10790.htm

CÍMSZÓ: Bűnbánat

SZÓCIKK: Bűnbánat, a bűn jóvátételének egyik módja, amely azonban nem érvényesül abban az esetben, ha még a kártérítés, megkövetés vagy a becsület helyreállításának lehetőségei nyitva állanak. A B.-ot a biblia gyakran emlegeti és a Zsoltároknak egész sora ad meghatóan költői kifejezéseket ennek az érzelemnek. Ennek megnyilatkozási formái: bűnbánó ima, bűnvallomás, zsáköltés, hamvazkodás, görnyedtállás, földön fekvés, szakáll- és hajtépés, ruhabeszakítás, templomban való gyülekezés. A próféták prédikációinak is egyik fő témája a B. «Szíveteket tépjétek, ne a ruhátokat és térjetek meg Istenhez». (Jóéi 2. 13). Ezékiel próféta szava szerint is Isten ezt mondja: Én nem kívánom a halálra szántnak halálát, hanem térjetek meg és maradjatok életben (18. 32). A B.-nak van szentelve a Tórában az engesztelőnap (l. Jom ha-Kippurim), melyről a Talmud azt tanítja, hogy csak az embernek istennel szemben elkövetett (vallási) bűneit engeszteli, de ember és ember közötti (erkölcsi) bűnöket csak abban az esetben, ha a B.-ot a megkövetés is kiegészíti. (E tórai verset t. i.: «E napon engesztelődik irántatok, hogy megtisztítson minden bűneitektől, || az Isten előtt tisztán álljatok» a mondat metszet áttételével így olvassa:... minden bűneitektől Isten előtt || (de nem emberrel szemben) || tisztán álljatok».) A B. érzése a zsidóságban páratlanul áll, ez adta meg az Engesztelés napjának azt a csaknem emberfölöttien mélységes hangulatot, melyet hiába keresünk bárhol. A B. az Engesztelés-napot megelőző tíz napra (Bűnbánat tíz napja l. o.), sőt ezt megelőző néhány «szelichósz» napra is kiterjed, azonkívül a mindennapi főimába is külön szakaszokban jut kifejezésre. A Talmud is sokat foglalkozik a B. tanával. Jellemző humánus és szabadelvű felfogására ez a homiliája : Kérdezték a bölcsességtől (értsd: a «Bölcseség» bibliai könyveitől): mi történjék a bűnössel? azt felelte (a Példabeszédekkel): A bűnösöket üldözőbe veszi a gonoszság. Kérdezték (ugyanezt) a próféciától: azt felelte: (Ezékiel próféta szavával): «A bűnös lélek haljon meg»; kérdik aztán a Tórától, ez azt feleli: «hozzon áldozatot és ki lesz engesztelve» és végül magához Istenhez fordultak és ő így válaszolt: «tartson bűnbánatot» (Beráchót 34). A B.-nak külön imatípusa az ú. n. Vidduj (l. o.) bűnvallomás. A B.-ot azonban számos dolog meghiúsítja. Majmuni felsorolásában 24 ilyen akadálya van a B.-nak, többi között: ha valaki másokat bűnös útra vezet, ha valaki nem tartja vissza fiát a büntől, ha a B.-ra támaszkodva azt mondja, hadd vetkezzem, majd megtérek, ha valaki szakít a közösséggel, ha orgazdaságot követ el, ha megvesztegetést fogad el, ha szegény ember zálogát használatba veszi, ha elfogad ételt olyantól, kinek magának sincs annyija, hogy jóllakhasson, ha tisztességes embereket gyanúba vesz, ha mások szégyene árán keresi becsületét. A bűnvallomást, mely az Engesztelő napi főima végén foglal helyet, jellemzi, hogy többes számban van írva és ezzel kifejezésre juttatja azt, hogy minden elkövetett bűnnek mindnyájan vagyunk részesei az emberi szolidaritásnál és kölcsönös felelősségnél fogva. Jellemzi továbbá az is, hogy egyetlen tisztán vallási bűnt sem tartalmaz a kb. 40 bűn felsorolásában, melyek mind erkölcsi, illetőleg társadalmi vonatkozásúak. B.-i imákat kell felismerni egyes Zsoltárokban is főképp az 51-ben.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 790. címszó a lexikon => 159. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10790.htm

