10897.htm

CÍMSZÓ: Chukasz hagoj

SZÓCIKK: Chukasz hagój (h.) Pogány szokás. Utánzását, vagy átvételét tiltja a Talmud a Szentírás ezen igéje alapján: «Az egyiptomiak és kananiták cselekedetei szerint ne cselekedjetek.» (Mózes 3. 18, 3). Minden vallási célzatú pogányszokást «emori szokás»-nak bélyegez meg a Talmud. Majmuni részletezi a tilalmat. Ma már minden nem zsidó vallás szertartásainak és szokásainak átvétele és utánzása is a C. fogalomkörébe esik. C.-nak számít a karácsonyfa, búcsú napján a búcsú-fia és más nem-zsidó szokás. Sokan a térdelést is emiatt tartják tilosnak, holott a zsidó istentisztelet keretében nem volna annak szertartási jellege, csak az alázat kifejezése, ami egyébként kifejezésre jut abban is, hogy a zsidó rítus fenntartotta a térdreborulást, bárha csak roshasonó és jomkippur muszáfjaira korlátozta. Az orthodox irányzat a rabbik ornátusát, az orgonát is azért ellenzi, mert más vallástól átvett szokásnak tartja.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 897. címszó a lexikon => 172. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10897.htm

CÍMSZÓ: Chukasz hagoj

SZÓCIKK: Chukasz hagój h. Pogány szokás. Utánzását, vagy átvételét tiltja a Talmud a Szentírás ezen igéje alapján: Az egyiptomiak és kananiták cselekedetei szerint ne cselekedjetek. Mózes 3. 18, 3 . Minden vallási célzatú pogányszokást emori szokás -nak bélyegez meg a Talmud. Majmuni részletezi a tilalmat. Ma már minden nem zsidó vallás szertartásainak és szokásainak átvétele és utánzása is a C. fogalomkörébe esik. C.-nak számít a karácsonyfa, búcsú napján a búcsú-fia és más nem-zsidó szokás. Sokan a térdelést is emiatt tartják tilosnak, holott a zsidó istentisztelet keretében nem volna annak szertartási jellege, csak az alázat kifejezése, ami egyébként kifejezésre jut abban is, hogy a zsidó rítus fenntartotta a térdreborulást, bárha csak roshasonó és jomkippur muszáfjaira korlátozta. Az orthodox irányzat a rabbik ornátusát, az orgonát is azért ellenzi, mert más vallástól átvett szokásnak tartja.

10897.ht

CÍMSZÓ Chukas hago

SZÓCIKK Chukas hagó h Pogán szokás Utánzását vag átvételé tiltj Talmu Szentírá eze igéj alapján A egyiptomia é kananitá cselekedete szerin n cselekedjetek Móze 3 18 Minde vallás célzat pogányszokás emor szoká -na bélyege me Talmud Majmun részletez tilalmat M má minde ne zsid vallá szertartásaina é szokásaina átvétel é utánzás i C fogalomköréb esik C.-na számí karácsonyfa búcs napjá búcsú-fi é má nem-zsid szokás Soka térdelés i emiat tartjá tilosnak holot zsid istentisztele keretébe ne voln anna szertartás jellege csa a aláza kifejezése am egyébkén kifejezésr ju abba is hog zsid rítu fenntartott térdreborulást bárh csa roshason é jomkippu muszáfjair korlátozta A orthodo irányza rabbi ornátusát a orgoná i azér ellenzi mer má vallástó átvet szokásna tartja

10897.h

CÍMSZ Chuka hag

SZÓCIK Chuka hag Pogá szoká Utánzásá va átvétel tilt Talm Szentír ez igé alapjá egyiptomi kananit cselekedet szeri cselekedjete Móz 1 Mind vallá célza pogányszoká emo szok -n bélyeg m Talmu Majmu részlete tilalma m mind n zsi vall szertartásain szokásain átvéte utánzá fogalomköré esi C.-n szám karácsonyf búc napj búcsú-f m nem-zsi szoká Sok térdelé emia tartj tilosna holo zsi istentisztel keretéb n vol ann szertartá jelleg cs aláz kifejezés a egyébké kifejezés j abb i ho zsi rít fenntartot térdreborulás bár cs roshaso jomkipp muszáfjai korlátozt orthod irányz rabb ornátusá orgon azé ellenz me m vallást átve szokásn tartj

10897.

CÍMS Chuk ha

SZÓCI Chuk ha Pog szok Utánzás v átvéte til Tal Szentí e ig alapj egyiptom kanani cselekede szer cselekedjet Mó Min vall célz pogányszok em szo - bélye Talm Majm részlet tilalm min zs val szertartásai szokásai átvét utánz fogalomkör es C.- szá karácsony bú nap búcsú- nem-zs szok So térdel emi tart tilosn hol zs istentiszte kereté vo an szertart jelle c alá kifejezé egyébk kifejezé ab h zs rí fenntarto térdreborulá bá c roshas jomkip muszáfja korlátoz ortho irány rab ornátus orgo az ellen m vallás átv szokás tart

10897

CÍM Chu h

SZÓC Chu h Po szo Utánzá átvét ti Ta Szent i alap egyipto kanan cseleked sze cselekedje M Mi val cél pogányszo e sz bély Tal Maj részle tilal mi z va szertartása szokása átvé után fogalomkö e C. sz karácson b na búcsú nem-z szo S térde em tar tilos ho z istentiszt keret v a szertar jell al kifejez egyéb kifejez a z r fenntart térdreborul b rosha jomki muszáfj korláto orth irán ra ornátu org a elle vallá át szoká tar

1089

CÍ Ch

SZÓ Ch P sz Utánz átvé t T Szen ala egyipt kana cseleke sz cselekedj M va cé pogánysz s bél Ta Ma részl tila m v szertartás szokás átv utá fogalomk C s karácso n búcs nem- sz térd e ta tilo h istentisz kere szerta jel a kifeje egyé kifeje fenntar térdreboru rosh jomk muszáf korlát ort irá r ornát or ell vall á szok ta