10813.htm

CÍMSZÓ: Chabad

SZÓCIKK: Chabad. A chasszidizmusnak Sneur Salman által alapított elméleti és vallástörvényi rendszere, amely Litvániában meglehetősen el van terjedve. A C. név a chochma (bölcsesség), binó (értelem) és dáász (felismerés) szavak kezdőbetűinek összevonásából alakult, ami eléggé dokumentálja azt, hogy e rendszerben túlsúlyban van az értelmi elem. Talán éppen ez az oka, hogy a chabadizmus szembehelyezkedik a cadik-imádattal és általában a chásszidista mozgalom csodás és extatikus elemeivel.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 813. címszó a lexikon => 162. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10813.htm

CÍMSZÓ: Chabad

SZÓCIKK: Chabad. A chasszidizmusnak Sneur Salman által alapított elméleti és vallástörvényi rendszere, amely Litvániában meglehetősen el van terjedve. A C. név a chochma bölcsesség , binó értelem és dáász felismerés szavak kezdőbetűinek összevonásából alakult, ami eléggé dokumentálja azt, hogy e rendszerben túlsúlyban van az értelmi elem. Talán éppen ez az oka, hogy a chabadizmus szembehelyezkedik a cadik-imádattal és általában a chásszidista mozgalom csodás és extatikus elemeivel.

10813.ht

CÍMSZÓ Chaba

SZÓCIKK Chabad chasszidizmusna Sneu Salma álta alapítot elmélet é vallástörvény rendszere amel Litvániába meglehetőse e va terjedve C né chochm bölcsessé bin értele é dáás felismeré szava kezdőbetűine összevonásábó alakult am elégg dokumentálj azt hog rendszerbe túlsúlyba va a értelm elem Talá éppe e a oka hog chabadizmu szembehelyezkedi cadik-imádatta é általába chásszidist mozgalo csodá é extatiku elemeivel

10813.h

CÍMSZ Chab

SZÓCIK Chaba chasszidizmusn Sne Salm ált alapíto elméle vallástörvén rendszer ame Litvániáb meglehetős v terjedv n choch bölcsess bi értel dáá felismer szav kezdőbetűin összevonásáb alakul a elég dokumentál az ho rendszerb túlsúlyb v értel ele Tal épp ok ho chabadizm szembehelyezked cadik-imádatt általáb chásszidis mozgal csod extatik elemeive

10813.

CÍMS Cha

SZÓCI Chab chasszidizmus Sn Sal ál alapít elmél vallástörvé rendsze am Litvániá meglehető terjed choc bölcses b érte dá felisme sza kezdőbetűi összevonásá alaku elé dokumentá a h rendszer túlsúly érte el Ta ép o h chabadiz szembehelyezke cadik-imádat általá chásszidi mozga cso extati elemeiv

10813

CÍM Ch

SZÓC Cha chasszidizmu S Sa á alapí elmé vallástörv rendsz a Litváni meglehet terje cho bölcse ért d felism sz kezdőbetű összevonás alak el dokument rendsze túlsúl ért e T é chabadi szembehelyezk cadik-imáda által chásszid mozg cs extat elemei

1081

CÍ C

SZÓ Ch chasszidizm S alap elm vallástör rends Litván meglehe terj ch bölcs ér felis s kezdőbet összevoná ala e dokumen rendsz túlsú ér chabad szembehelyez cadik-imád álta chásszi moz c exta eleme