10824.htm

CÍMSZÓ: Chaluka

SZÓCIKK: Chaluka. A világ zsidósága évszázados szokás alapján pénzküldeményekkel támogatja a Palesztinában megtelepedett hitsorsosokat. Régebben nem a munkaképes zsidók vándoroltak ki Palesztinába, hanem azok, akik eleget akartak tenni az erre vonatkozó vallásos előírásnak és akik ott akarták befejezni a zsidó tudományoknak szentelt életüket. Ezek nyomorának enyhítésére rendszeresítették a C -át, ami magyarul szétosztást jelent. Magyar pénz is gyarapítja a C-t. Ez a pénz részben a Tóra előtt felajánlott adományokból, részben a templomokban elhelyezett perselyekből kerül ki. A magyar zsidóság haladottabb és elfogulatlanabb része legújabb időben inkább a «Pro Palesztina» akciót támogatja, amely az újjáépítés céljait szolgálja. A C. ősrégi intézmény és a diaszpórának abból a törekvéséből fejlődött ki, amely sok évszázaddal ezelőtt a pumpaditai rabbinikus Akadémia fenntartására buzdította a zsidóságot. Ezekben az évszázadokban csak azok részesültek a diaszpóra támogatásában, akik talmudikus tudományokkal foglalkoztak. Az Akadémia Európába küldött követekkel (soliach) gyűjtötte össze az adományokat. Később már a Szentföld többi szegényét, tehát magát a zsidó kolóniát (jisuv) is támogatták. A XV. sz.-ban a jisuv, amely addig egységes volt, bomladozni kezdett, a szefárd és askenáz zsidók úgy érezték, hogy öröklött életformáik a szoros együttélésben elmerülhetnek és addig feszegették az ellentéteket, amíg különváltak. Az askenázok külön községbe tömörültek és a C. számára is külön intézményt létesítettek. Az 1492 óta bevándorló szefárdok a levanteiakhoz, észak afrikaiakhoz és görögül beszélő zsidókhoz, az ú. n. romaniótákhoz csatlakoztak és ezekkel együtt alkották meg az egyházközségüket, a Kolel-t is. Az idők során a szefárdok túlsúlyra vergődtek és az askenáz C. mindjobban elszegényedett. A Palesztinában nyomorgó askenázok fölsegítésére időről-időre akciókat indítottak Európa nagyobb hitközségei, olykor állami támogatással és adók módjára vetették ki és szedték be a jeruzsálemi pénzeket. Ezek az akciók azonban ritkán jártak jelentékenyebb eredménnyel, úgy hogy a Palesztinában élő askenázok az egységes C. rendszeréről az országonként megszervezett C.-ra tértek át, mert így kiadósabb támogatást reméltek volt honfitársaiktól. 1858-ban megszervezték a a magyar kolel-t, de külön kolelokba tömörült Erdély, Máramaros, sőt Munkács zsidósága is. A külön-külön kiépített organizációk nem ártottak, inkább még használtak a C.-nak és olyan helyzetbe juttatták a magyar kolel-okat, hogy kényelmes és szép alapítványi házakat létesíthettek. Az újjáépítés óta azonban a C. jelentősége szemlátomást lesorvadt, de a magyar kolel, amely az amerikai magyar zsidók támogatásában részesül, még most is fejthet ki áldásos működést, ámbár gazdasági tényezőnek ez sem számit már.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 824. címszó a lexikon => 164. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10824.htm

