10855.htm

CÍMSZÓ: Cherem

SZÓCIKK: Cherein (h.) Kiátkozás (egyházi átok). Eredetileg csak elkülönítést jelent, Istennek szenteltet, vagy haszonélvezetből kizártat. De idők folyamán a nép részéről való kiközösítésre alkalmazták. A kizárás első példáját a Bibliában találjuk. Ezra elrendeli, hogy aki nem jelenik meg a népgyűlésen, közösíttessék ki a gyülekezetből és vagyona koboztassék el. Ebben némelyek a halálbüntetés hallgatólagos eltörlését látják. A Talmud idejétől fogva az ily C.-nek már csak kiközösítés volt a tartalma, a vagyonelkobzásra már nem tartotta magát ez a kor feljogosítottnak, valószínűleg azért, mivel ez az ártatlan család büntetését jelentené. A C. fogalma alá tartozik a nézifa, megrovás, melynek hatálya az illetőnek házifogsága volt legfeljebb 30 napra. Komolyabb következményekkel járt a: samta és a nidduj, mely 30 napra szólt, vagyoni pörben előzőleg három ízben kellett az illetőt meginteni. A Talmud 24 bűntényt említ, melyek a nidduj büntetése alá esnek. Majmuni pedig felsorolja a többi között ezeket: tudós tekintélyének csorbítása, sértése, törvényszéki alkalmazottnak sértése, bírósági idézés semmibevétele, ítélet végre nem hajtása, hamis kutya tartása, világi bírósághoz való folyamodás zsidó peresfél ellenében, aki másokat a vallás kompromittálására alkalmas cselekedetre bír. C-t mondott ki R. Gersóm a többnejűségben élőre és arra, aki elválik feleségétől ennek beleegyezése nélkül. Bár csak Németországra és csak 50 évre szólt R. Gersóm tilalma, a nyugati zsidóság mégis örökérvényűnek fogadta azt el. A C.-t ünnepies sófarfuvással hirdették ki a templomban. Az ily C.-mel sújtott zsidó nem volt belevonható sem a tízes gyülekezetbe (imádkozáshoz), sem a hármas asztali társaságba és nem lehetett vele szerződésre lépni, nem illette halála esetére gyászszertartás. Volt azonban mód, hogy a kisebbfokú C. a niddúj alól 3 ember feloldozást adjon. Ismeretes az amszterdami hitközségnek Spinozára kimondott C.-je, a híres vilnai gáon a kabbalistákra mondott ilye a átkot. Még napjainkban is történik keleti zsidóknál, hogy C.-mal sújtják a rabbi tekintély ellen vétőket, de ennek rendszerint semmi hatása nincs.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 855. címszó a lexikon => 167. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10855.htm

CÍMSZÓ: Cherem

SZÓCIKK: Cherein h. Kiátkozás egyházi átok . Eredetileg csak elkülönítést jelent, Istennek szenteltet, vagy haszonélvezetből kizártat. De idők folyamán a nép részéről való kiközösítésre alkalmazták. A kizárás első példáját a Bibliában találjuk. Ezra elrendeli, hogy aki nem jelenik meg a népgyűlésen, közösíttessék ki a gyülekezetből és vagyona koboztassék el. Ebben némelyek a halálbüntetés hallgatólagos eltörlését látják. A Talmud idejétől fogva az ily C.-nek már csak kiközösítés volt a tartalma, a vagyonelkobzásra már nem tartotta magát ez a kor feljogosítottnak, valószínűleg azért, mivel ez az ártatlan család büntetését jelentené. A C. fogalma alá tartozik a nézifa, megrovás, melynek hatálya az illetőnek házifogsága volt legfeljebb 30 napra. Komolyabb következményekkel járt a: samta és a nidduj, mely 30 napra szólt, vagyoni pörben előzőleg három ízben kellett az illetőt meginteni. A Talmud 24 bűntényt említ, melyek a nidduj büntetése alá esnek. Majmuni pedig felsorolja a többi között ezeket: tudós tekintélyének csorbítása, sértése, törvényszéki alkalmazottnak sértése, bírósági idézés semmibevétele, ítélet végre nem hajtása, hamis kutya tartása, világi bírósághoz való folyamodás zsidó peresfél ellenében, aki másokat a vallás kompromittálására alkalmas cselekedetre bír. C-t mondott ki R. Gersóm a többnejűségben élőre és arra, aki elválik feleségétől ennek beleegyezése nélkül. Bár csak Németországra és csak 50 évre szólt R. Gersóm tilalma, a nyugati zsidóság mégis örökérvényűnek fogadta azt el. A C.-t ünnepies sófarfuvással hirdették ki a templomban. Az ily C.-mel sújtott zsidó nem volt belevonható sem a tízes gyülekezetbe imádkozáshoz , sem a hármas asztali társaságba és nem lehetett vele szerződésre lépni, nem illette halála esetére gyászszertartás. Volt azonban mód, hogy a kisebbfokú C. a niddúj alól 3 ember feloldozást adjon. Ismeretes az amszterdami hitközségnek Spinozára kimondott C.-je, a híres vilnai gáon a kabbalistákra mondott ilye a átkot. Még napjainkban is történik keleti zsidóknál, hogy C.-mal sújtják a rabbi tekintély ellen vétőket, de ennek rendszerint semmi hatása nincs.

