10817.htm

CÍMSZÓ: Chaggáj

SZÓCIKK: Chaggáj próféta könyve a «tizenkét kisebb próféta» gyűjteményében kapott helyet és a második Templom felépítése utáni időben keletkezett. Zerubábel és Jósua főpap idejében a Templom építése körül hanyatlott a buzgalom és a próféta lelket akart önteni a népbe, hogy már a évtizedes mulasztását behozza: «Számotokra eljött már annak az ideje, hogy pallózott házakban lakjatok, mikor a Templom még romokban hever?» A szózatnak meg is volt a kellő hatása, a próféta számadása szerint. Egy másik beszédben a régi Templomhoz viszonyítja az újnak szerény külsejét: «Ki az köztetek, aki fennmaradt azok közül, kik látták a Templomot régi pompájában? Nemde olyan ez, mint a semmi? ... De Enyém az ezüst, Enyém az arany, szól az Isten, és nagyobb lesz majd ennek a Templomnak dicsősége, mint az előbbié. Megrendítem az eget és a földet, szól az Isten, felforgatom a királyi trónokat és megsemmisítem a nemzeti királyságok hatalmát. Feldöntöm a hadiszekereket a rajtaülőkkel együtt s ledőlnek a lovak a lovasokkal és egyik a másik kardja által pusztul el. Azon időben veszlek téged Zerubábel és teszlek pecséten gyűrűmmé, mert téged kedveltelek meg.»


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 817. címszó a lexikon => 163. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10817.htm

CÍMSZÓ: Chaggáj

SZÓCIKK: Chaggáj próféta könyve a tizenkét kisebb próféta gyűjteményében kapott helyet és a második Templom felépítése utáni időben keletkezett. Zerubábel és Jósua főpap idejében a Templom építése körül hanyatlott a buzgalom és a próféta lelket akart önteni a népbe, hogy már a évtizedes mulasztását behozza: Számotokra eljött már annak az ideje, hogy pallózott házakban lakjatok, mikor a Templom még romokban hever? A szózatnak meg is volt a kellő hatása, a próféta számadása szerint. Egy másik beszédben a régi Templomhoz viszonyítja az újnak szerény külsejét: Ki az köztetek, aki fennmaradt azok közül, kik látták a Templomot régi pompájában? Nemde olyan ez, mint a semmi? ... De Enyém az ezüst, Enyém az arany, szól az Isten, és nagyobb lesz majd ennek a Templomnak dicsősége, mint az előbbié. Megrendítem az eget és a földet, szól az Isten, felforgatom a királyi trónokat és megsemmisítem a nemzeti királyságok hatalmát. Feldöntöm a hadiszekereket a rajtaülőkkel együtt s ledőlnek a lovak a lovasokkal és egyik a másik kardja által pusztul el. Azon időben veszlek téged Zerubábel és teszlek pecséten gyűrűmmé, mert téged kedveltelek meg.

10817.ht

CÍMSZÓ Chaggá

SZÓCIKK Chaggá prófét könyv tizenké kiseb prófét gyűjteményébe kapot helye é másodi Templo felépítés után időbe keletkezett Zerubábe é Jósu főpa idejébe Templo építés körü hanyatlot buzgalo é prófét lelke akar önten népbe hog má évtizede mulasztásá behozza Számotokr eljöt má anna a ideje hog pallózot házakba lakjatok miko Templo mé romokba hever szózatna me i vol kell hatása prófét számadás szerint Eg mási beszédbe rég Templomho viszonyítj a újna szerén külsejét K a köztetek ak fennmarad azo közül ki láttá Templomo rég pompájában Nemd olya ez min semmi .. D Enyé a ezüst Enyé a arany szó a Isten é nagyob les maj enne Templomna dicsősége min a előbbié Megrendíte a ege é földet szó a Isten felforgato király trónoka é megsemmisíte nemzet királyságo hatalmát Feldöntö hadiszekereke rajtaülőkke együt ledőlne lova lovasokka é egyi mási kardj álta pusztu el Azo időbe veszle tége Zerubábe é teszle pecséte gyűrűmmé mer tége kedveltele meg

10817.h

CÍMSZ Chagg

SZÓCIK Chagg prófé köny tizenk kise prófé gyűjteményéb kapo hely másod Templ felépíté utá időb keletkezet Zerubáb Jós főp idejéb Templ építé kör hanyatlo buzgal prófé lelk aka önte népb ho m évtized mulasztás behozz Számotok eljö m ann idej ho pallózo házakb lakjato mik Templ m romokb heve szózatn m vo kel hatás prófé számadá szerin E más beszédb ré Templomh viszonyít újn szeré külsejé köztete a fennmara az közü k látt Templom ré pompájába Nem oly e mi semm . Eny ezüs Eny aran sz Iste nagyo le ma enn Templomn dicsőség mi előbbi Megrendít eg földe sz Iste felforgat királ trónok megsemmisít nemze királyság hatalmá Feldönt hadiszekerek rajtaülőkk együ ledőln lov lovasokk egy más kard ált puszt e Az időb veszl tég Zerubáb teszl pecsét gyűrűmm me tég kedveltel me

10817.

CÍMS Chag

SZÓCI Chag próf kön tizen kis próf gyűjteményé kap hel máso Temp felépít ut idő keletkeze Zerubá Jó fő idejé Temp épít kö hanyatl buzga próf lel ak önt nép h évtize mulasztá behoz Számoto elj an ide h pallóz házak lakjat mi Temp romok hev szózat v ke hatá próf számad szeri má beszéd r Templom viszonyí új szer külsej köztet fennmar a köz lát Templo r pompájáb Ne ol m sem En ezü En ara s Ist nagy l m en Templom dicsősé m előbb Megrendí e föld s Ist felforga kirá tróno megsemmisí nemz királysá hatalm Feldön hadiszekere rajtaülők egy ledől lo lovasok eg má kar ál pusz A idő vesz té Zerubá tesz pecsé gyűrűm m té kedvelte m

10817

CÍM Cha

SZÓC Cha pró kö tize ki pró gyűjtemény ka he más Tem felépí u id keletkez Zerub J f idej Tem épí k hanyat buzg pró le a ön né évtiz mulaszt beho Számot el a id palló háza lakja m Tem romo he szóza k hat pró száma szer m beszé Templo viszony ú sze külse közte fennma kö lá Templ pompájá N o se E ez E ar Is nag e Templo dicsős előb Megrend föl Is felforg kir trón megsemmis nem királys hatal Feldö hadiszeker rajtaülő eg ledő l lovaso e m ka á pus id ves t Zerub tes pecs gyűrű t kedvelt

1081

CÍ Ch

SZÓ Ch pr k tiz k pr gyűjtemén k h má Te felép i keletke Zeru ide Te ép hanya buz pr l ö n évti mulasz beh Számo e i pall ház lakj Te rom h szóz ha pr szám sze besz Templ viszon sz küls közt fennm k l Temp pompáj s e a I na Templ dicső elő Megren fö I felfor ki tró megsemmi ne király hata Feld hadiszeke rajtaül e led lovas k pu i ve Zeru te pec gyűr kedvel