10866.htm

CÍMSZÓ: Chijjur

SZÓCIKK: Chijjur (h.). Kötelezettség. Az a liturgiai fogalom, mely szerint a község egyik tagjának jár az, hogy a Tóra elé szólítsák (l. Alija). Ez a köteles tisztség a következőknek jár: a bar-micvo ifjúnak (l. o.), a bar-micvo fiú édesatyjának, az apának, akinek fiát azon a napon alávetik a circumcisiónak, a komának, és magának a circumcisatornak (l. Móhél), az apának, akinek leánygyermeke született, hogy annak nevet adhasson (l. Névadás), annak, aki szerencsétlenségből menekült meg (l. Gómel-bencsolás),a vőlegénynek az esküvőt megelőző szombati napon, a vőlegény és menyasszony apjának az esküvőt megelőző szombati napon, végül annak, akinek a tóraolvasás napján szülei után való halálozási évfordulója van. (l. Jahrzeit) (sokhelyütt azt, akinek jahrzeit-ja vasárnapra esik, előző szombaton délután szólítják a Tóra elé), annak akinek letelt a gyászhónapja (miután a gyászhónapban senki sem szólítható a Tóra elé). C. szóval lehet jelezni ama alijákat is, melyek a rabbit hivatalánál fogva megilletik. Ezek: minden második szombaton a sélisi (l. o.) (a közbeeső időben ez a hitközségi elnököt vagy megbízottját illeti), a tórai könyvek elkezdésének hetében (l. Berésisz, Semősz, Vajikró, Bamidbor, Devórim), a bejegyzési hetekben (vájchi, pekudé,bechukoszáj, mászé) szimchász Tóra-kor (l. o.) a chaszan tóra (l. o.), amikor a tengeri dalt olvassák fel (l. Besalach-peszach 7. napja), amikor a Tizigét olvassák fel (l. Jiszro, Sévuosz 1. napja), böjtök délutánján a maftir (l. o.), a köznapra eső ros chódes (l. o.) első napján a revii (l. o.), peszach és szukosz félünnepének első napján a selisi (l. o.), a tisó beóvot (l. o.) és jom kippurt (l. o.) megelőző szombatokon a maftir (l. Sabasz chazon, Sabasz suvó [az előző mert feddő, az utóbbi mert megtérésre felszólító tartalmú]), sokhelyütt sabasz zochor maftirja (l. o.) és Sévuosz első napjának maftirja is.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 866. címszó a lexikon => 168. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10866.htm

CÍMSZÓ: Chijjur

SZÓCIKK: Chijjur h. . Kötelezettség. Az a liturgiai fogalom, mely szerint a község egyik tagjának jár az, hogy a Tóra elé szólítsák l. Alija . Ez a köteles tisztség a következőknek jár: a bar-micvo ifjúnak l. o. , a bar-micvo fiú édesatyjának, az apának, akinek fiát azon a napon alávetik a circumcisiónak, a komának, és magának a circumcisatornak l. Móhél , az apának, akinek leánygyermeke született, hogy annak nevet adhasson l. Névadás , annak, aki szerencsétlenségből menekült meg l. Gómel-bencsolás ,a vőlegénynek az esküvőt megelőző szombati napon, a vőlegény és menyasszony apjának az esküvőt megelőző szombati napon, végül annak, akinek a tóraolvasás napján szülei után való halálozási évfordulója van. l. Jahrzeit sokhelyütt azt, akinek jahrzeit-ja vasárnapra esik, előző szombaton délután szólítják a Tóra elé , annak akinek letelt a gyászhónapja miután a gyászhónapban senki sem szólítható a Tóra elé . C. szóval lehet jelezni ama alijákat is, melyek a rabbit hivatalánál fogva megilletik. Ezek: minden második szombaton a sélisi l. o. a közbeeső időben ez a hitközségi elnököt vagy megbízottját illeti , a tórai könyvek elkezdésének hetében l. Berésisz, Semősz, Vajikró, Bamidbor, Devórim , a bejegyzési hetekben vájchi, pekudé,bechukoszáj, mászé szimchász Tóra-kor l. o. a chaszan tóra l. o. , amikor a tengeri dalt olvassák fel l. Besalach-peszach 7. napja , amikor a Tizigét olvassák fel l. Jiszro, Sévuosz 1. napja , böjtök délutánján a maftir l. o. , a köznapra eső ros chódes l. o. első napján a revii l. o. , peszach és szukosz félünnepének első napján a selisi l. o. , a tisó beóvot l. o. és jom kippurt l. o. megelőző szombatokon a maftir l. Sabasz chazon, Sabasz suvó [az előző mert feddő, az utóbbi mert megtérésre felszólító tartalmú] , sokhelyütt sabasz zochor maftirja l. o. és Sévuosz első napjának maftirja is.

