10805.htm

CÍMSZÓ: Céenó urenó

SZÓCIKK: Céenó urenó (magyarul: jöjjetek és lássatok), vulgo: Cenerene a neve annak a német zsargonban írott könyvnek, mely főleg Mózes öt könyvének fordítását és a hozzá fűződő legendás magyarázatokat tartalmazza. Úgy is nevezik, hogy teits chimis - német Pentateuchus. Tartalmazza továbbá a prófétai leckékre vonatkozó legendákat is, valamint az öt Megillához fűződő hagyományos magyarázatokat, főleg Jeruzsálem elpusztulásának legendás történetét. A könyv leginkább asszonyok számára készült, kik azt régen nagy szorgalommal forgatták, különösen szombat délutánokon. A könyv a XVII. sz. első feléből való. Magyarra Büchler Zsigmond, albertirsai rabbi fordította.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 805. címszó a lexikon => 161. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10805.htm

CÍMSZÓ: Céenó urenó

SZÓCIKK: Céenó urenó magyarul: jöjjetek és lássatok , vulgo: Cenerene a neve annak a német zsargonban írott könyvnek, mely főleg Mózes öt könyvének fordítását és a hozzá fűződő legendás magyarázatokat tartalmazza. Úgy is nevezik, hogy teits chimis - német Pentateuchus. Tartalmazza továbbá a prófétai leckékre vonatkozó legendákat is, valamint az öt Megillához fűződő hagyományos magyarázatokat, főleg Jeruzsálem elpusztulásának legendás történetét. A könyv leginkább asszonyok számára készült, kik azt régen nagy szorgalommal forgatták, különösen szombat délutánokon. A könyv a XVII. sz. első feléből való. Magyarra Büchler Zsigmond, albertirsai rabbi fordította.

10805.ht

CÍMSZÓ Céen uren

SZÓCIKK Céen uren magyarul jöjjete é lássato vulgo Ceneren nev anna néme zsargonba írot könyvnek mel főle Móze ö könyvéne fordításá é hozz fűződ legendá magyarázatoka tartalmazza Úg i nevezik hog teit chimi néme Pentateuchus Tartalmazz tovább próféta leckékr vonatkoz legendáka is valamin a ö Megilláho fűződ hagyományo magyarázatokat főle Jeruzsále elpusztulásána legendá történetét köny leginkáb asszonyo számár készült ki az rége nag szorgalomma forgatták különöse szomba délutánokon köny XVII sz els felébő való Magyarr Büchle Zsigmond albertirsa rabb fordította

10805.h

CÍMSZ Cée ure

SZÓCIK Cée ure magyaru jöjjet lássat vulg Cenere ne ann ném zsargonb íro könyvne me fől Móz könyvén fordítás hoz fűző legend magyarázatok tartalmazz Ú nevezi ho tei chim ném Pentateuchu Tartalmaz továb prófét leckék vonatko legendák i valami Megilláh fűző hagyomány magyarázatoka fől Jeruzsál elpusztulásán legend történeté kön leginká asszony számá készül k a rég na szorgalomm forgattá különös szomb délutánoko kön XVI s el feléb val Magyar Büchl Zsigmon albertirs rab fordított

10805.

CÍMS Cé ur

SZÓCI Cé ur magyar jöjje lássa vul Cener n an né zsargon ír könyvn m fő Mó könyvé fordítá ho fűz legen magyarázato tartalmaz nevez h te chi né Pentateuch Tartalma tová prófé lecké vonatk legendá valam Megillá fűz hagyomán magyarázatok fő Jeruzsá elpusztulásá legen történet kö legink asszon szám készü ré n szorgalom forgatt különö szom délutánok kö XV e felé va Magya Büch Zsigmo albertir ra fordítot

10805

CÍM C u

SZÓC C u magya jöjj láss vu Cene a n zsargo í könyv f M könyv fordít h fű lege magyarázat tartalma neve t ch n Pentateuc Tartalm tov próf leck vonat legend vala Megill fű hagyomá magyarázato f Jeruzs elpusztulás lege történe k legin asszo szá kész r szorgalo forgat külön szo délutáno k X fel v Magy Büc Zsigm alberti r fordíto

1080SZÓ magy jöj lás v Cen zsarg köny köny fordí f leg magyaráza tartalm nev c Pentateu Tartal to pró lec vona legen val Megil f hagyom magyarázat Jeruz elpusztulá leg történ legi assz sz kés szorgal forga külö sz délután fe Mag Bü Zsig albert fordít