10867.htm

CÍMSZÓ: Chillul ha-Sém

SZÓCIKK: Chillul ha-Sém (h.). Isten nevének profanizálása. Embertelen, rossz cselekedettel magát Istent is meg lehet sérteni. A Szentírásnak erre vonatkozó igéje így hangzik: «Ne szentségtelenítsétek meg szent nevemet» (Mózes III. 22. 31, 32). Minden cselekedet, amely arra alkalmas, hogy Isten uralmának tekintélyét másvallásúak előtt alászállítsa, a C. kritériuma alá esik. «A népek előtt akarok szentnek bizonyulni.)) (Ezékiél 20 f.). És meg ne fertőztessétek az én nevemet, hanem inkább szenteltessem meg Izrael fiai között (Mózes III. 22. 32). A Talmud (Kiddusin 40 a) részletesen magyarázza meg a C. fogalmát. «Ha már elkövetik, inkább titokban kövessék el a bűnt, semhogy nyilvánosan kövessék azt el». Minden bűn között a nyilvánosan elkövetett bűn a legnagyobb, mert példát adhat másoknak is, mert megbotránkoztat, mert szégyent vet az Istenre is az ellene elkövetett lázadással. A Talmudszerzők felfogása nem egységes ebben a kérdésben, de abban megegyeznek, hogy «a vallástudós ne hívja ki a közönség megbotránkozását». Manapság a C. fogalma kitágult és minden bűn, amely nem-zsidó ellen irányul, vagy amellyel nem-zsidók előtt a zsidó vallást, a zsidó erkölcsöt megkisebbítheti és egyáltalában minden erkölcstelenség C.-nek számít. De a vallástiprás és a nem-zsidók ellen irányuló rossz cselekedet még nem meríti ki a C. bűnét; ha valakinek alkalma lehetne jót tenni nem-zsidóval, vagy valamilyen cselekedetével bizonyságot tehetne a zsidó vallás nagy etikai értéke mellett és ezt mégis elmulasztja, akkor a C. bűnébe esik. Ez a felfogás jut kifejezésre a Talmud (Bábá mecia II. 5.) következő elbeszélésében is: Sunon ben Setach tanítványa pogány embertől szamarat vásárolt. Később észrevette, hogy drága gyöngyfüzér lóg az állat nyakán. A mester meghagyta neki, hogy adja vissza gazdájának a láncot, mert ő csak az állatot vásárolta meg: hadd mondja a pogány: «Áldott a zsidók istenes» (aki népét a becsület nemes művelésére nevelte). Más eseteket is ismertet a Talmud és valamennyi ilyen értelemben világítja meg a C. fogalmát.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 867. címszó a lexikon => 169. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10867.htm

CÍMSZÓ: Chillul ha-Sém

SZÓCIKK: Chillul ha-Sém h. . Isten nevének profanizálása. Embertelen, rossz cselekedettel magát Istent is meg lehet sérteni. A Szentírásnak erre vonatkozó igéje így hangzik: Ne szentségtelenítsétek meg szent nevemet Mózes III. 22. 31, 32 . Minden cselekedet, amely arra alkalmas, hogy Isten uralmának tekintélyét másvallásúak előtt alászállítsa, a C. kritériuma alá esik. A népek előtt akarok szentnek bizonyulni. Ezékiél 20 f. . És meg ne fertőztessétek az én nevemet, hanem inkább szenteltessem meg Izrael fiai között Mózes III. 22. 32 . A Talmud Kiddusin 40 a részletesen magyarázza meg a C. fogalmát. Ha már elkövetik, inkább titokban kövessék el a bűnt, semhogy nyilvánosan kövessék azt el . Minden bűn között a nyilvánosan elkövetett bűn a legnagyobb, mert példát adhat másoknak is, mert megbotránkoztat, mert szégyent vet az Istenre is az ellene elkövetett lázadással. A Talmudszerzők felfogása nem egységes ebben a kérdésben, de abban megegyeznek, hogy a vallástudós ne hívja ki a közönség megbotránkozását . Manapság a C. fogalma kitágult és minden bűn, amely nem-zsidó ellen irányul, vagy amellyel nem-zsidók előtt a zsidó vallást, a zsidó erkölcsöt megkisebbítheti és egyáltalában minden erkölcstelenség C.-nek számít. De a vallástiprás és a nem-zsidók ellen irányuló rossz cselekedet még nem meríti ki a C. bűnét; ha valakinek alkalma lehetne jót tenni nem-zsidóval, vagy valamilyen cselekedetével bizonyságot tehetne a zsidó vallás nagy etikai értéke mellett és ezt mégis elmulasztja, akkor a C. bűnébe esik. Ez a felfogás jut kifejezésre a Talmud Bábá mecia II. 5. következő elbeszélésében is: Sunon ben Setach tanítványa pogány embertől szamarat vásárolt. Később észrevette, hogy drága gyöngyfüzér lóg az állat nyakán. A mester meghagyta neki, hogy adja vissza gazdájának a láncot, mert ő csak az állatot vásárolta meg: hadd mondja a pogány: Áldott a zsidók istenes aki népét a becsület nemes művelésére nevelte . Más eseteket is ismertet a Talmud és valamennyi ilyen értelemben világítja meg a C. fogalmát.

