10899.htm

CÍMSZÓ: Chupó vekiddusin

SZÓCIKK: Chupó vekiddusin (h.). Az esküvői szertartások összefoglaló elnevezése. Az esküvői szertartások jóval az esküvő előtt veszik kezdetüket. Sok helyütt alábbhagyott manapság a szokás, hogy a vőlegényt hangos énekszóval szólítják a Tórához (l. Chijuv) s legénykorának utolsó szombatján megdobálják őt hangos jókívánságok között mindenféle édességgel; ezzel kétségtelenül azt akarják kifejezni: az egész község kívánja, hogy házasélete legyen örömökben gazdag. A vőlegény halottas ruhába öltözik még ma is egyes vidékeken a menyegzői szertartás alatt s széltében elfogadott szokás, hogy a menyasszony fehérben áll a baldachin alatt. Még ilyenkor is, az élet örömének tetőfokán, az elmúlásra, a nem csupa örömmel való életre emlékezteti az embert a zsidó felfogás. Még dívik egyes községekben (l. Zécher lechorbon) a sohasem teljes zsidó öröm kifejezéseképp - hogy hamut hintenek a vőlegény homlokára, meg edényt törnek, csörömpölnek, gyászhangot idéznek elő. Ez az úgynevezett pohártörés, vagy taposás. Az esküvő napja az Engesztelő Nappal ér fel s ezért az imarend is ahhoz alkalmazkodik (l. Vidduj) s a böjt is ezért kötelező. A közös élet felelősségének kezdetén a régi életet bűnbevallással végzik. A híres «Bedecken» (lefátyolozás) szertartás régi keletű, már a Bibliában, az Eliezerről, Ábrahám szolgájáról és Rebekáról szóló bibliai fejezetben találjuk első nyomát. Rebeka, hazatértekkor, mikor megtudja, hogy a velük szembejövő férfiú az ő leendő férje: veszi a fátyolt és befödi magát. Az alkalmazott áldás így kezdődik: «Nővérünk, légy te tízezrek ezreivé». Majd pedig vidékek szerint változva a következő áldások következnek: «Tegyen Isten olyanná, mint Sárát, Rebekát, Ráchelt és Leát...» «Egész életed így teljék békében! Üdv neked, üdv a családodnak, üdv mindennek, ami a tied!» Majd az ismeretes mondat következik: «Áldjon meg téged az Örökkévaló és óvjon meg. Sugároztassa az Örökkévaló arcát tefeléd és kegyelmezzen neked. Az Örökkévaló fordítsa feléd arcát és szerezzen neked békességet!» A chupo az esküvői szertartás színhelye, egy négy oszlopra kifeszített díszes bársony vagy selyemszőnyeg. Oszlopai vagy talpasok s így minden külső segítség nélkül leállíthatók, vagy pedig talpak nélkül valók s akkor négy ember tartja. Megtiszteltetés számba megy, ha őket a szertartási idő alatt a baldachin tartásával megbízzák. A kialakult szokásjog szerint a leányegylet, vagy a nőegylet ajándékozza a baldachint a községnek. Sok helyütt a chupo a szentegylet tulajdona. A vőlegény foglalja el először a baldachin alatt a helyét énekszó közben, majd a menyasszony jő két nőkísérővel (Unterführerinnen) s három kört csinál a baldachin alatt. A szokás állítólag Jeremiás könyvének egyik versén alapszik. Ott ugyanis azt találjuk, igaz, más összefüggésben: «a nő környékezi meg a férfit». A baldachin hovaállítására két, illetőleg négyféle rítus van szokásban. A templomban és a templom előtt, a lakásban és az udvarban. Mind a négy gyakorlat ismeretes. A tulajdonképpen való szertartás most veszi kezdetét. A menyasszony és vőlegény jövetelét héber szóval köszöntik, majd az esküvői beszéd következik, de ez el is maradhat. Két áldást mond az eskető rabbi, akinek jelenléte elengedhetetlenül szükséges annak, a megállapítása végett, hogy minden az előírásoknak megfelelően történt. Az áldást boros serleggel a kezében