CÍMSZÓ: Chaluka

SZÓCIKK: Chaluka. A világ zsidósága évszázados szokás alapján pénzküldeményekkel támogatja a Palesztinában megtelepedett hitsorsosokat. Régebben nem a munkaképes zsidók vándoroltak ki Palesztinába, hanem azok, akik eleget akartak tenni az erre vonatkozó vallásos előírásnak és akik ott akarták befejezni a zsidó tudományoknak szentelt életüket. Ezek nyomorának enyhítésére rendszeresítették a C -át, ami magyarul szétosztást jelent. Magyar pénz is gyarapítja a C-t. Ez a pénz részben a Tóra előtt felajánlott adományokból, részben a templomokban elhelyezett perselyekből kerül ki. A magyar zsidóság haladottabb és elfogulatlanabb része legújabb időben inkább a Pro Palesztina akciót támogatja, amely az újjáépítés céljait szolgálja. A C. ősrégi intézmény és a diaszpórának abból a törekvéséből fejlődött ki, amely sok évszázaddal ezelőtt a pumpaditai rabbinikus Akadémia fenntartására buzdította a zsidóságot. Ezekben az évszázadokban csak azok részesültek a diaszpóra támogatásában, akik talmudikus tudományokkal foglalkoztak. Az Akadémia Európába küldött követekkel soliach gyűjtötte össze az adományokat. Később már a Szentföld többi szegényét, tehát magát a zsidó kolóniát jisuv is támogatták. A XV. sz.-ban a jisuv, amely addig egységes volt, bomladozni kezdett, a szefárd és askenáz zsidók úgy érezték, hogy öröklött életformáik a szoros együttélésben elmerülhetnek és addig feszegették az ellentéteket, amíg különváltak. Az askenázok külön községbe tömörültek és a C. számára is külön intézményt létesítettek. Az 1492 óta bevándorló szefárdok a levanteiakhoz, észak afrikaiakhoz és görögül beszélő zsidókhoz, az ú. n. romaniótákhoz csatlakoztak és ezekkel együtt alkották meg az egyházközségüket, a Kolel-t is. Az idők során a szefárdok túlsúlyra vergődtek és az askenáz C. mindjobban elszegényedett. A Palesztinában nyomorgó askenázok fölsegítésére időről-időre akciókat indítottak Európa nagyobb hitközségei, olykor állami támogatással és adók módjára vetették ki és szedték be a jeruzsálemi pénzeket. Ezek az akciók azonban ritkán jártak jelentékenyebb eredménnyel, úgy hogy a Palesztinában élő askenázok az egységes C. rendszeréről az országonként megszervezett C.-ra tértek át, mert így kiadósabb támogatást reméltek volt honfitársaiktól. 1858-ban megszervezték a a magyar kolel-t, de külön kolelokba tömörült Erdély, Máramaros, sőt Munkács zsidósága is. A külön-külön kiépített organizációk nem ártottak, inkább még használtak a C.-nak és olyan helyzetbe juttatták a magyar kolel-okat, hogy kényelmes és szép alapítványi házakat létesíthettek. Az újjáépítés óta azonban a C. jelentősége szemlátomást lesorvadt, de a magyar kolel, amely az amerikai magyar zsidók támogatásában részesül, még most is fejthet ki áldásos működést, ámbár gazdasági tényezőnek ez sem számit már.

10824.ht

CÍMSZÓ Chaluk

SZÓCIKK Chaluka vilá zsidóság évszázado szoká alapjá pénzküldeményekke támogatj Palesztinába megtelepedet hitsorsosokat Régebbe ne munkaképe zsidó vándorolta k Palesztinába hane azok aki elege akarta tenn a err vonatkoz valláso előírásna é aki ot akartá befejezn zsid tudományokna szentel életüket Eze nyomorána enyhítésér rendszeresítetté -át am magyaru szétosztás jelent Magya pén i gyarapítj C-t E pén részbe Tór előt felajánlot adományokból részbe templomokba elhelyezet perselyekbő kerü ki magya zsidósá haladottab é elfogulatlanab rész legújab időbe inkáb Pr Palesztin akció támogatja amel a újjáépíté céljai szolgálja C ősrég intézmén é diaszpórána abbó törekvésébő fejlődöt ki amel so évszázadda ezelőt pumpadita rabbiniku Akadémi fenntartásár buzdított zsidóságot Ezekbe a évszázadokba csa azo részesülte diaszpór támogatásában aki talmudiku tudományokka foglalkoztak A Akadémi Európáb küldöt követekke soliac gyűjtött össz a adományokat Későb má Szentföl több szegényét tehá magá zsid kolóniá jisu i támogatták XV sz.-ba jisuv amel addi egysége volt bomladozn kezdett szefár é askená zsidó úg érezték hog öröklöt életformái szoro együttélésbe elmerülhetne é addi feszegetté a ellentéteket amí különváltak A askenázo külö községb tömörülte é C számár i külö intézmény létesítettek A 149 ót bevándorl szefárdo levanteiakhoz észa afrikaiakho é görögü beszél zsidókhoz a ú n romaniótákho csatlakozta é ezekke együt alkottá me a egyházközségüket Kolel- is A idő sorá szefárdo túlsúlyr vergődte é a askená C mindjobba elszegényedett Palesztinába nyomorg askenázo fölsegítésér időről-időr akcióka indította Európ nagyob hitközségei olyko állam támogatássa é adó módjár vetetté k é szedté b jeruzsálem pénzeket Eze a akció azonba ritká járta jelentékenyeb eredménnyel úg hog Palesztinába él askenázo a egysége C rendszerérő a országonkén megszervezet C.-r térte át mer íg kiadósab támogatás remélte vol honfitársaiktól 1858-ba megszervezté magya kolel-t d külö kolelokb tömörül Erdély Máramaros ső Munkác zsidóság is külön-külö kiépítet organizáció ne ártottak inkáb mé használta C.-na é olya helyzetb juttattá magya kolel-okat hog kényelme é szé alapítvány házaka létesíthettek A újjáépíté ót azonba C jelentőség szemlátomás lesorvadt d magya kolel amel a amerika magya zsidó támogatásába részesül mé mos i fejthe k áldáso működést ámbá gazdaság tényezőne e se számi már

