10814.htm

CÍMSZÓ: Chabakuk

SZÓCIKK: Chabakuk próféta. Könyve a «tizenkét kisebb próféta» gyűjteményének egyike. Ellenséges előtörés riasztja prófétalelkét. Bizonyára a szkita-járás mely Jeremiás idejében, a babiloni nagyhatalom fölülkerekedését megelőző években, fenyegette Juda birodalmát is. Isten igazságosságára apellál: «Te tisztaszemű, ki nem nézheted a rosszat és nem bírod a jogtalanságot elviselni, mért nézed tétlenül az árulókat és hallgatsz, mikor a gonosz elnyeli a igaz lelkűt?». De bár a maga korában nem reméli a megszabadulást, a jövő számára jegyzi fel: «Jőni fog, jőnie kell, elmaradhatatlanul az ítéletnek. A felfuvalkodott nem bírja lélegzettel, de a derék hitében él».


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 814. címszó a lexikon => 163. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10814.htm

CÍMSZÓ: Chabakuk

SZÓCIKK: Chabakuk próféta. Könyve a tizenkét kisebb próféta gyűjteményének egyike. Ellenséges előtörés riasztja prófétalelkét. Bizonyára a szkita-járás mely Jeremiás idejében, a babiloni nagyhatalom fölülkerekedését megelőző években, fenyegette Juda birodalmát is. Isten igazságosságára apellál: Te tisztaszemű, ki nem nézheted a rosszat és nem bírod a jogtalanságot elviselni, mért nézed tétlenül az árulókat és hallgatsz, mikor a gonosz elnyeli a igaz lelkűt? . De bár a maga korában nem reméli a megszabadulást, a jövő számára jegyzi fel: Jőni fog, jőnie kell, elmaradhatatlanul az ítéletnek. A felfuvalkodott nem bírja lélegzettel, de a derék hitében él .

10814.ht

CÍMSZÓ Chabaku

SZÓCIKK Chabaku próféta Könyv tizenké kiseb prófét gyűjteményéne egyike Ellensége előtöré riasztj prófétalelkét Bizonyár szkita-járá mel Jeremiá idejében babilon nagyhatalo fölülkerekedésé megelőz években fenyegett Jud birodalmá is Iste igazságosságár apellál T tisztaszemű k ne nézhete rossza é ne bíro jogtalanságo elviselni mér néze tétlenü a árulóka é hallgatsz miko gonos elnyel iga lelkűt D bá mag korába ne remél megszabadulást jöv számár jegyz fel Jőn fog jőni kell elmaradhatatlanu a ítéletnek felfuvalkodot ne bírj lélegzettel d deré hitébe é

10814.h

CÍMSZ Chabak

SZÓCIK Chabak prófét Köny tizenk kise prófé gyűjteményén egyik Ellenség előtör riaszt prófétalelké Bizonyá szkita-jár me Jeremi idejébe babilo nagyhatal fölülkerekedés megelő évekbe fenyeget Ju birodalm i Ist igazságosságá apellá tisztaszem n nézhet rossz n bír jogtalanság elviseln mé néz tétlen árulók hallgats mik gono elnye ig lelkű b ma koráb n remé megszabadulás jö számá jegy fe Jő fo jőn kel elmaradhatatlan ítéletne felfuvalkodo n bír lélegzette der hitéb

10814.

CÍMS Chaba

SZÓCI Chaba prófé Kön tizen kis próf gyűjteményé egyi Ellensé előtö riasz prófétalelk Bizony szkita-já m Jerem idejéb babil nagyhata fölülkerekedé megel évekb fenyege J birodal Is igazságosság apell tisztasze nézhe ross bí jogtalansá elvisel m né tétle áruló hallgat mi gon elny i lelk m korá rem megszabadulá j szám jeg f J f jő ke elmaradhatatla ítéletn felfuvalkod bí lélegzett de hité

10814

CÍM Chab

SZÓC Chab próf Kö tize ki pró gyűjtemény egy Ellens előt rias prófétalel Bizon szkita-j Jere idejé babi nagyhat fölülkereked mege évek fenyeg biroda I igazságossá apel tisztasz nézh ros b jogtalans elvise n tétl árul hallga m go eln lel kor re megszabadul szá je j k elmaradhatatl ítélet felfuvalko b lélegzet d hit

1081

CÍ Cha

SZÓ Cha pró K tiz k pr gyűjtemén eg Ellen elő ria prófétale Bizo szkita- Jer idej bab nagyha fölülkereke meg éve fenye birod igazságoss ape tisztas néz ro jogtalan elvis tét áru hallg g el le ko r megszabadu sz j elmaradhatat ítéle felfuvalk lélegze hi