10867.ht

CÍMSZÓ Chillu ha-Sé

SZÓCIKK Chillu ha-Sé h Iste nevéne profanizálása Embertelen ross cselekedette magá Isten i me lehe sérteni Szentírásna err vonatkoz igéj íg hangzik N szentségtelenítséte me szen neveme Móze III 22 31 3 Minde cselekedet amel arr alkalmas hog Iste uralmána tekintélyé másvallásúa előt alászállítsa C kritérium al esik népe előt akaro szentne bizonyulni Ezékié 2 f É me n fertőztesséte a é nevemet hane inkáb szenteltesse me Izrae fia közöt Móze III 22 3 Talmu Kiddusi 4 részletese magyarázz me C fogalmát H má elkövetik inkáb titokba kövessé e bűnt semhog nyilvánosa kövessé az e Minde bű közöt nyilvánosa elkövetet bű legnagyobb mer példá adha másokna is mer megbotránkoztat mer szégyen ve a Istenr i a ellen elkövetet lázadással Talmudszerző felfogás ne egysége ebbe kérdésben d abba megegyeznek hog vallástudó n hívj k közönsé megbotránkozásá Manapsá C fogalm kitágul é minde bűn amel nem-zsid elle irányul vag amellye nem-zsidó előt zsid vallást zsid erkölcsö megkisebbíthet é egyáltalába minde erkölcstelensé C.-ne számít D vallástiprá é nem-zsidó elle irányul ross cselekede mé ne merít k C bűnét h valakine alkalm lehetn jó tenn nem-zsidóval vag valamilye cselekedetéve bizonyságo tehetn zsid vallá nag etika érték mellet é ez mégi elmulasztja akko C bűnéb esik E felfogá ju kifejezésr Talmu Báb meci II 5 következ elbeszélésébe is Suno be Setac tanítvány pogán embertő szamara vásárolt Későb észrevette hog drág gyöngyfüzé ló a álla nyakán meste meghagyt neki hog adj vissz gazdájána láncot mer csa a állato vásárolt meg had mondj pogány Áldot zsidó istene ak népé becsüle neme művelésér nevelt Má eseteke i ismerte Talmu é valamenny ilye értelembe világítj me C fogalmát

10867.h

CÍMSZ Chill ha-S

SZÓCIK Chill ha-S Ist nevén profanizálás Embertele ros cselekedett mag Iste m leh sérten Szentírásn er vonatko igé í hangzi szentségtelenítsét m sze nevem Móz II 2 3 Mind cselekede ame ar alkalma ho Ist uralmán tekintély másvallású elő alászállíts kritériu a esi nép elő akar szentn bizonyuln Ezéki m fertőztessét neveme han inká szenteltess m Izra fi közö Móz II 2 Talm Kiddus részletes magyaráz m fogalmá m elköveti inká titokb kövess bűn semho nyilvános kövess a Mind b közö nyilvános elkövete b legnagyob me péld adh másokn i me megbotránkozta me szégye v Isten elle elkövete lázadássa Talmudszerz felfogá n egység ebb kérdésbe abb megegyezne ho vallástud hív közöns megbotránkozás Manaps fogal kitágu mind bű ame nem-zsi ell irányu va amelly nem-zsid elő zsi vallás zsi erkölcs megkisebbíthe egyáltaláb mind erkölcstelens C.-n számí vallástipr nem-zsid ell irányu ros cseleked m n merí bűné valakin alkal lehet j ten nem-zsidóva va valamily cselekedetév bizonyság tehet zsi vall na etik érté melle e még elmulasztj akk bűné esi felfog j kifejezés Talm Bá mec I követke elbeszéléséb i Sun b Seta tanítván pogá embert szamar vásárol Késő észrevett ho drá gyöngyfüz l áll nyaká mest meghagy nek ho ad viss gazdáján lánco me cs állat vásárol me ha mond pogán Áldo zsid isten a nép becsül nem művelésé nevel M esetek ismert Talm valamenn ily értelemb világít m fogalmá