10824.h

CÍMSZ Chalu

SZÓCIK Chaluk vil zsidósá évszázad szok alapj pénzküldeményekk támogat Palesztináb megtelepede hitsorsosoka Régebb n munkakép zsid vándorolt Palesztináb han azo ak eleg akart ten er vonatko vallás előírásn ak o akart befejez zsi tudományokn szente életüke Ez nyomorán enyhítésé rendszeresített -á a magyar szétosztá jelen Magy pé gyarapít C- pé részb Tó elő felajánlo adományokbó részb templomokb elhelyeze perselyekb ker k magy zsidós haladotta elfogulatlana rés legúja időb inká P Paleszti akci támogatj ame újjáépít célja szolgálj ősré intézmé diaszpórán abb törekvéséb fejlődö k ame s évszázadd ezelő pumpadit rabbinik Akadém fenntartásá buzdítot zsidóságo Ezekb évszázadokb cs az részesült diaszpó támogatásába ak talmudik tudományokk foglalkozta Akadém Európá küldö követekk solia gyűjtöt öss adományoka Késő m Szentfö töb szegényé teh mag zsi kolóni jis támogattá X sz.-b jisu ame add egység vol bomladoz kezdet szefá asken zsid ú érezté ho öröklö életformá szor együttélésb elmerülhetn add feszegett ellentéteke am különválta askenáz kül község tömörült számá kül intézmén létesítette 14 ó bevándor szefárd levanteiakho ész afrikaiakh görög beszé zsidókho romaniótákh csatlakozt ezekk együ alkott m egyházközségüke Kolel i id sor szefárd túlsúly vergődt asken mindjobb elszegényedet Palesztináb nyomor askenáz fölsegítésé időről-idő akciók indított Euró nagyo hitközsége olyk álla támogatáss ad módjá vetett szedt jeruzsále pénzeke Ez akci azonb ritk járt jelentékenye eredménnye ú ho Palesztináb é askenáz egység rendszerér országonké megszerveze C.- tért á me í kiadósa támogatá remélt vo honfitársaiktó 1858-b megszervezt magy kolel- kül kolelok tömörü Erdél Máramaro s Munká zsidósá i külön-kül kiépíte organizáci n ártotta inká m használt C.-n oly helyzet juttatt magy kolel-oka ho kényelm sz alapítván házak létesíthette újjáépít ó azonb jelentősé szemlátomá lesorvad magy kole ame amerik magy zsid támogatásáb részesü m mo fejth áldás működés ámb gazdasá tényezőn s szám má

10824.

