10859.htm

CÍMSZÓ: Chevra Kadisa

SZÓCIKK: Chevra Kadisa (h.). Szent egylet. A zsidóság egyik legősibb intézménye, amelynek gyökere a Talmud koráig nyúlik. Fő feladata a halottak eltakarítása a hagyományos szokások szerint. Ennek megfelelően a temető a C. tulajdona és a temetésekre vonatkozó eljárások az Ő hatáskörébe tartoznak. De a kegyelet rendszerint még nem meríti ki munkakörét, mert legtöbbször betegeket és szegényeket is támogat, nagyobb hitközségekben általános kultúrtörekvéseket is. Olyan fontosnak tartották a C. intézményét, hogy létesítését az érvényben levő vallástörvények írják elő és működését a Sulchan Áruch (l. o.) szabályozta. Minden hitközség vallásos kötelessége, hogy alakulása után alakítsa meg mindjárt a C-t is. Magyarországon sok C. évszázados múltra, tekinthet, a legnagyobb a Pesti Izr. Hitközség keretében működő, amely széleskörű filantrópiát is művel. A C. kötelékébe való felvétel ünnepélyes formák között megy végbe.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 859. címszó a lexikon => 168. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10859.htm

CÍMSZÓ: Chevra Kadisa

SZÓCIKK: Chevra Kadisa h. . Szent egylet. A zsidóság egyik legősibb intézménye, amelynek gyökere a Talmud koráig nyúlik. Fő feladata a halottak eltakarítása a hagyományos szokások szerint. Ennek megfelelően a temető a C. tulajdona és a temetésekre vonatkozó eljárások az Ő hatáskörébe tartoznak. De a kegyelet rendszerint még nem meríti ki munkakörét, mert legtöbbször betegeket és szegényeket is támogat, nagyobb hitközségekben általános kultúrtörekvéseket is. Olyan fontosnak tartották a C. intézményét, hogy létesítését az érvényben levő vallástörvények írják elő és működését a Sulchan Áruch l. o. szabályozta. Minden hitközség vallásos kötelessége, hogy alakulása után alakítsa meg mindjárt a C-t is. Magyarországon sok C. évszázados múltra, tekinthet, a legnagyobb a Pesti Izr. Hitközség keretében működő, amely széleskörű filantrópiát is művel. A C. kötelékébe való felvétel ünnepélyes formák között megy végbe.

10859.ht

CÍMSZÓ Chevr Kadis

SZÓCIKK Chevr Kadis h Szen egylet zsidósá egyi legősib intézménye amelyne gyöker Talmu korái nyúlik F feladat halotta eltakarítás hagyományo szokáso szerint Enne megfelelőe temet C tulajdon é temetésekr vonatkoz eljáráso a hatásköréb tartoznak D kegyele rendszerin mé ne merít k munkakörét mer legtöbbszö betegeke é szegényeke i támogat nagyob hitközségekbe általáno kultúrtörekvéseke is Olya fontosna tartottá C intézményét hog létesítésé a érvénybe lev vallástörvénye írjá el é működésé Sulcha Áruc l o szabályozta Minde hitközsé valláso kötelessége hog alakulás utá alakíts me mindjár C- is Magyarországo so C évszázado múltra tekinthet legnagyob Pest Izr Hitközsé keretébe működő amel széleskör filantrópiá i művel C kötelékéb val felvéte ünnepélye formá közöt meg végbe

10859.h

CÍMSZ Chev Kadi

SZÓCIK Chev Kadi Sze egyle zsidós egy legősi intézmény amelyn gyöke Talm korá nyúli felada halott eltakarítá hagyomány szokás szerin Enn megfelelő teme tulajdo temetések vonatko eljárás hatásköré tartozna kegyel rendszeri m n merí munkaköré me legtöbbsz betegek szegények támoga nagyo hitközségekb általán kultúrtörekvések i Oly fontosn tartott intézményé ho létesítés érvényb le vallástörvény írj e működés Sulch Áru szabályozt Mind hitközs vallás kötelesség ho alakulá ut alakít m mindjá C i Magyarország s évszázad múltr tekinthe legnagyo Pes Iz Hitközs keretéb működ ame széleskö filantrópi műve köteléké va felvét ünnepély form közö me végb

10859.

CÍMS Che Kad

SZÓCI Che Kad Sz egyl zsidó eg legős intézmén amely gyök Tal kor nyúl felad halot eltakarít hagyomán szoká szeri En megfelel tem tulajd temetése vonatk eljárá hatáskör tartozn kegye rendszer mer munkakör m legtöbbs betege szegénye támog nagy hitközségek általá kultúrtörekvése Ol fontos tartot intézmény h létesíté érvény l vallástörvén ír működé Sulc Ár szabályoz Min hitköz vallá kötelessé h alakul u alakí mindj Magyarorszá évszáza múlt tekinth legnagy Pe I Hitköz kereté műkö am szélesk filantróp műv kötelék v felvé ünnepél for köz m vég

10859

CÍM Ch Ka

SZÓC Ch Ka S egy zsid e legő intézmé amel gyö Ta ko nyú fela halo eltakarí hagyomá szok szer E megfele te tulaj temetés vonat eljár hatáskö tartoz kegy rendsze me munkakö legtöbb beteg szegény támo nag hitközsége által kultúrtörekvés O fonto tarto intézmén létesít érvén vallástörvé í működ Sul Á szabályo Mi hitkö vall köteless alaku alak mind Magyarorsz évszáz múl tekint legnag P Hitkö keret műk a széles filantró mű kötelé felv ünnepé fo kö vé

1085

CÍ C K

SZÓ C K eg zsi leg intézm ame gy T k ny fel hal eltakar hagyom szo sze megfel t tula temeté vona eljá hatásk tarto keg rendsz m munkak legtöb bete szegén tám na hitközség álta kultúrtörekvé font tart intézmé létesí érvé vallástörv műkö Su szabály M hitk val köteles alak ala min Magyarors évszá mú tekin legna Hitk kere mű széle filantr m kötel fel ünnep f k v