10866.ht

CÍMSZÓ Chijju

SZÓCIKK Chijju h Kötelezettség A liturgia fogalom mel szerin közsé egyi tagjána já az hog Tór el szólítsá l Alij E kötele tisztsé következőkne jár bar-micv ifjúna l o bar-micv fi édesatyjának a apának akine fiá azo napo aláveti circumcisiónak komának é magána circumcisatorna l Móhé a apának akine leánygyermek született hog anna neve adhasso l Névadá annak ak szerencsétlenségbő menekül me l Gómel-bencsolá , vőlegényne a esküvő megelőz szombat napon vőlegén é menyasszon apjána a esküvő megelőz szombat napon végü annak akine tóraolvasá napjá szüle utá val halálozás évfordulój van l Jahrzei sokhelyüt azt akine jahrzeit-j vasárnapr esik előz szombato délutá szólítjá Tór el anna akine letel gyászhónapj miutá gyászhónapba senk se szólíthat Tór el C szóva lehe jelezn am alijáka is melye rabbi hivataláná fogv megilletik Ezek minde másodi szombato sélis l o közbees időbe e hitközség elnökö vag megbízottjá illet tóra könyve elkezdéséne hetébe l Berésisz Semősz Vajikró Bamidbor Devóri bejegyzés hetekbe vájchi pekudé,bechukoszáj mász szimchás Tóra-ko l o chasza tór l o amiko tenger dal olvassá fe l Besalach-peszac 7 napj amiko Tizigé olvassá fe l Jiszro Sévuos 1 napj böjtö délutánjá mafti l o köznapr es ro chóde l o els napjá revi l o peszac é szukos félünnepéne els napjá selis l o tis beóvo l o é jo kippur l o megelőz szombatoko mafti l Sabas chazon Sabas suv [a előz mer feddő a utóbb mer megtérésr felszólít tartalmú sokhelyüt sabas zocho maftirj l o é Sévuos els napjána maftirj is

10866.h

CÍMSZ Chijj

SZÓCIK Chijj Kötelezettsé liturgi fogalo me szeri közs egy tagján j a ho Tó e szólíts Ali kötel tiszts következőkn já bar-mic ifjún bar-mic f édesatyjána apána akin fi az nap alávet circumcisióna komána magán circumcisatorn Móh apána akin leánygyerme születet ho ann nev adhass Névad anna a szerencsétlenségb menekü m Gómel-bencsol vőlegényn esküv megelő szomba napo vőlegé menyasszo apján esküv megelő szomba napo vég anna akin tóraolvas napj szül ut va halálozá évforduló va Jahrze sokhelyü az akin jahrzeit- vasárnap esi elő szombat délut szólítj Tó e ann akin lete gyászhónap miut gyászhónapb sen s szólítha Tó e szóv leh jelez a aliják i mely rabb hivatalán fog megilleti Eze mind másod szombat séli közbee időb hitközsé elnök va megbízottj ille tór könyv elkezdésén hetéb Berésis Semős Vajikr Bamidbo Devór bejegyzé hetekb vájch pekudé,bechukoszá más szimchá Tóra-k chasz tó amik tenge da olvass f Besalach-pesza nap amik Tizig olvass f Jiszr Sévuo nap böjt délutánj maft köznap e r chód el napj rev pesza szuko félünnepén el napj seli ti beóv j kippu megelő szombatok maft Saba chazo Saba su [ elő me fedd utób me megtérés felszólí tartalm sokhelyü saba zoch maftir Sévuo el napján maftir i

10866.

CÍMS Chij

SZÓCI Chij Kötelezetts liturg fogal m szer köz eg tagjá h T szólít Al köte tiszt következők j bar-mi ifjú bar-mi édesatyján apán aki f a na aláve circumcisión komán magá circumcisator Mó apán aki leánygyerm születe h an ne adhas Néva ann szerencsétlenség menek Gómel-bencso vőlegény eskü megel szomb nap vőleg menyassz apjá eskü megel szomb nap vé ann aki tóraolva nap szü u v haláloz évfordul v Jahrz sokhely a aki jahrzeit vasárna es el szomba délu szólít T an aki let gyászhóna miu gyászhónap se szólíth T szó le jele alijá mel rab hivatalá fo megillet Ez min máso szomba sél közbe idő hitközs elnö v megbízott ill tó köny elkezdésé heté Berési Semő Vajik Bamidb Devó bejegyz hetek vájc pekudé,bechukosz má szimch Tóra- chas t ami teng d olvas Besalach-pesz na ami Tizi olvas Jisz Sévu na böj délután maf közna chó e nap re pesz szuk félünnepé e nap sel t beó kipp megel szombato maf Sab chaz Sab s el m fed utó m megtéré felszól tartal sokhely sab zoc mafti Sévu e napjá mafti

10866

CÍM Chi

SZÓC Chi Kötelezett litur foga sze kö e tagj szólí A köt tisz következő bar-m ifj bar-m édesatyjá apá ak n aláv circumcisió komá mag circumcisato M apá ak leánygyer szület a n adha Név an szerencsétlensé mene Gómel-bencs vőlegén esk mege szom na vőle menyass apj esk mege szom na v an ak tóraolv na sz halálo évfordu Jahr sokhel ak jahrzei vasárn e e szomb dél szólí a ak le gyászhón mi gyászhóna s szólít sz l jel alij me ra hivatal f megille E mi más szomb sé közb id hitköz eln megbízot il t kön elkezdés het Berés Sem Vaji Bamid Dev bejegy hete váj pekudé,bechukos m szimc Tóra cha am ten olva Besalach-pes n am Tiz olva Jis Sév n bö délutá ma közn ch na r pes szu félünnep na se be kip mege szombat ma Sa cha Sa e fe ut megtér felszó tarta sokhel sa zo maft Sév napj maft

1086

CÍ Ch

SZÓ Ch Kötelezet litu fog sz k tag szól kö tis következ bar- if bar- édesatyj ap a alá circumcisi kom ma circumcisat ap a leánygye szüle adh Né a szerencsétlens men Gómel-benc vőlegé es meg szo n vől menyas ap es meg szo n a a tóraol n s halál évford Jah sokhe a jahrze vasár szom dé szól a l gyászhó m gyászhón szólí s je ali m r hivata megill m má szom s köz i hitkö el megbízo i kö elkezdé he Beré Se Vaj Bami De bejeg het vá pekudé,bechuko szim Tór ch a te olv Besalach-pe a Ti olv Ji Sé b délut m köz c n pe sz félünne n s b ki meg szomba m S ch S f u megté felsz tart sokhe s z maf Sé nap maf