10887.htm

CÍMSZÓ: Chorin

SZEMÉLYNÉV: Chorin Ferenc

SZÓCIKK: C. Ferenc id.,* közgazdász, szül. Aradon 1842-ben, megh. Budapesten. 1925. jan. 20. Unokája volt C. Áron (l. o.) aradi hírneves főrabbinak. Jogi tanulmányait részint külföldön, részint Budapesten végezte s az ügyvédi oklevél megszerzése után Aradon telepedett le, ahol az ellenzék megbízásából az «Alföld» c. politikai napilapot szerkesztette. Mint a balközép hívét 1867. képviselőnek választották meg, s mint ilyen élénk részt vett a Ház tárgyalásaiban, főleg az igazságügyi kérdéseknél; tagja volt az ipartörvény és a bűnvádi eljárás ideiglenes szabályozása tárgyában kiküldött bizottságoknak. 1875-tól kezdve Arad képviselőjévé választották szabadelvű párti programmal, de 1876. kilépett e pártból. 1881-ben a baksai kerület választotta meg, majd az aranyos-medgyesi kerületet képviselte. 1884 óta elnöke volt a mentelmi bizottságnak. Később a főrendiházi örökös tagjává nevezték ki C-t, aki ekkor már kikeresztelkedett. Elnöke és felvirágoztatója volt a Salgótarjáni Kőszénbánya R.-T.-nak. 1902-ben megalapította a Gyáriparosok Országos Szövetségét, melyet ő fejlesztett naggyá. 1903-ban került a főrendiházba s a delegációban vitt vezető szerepet, rendkívüli energiával és szaktudással képviselvén a magyar ipar érdekeit


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 887. címszó a lexikon => 171. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10887.htm

CÍMSZÓ: Chorin

SZEMÉLYNÉV: Chorin Ferenc

SZÓCIKK: C. Ferenc id.,* közgazdász, szül. Aradon 1842-ben, megh. Budapesten. 1925. jan. 20. Unokája volt C. Áron l. o. aradi hírneves főrabbinak. Jogi tanulmányait részint külföldön, részint Budapesten végezte s az ügyvédi oklevél megszerzése után Aradon telepedett le, ahol az ellenzék megbízásából az Alföld c. politikai napilapot szerkesztette. Mint a balközép hívét 1867. képviselőnek választották meg, s mint ilyen élénk részt vett a Ház tárgyalásaiban, főleg az igazságügyi kérdéseknél; tagja volt az ipartörvény és a bűnvádi eljárás ideiglenes szabályozása tárgyában kiküldött bizottságoknak. 1875-tól kezdve Arad képviselőjévé választották szabadelvű párti programmal, de 1876. kilépett e pártból. 1881-ben a baksai kerület választotta meg, majd az aranyos-medgyesi kerületet képviselte. 1884 óta elnöke volt a mentelmi bizottságnak. Később a főrendiházi örökös tagjává nevezték ki C-t, aki ekkor már kikeresztelkedett. Elnöke és felvirágoztatója volt a Salgótarjáni Kőszénbánya R.-T.-nak. 1902-ben megalapította a Gyáriparosok Országos Szövetségét, melyet ő fejlesztett naggyá. 1903-ban került a főrendiházba s a delegációban vitt vezető szerepet, rendkívüli energiával és szaktudással képviselvén a magyar ipar érdekeit

10887.ht

CÍMSZÓ Chori

SZEMÉLYNÉV Chori Feren

SZÓCIKK C Feren id., közgazdász szül Arado 1842-ben megh Budapesten 1925 jan 20 Unokáj vol C Áro l o arad hírneve főrabbinak Jog tanulmányai részin külföldön részin Budapeste végezt a ügyvéd oklevé megszerzés utá Arado telepedet le aho a ellenzé megbízásábó a Alföl c politika napilapo szerkesztette Min balközé hívé 1867 képviselőne választottá meg min ilye élén rész vet Há tárgyalásaiban főle a igazságügy kérdéseknél tagj vol a ipartörvén é bűnvád eljárá ideiglene szabályozás tárgyába kiküldöt bizottságoknak 1875-tó kezdv Ara képviselőjév választottá szabadelv párt programmal d 1876 kilépet pártból 1881-be baksa kerüle választott meg maj a aranyos-medgyes kerülete képviselte 188 ót elnök vol mentelm bizottságnak Későb főrendiház örökö tagjáv nevezté k C-t ak ekko má kikeresztelkedett Elnök é felvirágoztatój vol Salgótarján Kőszénbány R.-T.-nak 1902-be megalapított Gyáriparoso Országo Szövetségét melye fejlesztet naggyá 1903-ba kerül főrendiházb delegációba vit vezet szerepet rendkívül energiáva é szaktudássa képviselvé magya ipa érdekei