CÍMS Chal

SZÓCI Chalu vi zsidós évszáza szo alap pénzküldemények támoga Palesztiná megteleped hitsorsosok Régeb munkaké zsi vándorol Palesztiná ha az a ele akar te e vonatk vallá előírás a akar befeje zs tudományok szent életük E nyomorá enyhítés rendszeresítet - magya szétoszt jele Mag p gyarapí C p rész T el felajánl adományokb rész templomok elhelyez perselyek ke mag zsidó haladott elfogulatlan ré legúj idő ink Paleszt akc támogat am újjáépí célj szolgál ősr intézm diaszpórá ab törekvésé fejlőd am évszázad ezel pumpadi rabbini Akadé fenntartás buzdíto zsidóság Ezek évszázadok c a részesül diaszp támogatásáb a talmudi tudományok foglalkozt Akadé Európ küld követek soli gyűjtö ös adományok Kés Szentf tö szegény te ma zs kolón ji támogatt sz.- jis am ad egysé vo bomlado kezde szef aske zsi érezt h örökl életform szo együttélés elmerülhet ad feszeget ellentétek a különvált askená kü közsé tömörül szám kü intézmé létesített 1 bevándo szefár levanteiakh és afrikaiak görö besz zsidókh romanióták csatlakoz ezek egy alkot egyházközségük Kole i so szefár túlsúl vergőd aske mindjob elszegényede Palesztiná nyomo askená fölsegítés időről-id akció indítot Eur nagy hitközség oly áll támogatás a módj vetet szed jeruzsál pénzek E akc azon rit jár jelentékeny eredménny h Palesztiná askená egysé rendszeré országonk megszervez C. tér m kiadós támogat remél v honfitársaikt 1858- megszervez mag kolel kü kolelo tömör Erdé Máramar Munk zsidós külön-kü kiépít organizác ártott ink használ C.- ol helyze juttat mag kolel-ok h kényel s alapítvá háza létesíthett újjáépí azon jelentős szemlátom lesorva mag kol am ameri mag zsi támogatásá részes m fejt áldá működé ám gazdas tényező szá m

10824

CÍM Cha

SZÓC Chal v zsidó évszáz sz ala pénzküldeménye támog Palesztin megtelepe hitsorsoso Rége munkak zs vándoro Palesztin h a el aka t vonat vall előírá aka befej z tudományo szen életü nyomor enyhíté rendszeresíte magy szétosz jel Ma gyarap rés e felaján adományok rés templomo elhelye perselye k ma zsid haladot elfogulatla r legú id in Palesz ak támoga a újjáép cél szolgá ős intéz diaszpór a törekvés fejlő a évszáza eze pumpad rabbin Akad fenntartá buzdít zsidósá Eze évszázado részesü diasz támogatásá talmud tudományo foglalkoz Akad Euró kül követe sol gyűjt ö adományo Ké Szent t szegén t m z koló j támogat sz. ji a a egys v bomlad kezd sze ask zs érez örök életfor sz együttélé elmerülhe a feszege ellentéte különvál asken k közs tömörü szá k intézm létesítet bevánd szefá levanteiak é afrikaia gör bes zsidók romaniótá csatlako eze eg alko egyházközségü Kol s szefá túlsú vergő ask mindjo elszegényed Palesztin nyom asken fölsegíté időről-i akci indíto Eu nag hitközsé ol ál támogatá mód vete sze jeruzsá pénze ak azo ri já jelentéken eredménn Palesztin asken egys rendszer országon megszerve C té kiadó támoga remé honfitársaik 1858 megszerve ma kole k kolel tömö Erd Márama Mun zsidó külön-k kiépí organizá ártot in haszná C. o helyz jutta ma kolel-o kénye alapítv ház létesíthet újjáép azo jelentő szemláto lesorv ma ko a amer ma zs támogatás része fej áld működ á gazda tényez sz

1082

CÍ Ch

SZÓ Cha zsid évszá s al pénzküldemény támo Paleszti megtelep hitsorsos Rég munka z vándor Paleszti e ak vona val előír ak befe tudomány sze élet nyomo enyhít rendszeresít mag szétos je M gyara ré felajá adományo ré templom elhely persely m zsi halado elfogulatl leg i i Pales a támog újjáé cé szolg ő inté diaszpó törekvé fejl évszáz ez pumpa rabbi Aka fenntart buzdí zsidós Ez évszázad részes dias támogatás talmu tudomány foglalko Aka Eur kü követ so gyűj adomány K Szen szegé kol támoga sz j egy bomla kez sz as z ére örö életfo s együttél elmerülh feszeg ellentét különvá aske köz tömör sz intéz létesíte beván szef levanteia afrikai gö be zsidó romaniót csatlak ez e alk egyházközség Ko szef túls verg as mindj elszegénye Paleszti nyo aske fölsegít időről- akc indít E na hitközs o á támogat mó vet sz jeruzs pénz a az r j jelentéke eredmén Paleszti aske egy rendsze országo megszerv t kiad támog rem honfitársai 185 megszerv m kol kole töm Er Máram Mu zsid külön- kiép organiz árto i haszn C hely jutt m kolel- kény alapít há létesíthe újjáé az jelent szemlát lesor m k ame m z támogatá rész fe ál műkö gazd ténye s