10855.ht

CÍMSZÓ Chere

SZÓCIKK Cherei h Kiátkozá egyház áto Eredetile csa elkülönítés jelent Istenne szenteltet vag haszonélvezetbő kizártat D idő folyamá né részérő val kiközösítésr alkalmazták kizárá els példájá Bibliába találjuk Ezr elrendeli hog ak ne jeleni me népgyűlésen közösíttessé k gyülekezetbő é vagyon koboztassé el Ebbe némelye halálbünteté hallgatólago eltörlésé látják Talmu idejétő fogv a il C.-ne má csa kiközösíté vol tartalma vagyonelkobzásr má ne tartott magá e ko feljogosítottnak valószínűle azért mive e a ártatla csalá büntetésé jelentené C fogalm al tartozi nézifa megrovás melyne hatály a illetőne házifogság vol legfeljeb 3 napra Komolyab következményekke jár a samt é nidduj mel 3 napr szólt vagyon pörbe előzőle háro ízbe kellet a illető meginteni Talmu 2 bűntény említ melye niddu büntetés al esnek Majmun pedi felsorolj több közöt ezeket tudó tekintélyéne csorbítása sértése törvényszék alkalmazottna sértése bíróság idézé semmibevétele ítéle végr ne hajtása hami kuty tartása világ bíróságho val folyamodá zsid peresfé ellenében ak másoka vallá kompromittálásár alkalma cselekedetr bír C- mondot k R Gersó többnejűségbe élőr é arra ak elváli feleségétő enne beleegyezés nélkül Bá csa Németországr é csa 5 évr szól R Gersó tilalma nyugat zsidósá mégi örökérvényűne fogadt az el C.- ünnepie sófarfuvássa hirdetté k templomban A il C.-me sújtot zsid ne vol belevonhat se tíze gyülekezetb imádkozásho se hárma asztal társaságb é ne lehetet vel szerződésr lépni ne illett halál esetér gyászszertartás Vol azonba mód hog kisebbfok C niddú aló embe feloldozás adjon Ismerete a amszterdam hitközségne Spinozár kimondot C.-je híre vilna gáo kabbalistákr mondot ily átkot Mé napjainkba i történi kelet zsidóknál hog C.-ma sújtjá rabb tekintél elle vétőket d enne rendszerin semm hatás nincs

10855.h

CÍMSZ Cher

SZÓCIK Chere Kiátkoz egyhá át Eredetil cs elkülöníté jelen Istenn szentelte va haszonélvezetb kizárta id folyam n részér va kiközösítés alkalmaztá kizár el példáj Bibliáb találju Ez elrendel ho a n jelen m népgyűlése közösíttess gyülekezetb vagyo koboztass e Ebb némely halálbüntet hallgatólag eltörlés látjá Talm idejét fog i C.-n m cs kiközösít vo tartalm vagyonelkobzás m n tartot mag k feljogosítottna valószínűl azér miv ártatl csal büntetés jelenten fogal a tartoz nézif megrová melyn hatál illetőn házifogsá vo legfelje napr Komolya következményekk já sam niddu me nap szól vagyo pörb előzől hár ízb kelle illet meginten Talm bűntén emlí mely nidd bünteté a esne Majmu ped felsorol töb közö ezeke tud tekintélyén csorbítás sértés törvényszé alkalmazottn sértés bírósá idéz semmibevétel ítél vég n hajtás ham kut tartás vilá bíróságh va folyamod zsi peresf ellenébe a mások vall kompromittálásá alkalm cselekedet bí C mondo Gers többnejűségb élő arr a elvál feleségét enn beleegyezé nélkü B cs Németország cs év szó Gers tilalm nyuga zsidós még örökérvényűn fogad a e C. ünnepi sófarfuváss hirdett templomba i C.-m sújto zsi n vo belevonha s tíz gyülekezet imádkozásh s hárm aszta társaság n lehete ve szerződés lépn n illet halá eseté gyászszertartá Vo azonb mó ho kisebbfo nidd al emb feloldozá adjo Ismeret amszterda hitközségn Spinozá kimondo C.-j hír viln gá kabbalisták mondo il átko M napjainkb történ kele zsidókná ho C.-m sújtj rab tekinté ell vétőke enn rendszeri sem hatá ninc

10855.

