10806.htm

CÍMSZÓ: Cefanja

SZÓCIKK: Cefanja Próféta. Könyve a tizenkét kisebb próféta sorozatába tartozik és abban a korban keletkezett, mikor Judeában az asszír politika nyomása és kultúrájának hatása már érezhetővé vált, de a Jósia király alatt erőre kapott reakció még nem mutatkozott. A próféta az Istenítélet eljövetelét látja és így jövendöl: «Közeledik az Urnak nagy napja, közel vagyon már és nagyon siet. Nagyon keserves az Isten napjának kiáltása, kesereg a hős is akkor. Haragnak napja az a nap, szorongatásnak és nyomorúságnak napja, háborúságnak és pusztulásnak napja, sötétségnek és homályosságnak napja, ködnek és felhőnek napja. Kürtök és riadások napja az erős várak és a magas tornyok ellen.» (Cefanja, 1. 14-16.) A katolikus liturgia is átvette a megfélemlítő jövendölést. (Dies irae, dies illa.)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 806. címszó a lexikon => 161. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10806.htm

CÍMSZÓ: Cefanja

SZÓCIKK: Cefanja Próféta. Könyve a tizenkét kisebb próféta sorozatába tartozik és abban a korban keletkezett, mikor Judeában az asszír politika nyomása és kultúrájának hatása már érezhetővé vált, de a Jósia király alatt erőre kapott reakció még nem mutatkozott. A próféta az Istenítélet eljövetelét látja és így jövendöl: Közeledik az Urnak nagy napja, közel vagyon már és nagyon siet. Nagyon keserves az Isten napjának kiáltása, kesereg a hős is akkor. Haragnak napja az a nap, szorongatásnak és nyomorúságnak napja, háborúságnak és pusztulásnak napja, sötétségnek és homályosságnak napja, ködnek és felhőnek napja. Kürtök és riadások napja az erős várak és a magas tornyok ellen. Cefanja, 1. 14-16. A katolikus liturgia is átvette a megfélemlítő jövendölést. Dies irae, dies illa.

10806.ht

CÍMSZÓ Cefanj

SZÓCIKK Cefanj Próféta Könyv tizenké kiseb prófét sorozatáb tartozi é abba korba keletkezett miko Judeába a asszí politik nyomás é kultúrájána hatás má érezhetőv vált d Jósi királ alat erőr kapot reakci mé ne mutatkozott prófét a Istenítéle eljövetelé látj é íg jövendöl Közeledi a Urna nag napja köze vagyo má é nagyo siet Nagyo keserve a Iste napjána kiáltása kesere hő i akkor Haragna napj a nap szorongatásna é nyomorúságna napja háborúságna é pusztulásna napja sötétségne é homályosságna napja ködne é felhőne napja Kürtö é riadáso napj a erő vára é maga tornyo ellen Cefanja 1 14-16 katoliku liturgi i átvett megfélemlít jövendölést Die irae die illa

10806.h

CÍMSZ Cefan

SZÓCIK Cefan Prófét Köny tizenk kise prófé sorozatá tartoz abb korb keletkezet mik Judeáb assz politi nyomá kultúráján hatá m érezhető vál Jós kirá ala erő kapo reakc m n mutatkozot prófé Istenítél eljövetel lát í jövendö Közeled Urn na napj köz vagy m nagy sie Nagy keserv Ist napján kiáltás keser h akko Haragn nap na szorongatásn nyomorúságn napj háborúságn pusztulásn napj sötétségn homályosságn napj ködn felhőn napj Kürt riadás nap er vár mag torny elle Cefanj 14-1 katolik liturg átvet megfélemlí jövendölés Di ira di ill

10806.

CÍMS Cefa

SZÓCI Cefa Prófé Kön tizen kis próf sorozat tarto ab kor keletkeze mi Judeá ass polit nyom kultúrájá hat érezhet vá Jó kir al er kap reak mutatkozo próf Isteníté eljövete lá jövend Közele Ur n nap kö vag nag si Nag keser Is napjá kiáltá kese akk Harag na n szorongatás nyomorúság nap háborúság pusztulás nap sötétség homályosság nap köd felhő nap Kür riadá na e vá ma torn ell Cefan 14- katoli litur átve megféleml jövendölé D ir d il

10806

CÍM Cef

SZÓC Cef Próf Kö tize ki pró soroza tart a ko keletkez m Jude as poli nyo kultúráj ha érezhe v J ki a e ka rea mutatkoz pró Istenít eljövet l jöven Közel U na k va na s Na kese I napj kiált kes ak Hara n szorongatá nyomorúsá na háborúsá pusztulá na sötétsé homályossá na kö felh na Kü riad n v m tor el Cefa 14 katol litu átv megfélem jövendöl i i

1080

CÍ Ce

SZÓ Ce Pró K tiz k pr soroz tar k keletke Jud a pol ny kultúrá h érezh k k re mutatko pr Istení eljöve jöve Köze n v n N kes nap kiál ke a Har szorongat nyomorús n háborús pusztul n sötéts homályoss n k fel n K ria to e Cef 1 kato lit át megféle jövendö