CÍMSZÓ: Bűnbánat

SZÓCIKK: Bűnbánat, a bűn jóvátételének egyik módja, amely azonban nem érvényesül abban az esetben, ha még a kártérítés, megkövetés vagy a becsület helyreállításának lehetőségei nyitva állanak. A B.-ot a biblia gyakran emlegeti és a Zsoltároknak egész sora ad meghatóan költői kifejezéseket ennek az érzelemnek. Ennek megnyilatkozási formái: bűnbánó ima, bűnvallomás, zsáköltés, hamvazkodás, görnyedtállás, földön fekvés, szakáll- és hajtépés, ruhabeszakítás, templomban való gyülekezés. A próféták prédikációinak is egyik fő témája a B. Szíveteket tépjétek, ne a ruhátokat és térjetek meg Istenhez . Jóéi 2. 13 . Ezékiel próféta szava szerint is Isten ezt mondja: Én nem kívánom a halálra szántnak halálát, hanem térjetek meg és maradjatok életben 18. 32 . A B.-nak van szentelve a Tórában az engesztelőnap l. Jom ha-Kippurim , melyről a Talmud azt tanítja, hogy csak az embernek istennel szemben elkövetett vallási bűneit engeszteli, de ember és ember közötti erkölcsi bűnöket csak abban az esetben, ha a B.-ot a megkövetés is kiegészíti. E tórai verset t. i.: E napon engesztelődik irántatok, hogy megtisztítson minden bűneitektől, || az Isten előtt tisztán álljatok a mondat metszet áttételével így olvassa:... minden bűneitektől Isten előtt || de nem emberrel szemben || tisztán álljatok . A B. érzése a zsidóságban páratlanul áll, ez adta meg az Engesztelés napjának azt a csaknem emberfölöttien mélységes hangulatot, melyet hiába keresünk bárhol. A B. az Engesztelés-napot megelőző tíz napra Bűnbánat tíz napja l. o. , sőt ezt megelőző néhány szelichósz napra is kiterjed, azonkívül a mindennapi főimába is külön szakaszokban jut kifejezésre. A Talmud is sokat foglalkozik a B. tanával. Jellemző humánus és szabadelvű felfogására ez a homiliája : Kérdezték a bölcsességtől értsd: a Bölcseség bibliai könyveitől : mi történjék a bűnössel? azt felelte a Példabeszédekkel : A bűnösöket üldözőbe veszi a gonoszság. Kérdezték ugyanezt a próféciától: azt felelte: Ezékiel próféta szavával : A bűnös lélek haljon meg ; kérdik aztán a Tórától, ez azt feleli: hozzon áldozatot és ki lesz engesztelve és végül magához Istenhez fordultak és ő így válaszolt: tartson bűnbánatot Beráchót 34 . A B.-nak külön imatípusa az ú. n. Vidduj l. o. bűnvallomás. A B.-ot azonban számos dolog meghiúsítja. Majmuni felsorolásában 24 ilyen akadálya van a B.-nak, többi között: ha valaki másokat bűnös útra vezet, ha valaki nem tartja vissza fiát a büntől, ha a B.-ra támaszkodva azt mondja, hadd vetkezzem, majd megtérek, ha valaki szakít a közösséggel, ha orgazdaságot követ el, ha megvesztegetést fogad el, ha szegény ember zálogát használatba veszi, ha elfogad ételt olyantól, kinek magának sincs annyija, hogy jóllakhasson, ha tisztességes embereket gyanúba vesz, ha mások szégyene árán keresi becsületét. A bűnvallomást, mely az Engesztelő napi főima végén foglal helyet, jellemzi, hogy többes számban van írva és ezzel kifejezésre juttatja azt, hogy minden elkövetett bűnnek mindnyájan vagyunk részesei az emberi szolidaritásnál és kölcsönös felelősségnél fogva. Jellemzi továbbá az is, hogy egyetlen tisztán vallási bűnt sem tartalmaz a kb. 40 bűn felsorolásában, melyek mind erkölcsi, illetőleg társadalmi vonatkozásúak. B.-i imákat kell felismerni egyes Zsoltárokban is főképp az 51-ben.

