10851.htm

CÍMSZÓ: Chazon

SZÓCIKK: Chazon (h.). E szó koronként más-más személyt jelöl, olyat, kinek az istentisztelet végzésénél szerep jut. A legrégibb időben a zsinagóga felügyelőjét jelentette, akinek hivatala ma részben az elöljárói, részben a gondnoki tisztnek felel meg. Ő ügyelt fel a rendre, ő osztotta ki a megtiszteléseket az istentiszteletben való részvételre vonatkozólag, ő vette ki a Tórát a frigyszekrényből és ő helyezte azt oda vissza. Még tanítói (elemi fokon) teendőket is végzett. Hivatala mindinkább szűkebbre szorul. A mai nyelvhasználat a kántort, a zenei hajlandóságú előimádkozót jelzi e szóval. Különösen a legújabb időben alkalmaznak zenei képzettségű kántorokat s zenei tudásuk a legfőbb szempont. A képzett és lelkes kántoroknak köszönhető, hogy a modern istentisztelet a zenei követelményeknek is mindenben megfelel.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 851. címszó a lexikon => 167. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10851.htm

CÍMSZÓ: Chazon

SZÓCIKK: Chazon h. . E szó koronként más-más személyt jelöl, olyat, kinek az istentisztelet végzésénél szerep jut. A legrégibb időben a zsinagóga felügyelőjét jelentette, akinek hivatala ma részben az elöljárói, részben a gondnoki tisztnek felel meg. Ő ügyelt fel a rendre, ő osztotta ki a megtiszteléseket az istentiszteletben való részvételre vonatkozólag, ő vette ki a Tórát a frigyszekrényből és ő helyezte azt oda vissza. Még tanítói elemi fokon teendőket is végzett. Hivatala mindinkább szűkebbre szorul. A mai nyelvhasználat a kántort, a zenei hajlandóságú előimádkozót jelzi e szóval. Különösen a legújabb időben alkalmaznak zenei képzettségű kántorokat s zenei tudásuk a legfőbb szempont. A képzett és lelkes kántoroknak köszönhető, hogy a modern istentisztelet a zenei követelményeknek is mindenben megfelel.

10851.ht

CÍMSZÓ Chazo

SZÓCIKK Chazo h sz koronkén más-má személy jelöl olyat kine a istentisztele végzéséné szere jut legrégib időbe zsinagóg felügyelőjé jelentette akine hivatal m részbe a elöljárói részbe gondnok tisztne fele meg ügyel fe rendre osztott k megtiszteléseke a istentiszteletbe val részvételr vonatkozólag vett k Tórá frigyszekrénybő é helyezt az od vissza Mé tanító elem foko teendőke i végzett Hivatal mindinkáb szűkebbr szorul ma nyelvhasznála kántort zene hajlandóság előimádkozó jelz szóval Különöse legújab időbe alkalmazna zene képzettség kántoroka zene tudásu legfőb szempont képzet é lelke kántorokna köszönhető hog moder istentisztele zene követelményekne i mindenbe megfelel

10851.h

CÍMSZ Chaz

SZÓCIK Chaz s koronké más-m személ jelö olya kin istentisztel végzésén szer ju legrégi időb zsinagó felügyelőj jelentett akin hivata részb elöljáró részb gondno tisztn fel me ügye f rendr osztot megtisztelések istentiszteletb va részvétel vonatkozóla vet Tór frigyszekrényb helyez a o vissz M tanít ele fok teendők végzet Hivata mindinká szűkebb szoru m nyelvhasznál kántor zen hajlandósá előimádkoz jel szóva Különös legúja időb alkalmazn zen képzettsé kántorok zen tudás legfő szempon képze lelk kántorokn köszönhet ho mode istentisztel zen követelményekn mindenb megfele

10851.

CÍMS Cha

SZÓCI Cha koronk más- szemé jel oly ki istentiszte végzésé sze j legrég idő zsinag felügyelő jelentet aki hivat rész elöljár rész gondn tiszt fe m ügy rend oszto megtisztelése istentisztelet v részvéte vonatkozól ve Tó frigyszekrény helye viss taní el fo teendő végze Hivat mindink szűkeb szor nyelvhaszná kánto ze hajlandós előimádko je szóv Különö legúj idő alkalmaz ze képzetts kántoro ze tudá legf szempo képz lel kántorok köszönhe h mod istentiszte ze követelmények minden megfel

10851

CÍM Ch

SZÓC Ch koron más szem je ol k istentiszt végzés sz legré id zsina felügyel jelente ak hiva rés elöljá rés gond tisz f üg ren oszt megtisztelés istentisztele részvét vonatkozó v T frigyszekrén hely vis tan e f teend végz Hiva mindin szűke szo nyelvhaszn kánt z hajlandó előimádk j szó Külön legú id alkalma z képzett kántor z tud leg szemp kép le kántoro köszönh mo istentiszt z követelménye minde megfe

1085

CÍ C

SZÓ C koro má sze j o istentisz végzé s legr i zsin felügye jelent a hiv ré elölj ré gon tis ü re osz megtisztelé istentisztel részvé vonatkoz frigyszekré hel vi ta teen vég Hiv mindi szűk sz nyelvhasz kán hajland előimád sz Külö leg i alkalm képzet kánto tu le szem ké l kántor köszön m istentisz követelmény mind megf