10879.htm

CÍMSZÓ: Chojzik

SZÓCIKK: Chojzik. Héberesen hangzó, de ismeretlen eredetű szó. Emberre való alkalmazásban: felemás, futóbolond, abderita. Elvont értelemben hiábavalóságot, értéktelen cselekedetet jelent. A jiddis nyelv közkeletű frázissá bővítette ki ebben a szólásmondásban: C. mit Lakritzwasser, C. medvecukorvízzel. Lakritzwasser a latin liquiritia szó származéka és rekedtség, hűlés esetén orvosságul szolgál, de a hasznosságában még a nép sem bízik. C. mit Lakritz wasser (suceus liquiritiae) tehát körülbelül annyi, mint: bolond ember bolond beszéde; bolond lyukból bolond szél fúj; nesze semmi fogd meg jól.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 879. címszó a lexikon => 169. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10879.htm

CÍMSZÓ: Chojzik

SZÓCIKK: Chojzik. Héberesen hangzó, de ismeretlen eredetű szó. Emberre való alkalmazásban: felemás, futóbolond, abderita. Elvont értelemben hiábavalóságot, értéktelen cselekedetet jelent. A jiddis nyelv közkeletű frázissá bővítette ki ebben a szólásmondásban: C. mit Lakritzwasser, C. medvecukorvízzel. Lakritzwasser a latin liquiritia szó származéka és rekedtség, hűlés esetén orvosságul szolgál, de a hasznosságában még a nép sem bízik. C. mit Lakritz wasser suceus liquiritiae tehát körülbelül annyi, mint: bolond ember bolond beszéde; bolond lyukból bolond szél fúj; nesze semmi fogd meg jól.

10879.ht

CÍMSZÓ Chojzi

SZÓCIKK Chojzik Héberese hangzó d ismeretle eredet szó Emberr val alkalmazásban felemás futóbolond abderita Elvon értelembe hiábavalóságot értéktele cselekedete jelent jiddi nyel közkelet fráziss bővített k ebbe szólásmondásban C mi Lakritzwasser C medvecukorvízzel Lakritzwasse lati liquiriti sz származék é rekedtség hűlé eseté orvosságu szolgál d hasznosságába mé né se bízik C mi Lakrit wasse suceu liquiritia tehá körülbelü annyi mint bolon embe bolon beszéde bolon lyukbó bolon szé fúj nesz semm fog me jól

10879.h

CÍMSZ Chojz

SZÓCIK Chojzi Héberes hangz ismeretl erede sz Ember va alkalmazásba felemá futóbolon abderit Elvo értelemb hiábavalóságo értéktel cselekedet jelen jidd nye közkele frázis bővítet ebb szólásmondásba m Lakritzwasse medvecukorvízze Lakritzwass lat liquirit s származé rekedtsé hűl eset orvosság szolgá hasznosságáb m n s bízi m Lakri wass suce liquiriti teh körülbel anny min bolo emb bolo beszéd bolo lyukb bolo sz fú nes sem fo m jó

10879.

CÍMS Choj

SZÓCI Chojz Hébere hang ismeret ered s Embe v alkalmazásb felem futóbolo abderi Elv értelem hiábavalóság értékte cselekede jele jid ny közkel frázi bővíte eb szólásmondásb Lakritzwass medvecukorvízz Lakritzwas la liquiri származ rekedts hű ese orvossá szolg hasznosságá bíz Lakr was suc liquirit te körülbe ann mi bol em bol beszé bol lyuk bol s f ne se f j

10879

CÍM Cho

SZÓC Choj Héber han ismere ere Emb alkalmazás fele futóbol abder El értele hiábavalósá értékt cseleked jel ji n közke fráz bővít e szólásmondás Lakritzwas medvecukorvíz Lakritzwa l liquir szárma rekedt h es orvoss szol hasznosság bí Lak wa su liquiri t körülb an m bo e bo besz bo lyu bo n s

1087

CÍ Ch

SZÓ Cho Hébe ha ismer er Em alkalmazá fel futóbo abde E értel hiábavalós érték cseleke je j közk frá bőví szólásmondá Lakritzwa medvecukorví Lakritzw liqui szárm reked e orvos szo hasznossá b La w s liquir körül a b b bes b ly b