10850.htm

CÍMSZÓ: Chazókó

SZÓCIKK: Chazókó (chazáká, h.). Talmudi műszó, melynek fogalmában benne van a jogállomány,, a véleményezés fogalma is. Jogi értelme eredetileg körülbelül az, hogy a állapot jogosságát fel kell tételezni, amíg az ellenkezője nem derül ki. Ebből származtatható le az az értelme, hogy bizonyos tisztségek, méltóságok melyeket a közösség valakire ruházott, őt illetik meg mindaddig, amíg annak elvételére nyomós ok fel nem merült. (Így szoktak templomi funkciók, minő a sofárfúvás vagy annak diktálása, egyes imarészek előimádkozása stb. évről évre egyazon megtisztelt hitközségi tag kiváltságaiképp megmaradni.) A középkorban R. Gersóm (XI. sz.) francia rabbitekintély a C. fogalmát kiterjesztette a haszonbérletekre is és átokkal sújtották azontúl azt, aki egy haszonbérlőt magasabb bérajánlattal kiszorított birtokállományából, mert azzal a «határeltolás» vétségét követte el (l. Maszig gevul). C. aztán a «vélelmezés» értelmet is nyeri. P. o.: C, hogy senki sem követ el bűnt, ha anélkül is elérheti célját; nem fog törvénytelen módon szexuális életet élni, ha házasságkötés révén módjában állott megengedetten tenni. C, hogy a megbízott teljesítette megbízatását. Az élőállat tilalmasnak vélelmeztetik, amíg a rituális lemetszés által nem vált megengedetté; a lemetszés után megengedettnek, kósernek vélelmeztetik, míglen ki nem derül esetleg valamelyes betegség miatt való tilalmassága. C, hogy ha egy nő szemébe mondja a férjének: ,váló levelet adtál nekem', akkor meg bízható, mert vélelmezhető, hogy feleség a férjével szemben nem merészel hazudni.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 850. címszó a lexikon => 167. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10850.htm

CÍMSZÓ: Chazókó

SZÓCIKK: Chazókó chazáká, h. . Talmudi műszó, melynek fogalmában benne van a jogállomány,, a véleményezés fogalma is. Jogi értelme eredetileg körülbelül az, hogy a állapot jogosságát fel kell tételezni, amíg az ellenkezője nem derül ki. Ebből származtatható le az az értelme, hogy bizonyos tisztségek, méltóságok melyeket a közösség valakire ruházott, őt illetik meg mindaddig, amíg annak elvételére nyomós ok fel nem merült. Így szoktak templomi funkciók, minő a sofárfúvás vagy annak diktálása, egyes imarészek előimádkozása stb. évről évre egyazon megtisztelt hitközségi tag kiváltságaiképp megmaradni. A középkorban R. Gersóm XI. sz. francia rabbitekintély a C. fogalmát kiterjesztette a haszonbérletekre is és átokkal sújtották azontúl azt, aki egy haszonbérlőt magasabb bérajánlattal kiszorított birtokállományából, mert azzal a határeltolás vétségét követte el l. Maszig gevul . C. aztán a vélelmezés értelmet is nyeri. P. o.: C, hogy senki sem követ el bűnt, ha anélkül is elérheti célját; nem fog törvénytelen módon szexuális életet élni, ha házasságkötés révén módjában állott megengedetten tenni. C, hogy a megbízott teljesítette megbízatását. Az élőállat tilalmasnak vélelmeztetik, amíg a rituális lemetszés által nem vált megengedetté; a lemetszés után megengedettnek, kósernek vélelmeztetik, míglen ki nem derül esetleg valamelyes betegség miatt való tilalmassága. C, hogy ha egy nő szemébe mondja a férjének: ,váló levelet adtál nekem', akkor meg bízható, mert vélelmezhető, hogy feleség a férjével szemben nem merészel hazudni.

10850.ht

CÍMSZÓ Chazók

SZÓCIKK Chazók chazáká h Talmud műszó melyne fogalmába benn va jogállomány, véleményezé fogalm is Jog értelm eredetile körülbelü az hog állapo jogosságá fe kel tételezni amí a ellenkezőj ne derü ki Ebbő származtathat l a a értelme hog bizonyo tisztségek méltóságo melyeke közössé valakir ruházott ő illeti me mindaddig amí anna elvételér nyomó o fe ne merült Íg szokta templom funkciók min sofárfúvá vag anna diktálása egye imarésze előimádkozás stb évrő évr egyazo megtisztel hitközség ta kiváltságaikép megmaradni középkorba R Gersó XI sz franci rabbitekintél C fogalmá kiterjesztett haszonbérletekr i é átokka sújtottá azontú azt ak eg haszonbérlő magasab bérajánlatta kiszorítot birtokállományából mer azza határeltolá vétségé követt e l Maszi gevu C aztá vélelmezé értelme i nyeri P o. C hog senk se köve e bűnt h anélkü i elérhet célját ne fo törvénytele módo szexuáli élete élni h házasságköté révé módjába állot megengedette tenni C hog megbízot teljesített megbízatását A élőálla tilalmasna vélelmeztetik amí rituáli lemetszé álta ne vál megengedetté lemetszé utá megengedettnek kóserne vélelmeztetik mígle k ne derü esetle valamelye betegsé miat val tilalmassága C hog h eg n szeméb mondj férjének ,vál levele adtá nekem' akko me bízható mer vélelmezhető hog felesé férjéve szembe ne merésze hazudni

