10820.htm

CÍMSZÓ: Chalef

SZÓCIKK: Chalef (h.) Sakterkés, szarvas jószág, vagy baromfi rituális levágására. Használatba vételének legfőbb feltétele a legtökéletesebb élesség, mert ilyen kés kevesebb fájdalmat okoz az állatnak. A Talmud és a Sulchan Áruch nagy részletességgel szabályozzák a kés élességének megvizsgálását, úgyszintén a kezelését is. Az illetékes rabbik jogkörébe tartozik a C. felülvizsgálása és ezt e célra a metszőtől bármikor elkérhetik. A C. beszolgáltatását C-stellen-nek mondják. A hivatalos fölülvizsgálat joga csak a helybéli rabbit illeti meg, de tisztességadásképpen felkínálhatják a vendégrabbinak is, akiről fel kell tételezni, hogy szigorúan megtartja az étkezési törvényeket és a húsételtől idegen helyen mindaddig tartózkodik, amíg meg nem győződik arról, hogy a sechita (vágatás) megbízhatóan rituális.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 820. címszó a lexikon => 163. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10820.htm

CÍMSZÓ: Chalef

SZÓCIKK: Chalef h. Sakterkés, szarvas jószág, vagy baromfi rituális levágására. Használatba vételének legfőbb feltétele a legtökéletesebb élesség, mert ilyen kés kevesebb fájdalmat okoz az állatnak. A Talmud és a Sulchan Áruch nagy részletességgel szabályozzák a kés élességének megvizsgálását, úgyszintén a kezelését is. Az illetékes rabbik jogkörébe tartozik a C. felülvizsgálása és ezt e célra a metszőtől bármikor elkérhetik. A C. beszolgáltatását C-stellen-nek mondják. A hivatalos fölülvizsgálat joga csak a helybéli rabbit illeti meg, de tisztességadásképpen felkínálhatják a vendégrabbinak is, akiről fel kell tételezni, hogy szigorúan megtartja az étkezési törvényeket és a húsételtől idegen helyen mindaddig tartózkodik, amíg meg nem győződik arról, hogy a sechita vágatás megbízhatóan rituális.

10820.ht

CÍMSZÓ Chale

SZÓCIKK Chale h Sakterkés szarva jószág vag baromf rituáli levágására Használatb vételéne legfőb feltétel legtökéleteseb élesség mer ilye ké keveseb fájdalma oko a állatnak Talmu é Sulcha Áruc nag részletességge szabályozzá ké élességéne megvizsgálását úgyszinté kezelésé is A illetéke rabbi jogköréb tartozi C felülvizsgálás é ez célr metszőtő bármiko elkérhetik C beszolgáltatásá C-stellen-ne mondják hivatalo fölülvizsgála jog csa helybél rabbi illet meg d tisztességadásképpe felkínálhatjá vendégrabbina is akirő fe kel tételezni hog szigorúa megtartj a étkezés törvényeke é húsételtő idege helye mindaddi tartózkodik amí me ne győződi arról hog sechit vágatá megbízhatóa rituális

10820.h

CÍMSZ Chal

SZÓCIK Chal Sakterké szarv jószá va barom rituál levágásár Használat vételén legfő feltéte legtökéletese élessé me ily k kevese fájdalm ok állatna Talm Sulch Áru na részletességg szabályozz k élességén megvizsgálásá úgyszint kezelés i illeték rabb jogköré tartoz felülvizsgálá e cél metszőt bármik elkérheti beszolgáltatás C-stellen-n mondjá hivatal fölülvizsgál jo cs helybé rabb ille me tisztességadásképp felkínálhatj vendégrabbin i akir f ke tételezn ho szigorú megtart étkezé törvények húsételt ideg hely mindadd tartózkodi am m n győződ arró ho sechi vágat megbízható rituáli

10820.

CÍMS Cha

SZÓCI Cha Sakterk szar jósz v baro rituá levágásá Használa vételé legf feltét legtökéletes éless m il keves fájdal o állatn Tal Sulc Ár n részletesség szabályoz élességé megvizsgálás úgyszin kezelé illeté rab jogkör tarto felülvizsgál cé metsző bármi elkérhet beszolgáltatá C-stellen- mondj hivata fölülvizsgá j c helyb rab ill m tisztességadáskép felkínálhat vendégrabbi aki k tételez h szigor megtar étkez törvénye húsétel ide hel mindad tartózkod a győző arr h sech vága megbízhat rituál

10820

CÍM Ch

SZÓC Ch Sakter sza jós bar ritu levágás Használ vétel leg felté legtökélete éles i keve fájda állat Ta Sul Á részletessé szabályo élesség megvizsgálá úgyszi kezel illet ra jogkö tart felülvizsgá c metsz bárm elkérhe beszolgáltat C-stellen mond hivat fölülvizsg hely ra il tisztességadáské felkínálha vendégrabb ak tétele szigo megta étke törvény húséte id he minda tartózko győz ar sec vág megbízha rituá

1082

CÍ C

SZÓ C Sakte sz jó ba rit levágá Haszná véte le felt legtökélet éle kev fájd álla T Su részletess szabály élessé megvizsgál úgysz keze ille r jogk tar felülvizsg mets bár elkérh beszolgálta C-stelle mon hiva fölülvizs hel r i tisztességadásk felkínálh vendégrab a tétel szig megt étk törvén húsét i h mind tartózk győ a se vá megbízh ritu