mondja. Az első áldás természetszerűleg a borra vonatkozik. A másik áldásmondat szól a megengedett és tiltott házasságokról. A mátkapár a bort, mint az ünnepi aktus aktív résztvevői, megízleli. Majd a gyűrű átadása következik. A menyegzői szertartások egész sora a nyelv szempontjából a vételházasság szókincséből való. Így a gyűrűnél is, melynek átadásánál e szavak hangzanak el: «Légy nekem megszentelve e gyűrű által Mózes és Izrael törvényei szerint», ami tárgyilag azt jelenti, hogy a feleség teljességgel a férjé, csak az övé. Már a legrégibb időben is átadott valamely értéktárgyat a menyasszonynak a vőlegény, de a gyűrűt a tudomány európai szokásnak szereti minősíteni. A XII. századból reánk maradt írásban olvassuk, hogy eltiltják a köves gyűrűk használatát. Az oka az, hogy az átvevőnek ismernie kell az átvett tárgy értékét, már pedig a köves gyűrű értéke változó és nagy visszaélésre adhat alkalmat. Az asszisztáló funkcionáriusok a gyűrű átadása előtt közelebb lépnek ilyenkor a fungáló paphoz, hogy a gyűrűt ők maguk is szemügyre vehessék és felbecsülhessék. Innen származik az az általános szokás, hogy kő nélkül való egyszerű karikagyűrűt használnak az esküvőnél. A gyűrű használatát szimbolikusan is magyarázzák. Eszerint azt jelentené, hogy: a most kötött házasság olyan legyen, mint a karikagyűrű, amelynek körbefutó vonala sehol meg nem szakad. A gyűrűcsere szertartását nem alkalmazza zsidók. A gyűrű átadása tehát a fő és döntő aktus. Ehhez csatlakozik időben és tartalomban egyként a már előre elkészített házasságlevél felolvasása s ez által való hitelesítése. A házasságlevél szövege (keszubó) a következő: «Isten segítségével». (Kelet. A vőlegény és apjának, a menyasszony és apjának neve.) Légy feleségem Mózes és Izrael törvénye szerint és eltartalak a zsidó férjek szokásához híven, akik dolgoznak hitvesükért, tisztelik és eltartják őket becsületesen. Megadom neked móringodat, 200 ezüst zúzt, amely téged a törvény eszerint megillet, továbbá élelmedet, szükségleteidet és a mindenütt szokásos házassági kötelességek teljesítését. Beleegyezett ez az X. Y. hajadon, hogy J. N. N. felesége legyen. Hozományát, melyet magával visz atyai házából, ezüstöt, aranyat, ékszert, ruhát, lakásszerelvényeket, mindezt átveszi N. N. vőlegény 100 ezüst zúz árában. N. N. vőlegény megtoldja ezt a magáéból még 100 ezüst zúzzál, aminek összsummája 200 ezüst zúz. Azonkívül szólt a vőlegény: ennek a házassági levélnek, hozománynak és pótlásnak jótállását magamra vállalom és kötelezem örököseimet is, hogy az kifizettessék az én legjobb javaimból és birtokomból, ami nekem az ég alatt van, akár megszereztem már, akár meg fogom szerezni, legyenek azok ingatlanok vagy ingók. Mindezek legyenek kezesek és jótállók, hogy azokból kifizettessék e házasságlevélnek és hozománynak vagy pótlásnak összege még a testemen levő köpönyegből is, életemben és halálomban mától minden időben. Ennek a házasságlevélnek, hozománynak és pótlásnak kezességét magára vállalta N. N. vőlegényünk az Izrael leányait illető minden házasságlevél és pótlás-kötelezvény érvényessége és jelentősége szerint, ahogyan a mi egyházbölcseink intézkedtek, nem mint látszólagos, sem mint kötelezvény-vázlatot. Mindezt magára vállalta N. N. vőlegény, ezzel a hajadonnal szemben mindazok szerint, amik itt világosan megírattak, egy tárgy által, amelynek révén mindez birtokba vehető. S így minden teljesen érvényben és szabályban van. (A két tanú aláírása.) A házassági levélben említett zúz pénzegység az archeológusok bizonyított számítása szerint mai értékben 100 aranykoronának felel meg, tehát 20.000 aranykoronáról van szó. A megözvegyült feleséget az óhéber magánjog szerint csak ezen összegen kívül zárhatta ki a férj az örökségből.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 899. címszó a lexikon => 172. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10899.htm