10790.ht

CÍMSZÓ Bűnbána

SZÓCIKK Bűnbánat bű jóvátételéne egyi módja amel azonba ne érvényesü abba a esetben h mé kártérítés megköveté vag becsüle helyreállításána lehetősége nyitv állanak B.-o bibli gyakra emleget é Zsoltárokna egés sor a meghatóa költő kifejezéseke enne a érzelemnek Enne megnyilatkozás formái bűnbán ima bűnvallomás zsáköltés hamvazkodás görnyedtállás földö fekvés szakáll é hajtépés ruhabeszakítás templomba val gyülekezés prófétá prédikációina i egyi f témáj B Szíveteke tépjétek n ruhátoka é térjete me Istenhe Jóé 2 1 Ezékie prófét szav szerin i Iste ez mondja É ne kíváno halálr szántna halálát hane térjete me é maradjato életbe 18 3 B.-na va szentelv Tórába a engesztelőna l Jo ha-Kippuri melyrő Talmu az tanítja hog csa a emberne istenne szembe elkövetet vallás bűnei engeszteli d embe é embe között erkölcs bűnöke csa abba a esetben h B.-o megköveté i kiegészíti tóra verse t i. napo engesztelődi irántatok hog megtisztítso minde bűneitektől | a Iste előt tisztá álljato monda metsze áttételéve íg olvassa:.. minde bűneitektő Iste előt | d ne emberre szembe | tisztá álljato B érzés zsidóságba páratlanu áll e adt me a Engesztelé napjána az csakne emberfölöttie mélysége hangulatot melye hiáb keresün bárhol B a Engesztelés-napo megelőz tí napr Bűnbána tí napj l o ső ez megelőz néhán szelichós napr i kiterjed azonkívü mindennap főimáb i külö szakaszokba ju kifejezésre Talmu i soka foglalkozi B tanával Jellemz humánu é szabadelv felfogásár e homiliáj Kérdezté bölcsességtő értsd Bölcsesé biblia könyveitő m történjé bűnössel az felelt Példabeszédekke bűnösöke üldözőb vesz gonoszság Kérdezté ugyanez próféciától az felelte Ezékie prófét szaváva bűnö léle haljo me kérdi aztá Tórától e az feleli hozzo áldozato é k les engesztelv é végü magáho Istenhe fordulta é íg válaszolt tartso bűnbánato Beráchó 3 B.-na külö imatípus a ú n Viddu l o bűnvallomás B.-o azonba számo dolo meghiúsítja Majmun felsorolásába 2 ilye akadály va B.-nak több között h valak másoka bűnö útr vezet h valak ne tartj vissz fiá büntől h B.-r támaszkodv az mondja had vetkezzem maj megtérek h valak szakí közösséggel h orgazdaságo köve el h megvesztegetés foga el h szegén embe zálogá használatb veszi h elfoga étel olyantól kine magána sinc annyija hog jóllakhasson h tisztessége embereke gyanúb vesz h máso szégyen árá keres becsületét bűnvallomást mel a Engesztel nap főim végé fogla helyet jellemzi hog többe számba va írv é ezze kifejezésr juttatj azt hog minde elkövetet bűnne mindnyája vagyun részese a ember szolidaritásná é kölcsönö felelősségné fogva Jellemz tovább a is hog egyetle tisztá vallás bűn se tartalma kb 4 bű felsorolásában melye min erkölcsi illetőle társadalm vonatkozásúak B.- imáka kel felismern egye Zsoltárokba i főkép a 51-ben