10850.h

CÍMSZ Chazó

SZÓCIK Chazó chazák Talmu műsz melyn fogalmáb ben v jogállomány véleményez fogal i Jo értel eredetil körülbel a ho állap jogosság f ke tételezn am ellenkező n der k Ebb származtatha értelm ho bizony tisztsége méltóság melyek közöss valaki ruházot illet m mindaddi am ann elvételé nyom f n merül Í szokt templo funkció mi sofárfúv va ann diktálás egy imarész előimádkozá st évr év egyaz megtiszte hitközsé t kiváltságaiké megmaradn középkorb Gers X s franc rabbitekinté fogalm kiterjesztet haszonbérletek átokk sújtott azont az a e haszonbérl magasa bérajánlatt kiszoríto birtokállományábó me azz határeltol vétség követ Masz gev azt vélelmez értelm nyer o ho sen s köv bűn anélk elérhe céljá n f törvénytel mód szexuál élet éln házasságköt rév módjáb állo megengedett tenn ho megbízo teljesítet megbízatásá élőáll tilalmasn vélelmezteti am rituál lemetsz ált n vá megengedett lemetsz ut megengedettne kósern vélelmezteti mígl n der esetl valamely betegs mia va tilalmasság ho e szemé mond férjéne ,vá level adt nekem akk m bízhat me vélelmezhet ho feles férjév szemb n merész hazudn

10850.

CÍMS Chaz

SZÓCI Chaz chazá Talm műs mely fogalmá be jogállomán véleménye foga J érte eredeti körülbe h álla jogossá k tételez a ellenkez de Eb származtath értel h bizon tisztség méltósá melye közös valak ruházo ille mindadd a an elvétel nyo merü szok templ funkci m sofárfú v an diktálá eg imarés előimádkoz s év é egya megtiszt hitközs kiváltságaik megmarad középkor Ger fran rabbitekint fogal kiterjeszte haszonbérlete átok sújtot azon a haszonbér magas bérajánlat kiszorít birtokállományáb m az határelto vétsé köve Mas ge az vélelme értel nye h se kö bű anél elérh célj törvényte mó szexuá éle él házasságkö ré módjá áll megengedet ten h megbíz teljesíte megbízatás élőál tilalmas vélelmeztet a rituá lemets ál v megengedet lemets u megengedettn kóser vélelmeztet míg de eset valamel beteg mi v tilalmassá h szem mon férjén ,v leve ad neke ak bízha m vélelmezhe h fele férjé szem merés hazud

10850

CÍM Cha

SZÓC Cha chaz Tal mű mel fogalm b jogállomá vélemény fog ért eredet körülb áll jogoss tétele ellenke d E származtat érte bizo tisztsé méltós mely közö vala ruház ill mindad a elvéte ny mer szo temp funkc sofárf a diktál e imaré előimádko é egy megtisz hitköz kiváltságai megmara középko Ge fra rabbitekin foga kiterjeszt haszonbérlet áto sújto azo haszonbé maga bérajánla kiszorí birtokállományá a határelt véts köv Ma g a vélelm érte ny s k b ané elér cél törvényt m szexu él é házasságk r módj ál megengede te megbí teljesít megbízatá élőá tilalma vélelmezte ritu lemet á megengede lemet megengedett kóse vélelmezte mí d ese valame bete m tilalmass sze mo férjé , lev a nek a bízh vélelmezh fel férj sze meré hazu

1085

CÍ Ch

SZÓ Ch cha Ta m me fogal jogállom vélemén fo ér erede körül ál jogos tétel ellenk származta ért biz tiszts méltó mel köz val ruhá il minda elvét n me sz tem funk sofár diktá imar előimádk eg megtis hitkö kiváltsága megmar középk G fr rabbiteki fog kiterjesz haszonbérle át sújt az haszonb mag bérajánl kiszor birtokállomány határel vét kö M vélel ért n an elé cé törvény szex é házasság mód á megenged t megb teljesí megbízat élő tilalm vélelmezt rit leme megenged leme megengedet kós vélelmezt m es valam bet tilalmas sz m férj le ne bíz vélelmez fe fér sz mer haz