10887.h

CÍMSZ Chor

SZEMÉLYNÉ Chor Fere

SZÓCIK Fere id. közgazdás szü Arad 1842-be meg Budapeste 192 ja 2 Unoká vo Ár ara hírnev főrabbina Jo tanulmánya részi külföldö részi Budapest végez ügyvé oklev megszerzé ut Arad telepede l ah ellenz megbízásáb Alfö politik napilap szerkesztett Mi balköz hív 186 képviselőn választott me mi ily élé rés ve H tárgyalásaiba fől igazságüg kérdésekné tag vo ipartörvé bűnvá eljár ideiglen szabályozá tárgyáb kiküldö bizottságokna 1875-t kezd Ar képviselőjé választott szabadel pár programma 187 kilépe pártbó 1881-b baks kerül választot me ma aranyos-medgye kerület képviselt 18 ó elnö vo mentel bizottságna Késő főrendihá örök tagjá nevezt C- a ekk m kikeresztelkedet Elnö felvirágoztató vo Salgótarjá Kőszénbán R.-T.-na 1902-b megalapítot Gyáriparos Ország Szövetségé mely fejleszte naggy 1903-b kerü főrendiház delegációb vi veze szerepe rendkívü energiáv szaktudáss képviselv magy ip érdeke

10887.

CÍMS Cho

SZEMÉLYN Cho Fer

SZÓCI Fer id közgazdá sz Ara 1842-b me Budapest 19 j Unok v Á ar hírne főrabbin J tanulmány rész külföld rész Budapes vége ügyv okle megszerz u Ara teleped a ellen megbízásá Alf politi napila szerkesztet M balkö hí 18 képviselő választot m m il él ré v tárgyalásaib fő igazságü kérdésekn ta v ipartörv bűnv eljá ideigle szabályoz tárgyá kiküld bizottságokn 1875- kez A képviselőj választot szabade pá programm 18 kilép pártb 1881- bak kerü választo m m aranyos-medgy kerüle képvisel 1 eln v mente bizottságn Kés főrendih örö tagj nevez C ek kikeresztelkede Eln felvirágoztat v Salgótarj Kőszénbá R.-T.-n 1902- megalapíto Gyáriparo Orszá Szövetség mel fejleszt nagg 1903- ker főrendihá delegáció v vez szerep rendkív energiá szaktudás képvisel mag i érdek

10887

CÍM Ch

SZEMÉLY Ch Fe

SZÓC Fe i közgazd s Ar 1842- m Budapes 1 Uno a hírn főrabbi tanulmán rés külföl rés Budape vég ügy okl megszer Ar telepe elle megbízás Al polit napil szerkeszte balk h 1 képvisel választo i é r tárgyalásai f igazság kérdések t ipartör bűn elj ideigl szabályo tárgy kikül bizottságok 1875 ke képviselő választo szabad p program 1 kilé párt 1881 ba ker választ aranyos-medg kerül képvise el ment bizottság Ké főrendi ör tag neve e kikeresztelked El felvirágozta Salgótar Kőszénb R.-T.- 1902 megalapít Gyáripar Orsz Szövetsé me fejlesz nag 1903 ke főrendih delegáci ve szere rendkí energi szaktudá képvise ma érde

1088

CÍ C

SZEMÉL C F

SZÓ F közgaz A 1842 Budape Un hír főrabb tanulmá ré külfö ré Budap vé üg ok megsze A telep ell megbízá A poli napi szerkeszt bal képvise választ tárgyalása igazsá kérdése ipartö bű el ideig szabály tárg kikü bizottságo 187 k képvisel választ szaba progra kil pár 188 b ke válasz aranyos-med kerü képvis e men bizottsá K főrend ö ta nev kikeresztelke E felvirágozt Salgóta Kőszén R.-T. 190 megalapí Gyáripa Ors Szövets m fejles na 190 k főrendi delegác v szer rendk energ szaktud képvis m érd