelit korcsmáros volt B.- Évtizedek cs szórványos költözö egy-e zsi csal cs 4O- évekb volt annyi ho hitközség egyidejűl Chev Kadis alapíthatta alapít neve n ismerjü miut e tűzvé alkalmáv hitközs levéltá elpusztul Anny tudun ho hitközs el elnök akin alapításb bizonyá oroszlánrés vol Sicherma Ign földbirtok vol el rabb 50- evekb választott Rollenbe Sámu személyébe a 187 ha me hitközs alapszabálya 189 hagy jó minisztériu amik elöljárós tagj következ volta Grünfe Ju főrabb Ste Mik elnö Bierma Henr gondno Glü Laj pénztárno Ste Márku ellenő Ko Dávi Rollenbe Márt Weinberg M elöljáró hitközs 190 saj erejéb építet f na templomá Ugyanekk e kise bészhamidr épül 1880-b létesítet hitközs k taner népiskolájá me jelenl Mand Ma igazga vezeté ala ál V ezenkív hitközségn hár taner Talm Tóráj amely k növend látoga Jesiv alapíto hitközsé ame Grünfe Sim főrabb hír talmudtud vezeté ala á növendékein szá meghalad 100-a hitközs é költségveté 50 amelyb e rés szociál filantropik célok fordí h közs anyaköny területéh Tiszab közs tartozi hitközs lélekszám 82 család szá 15 ad 145- fizetne Foglalkoz szerin tanít keresked köztisztvisel munká nagyiparo orvo magántisztvisel ipar szab pály lev hitközségn világháborúb rés ve tagj köz ese e hitközs m vezetőség Grünfe Sim főrabb Lő Gé elnö Bierma Henr gondno Bra Márt pénztárno Ko Guszt ellenő Berg Sámue Ádl Herman Kle Jaka Schwa Berná Schwa Márt Weinberg M elöljárósá tago

10787.

CÍMS Büdszentmih

SZÓCI Büdszentmihá nag Szabol Ung- 8 l B or hitköz 18 alak m XVI vé lak B. zsid Szentmih köz történ könyv olvasha h 17 Fr Móz Far Márt Br Iz S n izraeli korcsmáro vol B. Évtizede c szórványo költöz egy- zs csa c 4O évek vol anny h hitközsé egyidejű Che Kadi alapíthatt alapí nev ismerj miu tűzv alkalmá hitköz levélt elpusztu Ann tudu h hitköz e elnö aki alapítás bizony oroszlánré vo Sicherm Ig földbirto vo e rab 50 evek választot Rollenb Sám személyéb 18 h m hitköz alapszabály 18 hag j minisztéri ami elöljáró tag követke volt Grünf J főrab St Mi eln Bierm Hen gondn Gl La pénztárn St Márk ellen K Dáv Rollenb Már Weinber elöljár hitköz 19 sa erejé építe n templom Ugyanek kis bészhamid épü 1880- létesíte hitköz tane népiskoláj m jelen Man M igazg vezet al á ezenkí hitközség há tane Tal Tórá amel növen látog Jesi alapít hitközs am Grünf Si főrab hí talmudtu vezet al növendékei sz meghala 100- hitköz költségvet 5 amely ré szociá filantropi célo ford köz anyakön területé Tisza köz tartoz hitköz lélekszá 8 csalá sz 1 a 145 fizetn Foglalko szeri taní kereske köztisztvise munk nagyipar orv magántisztvise ipa sza pál le hitközség világháború ré v tag kö es hitköz vezetősé Grünf Si főrab L G eln Bierm Hen gondn Br Már pénztárn K Gusz ellen Ber Sámu Ád Herma Kl Jak Schw Bern Schw Már Weinber elöljárós tag

10787

CÍM Büdszentmi

SZÓC Büdszentmih na Szabo Ung o hitkö 1 ala XV v la B zsi Szentmi kö törté köny olvash 1 F Mó Fa Már B I izrael korcsmár vo B Évtized szórvány költö egy z cs 4 éve vo ann hitközs egyidej Ch Kad alapíthat alap ne ismer mi tűz alkalm hitkö levél elpuszt An tud hitkö eln ak alapítá bizon oroszlánr v Sicher I földbirt v ra 5 eve választo Rollen Sá személyé 1 hitkö alapszabál 1 ha minisztér am elöljár ta követk vol Grün főra S M el Bier He gond G L pénztár S Már elle Dá Rollen Má Weinbe elöljá hitkö 1 s erej épít templo Ugyane ki bészhami ép 1880 létesít hitkö tan népiskolá jele Ma igaz veze a ezenk hitközsé h tan Ta Tór ame növe láto Jes alapí hitköz a Grün S főra h talmudt veze a növendéke s meghal 100 hitkö költségve amel r szoci filantrop cél for kö anyakö terület Tisz kö tarto hitkö léleksz csal s 14 fizet Foglalk szer tan keresk köztisztvis mun nagyipa or magántisztvis ip sz pá l hitközsé világhábor r ta k e hitkö vezetős Grün S főra el Bier He gond B Má pénztár Gus elle Be Sám Á Herm K Ja Sch Ber Sch Má Weinbe elöljáró ta

1078

CÍ Büdszentm

SZÓ Büdszentmi n Szab Un hitk al X l zs Szentm k tört kön olvas M F Má izrae korcsmá v Évtize szórván költ eg c év v an hitköz egyide C Ka alapítha ala n isme m tű alkal hitk levé elpusz A tu hitk el a alapít bizo oroszlán Siche földbir r ev választ Rolle S személy hitk alapszabá h miniszté a elöljá t követ vo Grü főr e Bie H gon pénztá Má ell D Rolle M Weinb elölj hitk ere épí templ Ugyan k bészham é 188 létesí hitk ta népiskol jel M iga vez ezen hitközs ta T Tó am növ lát Je alap hitkö Grü főr talmud vez növendék megha 10 hitk költségv ame szoc filantro cé fo k anyak terüle Tis k tart hitk léleks csa 1 fize Foglal sze ta keres köztisztvi mu nagyip o magántisztvi i s p hitközs világhábo t hitk vezető Grü főr e Bie H gon M pénztá Gu ell B Sá Her J Sc Be Sc M Weinb elöljár t