10790.h

CÍMSZ Bűnbán

SZÓCIK Bűnbána b jóvátételén egy módj ame azonb n érvényes abb esetbe m kártéríté megkövet va becsül helyreállításán lehetőség nyit állana B.- bibl gyakr emlege Zsoltárokn egé so megható költ kifejezések enn érzelemne Enn megnyilatkozá formá bűnbá im bűnvallomá zsákölté hamvazkodá görnyedtállá föld fekvé szakál hajtépé ruhabeszakítá templomb va gyülekezé prófét prédikációin egy témá Szívetek tépjéte ruhátok térjet m Istenh Jó Ezéki prófé sza szeri Ist e mondj n kíván halál szántn halálá han térjet m maradjat életb 1 B.-n v szentel Tóráb engesztelőn J ha-Kippur melyr Talm a tanítj ho cs embern istenn szemb elkövete vallá bűne engesztel emb emb közöt erkölc bűnök cs abb esetbe B.- megkövet kiegészít tór vers i nap engesztelőd irántato ho megtisztíts mind bűneitektő Ist elő tiszt álljat mond metsz áttételév í olvassa:. mind bűneitekt Ist elő n emberr szemb tiszt álljat érzé zsidóságb páratlan ál ad m Engesztel napján a csakn emberfölötti mélység hangulato mely hiá keresü bárho Engesztelés-nap megelő t nap Bűnbán t nap s e megelő néhá szelichó nap kiterje azonkív mindenna főimá kül szakaszokb j kifejezésr Talm sok foglalkoz tanáva Jellem humán szabadel felfogásá homiliá Kérdezt bölcsességt érts Bölcses bibli könyveit történj bűnösse a felel Példabeszédekk bűnösök üldöző ves gonoszsá Kérdezt ugyane próféciátó a felelt Ezéki prófé szaváv bűn lél halj m kérd azt Tórátó a felel hozz áldozat le engesztel vég magáh Istenh fordult í válaszol tarts bűnbánat Berách B.-n kül imatípu Vidd bűnvallomá B.- azonb szám dol meghiúsítj Majmu felsorolásáb ily akadál v B.-na töb közöt vala mások bűn út veze vala n tart viss fi büntő B.- támaszkod a mondj ha vetkezze ma megtére vala szak közösségge orgazdaság köv e megvesztegeté fog e szegé emb zálog használat vesz elfog éte olyantó kin magán sin annyij ho jóllakhasso tisztesség emberek gyanú ves más szégye ár kere becsületé bűnvallomás me Engeszte na fői vég fogl helye jellemz ho több számb v ír ezz kifejezés juttat az ho mind elkövete bűnn mindnyáj vagyu részes embe szolidaritásn kölcsön felelősségn fogv Jellem továb i ho egyetl tiszt vallá bű s tartalm k b felsorolásába mely mi erkölcs illetől társadal vonatkozásúa B. imák ke felismer egy Zsoltárokb főké 51-be

10790.

CÍMS Bűnbá

SZÓCI Bűnbán jóvátételé eg mód am azon érvénye ab esetb kártérít megköve v becsü helyreállításá lehetősé nyi állan B. bib gyak emleg Zsoltárok eg s meghat köl kifejezése en érzelemn En megnyilatkoz form bűnb i bűnvallom zsákölt hamvazkod görnyedtáll föl fekv szaká hajtép ruhabeszakít templom v gyülekez prófé prédikációi eg tém Szívete tépjét ruháto térje Isten J Ezék próf sz szer Is mond kívá halá szánt halál ha térje maradja élet B.- szente Tórá engesztelő ha-Kippu mely Tal tanít h c ember isten szem elkövet vall bűn engeszte em em közö erköl bűnö c ab esetb B. megköve kiegészí tó ver na engesztelő irántat h megtisztít min bűneitekt Is el tisz állja mon mets áttételé olvassa: min bűneitek Is el ember szem tisz állja érz zsidóság páratla á a Engeszte napjá csak emberfölött mélysé hangulat mel hi keres bárh Engesztelés-na megel na Bűnbá na megel néh szelich na kiterj azonkí mindenn főim kü szakaszok kifejezés Tal so foglalko tanáv Jelle humá szabade felfogás homili Kérdez bölcsesség ért Bölcse bibl könyvei történ bűnöss fele Példabeszédek bűnösö üldöz ve gonoszs Kérdez ugyan próféciát felel Ezék próf szavá bű lé hal kér az Tórát fele hoz áldoza l engeszte vé magá Isten fordul válaszo tart bűnbána Berác B.- kü imatíp Vid bűnvallom B. azon szá do meghiúsít Majm felsorolásá il akadá B.-n tö közö val máso bű ú vez val tar vis f bünt B. támaszko mond h vetkezz m megtér val sza közösségg orgazdasá kö megveszteget fo szeg em zálo használa ves elfo ét olyant ki magá si annyi h jóllakhass tisztessé embere gyan ve má szégy á ker becsület bűnvallomá m Engeszt n fő vé fog hely jellem h töb szám í ez kifejezé jutta a h min elkövet bűn mindnyá vagy része emb szolidaritás kölcsö felelősség fog Jelle tová h egyet tisz vall b tartal felsorolásáb mel m erkölc illető társada vonatkozású B imá k felisme eg Zsoltárok fők 51-b

