10792.htm

CÍMSZÓ: Bús-Fekete

SZEMÉLYNÉV: Bús Fekete László

SZÓCIKK: Bús-Fekete László,* színmű- és regényíró, szül. Kecskeméten 1896. Eleinte építésznek készült és a Műegyetemen folytatta tanulmányait, majd bejárta hosszabb ideig a külföldet. 1914 óta költeményei, elbeszélései, krokijai jelentek meg napilapokban és szépirodalmi folyóiratokban. Utóbb a színpadnak is kezdett dolgozni. Nevét a Magyar Színházban 1921. bemutatott Búzavirág című színművével tette ismertté. A Belvárosi Színházban került színre 1924. Mihályiné két lánya c. vígjátéka, a Renaissanceban 1926. Hűségszérum c. színműve. Számos operettlibrettót is írt. Regényei: Pravaz; Baba. Könnyed szórakoztató író, akinek jelentékeny közönségsikerei voltak


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 792. címszó a lexikon => 160. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10792.htm

CÍMSZÓ: Bús-Fekete

SZEMÉLYNÉV: Bús Fekete László

SZÓCIKK: Bús-Fekete László,* színmű- és regényíró, szül. Kecskeméten 1896. Eleinte építésznek készült és a Műegyetemen folytatta tanulmányait, majd bejárta hosszabb ideig a külföldet. 1914 óta költeményei, elbeszélései, krokijai jelentek meg napilapokban és szépirodalmi folyóiratokban. Utóbb a színpadnak is kezdett dolgozni. Nevét a Magyar Színházban 1921. bemutatott Búzavirág című színművével tette ismertté. A Belvárosi Színházban került színre 1924. Mihályiné két lánya c. vígjátéka, a Renaissanceban 1926. Hűségszérum c. színműve. Számos operettlibrettót is írt. Regényei: Pravaz; Baba. Könnyed szórakoztató író, akinek jelentékeny közönségsikerei voltak

10792.ht

CÍMSZÓ Bús-Feket

SZEMÉLYNÉV Bú Feket Lászl

SZÓCIKK Bús-Feket László, színmű é regényíró szül Kecskeméte 1896 Eleint építészne készül é Műegyeteme folytatt tanulmányait maj bejárt hosszab idei külföldet 191 ót költeményei elbeszélései krokija jelente me napilapokba é szépirodalm folyóiratokban Utób színpadna i kezdet dolgozni Nevé Magya Színházba 1921 bemutatot Búzavirá cím színművéve tett ismertté Belváros Színházba kerül színr 1924 Mihályin ké lány c vígjátéka Renaissanceba 1926 Hűségszéru c színműve Számo operettlibrettó i írt Regényei Pravaz Baba Könnye szórakoztat író akine jelentéken közönségsikere volta

10792.h

CÍMSZ Bús-Feke

SZEMÉLYNÉ B Feke Lász

SZÓCIK Bús-Feke László színm regényír szü Kecskemét 189 Elein építészn készü Műegyetem folytat tanulmányai ma bejár hossza ide külfölde 19 ó költeménye elbeszélése krokij jelent m napilapokb szépirodal folyóiratokba Utó színpadn kezde dolgozn Nev Magy Színházb 192 bemutato Búzavir cí színművév tet ismertt Belváro Színházb kerü szín 192 Mihályi k lán vígjáték Renaissanceb 192 Hűségszér színműv Szám operettlibrett ír Regénye Prava Bab Könny szórakozta ír akin jelentéke közönségsiker volt

10792.

CÍMS Bús-Fek

SZEMÉLYN Fek Lás

SZÓCI Bús-Fek Lászl szín regényí sz Kecskemé 18 Elei építész kész Műegyete folyta tanulmánya m bejá hossz id külföld 1 költemény elbeszélés kroki jelen napilapok szépiroda folyóiratokb Ut színpad kezd dolgoz Ne Mag Színház 19 bemutat Búzavi c színművé te ismert Belvár Színház ker szí 19 Mihály lá vígjáté Renaissance 19 Hűségszé színmű Szá operettlibret í Regény Prav Ba Könn szórakozt í aki jelenték közönségsike vol

10792

CÍM Bús-Fe

SZEMÉLY Fe Lá

SZÓC Bús-Fe Lász szí regény s Kecskem 1 Ele építés kés Műegyet folyt tanulmány bej hoss i külföl költemén elbeszélé krok jele napilapo szépirod folyóiratok U színpa kez dolgo N Ma Színhá 1 bemuta Búzav színműv t ismer Belvá Színhá ke sz 1 Mihál l vígját Renaissanc 1 Hűségsz színm Sz operettlibre Regén Pra B Kön szórakoz ak jelenté közönségsik vo

1079

CÍ Bús-F

SZEMÉL F L

SZÓ Bús-F Lás sz regén Kecske El építé ké Műegye foly tanulmán be hos külfö költemé elbeszél kro jel napilap szépiro folyóirato színp ke dolg M Szính bemut Búza színmű isme Belv Szính k s Mihá vígjá Renaissan Hűségs szín S operettlibr Regé Pr Kö szórako a jelent közönségsi v