10838.htm

CÍMSZÓ: Chásszid

SZÓCIKK: Chásszid (h.) Jámbor, kegyes. Főképp a Zsoltárokban találkozunk ezzel a megjelöléssel. A Biblia egyéb helyein gyakran emlegetett cadikkal (igazságos) szemben dicséretes felsőbbséget jelöl meg a C. szó és úgy látszik valamilyen pietista-kör közelebbi megjelölésére szolgált. Bizonyos, hogy a makkabeusi üldözések korában, amikorra egyes Zsoltárok keletkezése tehető, a C. szó már a vértanúságra kész vallási hősök elnevezéseként szerepel és általában az igazság, illetve a kötelesség szoros határán túl menőt jelent. A C.-ok hitbuzgalma ezidőtől fogva szertelenségbe csap át és nem csupán a vallás vagy a haza védelmében fejt ki önfeláldozó munkát, hanem kisebbszerű céljuk szolgálatában is. Ezeket a Talmud «bolond jámboroknak» nevezi. Manapság C. alatt olyan zsidót értenek, akinek vallásosságában túlnyomó a rajongás és a Bál-sem-féle irányzathoz tartozik (l. Chásszidizmus).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 838. címszó a lexikon => 165. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10838.htm

CÍMSZÓ: Chásszid

SZÓCIKK: Chásszid h. Jámbor, kegyes. Főképp a Zsoltárokban találkozunk ezzel a megjelöléssel. A Biblia egyéb helyein gyakran emlegetett cadikkal igazságos szemben dicséretes felsőbbséget jelöl meg a C. szó és úgy látszik valamilyen pietista-kör közelebbi megjelölésére szolgált. Bizonyos, hogy a makkabeusi üldözések korában, amikorra egyes Zsoltárok keletkezése tehető, a C. szó már a vértanúságra kész vallási hősök elnevezéseként szerepel és általában az igazság, illetve a kötelesség szoros határán túl menőt jelent. A C.-ok hitbuzgalma ezidőtől fogva szertelenségbe csap át és nem csupán a vallás vagy a haza védelmében fejt ki önfeláldozó munkát, hanem kisebbszerű céljuk szolgálatában is. Ezeket a Talmud bolond jámboroknak nevezi. Manapság C. alatt olyan zsidót értenek, akinek vallásosságában túlnyomó a rajongás és a Bál-sem-féle irányzathoz tartozik l. Chásszidizmus .

10838.ht

CÍMSZÓ Chásszi

SZÓCIKK Chásszi h Jámbor kegyes Főkép Zsoltárokba találkozun ezze megjelöléssel Bibli egyé helyei gyakra emlegetet cadikka igazságo szembe dicsérete felsőbbsége jelö me C sz é úg látszi valamilye pietista-kö közelebb megjelölésér szolgált Bizonyos hog makkabeus üldözése korában amikorr egye Zsoltáro keletkezés tehető C sz má vértanúságr kés vallás hősö elnevezésekén szerepe é általába a igazság illetv kötelessé szoro határá tú menő jelent C.-o hitbuzgalm ezidőtő fogv szertelenségb csa á é ne csupá vallá vag haz védelmébe fej k önfeláldoz munkát hane kisebbszer célju szolgálatába is Ezeke Talmu bolon jámborokna nevezi Manapsá C alat olya zsidó értenek akine vallásosságába túlnyom rajongá é Bál-sem-fél irányzatho tartozi l Chásszidizmu

10838.h

CÍMSZ Chássz

SZÓCIK Chássz Jámbo kegye Főké Zsoltárokb találkozu ezz megjelölésse Bibl egy helye gyakr emlegete cadikk igazság szemb dicséret felsőbbség jel m s ú látsz valamily pietista-k közeleb megjelölésé szolgál Bizonyo ho makkabeu üldözés korába amikor egy Zsoltár keletkezé tehet s m vértanúság ké vallá hős elnevezéseké szerep általáb igazsá illet köteless szor határ t men jelen C.- hitbuzgal ezidőt fog szertelenség cs n csup vall va ha védelméb fe önfeláldo munká han kisebbsze célj szolgálatáb i Ezek Talm bolo jámborokn nevez Manaps ala oly zsid értene akin vallásosságáb túlnyo rajong Bál-sem-fé irányzath tartoz Chásszidizm

10838.

CÍMS Cháss

SZÓCI Cháss Jámb kegy Fők Zsoltárok találkoz ez megjelöléss Bib eg hely gyak emleget cadik igazsá szem dicsére felsőbbsé je láts valamil pietista- közele megjelölés szolgá Bizony h makkabe üldözé koráb amiko eg Zsoltá keletkez tehe vértanúsá k vall hő elnevezések szere általá igazs ille köteles szo hatá me jele C. hitbuzga ezidő fo szertelensé c csu val v h védelmé f önfeláld munk ha kisebbsz cél szolgálatá Eze Tal bol jámborok neve Manap al ol zsi érten aki vallásosságá túlny rajon Bál-sem-f irányzat tarto Chásszidiz

10838

CÍM Chás

SZÓC Chás Jám keg Fő Zsoltáro találko e megjelölés Bi e hel gya emlege cadi igazs sze dicsér felsőbbs j lát valami pietista közel megjelölé szolg Bizon makkab üldöz korá amik e Zsolt keletke teh vértanús val h elnevezése szer által igaz ill kötele sz hat m jel C hitbuzg ezid f szertelens cs va védelm önfelál mun h kisebbs cé szolgálat Ez Ta bo jámboro nev Mana a o zs érte ak vallásosság túln rajo Bál-sem- irányza tart Chásszidi

1083

CÍ Chá

SZÓ Chá Já ke F Zsoltár találk megjelölé B he gy emleg cad igaz sz dicsé felsőbb lá valam pietist köze megjelöl szol Bizo makka üldö kor ami Zsol keletk te vértanú va elnevezés sze álta iga il kötel s ha je hitbuz ezi szertelen c v védel önfelá mu kisebb c szolgála E T b jámbor ne Man z ért a vallásossá túl raj Bál-sem irányz tar Chásszid