10890.htm

CÍMSZÓ: Chorin

SZEMÉLYNÉV: Chorin Zsigmond

SZÓCIKK: C. Zsigmond, író és szerkesztő, szül. 1829. megh. 1879. Mint katona részt vett a szabadságharcban s ezért az osztrák hadseregbe sorozták. Szabadulása után Pesten újságíró lett. Megalapította és szerkesztette Magyarországon az első - kizárólag szerkesztőségeknek járó - kőnyomatú lapot, a Magyar Híradót (1879). Kiadta és szerkesztette továbbá a Magyar Vidékiek Lapját (1862-63) magyar és német tartalommal és az Ungarisches Fremdenblatt-ot.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 890. címszó a lexikon => 171. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10890.htm

CÍMSZÓ: Chorin

SZEMÉLYNÉV: Chorin Zsigmond

SZÓCIKK: C. Zsigmond, író és szerkesztő, szül. 1829. megh. 1879. Mint katona részt vett a szabadságharcban s ezért az osztrák hadseregbe sorozták. Szabadulása után Pesten újságíró lett. Megalapította és szerkesztette Magyarországon az első - kizárólag szerkesztőségeknek járó - kőnyomatú lapot, a Magyar Híradót 1879 . Kiadta és szerkesztette továbbá a Magyar Vidékiek Lapját 1862-63 magyar és német tartalommal és az Ungarisches Fremdenblatt-ot.

10890.ht

CÍMSZÓ Chori

SZEMÉLYNÉV Chori Zsigmon

SZÓCIKK C Zsigmond ír é szerkesztő szül 1829 megh 1879 Min katon rész vet szabadságharcba ezér a osztrá hadseregb sorozták Szabadulás utá Peste újságír lett Megalapított é szerkesztett Magyarországo a els kizáróla szerkesztőségekne jár kőnyomat lapot Magya Híradó 187 Kiadt é szerkesztett tovább Magya Vidékie Lapjá 1862-6 magya é néme tartalomma é a Ungarische Fremdenblatt-ot

10890.h

CÍMSZ Chor

SZEMÉLYNÉ Chor Zsigmo

SZÓCIK Zsigmon í szerkeszt szü 182 meg 187 Mi kato rés ve szabadságharcb ezé osztr hadsereg soroztá Szabadulá ut Pest újságí let Megalapítot szerkesztet Magyarország el kizáról szerkesztőségekn já kőnyoma lapo Magy Hírad 18 Kiad szerkesztet továb Magy Vidéki Lapj 1862- magy ném tartalomm Ungarisch Fremdenblatt-o

10890.

CÍMS Cho

SZEMÉLYN Cho Zsigm

SZÓCI Zsigmo szerkesz sz 18 me 18 M kat ré v szabadságharc ez oszt hadsere sorozt Szabadul u Pes újság le Megalapíto szerkeszte Magyarorszá e kizáró szerkesztőségek j kőnyom lap Mag Híra 1 Kia szerkeszte tová Mag Vidék Lap 1862 mag né tartalom Ungarisc Fremdenblatt-

10890

CÍM Ch

SZEMÉLY Ch Zsig

SZÓC Zsigm szerkes s 1 m 1 ka r szabadsághar e osz hadser soroz Szabadu Pe újsá l Megalapít szerkeszt Magyarorsz kizár szerkesztősége kőnyo la Ma Hír Ki szerkeszt tov Ma Vidé La 186 ma n tartalo Ungaris Fremdenblatt

1089

CÍ C

SZEMÉL C Zsi

SZÓ Zsig szerke k szabadságha os hadse soro Szabad P újs Megalapí szerkesz Magyarors kizá szerkesztőség kőny l M Hí K szerkesz to M Vid L 18 m tartal Ungari Fremdenblat