10867.

CÍMS Chil ha-

SZÓCI Chil ha- Is nevé profanizálá Embertel ro cselekedet ma Ist le sérte Szentírás e vonatk ig hangz szentségtelenítsé sz neve Mó I Min cseleked am a alkalm h Is uralmá tekintél másvallás el alászállít kritéri es né el aka szent bizonyul Ezék fertőztessé nevem ha ink szenteltes Izr f köz Mó I Tal Kiddu részlete magyará fogalm elkövet ink titok köves bű semh nyilváno köves Min köz nyilváno elkövet legnagyo m pél ad mások m megbotránkozt m szégy Iste ell elkövet lázadáss Talmudszer felfog egysé eb kérdésb ab megegyezn h vallástu hí közön megbotránkozá Manap foga kitág min b am nem-zs el irány v amell nem-zsi el zs vallá zs erkölc megkisebbíth egyáltalá min erkölcstelen C.- szám vallástip nem-zsi el irány ro cseleke mer bűn valaki alka lehe te nem-zsidóv v valamil cselekedeté bizonysá tehe zs val n eti ért mell mé elmulaszt ak bűn es felfo kifejezé Tal B me követk elbeszélésé Su Set tanítvá pog ember szama vásáro Kés észrevet h dr gyöngyfü ál nyak mes meghag ne h a vis gazdájá lánc m c álla vásáro m h mon pogá Áld zsi iste né becsü ne művelés neve esete ismer Tal valamen il értelem világí fogalm

10867

CÍM Chi ha

SZÓC Chi ha I nev profanizál Emberte r cselekede m Is l sért Szentírá vonat i hang szentségteleníts s nev M Mi cseleke a alkal I uralm tekinté másvallá e alászállí kritér e n e ak szen bizonyu Ezé fertőztess neve h in szentelte Iz kö M Ta Kidd részlet magyar fogal elköve in tito köve b sem nyilván köve Mi kö nyilván elköve legnagy pé a máso megbotránkoz szég Ist el elköve lázadás Talmudsze felfo egys e kérdés a megegyez vallást h közö megbotránkoz Mana fog kitá mi a nem-z e irán amel nem-zs e z vall z erköl megkisebbít egyáltal mi erkölcstele C. szá vallásti nem-zs e irán r cselek me bű valak alk leh t nem-zsidó valami cselekedet bizonys teh z va et ér mel m elmulasz a bű e felf kifejez Ta m követ elbeszélés S Se tanítv po embe szam vásár Ké észreve d gyöngyf á nya me megha n vi gazdáj lán áll vásár mo pog Ál zs ist n becs n művelé nev eset isme Ta valame i értele világ fogal

1086

CÍ Ch h

SZÓ Ch h ne profanizá Embert cseleked I sér Szentír vona han szentségtelenít ne M cselek alka ural tekint másvall alászáll krité a sze bizony Ez fertőztes nev i szentelt I k T Kid részle magya foga elköv i tit köv se nyilvá köv M k nyilvá elköv legnag p más megbotránko szé Is e elköv lázadá Talmudsz felf egy kérdé megegye vallás köz megbotránko Man fo kit m nem- irá ame nem-z val erkö megkisebbí egyálta m erkölcstel C sz vallást nem-z irá csele m b vala al le nem-zsid valam cselekede bizony te v e é me elmulas b fel kifeje T köve elbeszélé S tanít p emb sza vásá K észrev gyöngy ny m megh v gazdá lá ál vásá m po Á z is bec művel ne ese ism T valam értel vilá foga