10828.htm

CÍMSZÓ: Chanuka

SZÓCIKK: Chanuka (avató), zsidó félünnep, kiszlév hó 25-től tévészhó 2. napjáig tart. A C. a makkabeusi győzelmek emlékének van szentelve. 165 (ante)-ben Juda Makkabi és serege a szírek által megszentségtelenített Szentélyt ismét felavatják, a talált egy napi olaj csoda módra nyolc napig volt elégséges, ezért rendszeresítették a C.-t kötelező mécsgyújtással. Liturgiai sajátságai; kiszlév 24. este meggyújtják a C.-gyertyát a zsinagógában maariv (l. o.) után. A gyertyatartó, mint a Szentélyben, a déli oldalon áll, keletről nyugat felé fordítva. Három áldást mondanak a gyújtásnál, a gyertyára, a csodára és sehechejónut(l. o.), ez az utolsó a többi napon elmarad. Otthon is gyújtanak C.-gyertyát az ajtóhoz közel, a bejárattól balra, hogy a mezuza (l. o.) és a gyertyák szemben legyenek; az áldások az előírt módon történnek. A gyertyák ne égjenek egy félóránál kisebb ideig s fényét ne használják más célra. Péntek délután minchó (l. o.) után gyújtják a gyertyákat, a szombati gyertyák meggyújtása előtt, de szombat este először van a C.-gyertyák gyújtása és azután csak havdoló (l. o.), odahaza azonban megfordított sorrendben, C. nyolc napján nem mondunk sem tachanunt (l. o.), sem Él erech apajimot (l. o.), sem jehi rócónt (l. o.) a tóraolvasás után, sem a 20. Zsoltárt. A tefillóba (l. o.) beékelik az al-haniszim (l. o.) kezdetű szakaszt, hasonlóképpen az étkezés után mondott imába. Mind a nyolc napon egész hallélt (l. o.) mondanak, a hallél után fél kadist, (l. o.), miután nincsen muszaf (l. o.) ima. A Tóra olvasás anyaga a következő : I. nap: M. IV. 7. 1-17.; II. nap: M. IV. 7., 12-23.; III. nap: M. IV. 7., 18-29.; IV. nap: M. IV. 7., 24-35.; V. nap: M. IV. 7., 30-41.; VI. nap: M. IV. 7., 36-47.; VII. nap: M. IV. 7., 42-53.; VIII. nap: M. IV. 7., 54-88, 44., mindig 3-3 férfi részére. C. szombatján két Tórából olvasnak fel. Az elsőből a hetiszakaszt, majd fél kadist mindkét Tóra fölött, a másodikból a vonatkozó napiszakaszt. (Az olvasott bibliai részben az oltár felavatásáról és a fejedelmek ajándékairól van szó.) A próféta szakasz: Zecharja 2. 14-4:., 7., a prófétai látomásban menóráról (l. o.) van szó. A napi zsoltár után az ünnep minden napján a 30. Zsoltárt is mondják, minthogy az fel avatási alkalomra íródott.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 828. címszó a lexikon => 164. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10828.htm

CÍMSZÓ: Chanuka

SZÓCIKK: Chanuka avató , zsidó félünnep, kiszlév hó 25-től tévészhó 2. napjáig tart. A C. a makkabeusi győzelmek emlékének van szentelve. 165 ante -ben Juda Makkabi és serege a szírek által megszentségtelenített Szentélyt ismét felavatják, a talált egy napi olaj csoda módra nyolc napig volt elégséges, ezért rendszeresítették a C.-t kötelező mécsgyújtással. Liturgiai sajátságai; kiszlév 24. este meggyújtják a C.-gyertyát a zsinagógában maariv l. o. után. A gyertyatartó, mint a Szentélyben, a déli oldalon áll, keletről nyugat felé fordítva. Három áldást mondanak a gyújtásnál, a gyertyára, a csodára és sehechejónut l. o. , ez az utolsó a többi napon elmarad. Otthon is gyújtanak C.-gyertyát az ajtóhoz közel, a bejárattól balra, hogy a mezuza l. o. és a gyertyák szemben legyenek; az áldások az előírt módon történnek. A gyertyák ne égjenek egy félóránál kisebb ideig s fényét ne használják más célra. Péntek délután minchó l. o. után gyújtják a gyertyákat, a szombati gyertyák meggyújtása előtt, de szombat este először van a C.-gyertyák gyújtása és azután csak havdoló l. o. , odahaza azonban megfordított sorrendben, C. nyolc napján nem mondunk sem tachanunt l. o. , sem Él erech apajimot l. o. , sem jehi rócónt l. o. a tóraolvasás után, sem a 20. Zsoltárt. A tefillóba l. o. beékelik az al-haniszim l. o. kezdetű szakaszt, hasonlóképpen az étkezés után mondott imába. Mind a nyolc napon egész hallélt l. o. mondanak, a hallél után fél kadist, l. o. , miután nincsen muszaf l. o. ima. A Tóra olvasás anyaga a következő : I. nap: M. IV. 7. 1-17.; II. nap: M. IV. 7., 12-23.; III. nap: M. IV. 7., 18-29.; IV. nap: M. IV. 7., 24-35.; V. nap: M. IV. 7., 30-41.; VI. nap: M. IV. 7., 36-47.; VII. nap: M. IV. 7., 42-53.; VIII. nap: M. IV. 7., 54-88, 44., mindig 3-3 férfi részére. C. szombatján két Tórából olvasnak fel. Az elsőből a hetiszakaszt, majd fél kadist mindkét Tóra fölött, a másodikból a vonatkozó napiszakaszt. Az olvasott bibliai részben az oltár felavatásáról és a fejedelmek ajándékairól van szó. A próféta szakasz: Zecharja 2. 14-4:., 7., a prófétai látomásban menóráról l. o. van szó. A napi zsoltár után az ünnep minden napján a 30. Zsoltárt is mondják, minthogy az fel avatási alkalomra íródott.