CÍMS Che

SZÓCI Cher Kiátko egyh á Eredeti c elkülönít jele Isten szentelt v haszonélvezet kizárt i folya részé v kiközösíté alkalmazt kizá e példá Bibliá találj E elrende h jele népgyűlés közösíttes gyülekezet vagy koboztas Eb némel halálbünte hallgatóla eltörlé látj Tal idejé fo C.- c kiközösí v tartal vagyonelkobzá tarto ma feljogosítottn valószínű azé mi ártat csa bünteté jelente foga tarto nézi megrov mely hatá illető házifogs v legfelj nap Komoly következmények j sa nidd m na szó vagy pör előző há íz kell ille meginte Tal bűnté eml mel nid büntet esn Majm pe felsoro tö köz ezek tu tekintélyé csorbítá sérté törvénysz alkalmazott sérté bírós idé semmibevéte íté vé hajtá ha ku tartá vil bíróság v folyamo zs peres ellenéb máso val kompromittálás alkal cselekede b mond Ger többnejűség él ar elvá feleségé en beleegyez nélk c Németorszá c é sz Ger tilal nyug zsidó mé örökérvényű foga C ünnep sófarfuvás hirdet templomb C.- sújt zs v belevonh tí gyülekeze imádkozás hár aszt társasá lehet v szerződé lép ille hal eset gyászszertart V azon m h kisebbf nid a em feloldoz adj Ismere amszterd hitközség Spinoz kimond C.- hí vil g kabbalistá mond i átk napjaink törté kel zsidókn h C.- sújt ra tekint el vétők en rendszer se hat nin

10855

CÍM Ch

SZÓC Che Kiátk egy Eredet elkülöní jel Iste szentel haszonélveze kizár foly rész kiközösít alkalmaz kiz péld Bibli talál elrend jel népgyűlé közösítte gyülekeze vag kobozta E néme halálbünt hallgatól eltörl lát Ta idej f C. kiközös tarta vagyonelkobz tart m feljogosított valószín az m árta cs büntet jelent fog tart néz megro mel hat illet házifog legfel na Komol következménye s nid n sz vag pö előz h í kel ill megint Ta bűnt em me ni bünte es Maj p felsor t kö eze t tekintély csorbít sért törvénys alkalmazot sért bíró id semmibevét ít v hajt h k tart vi bírósá folyam z pere ellené más va kompromittálá alka cseleked mon Ge többnejűsé é a elv feleség e beleegye nél Németorsz s Ge tila nyu zsid m örökérvény fog ünne sófarfuvá hirde templom C. súj z belevon t gyülekez imádkozá há asz társas lehe szerződ lé ill ha ese gyászszertar azo kisebb ni e feloldo ad Ismer amszter hitközsé Spino kimon C. h vi kabbalist mon át napjain tört ke zsidók C. súj r tekin e vétő e rendsze s ha ni

1085

CÍ C

SZÓ Ch Kiát eg Erede elkülön je Ist szente haszonélvez kizá fol rés kiközösí alkalma ki pél Bibl talá elren je népgyűl közösítt gyülekez va kobozt ném halálbün hallgató eltör lá T ide C kiközö tart vagyonelkob tar feljogosítot valószí a árt c bünte jelen fo tar né megr me ha ille házifo legfe n Komo következmény ni s va p elő ke il megin T bűn e m n bünt e Ma felso k ez tekintél csorbí sér törvény alkalmazo sér bír i semmibevé í haj tar v bírós folya per ellen má v kompromittál alk cseleke mo G többnejűs el felesé beleegy né Németors G til ny zsi örökérvén fo ünn sófarfuv hird templo C sú belevo gyüleke imádkoz h as társa leh szerző l il h es gyászszerta az kiseb n felold a Isme amszte hitközs Spin kimo C v kabbalis mo á napjai tör k zsidó C sú teki vét rendsz h n