10795.htm

CÍMSZÓ: Bürger

SZEMÉLYNÉV: Bürger Zsigmond

SZÓCIKK: B. Zsigmond, gordonkaművész, szül. Bécsben 1856 febr. 8., megh. Budapesten 1908 máj. 14. Moser és Popper voltak a tanárai. Elméleti tudását Graedenernél és Nottebohmnál sajátította el. 1872-ben lépett fel először, egy gimnáziumi hangverseny alkalmával. Nagyon sokat hangversenyezett. Kitűnő művészekkel (Wienrawsky, Patti, Alfréd Grünfeld, Ernst Loewenbeg, Breitner, Marsik, Johannes Wolf) járta be Ausztriát, Magyarországot, Német-, Francia-, Orosz-, Törökországot, Dániát és Angliát. Aztán leszerződött a bécsi és müncheni operákhoz. 1894-ben megalapította a Grünfeld-B. vonósnégyest. 1887 óta a m. kir. Operaház első szólócsellistája, a Nemzeti Zenede tanára volt. Több kompozíciója, Schubert, Schumann átirata jelent meg


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 795. címszó a lexikon => 160. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10795.htm

CÍMSZÓ: Bürger

SZEMÉLYNÉV: Bürger Zsigmond

SZÓCIKK: B. Zsigmond, gordonkaművész, szül. Bécsben 1856 febr. 8., megh. Budapesten 1908 máj. 14. Moser és Popper voltak a tanárai. Elméleti tudását Graedenernél és Nottebohmnál sajátította el. 1872-ben lépett fel először, egy gimnáziumi hangverseny alkalmával. Nagyon sokat hangversenyezett. Kitűnő művészekkel Wienrawsky, Patti, Alfréd Grünfeld, Ernst Loewenbeg, Breitner, Marsik, Johannes Wolf járta be Ausztriát, Magyarországot, Német-, Francia-, Orosz-, Törökországot, Dániát és Angliát. Aztán leszerződött a bécsi és müncheni operákhoz. 1894-ben megalapította a Grünfeld-B. vonósnégyest. 1887 óta a m. kir. Operaház első szólócsellistája, a Nemzeti Zenede tanára volt. Több kompozíciója, Schubert, Schumann átirata jelent meg

10795.ht

CÍMSZÓ Bürge

SZEMÉLYNÉV Bürge Zsigmon

SZÓCIKK B Zsigmond gordonkaművész szül Bécsbe 185 febr 8. megh Budapeste 190 máj 14 Mose é Poppe volta tanárai Elmélet tudásá Graedenerné é Nottebohmná sajátított el 1872-be lépet fe először eg gimnázium hangversen alkalmával Nagyo soka hangversenyezett Kitűn művészekke Wienrawsky Patti Alfré Grünfeld Erns Loewenbeg Breitner Marsik Johanne Wol járt b Ausztriát Magyarországot Német- Francia- Orosz- Törökországot Dániá é Angliát Aztá leszerződöt bécs é münchen operákhoz 1894-be megalapított Grünfeld-B vonósnégyest 188 ót m kir Operahá els szólócsellistája Nemzet Zened tanár volt Töb kompozíciója Schubert Schuman átirat jelen me

10795.h

CÍMSZ Bürg

SZEMÉLYNÉ Bürg Zsigmo

SZÓCIK Zsigmon gordonkaművés szü Bécsb 18 feb 8 meg Budapest 19 má 1 Mos Popp volt tanára Elméle tudás Graedenern Nottebohmn sajátítot e 1872-b lépe f előszö e gimnáziu hangverse alkalmáva Nagy sok hangversenyezet Kitű művészekk Wienrawsk Patt Alfr Grünfel Ern Loewenbe Breitne Marsi Johann Wo jár Ausztriá Magyarországo Német Francia Orosz Törökországo Dáni Angliá Azt leszerződö béc münche operákho 1894-b megalapítot Grünfeld- vonósnégyes 18 ó ki Operah el szólócsellistáj Nemze Zene taná vol Tö kompozíciój Schuber Schuma átira jele m

10795.

CÍMS Bür

SZEMÉLYN Bür Zsigm

SZÓCI Zsigmo gordonkaművé sz Bécs 1 fe me Budapes 1 m Mo Pop vol tanár Elmél tudá Graedener Nottebohm sajátíto 1872- lép elősz gimnázi hangvers alkalmáv Nag so hangversenyeze Kit művészek Wienraws Pat Alf Grünfe Er Loewenb Breitn Mars Johan W já Ausztri Magyarország Néme Franci Oros Törökország Dán Angli Az leszerződ bé münch operákh 1894- megalapíto Grünfeld vonósnégye 1 k Opera e szólócsellistá Nemz Zen tan vo T kompozíció Schube Schum átir jel

10795

CÍM Bü

SZEMÉLY Bü Zsig

SZÓC Zsigm gordonkaműv s Béc f m Budape M Po vo taná Elmé tud Graedene Notteboh sajátít 1872 lé elős gimnáz hangver alkalmá Na s hangversenyez Ki művésze Wienraw Pa Al Grünf E Loewen Breit Mar Joha j Ausztr Magyarorszá Ném Franc Oro Törökorszá Dá Angl A leszerző b münc operák 1894 megalapít Grünfel vonósnégy Oper szólócsellist Nem Ze ta v kompozíci Schub Schu áti je

1079

CÍ B

SZEMÉL B Zsi

SZÓ Zsig gordonkamű Bé Budap P v tan Elm tu Graeden Nottebo sajátí 187 l elő gimná hangve alkalm N hangversenye K művész Wienra P A Grün Loewe Brei Ma Joh Auszt Magyarorsz Né Fran Or Törökorsz D Ang leszerz mün operá 189 megalapí Grünfe vonósnég Ope szólócsellis Ne Z t kompozíc Schu Sch át j