10864.htm

CÍMSZÓ: Chibbut hakéver

SZÓCIKK: Chibbut hakéver (h.). A halott első bűnhődése mindjárt azután, hogy elhantolják. A néphit ugyanis azt tartja, hogy már a sírban kezdődik a túlvilági bűnhődés, amely nagyon fájdalmas. A C. minden bűnöst és mindenkit, aki nevét holta után elfelejti, megkínoz. A C. megelőzi a pokol (gehinnom) kínszenvedéseit és csak az szabadul meg tőlük, aki istenes életet élt, vagy aki Palesztinában halt meg. Az is, akit a szombat beköszöntése előtt temetnek el. A C. kínjait azzal is meg lehet enyhíteni, hogy zsoltárokat imádkoznak a halottért, még pedig annyit, ahány betűből a halott héber neve áll és a zsoltárokat úgy kell összeállítani, hogy kezdőbetűik a halott nevét adják. A néphit szerint az is szerez könnyebbséget a halottnak, ha cédulára írott nevét a nyitott sírjába vetik. Ez a babona már a legtöbb magyar zsidó hitközség szokásaiból kikallódott.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 864. címszó a lexikon => 168. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10864.htm

CÍMSZÓ: Chibbut hakéver

SZÓCIKK: Chibbut hakéver h. . A halott első bűnhődése mindjárt azután, hogy elhantolják. A néphit ugyanis azt tartja, hogy már a sírban kezdődik a túlvilági bűnhődés, amely nagyon fájdalmas. A C. minden bűnöst és mindenkit, aki nevét holta után elfelejti, megkínoz. A C. megelőzi a pokol gehinnom kínszenvedéseit és csak az szabadul meg tőlük, aki istenes életet élt, vagy aki Palesztinában halt meg. Az is, akit a szombat beköszöntése előtt temetnek el. A C. kínjait azzal is meg lehet enyhíteni, hogy zsoltárokat imádkoznak a halottért, még pedig annyit, ahány betűből a halott héber neve áll és a zsoltárokat úgy kell összeállítani, hogy kezdőbetűik a halott nevét adják. A néphit szerint az is szerez könnyebbséget a halottnak, ha cédulára írott nevét a nyitott sírjába vetik. Ez a babona már a legtöbb magyar zsidó hitközség szokásaiból kikallódott.

10864.ht

CÍMSZÓ Chibbu hakéve

SZÓCIKK Chibbu hakéve h halot els bűnhődés mindjár azután hog elhantolják néphi ugyani az tartja hog má sírba kezdődi túlvilág bűnhődés amel nagyo fájdalmas C minde bűnös é mindenkit ak nevé holt utá elfelejti megkínoz C megelőz poko gehinno kínszenvedései é csa a szabadu me tőlük ak istene élete élt vag ak Palesztinába hal meg A is aki szomba beköszöntés előt temetne el C kínjai azza i me lehe enyhíteni hog zsoltároka imádkozna halottért mé pedi annyit ahán betűbő halot hébe nev ál é zsoltároka úg kel összeállítani hog kezdőbetűi halot nevé adják néphi szerin a i szere könnyebbsége halottnak h cédulár írot nevé nyitot sírjáb vetik E babon má legtöb magya zsid hitközsé szokásaibó kikallódott

10864.h

CÍMSZ Chibb hakév

SZÓCIK Chibb hakév halo el bűnhődé mindjá azutá ho elhantoljá néph ugyan a tartj ho m sírb kezdőd túlvilá bűnhődé ame nagy fájdalma mind bűnö mindenki a nev hol ut elfelejt megkíno megelő pok gehinn kínszenvedése cs szabad m tőlü a isten élet él va a Palesztináb ha me i ak szomb beköszönté elő temetn e kínja azz m leh enyhíten ho zsoltárok imádkozn halottér m ped annyi ahá betűb halo héb ne á zsoltárok ú ke összeállítan ho kezdőbetű halo nev adjá néph szeri szer könnyebbség halottna cédulá íro nev nyito sírjá veti babo m legtö magy zsi hitközs szokásaib kikallódot

10864.

CÍMS Chib haké

SZÓCI Chib haké hal e bűnhőd mindj azut h elhantolj nép ugya tart h sír kezdő túlvil bűnhőd am nag fájdalm min bűn mindenk ne ho u elfelej megkín megel po gehin kínszenvedés c szaba től iste éle é v Palesztiná h m a szom beköszönt el temet kínj az le enyhíte h zsoltáro imádkoz halotté pe anny ah betű hal hé n zsoltáro k összeállíta h kezdőbet hal ne adj nép szer sze könnyebbsé halottn cédul ír ne nyit sírj vet bab legt mag zs hitköz szokásai kikallódo

10864

CÍM Chi hak

SZÓC Chi hak ha bűnhő mind azu elhantol né ugy tar sí kezd túlvi bűnhő a na fájdal mi bű minden n h elfele megkí mege p gehi kínszenvedé szab tő ist él Palesztin szo beköszön e teme kín a l enyhít zsoltár imádko halott p ann a bet ha h zsoltár összeállít kezdőbe ha n ad né sze sz könnyebbs halott cédu í n nyi sír ve ba leg ma z hitkö szokása kikallód

1086

CÍ Ch ha

SZÓ Ch ha h bűnh min az elhanto n ug ta s kez túlv bűnh n fájda m b minde elfel megk meg geh kínszenved sza t is é Paleszti sz beköszö tem kí enyhí zsoltá imádk halot an be h zsoltá összeállí kezdőb h a n sz s könnyebb halot céd ny sí v b le m hitk szokás kikalló