10821.htm

CÍMSZÓ: Chalicó

SZÓCIKK: Chalicó (h.) Sarulevetés. Szertartás, melyet a tórai törvény értelmében (Mózes V. 25. 5) a fiúgyermek nélkül özvegyen maradt nő végez elhunyt férje fivérével, aki őt nőül venni nem akarja. A sarulevetés ebben a szertartatásban a megvetés kifejezése. A sógorházasságot a Tóra ugyanis kötelezővé teszi az elhunyt férj fivérére, hogy utódot hozzon a világra, aki az elhunyt nevét viseli, de már maga a Tóra is, úgy látszik elavultnak találja e kötelezettséget, mert házassági rendszabályai egyébként tiltják is az ily sógorházasságot és így már csakis a C. helyettesítő szertartásnak van helye. Szertartását a Sulchán Áruch (Even Haezer 169 §.) szabályozza. Felmerült már több ízben az a nézet, hogy a C-t el kell törölni, mivel gyakorta visszaél vele a sógor, aki anyagi haszonhoz köti a C. kiállásáról szóló bizonyítvány kiadását, mely nélkül a sógorasszony nem mehet máshoz feleségül. De tekintve a mellőzés kihatását a születendő gyermekek törvényességére, a legszélsőbb reformzsidóság sem oldotta még meg teljes meg nyugtatásra a kérdést.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 821. címszó a lexikon => 163. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10821.htm

CÍMSZÓ: Chalicó

SZÓCIKK: Chalicó h. Sarulevetés. Szertartás, melyet a tórai törvény értelmében Mózes V. 25. 5 a fiúgyermek nélkül özvegyen maradt nő végez elhunyt férje fivérével, aki őt nőül venni nem akarja. A sarulevetés ebben a szertartatásban a megvetés kifejezése. A sógorházasságot a Tóra ugyanis kötelezővé teszi az elhunyt férj fivérére, hogy utódot hozzon a világra, aki az elhunyt nevét viseli, de már maga a Tóra is, úgy látszik elavultnak találja e kötelezettséget, mert házassági rendszabályai egyébként tiltják is az ily sógorházasságot és így már csakis a C. helyettesítő szertartásnak van helye. Szertartását a Sulchán Áruch Even Haezer 169 §. szabályozza. Felmerült már több ízben az a nézet, hogy a C-t el kell törölni, mivel gyakorta visszaél vele a sógor, aki anyagi haszonhoz köti a C. kiállásáról szóló bizonyítvány kiadását, mely nélkül a sógorasszony nem mehet máshoz feleségül. De tekintve a mellőzés kihatását a születendő gyermekek törvényességére, a legszélsőbb reformzsidóság sem oldotta még meg teljes meg nyugtatásra a kérdést.

10821.ht

CÍMSZÓ Chalic

SZÓCIKK Chalic h Sarulevetés Szertartás melye tóra törvén értelmébe Móze V 25 fiúgyerme nélkü özvegye marad n vége elhuny férj fivérével ak ő nőü venn ne akarja saruleveté ebbe szertartatásba megveté kifejezése sógorházasságo Tór ugyani kötelezőv tesz a elhuny fér fivérére hog utódo hozzo világra ak a elhuny nevé viseli d má mag Tór is úg látszi elavultna találj kötelezettséget mer házasság rendszabálya egyébkén tiltjá i a il sógorházasságo é íg má csaki C helyettesít szertartásna va helye Szertartásá Sulchá Áruc Eve Haeze 16 § szabályozza Felmerül má töb ízbe a nézet hog C- e kel törölni mive gyakort visszaé vel sógor ak anyag haszonho köt C kiállásáró szól bizonyítván kiadását mel nélkü sógorasszon ne mehe másho feleségül D tekintv mellőzé kihatásá születend gyermeke törvényességére legszélsőb reformzsidósá se oldott mé me telje me nyugtatásr kérdést

10821.h

CÍMSZ Chali

SZÓCIK Chali Saruleveté Szertartá mely tór törvé értelméb Móz 2 fiúgyerm nélk özvegy mara vég elhun fér fivéréve a nő ven n akarj sarulevet ebb szertartatásb megvet kifejezés sógorházasság Tó ugyan kötelező tes elhun fé fivérér ho utód hozz világr a elhun nev visel m ma Tó i ú látsz elavultn talál kötelezettsége me házassá rendszabály egyébké tiltj i sógorházasság í m csak helyettesí szertartásn v hely Szertartás Sulch Áru Ev Haez 1 szabályozz Felmerü m tö ízb néze ho C ke töröln miv gyakor vissza ve sógo a anya haszonh kö kiállásár szó bizonyítvá kiadásá me nélk sógorasszo n meh másh feleségü tekint mellőz kihatás születen gyermek törvényességér legszélső reformzsidós s oldot m m telj m nyugtatás kérdés

10821.

CÍMS Chal

SZÓCI Chal Sarulevet Szertart mel tó törv értelmé Mó fiúgyer nél özveg mar vé elhu fé fivérév n ve akar saruleve eb szertartatás megve kifejezé sógorházassá T ugya kötelez te elhu f fivéré h utó hoz világ elhu ne vise m T láts elavult talá kötelezettség m házass rendszabál egyébk tilt sógorházassá csa helyettes szertartás hel Szertartá Sulc Ár E Hae szabályoz Felmer t íz néz h k töröl mi gyako vissz v sóg any haszon k kiállásá sz bizonyítv kiadás m nél sógorassz me más feleség tekin mellő kihatá születe gyerme törvényességé legszéls reformzsidó oldo tel nyugtatá kérdé

10821

CÍM Cha

SZÓC Cha Saruleve Szertar me t tör értelm M fiúgye né özve ma v elh f fivéré v aka sarulev e szertartatá megv kifejez sógorházass ugy kötele t elh fivér ut ho vilá elh n vis lát elavul tal kötelezettsé házas rendszabá egyéb til sógorházass cs helyette szertartá he Szertart Sul Á Ha szabályo Felme í né törö m gyak viss só an haszo kiállás s bizonyít kiadá né sógorass m má felesé teki mell kihat szület gyerm törvényesség legszél reformzsid old te nyugtat kérd

1082

CÍ Ch

SZÓ Ch Sarulev Szerta m tö értel fiúgy n özv m el fivér ak sarule szertartat meg kifeje sógorházas ug kötel el fivé u h vil el vi lá elavu ta kötelezetts háza rendszab egyé ti sógorházas c helyett szertart h Szertar Su H szabály Felm n tör gya vis s a hasz kiállá bizonyí kiad n sógoras m feles tek mel kiha szüle gyer törvényessé legszé reformzsi ol t nyugta kér