10882.htm

CÍMSZÓ: Chomec

SZÓCIKK: Chomec (h). Kovászos, megerjedt, megkelt tésztanemű és avval érintkezésbe jutott edény, tárgy, melyet peszach ünnepére használni nem szabad. A Talmud szerint már egy atomnyi (mashu) C. gyanúja is tilossá teszi az ételt, nem pusztán evésre, hanem bárminő használatra még peszach után is, ha az zsidó birtokában volt. A C.-t senkinek ajándékba adni, az állattal megetetni sem szabad. Ezért már a peszach előnapjának előestéjén minden zugot kikutatnak a lakásban, hogy a netáni C. morzsát kitakarítsák és reggelre elégessék (l. Biur chomec). A C. edényt külön helyiségbe rakják el és minden értéke C.-cal pl. liszttel, konzervvel stb. együtt reggel adás-vevési szerződés alapján (l. Stár mechirasz chomec) eladják nemzsidónak azzal a fenntartással, hogy peszach után valamivel drágábban vissza vehessek, ami meg is történik. Ha az eladásban formahiba esett, vagy bármily okból nem válhatott érvényessé, a C. használhatatlan és megsemmisítendő. Ha az a gyanú forog fenn, hogy zsidó ember tulajdonában volt valamilyen C.-áru peszáchon át, de az áru már forgalomba került, peszach után 30 napon át áll annak vélelmezése alatt, hogy még van belőle (az üzletben) és addig nem szabad azon üzlet ételnemű áruját használni semmiféle célra.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 882. címszó a lexikon => 169. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10882.htm

CÍMSZÓ: Chomec

SZÓCIKK: Chomec h . Kovászos, megerjedt, megkelt tésztanemű és avval érintkezésbe jutott edény, tárgy, melyet peszach ünnepére használni nem szabad. A Talmud szerint már egy atomnyi mashu C. gyanúja is tilossá teszi az ételt, nem pusztán evésre, hanem bárminő használatra még peszach után is, ha az zsidó birtokában volt. A C.-t senkinek ajándékba adni, az állattal megetetni sem szabad. Ezért már a peszach előnapjának előestéjén minden zugot kikutatnak a lakásban, hogy a netáni C. morzsát kitakarítsák és reggelre elégessék l. Biur chomec . A C. edényt külön helyiségbe rakják el és minden értéke C.-cal pl. liszttel, konzervvel stb. együtt reggel adás-vevési szerződés alapján l. Stár mechirasz chomec eladják nemzsidónak azzal a fenntartással, hogy peszach után valamivel drágábban vissza vehessek, ami meg is történik. Ha az eladásban formahiba esett, vagy bármily okból nem válhatott érvényessé, a C. használhatatlan és megsemmisítendő. Ha az a gyanú forog fenn, hogy zsidó ember tulajdonában volt valamilyen C.-áru peszáchon át, de az áru már forgalomba került, peszach után 30 napon át áll annak vélelmezése alatt, hogy még van belőle az üzletben és addig nem szabad azon üzlet ételnemű áruját használni semmiféle célra.

10882.ht

CÍMSZÓ Chome

SZÓCIKK Chome Kovászos megerjedt megkel tésztanem é avva érintkezésb jutot edény tárgy melye peszac ünnepér használn ne szabad Talmu szerin má eg atomny mash C gyanúj i tiloss tesz a ételt ne pusztá evésre hane bármin használatr mé peszac utá is h a zsid birtokába volt C.- senkine ajándékb adni a állatta megetetn se szabad Ezér má peszac előnapjána előestéjé minde zugo kikutatna lakásban hog netán C morzsá kitakarítsá é reggelr elégessé l Biu chome C edény külö helyiségb rakjá e é minde érték C.-ca pl liszttel konzervve stb együt regge adás-vevés szerződé alapjá l Stá mechiras chome eladjá nemzsidóna azza fenntartással hog peszac utá valamive drágábba vissz vehessek am me i történik H a eladásba formahib esett vag bármil okbó ne válhatot érvényessé C használhatatla é megsemmisítendő H a gyan foro fenn hog zsid embe tulajdonába vol valamilye C.-ár peszácho át d a ár má forgalomb került peszac utá 3 napo á ál anna vélelmezés alatt hog mé va belől a üzletbe é addi ne szaba azo üzle ételnem árujá használn semmifél célra

10882.h

CÍMSZ Chom

SZÓCIK Chom Kovászo megerjed megke tésztane avv érintkezés juto edén tárg mely pesza ünnepé használ n szaba Talm szeri m e atomn mas gyanú tilos tes étel n puszt evésr han bármi használat m pesza ut i zsi birtokáb vol C. senkin ajándék adn állatt megetet s szaba Ezé m pesza előnapján előestéj mind zug kikutatn lakásba ho netá morzs kitakaríts reggel elégess Bi chom edén kül helyiség rakj mind érté C.-c p lisztte konzervv st együ regg adás-vevé szerződ alapj St mechira chom eladj nemzsidón azz fenntartássa ho pesza ut valamiv drágább viss vehesse a m történi eladásb formahi eset va bármi okb n válhato érvényess használhatatl megsemmisítend gya for fen ho zsi emb tulajdonáb vo valamily C.-á peszách á á m forgalom kerül pesza ut nap á ann vélelmezé alat ho m v belő üzletb add n szab az üzl ételne áruj használ semmifé célr

10882.

CÍMS Cho

SZÓCI Cho Kovász megerje megk tésztan av érintkezé jut edé tár mel pesz ünnep haszná szab Tal szer atom ma gyan tilo te éte pusz evés ha bárm használa pesz u zs birtoká vo C senki ajándé ad állat megete szab Ez pesz előnapjá előesté min zu kikutat lakásb h net morz kitakarít regge eléges B cho edé kü helyisé rak min ért C.- lisztt konzerv s egy reg adás-vev szerző alap S mechir cho elad nemzsidó az fenntartáss h pesz u valami drágáb vis vehess történ eladás formah ese v bárm ok válhat érvényes használhatat megsemmisíten gy fo fe h zs em tulajdoná v valamil C.- peszác forgalo kerü pesz u na an vélelmez ala h bel üzlet ad sza a üz ételn áru haszná semmif cél

10882

CÍM Ch

SZÓC Ch Kovás megerj meg tészta a érintkez ju ed tá me pes ünne haszn sza Ta sze ato m gya til t ét pus evé h bár használ pes z birtok v senk ajánd a álla meget sza E pes előnapj előest mi z kikuta lakás ne mor kitakarí regg elége ch ed k helyis ra mi ér C. liszt konzer eg re adás-ve szerz ala mechi ch ela nemzsid a fenntartás pes valam drágá vi vehes törté eladá forma es bár o válha érvénye használhata megsemmisíte g f f z e tulajdon valami C. peszá forgal ker pes n a vélelme al be üzle a sz ü étel ár haszn semmi cé

1088

CÍ C

SZÓ C Ková meger me tészt érintke j e t m pe ünn hasz sz T sz at gy ti é pu ev bá haszná pe birto sen aján áll mege sz pe előnap előes m kikut laká n mo kitakar reg elég c e helyi r m é C lisz konze e r adás-v szer al mech c el nemzsi fenntartá pe vala drág v vehe tört elad form e bá válh érvény használhat megsemmisít tulajdo valam C pesz forga ke pe vélelm a b üzl s éte á hasz semm c