10828.ht

CÍMSZÓ Chanuk

SZÓCIKK Chanuk avat zsid félünnep kiszlé h 25-tő tévészh 2 napjái tart C makkabeus győzelme emlékéne va szentelve 16 ant -be Jud Makkab é sereg szíre álta megszentségtelenítet Szentély ismé felavatják talál eg nap ola csod módr nyol napi vol elégséges ezér rendszeresítetté C.- kötelez mécsgyújtással Liturgia sajátságai kiszlé 24 est meggyújtjá C.-gyertyá zsinagógába maari l o után gyertyatartó min Szentélyben dél oldalo áll keletrő nyuga fel fordítva Háro áldás mondana gyújtásnál gyertyára csodár é sehechejónu l o e a utols több napo elmarad Ottho i gyújtana C.-gyertyá a ajtóho közel bejárattó balra hog mezuz l o é gyertyá szembe legyenek a áldáso a előír módo történnek gyertyá n égjene eg félóráná kiseb idei fényé n használjá má célra Pénte délutá minch l o utá gyújtjá gyertyákat szombat gyertyá meggyújtás előtt d szomba est előszö va C.-gyertyá gyújtás é azutá csa havdol l o odahaz azonba megfordítot sorrendben C nyol napjá ne mondun se tachanun l o se É erec apajimo l o se jeh rócón l o tóraolvasá után se 20 Zsoltárt tefillób l o beékeli a al-haniszi l o kezdet szakaszt hasonlóképpe a étkezé utá mondot imába Min nyol napo egés hallél l o mondanak hallé utá fé kadist l o miutá nincse musza l o ima Tór olvasá anyag következ I nap M IV 7 1-17. II nap M IV 7. 12-23. III nap M IV 7. 18-29. IV nap M IV 7. 24-35. V nap M IV 7. 30-41. VI nap M IV 7. 36-47. VII nap M IV 7. 42-53. VIII nap M IV 7. 54-88 44. mindi 3- férf részére C szombatjá ké Tórábó olvasna fel A elsőbő hetiszakaszt maj fé kadis mindké Tór fölött másodikbó vonatkoz napiszakaszt A olvasot biblia részbe a oltá felavatásáró é fejedelme ajándékairó va szó prófét szakasz Zecharj 2 14-4:. 7. próféta látomásba menóráró l o va szó nap zsoltá utá a ünne minde napjá 30 Zsoltár i mondják minthog a fe avatás alkalomr íródott