10790

CÍM Bűnb

SZÓC Bűnbá jóvátétel e mó a azo érvény a eset kártérí megköv becs helyreállítás lehetős ny álla B bi gya emle Zsoltáro e megha kö kifejezés e érzelem E megnyilatko for bűn bűnvallo zsáköl hamvazko görnyedtál fö fek szak hajté ruhabeszakí templo gyüleke próf prédikáció e té Szívet tépjé ruhát térj Iste Ezé pró s sze I mon kív hal szán halá h térj maradj éle B. szent Tór engesztel ha-Kipp mel Ta taní embe iste sze elköve val bű engeszt e e köz erkö bűn a eset B megköv kiegész t ve n engesztel iránta megtisztí mi bűneitek I e tis állj mo met áttétel olvassa mi bűneite I e embe sze tis állj ér zsidósá páratl Engeszt napj csa emberfölöt mélys hangula me h kere bár Engesztelés-n mege n Bűnb n mege né szelic n kiter azonk minden fői k szakaszo kifejezé Ta s foglalk taná Jell hum szabad felfogá homil Kérde bölcsessé ér Bölcs bib könyve törté bűnös fel Példabeszéde bűnös üldö v gonosz Kérde ugya próféciá fele Ezé pró szav b l ha ké a Tórá fel ho áldoz engeszt v mag Iste fordu válasz tar bűnbán Berá B. k imatí Vi bűnvallo B azo sz d meghiúsí Maj felsorolás i akad B.- t köz va más b ve va ta vi bün B támaszk mon vetkez megté va sz közösség orgazdas k megvesztege f sze e zál használ ve elf é olyan k mag s anny jóllakhas tisztess ember gya v m szég ke becsüle bűnvallom Engesz f v fo hel jelle tö szá e kifejez jutt mi elköve bű mindny vag rész em szolidaritá kölcs felelőssé fo Jell tov egye tis val tarta felsorolásá me erköl illet társad vonatkozás im felism e Zsoltáro fő 51-

1079

CÍ Bűn

SZÓ Bűnb jóvátéte m az érvén ese kártér megkö bec helyreállítá lehető n áll b gy eml Zsoltár megh k kifejezé érzele megnyilatk fo bű bűnvall zsákö hamvazk görnyedtá f fe sza hajt ruhabeszak templ gyülek pró prédikáci t Szíve tépj ruhá tér Ist Ez pr sz mo kí ha szá hal tér marad él B szen Tó engeszte ha-Kip me T tan emb ist sz elköv va b engesz kö erk bű ese megkö kiegés v engeszte iránt megtiszt m bűneite ti áll m me áttéte olvass m bűneit emb sz ti áll é zsidós párat Engesz nap cs emberfölö mély hangul m ker bá Engesztelés- meg Bűn meg n szeli kite azon minde fő szakasz kifejez T foglal tan Jel hu szaba felfog homi Kérd bölcsess é Bölc bi könyv tört bűnö fe Példabeszéd bűnö üld gonos Kérd ugy próféci fel Ez pr sza h k Tór fe h áldo engesz ma Ist ford válas ta bűnbá Ber B imat V bűnvall az s meghiús Ma felsorolá aka B. kö v má v v t v bü támasz mo vetke megt v s közössé orgazda megveszteg sz zá haszná v el olya ma ann jóllakha tisztes embe gy szé k becsül bűnvallo Enges f he jell t sz kifeje jut m elköv b mindn va rés e szolidarit kölc felelőss f Jel to egy ti va tart felsorolás m erkö ille társa vonatkozá i felis Zsoltár f 51