10803.htm

CÍMSZÓ: Cedókó

SZÓCIKK: Cedókó (cedáká, h.), Jótékonyság. A bibliai héberségben igazságot jelent, csak az új héberségben nyerte mai - jótékonyság - jelentését. C-t «adni» annyit jelent, mint kegyes cselekedetet gyakorolni a vallás alapján, amely jótékonykodásra kötelez. Ugyanezzel a szóval jelölik azokat a templomi adományokat is, melyekkel a hitközség szabadon rendelkezik. Az adományozás rendszerint a C. számára felajánlott tétellel kezdődik. Minden zsidó testület és minden zsidó kötelessége, hogy jótékonyságot gyakoroljon. A Biblia korában tizedet adtak a kohanitáknak (l. o.) a zsidó állam összeomlása után megszűnt a papoknak szánt szolgáltatás és helyébe a szociális értelemben vett jótékonyság lépett. Szigorúan vallásos zsidók az ősforma iránt való tiszteletüket azzal fejezik ki, hogy a jótékonyságot még ma is tized alakjában gyakorolják és keresetük tizedrészét elosztják (l. Jótékonyság).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 803. címszó a lexikon => 160. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10803.htm

CÍMSZÓ: Cedókó

SZÓCIKK: Cedókó cedáká, h. , Jótékonyság. A bibliai héberségben igazságot jelent, csak az új héberségben nyerte mai - jótékonyság - jelentését. C-t adni annyit jelent, mint kegyes cselekedetet gyakorolni a vallás alapján, amely jótékonykodásra kötelez. Ugyanezzel a szóval jelölik azokat a templomi adományokat is, melyekkel a hitközség szabadon rendelkezik. Az adományozás rendszerint a C. számára felajánlott tétellel kezdődik. Minden zsidó testület és minden zsidó kötelessége, hogy jótékonyságot gyakoroljon. A Biblia korában tizedet adtak a kohanitáknak l. o. a zsidó állam összeomlása után megszűnt a papoknak szánt szolgáltatás és helyébe a szociális értelemben vett jótékonyság lépett. Szigorúan vallásos zsidók az ősforma iránt való tiszteletüket azzal fejezik ki, hogy a jótékonyságot még ma is tized alakjában gyakorolják és keresetük tizedrészét elosztják l. Jótékonyság .

10803.ht

CÍMSZÓ Cedók

SZÓCIKK Cedók cedáká h Jótékonyság biblia héberségbe igazságo jelent csa a ú héberségbe nyert ma jótékonysá jelentését C- adn annyi jelent min kegye cselekedete gyakoroln vallá alapján amel jótékonykodásr kötelez Ugyanezze szóva jelöli azoka templom adományoka is melyekke hitközsé szabado rendelkezik A adományozá rendszerin C számár felajánlot tételle kezdődik Minde zsid testüle é minde zsid kötelessége hog jótékonyságo gyakoroljon Bibli korába tizede adta kohanitákna l o zsid álla összeomlás utá megszűn papokna szán szolgáltatá é helyéb szociáli értelembe vet jótékonysá lépett Szigorúa valláso zsidó a ősform irán val tiszteletüke azza fejezi ki hog jótékonyságo mé m i tize alakjába gyakoroljá é keresetü tizedrészé elosztjá l Jótékonysá

10803.h

CÍMSZ Cedó

SZÓCIK Cedó cedák Jótékonysá bibli héberségb igazság jelen cs héberségb nyer m jótékonys jelentésé C ad anny jelen mi kegy cselekedet gyakorol vall alapjá ame jótékonykodás kötele Ugyanezz szóv jelöl azok templo adományok i melyekk hitközs szabad rendelkezi adományoz rendszeri számá felajánlo tétell kezdődi Mind zsi testül mind zsi kötelesség ho jótékonyság gyakoroljo Bibl koráb tized adt kohanitákn zsi áll összeomlá ut megszű papokn szá szolgáltat helyé szociál értelemb ve jótékonys lépet Szigorú vallás zsid ősfor irá va tiszteletük azz fejez k ho jótékonyság m tiz alakjáb gyakorolj kereset tizedrész elosztj Jótékonys

10803.

CÍMS Ced

SZÓCI Ced cedá Jótékonys bibl héberség igazsá jele c héberség nye jótékony jelentés a ann jele m keg cselekede gyakoro val alapj am jótékonykodá kötel Ugyanez szó jelö azo templ adományo melyek hitköz szaba rendelkez adományo rendszer szám felajánl tétel kezdőd Min zs testü min zs kötelessé h jótékonysá gyakorolj Bib korá tize ad kohaniták zs ál összeoml u megsz papok sz szolgálta hely szociá értelem v jótékony lépe Szigor vallá zsi ősfo ir v tiszteletü az feje h jótékonysá ti alakjá gyakorol kerese tizedrés eloszt Jótékony

10803

CÍM Ce

SZÓC Ce ced Jótékony bib hébersé igazs jel hébersé ny jótékon jelenté an jel ke cseleked gyakor va alap a jótékonykod köte Ugyane sz jel az temp adomány melye hitkö szab rendelke adomány rendsze szá felaján téte kezdő Mi z test mi z köteless jótékonys gyakorol Bi kor tiz a kohanitá z á összeom megs papo s szolgált hel szoci értele jótékon lép Szigo vall zs ősf i tisztelet a fej jótékonys t alakj gyakoro keres tizedré elosz Jótékon

1080

CÍ C

SZÓ C ce Jótékon bi hébers igaz je hébers n jótéko jelent a je k cseleke gyako v ala jótékonyko köt Ugyan s je a tem adomán mely hitk sza rendelk adomán rendsz sz felajá tét kezd M tes m köteles jótékony gyakoro B ko ti kohanit összeo meg pap szolgál he szoc értel jótéko lé Szig val z ős tisztele fe jótékony alak gyakor kere tizedr elos Jótéko