10828.h

CÍMSZ Chanu

SZÓCIK Chanu ava zsi félünne kiszl 25-t tévész napjá tar makkabeu győzelm emlékén v szentelv 1 an -b Ju Makka sere szír ált megszentségteleníte Szentél ism felavatjá talá e na ol cso mód nyo nap vo elégsége ezé rendszeresített C. kötele mécsgyújtássa Liturgi sajátsága kiszl 2 es meggyújtj C.-gyerty zsinagógáb maar utá gyertyatart mi Szentélybe dé oldal ál keletr nyug fe fordítv Hár áldá mondan gyújtásná gyertyár csodá sehechejón utol töb nap elmara Otth gyújtan C.-gyerty ajtóh köze bejáratt balr ho mezu gyerty szemb legyene áldás előí mód történne gyerty égjen e félórán kise ide fény használj m célr Pént délut minc ut gyújtj gyertyáka szomba gyerty meggyújtá előt szomb es elősz v C.-gyerty gyújtá azut cs havdo odaha azonb megfordíto sorrendbe nyo napj n mondu s tachanu s ere apajim s je rócó tóraolvas utá s 2 Zsoltár tefilló beékel al-hanisz kezde szakasz hasonlóképp étkez ut mondo imáb Mi nyo nap egé hallé mondana hall ut f kadis miut nincs musz im Tó olvas anya követke na I 1-17 I na I 7 12-23 II na I 7 18-29 I na I 7 24-35 na I 7 30-41 V na I 7 36-47 VI na I 7 42-53 VII na I 7 54-8 44 mind 3 fér részér szombatj k Tóráb olvasn fe elsőb hetiszakasz ma f kadi mindk Tó fölöt másodikb vonatko napiszakasz olvaso bibli részb olt felavatásár fejedelm ajándékair v sz prófé szakas Zechar 14-4: 7 prófét látomásb menórár v sz na zsolt ut ünn mind napj 3 Zsoltá mondjá mintho f avatá alkalom íródot

10828.

CÍMS Chan

SZÓCI Chan av zs félünn kisz 25- tévés napj ta makkabe győzel emléké szentel a - J Makk ser szí ál megszentségtelenít Szenté is felavatj tal n o cs mó ny na v elégség ez rendszeresítet C kötel mécsgyújtáss Liturg sajátság kisz e meggyújt C.-gyert zsinagógá maa ut gyertyatar m Szentélyb d olda á kelet nyu f fordít Há áld monda gyújtásn gyertyá csod sehechejó uto tö na elmar Ott gyújta C.-gyert ajtó köz bejárat bal h mez gyert szem legyen áldá elő mó történn gyert égje félórá kis id fén használ cél Pén délu min u gyújt gyertyák szomb gyert meggyújt elő szom e elős C.-gyert gyújt azu c havd odah azon megfordít sorrendb ny nap mond tachan er apaji j róc tóraolva ut Zsoltá tefill beéke al-hanis kezd szakas hasonlókép étke u mond imá M ny na eg hall mondan hal u kadi miu ninc mus i T olva any követk n 1-1 n 12-2 I n 18-2 n 24-3 n 30-4 n 36-4 V n 42-5 VI n 54- 4 min fé részé szombat Tórá olvas f első hetiszakas m kad mind T fölö második vonatk napiszakas olvas bibl rész ol felavatásá fejedel ajándékai s próf szaka Zecha 14-4 prófé látomás menórá s n zsol u ün min nap Zsolt mondj minth avat alkalo íródo

10828

CÍM Cha

SZÓC Cha a z félün kis 25 tévé nap t makkab győze emlék szente Mak se sz á megszentségtelení Szent i felavat ta c m n n elégsé e rendszeresíte köte mécsgyújtás Litur sajátsá kis meggyúj C.-gyer zsinagóg ma u gyertyata Szentély old kele ny fordí H ál mond gyújtás gyerty cso sehechej ut t n elma Ot gyújt C.-gyer ajt kö bejára ba me gyer sze legye áld el m történ gyer égj félór ki i fé haszná cé Pé dél mi gyúj gyertyá szom gyer meggyúj el szo elő C.-gyer gyúj az hav oda azo megfordí sorrend n na mon tacha e apaj ró tóraolv u Zsolt tefil beék al-hani kez szaka hasonlóké étk mon im n n e hal monda ha kad mi nin mu olv an követ 1- 12- 18- 24- 30- 36- 42- V 54 mi f rész szomba Tór olva els hetiszaka ka min föl másodi vonat napiszaka olva bib rés o felavatás fejede ajándéka pró szak Zech 14- próf látomá menór zso ü mi na Zsol mond mint ava alkal íród

1082

CÍ Ch

SZÓ Ch félü ki 2 tév na makka győz emlé szent Ma s s megszentségtelen Szen felava t elégs rendszeresít köt mécsgyújtá Litu sajáts ki meggyú C.-gye zsinagó m gyertyat Szentél ol kel n ford á mon gyújtá gyert cs seheche u elm O gyúj C.-gye aj k bejár b m gye sz legy ál e törté gye ég féló k f haszn c P dé m gyú gyerty szo gye meggyú e sz el C.-gye gyú a ha od az megford sorren n mo tach apa r tóraol Zsol tefi beé al-han ke szak hasonlók ét mo i ha mond h ka m ni m ol a köve 1 12 18 24 30 36 42 5 m rés szomb Tó olv el hetiszak k mi fö másod vona napiszak olv bi ré felavatá fejed ajándék pr sza Zec 14 pró látom menó zs m n Zso mon min av alka író