CÍMSZÓ: Chupó vekiddusin

SZÓCIKK: Chupó vekiddusin h. . Az esküvői szertartások összefoglaló elnevezése. Az esküvői szertartások jóval az esküvő előtt veszik kezdetüket. Sok helyütt alábbhagyott manapság a szokás, hogy a vőlegényt hangos énekszóval szólítják a Tórához l. Chijuv s legénykorának utolsó szombatján megdobálják őt hangos jókívánságok között mindenféle édességgel; ezzel kétségtelenül azt akarják kifejezni: az egész község kívánja, hogy házasélete legyen örömökben gazdag. A vőlegény halottas ruhába öltözik még ma is egyes vidékeken a menyegzői szertartás alatt s széltében elfogadott szokás, hogy a menyasszony fehérben áll a baldachin alatt. Még ilyenkor is, az élet örömének tetőfokán, az elmúlásra, a nem csupa örömmel való életre emlékezteti az embert a zsidó felfogás. Még dívik egyes községekben l. Zécher lechorbon a sohasem teljes zsidó öröm kifejezéseképp - hogy hamut hintenek a vőlegény homlokára, meg edényt törnek, csörömpölnek, gyászhangot idéznek elő. Ez az úgynevezett pohártörés, vagy taposás. Az esküvő napja az Engesztelő Nappal ér fel s ezért az imarend is ahhoz alkalmazkodik l. Vidduj s a böjt is ezért kötelező. A közös élet felelősségének kezdetén a régi életet bűnbevallással végzik. A híres Bedecken lefátyolozás szertartás régi keletű, már a Bibliában, az Eliezerről, Ábrahám szolgájáról és Rebekáról szóló bibliai fejezetben találjuk első nyomát. Rebeka, hazatértekkor, mikor megtudja, hogy a velük szembejövő férfiú az ő leendő férje: veszi a fátyolt és befödi magát. Az alkalmazott áldás így kezdődik: Nővérünk, légy te tízezrek ezreivé . Majd pedig vidékek szerint változva a következő áldások következnek: Tegyen Isten olyanná, mint Sárát, Rebekát, Ráchelt és Leát... Egész életed így teljék békében! Üdv neked, üdv a családodnak, üdv mindennek, ami a tied! Majd az ismeretes mondat következik: Áldjon meg téged az Örökkévaló és óvjon meg. Sugároztassa az Örökkévaló arcát tefeléd és kegyelmezzen neked. Az Örökkévaló fordítsa feléd arcát és szerezzen neked békességet! A chupo az esküvői szertartás színhelye, egy négy oszlopra kifeszített díszes bársony vagy selyemszőnyeg. Oszlopai vagy talpasok s így minden külső segítség nélkül leállíthatók, vagy pedig talpak nélkül valók s akkor négy ember tartja. Megtiszteltetés számba megy, ha őket a szertartási idő alatt a baldachin tartásával megbízzák. A kialakult szokásjog szerint a leányegylet, vagy a nőegylet ajándékozza a baldachint a községnek. Sok helyütt a chupo a szentegylet tulajdona. A vőlegény foglalja el először a baldachin alatt a helyét énekszó közben, majd a menyasszony jő két nőkísérővel Unterführerinnen s három kört csinál a baldachin alatt. A szokás állítólag Jeremiás könyvének egyik versén alapszik. Ott ugyanis azt találjuk, igaz, más összefüggésben: a nő környékezi meg a férfit . A baldachin hovaállítására két, illetőleg négyféle rítus van szokásban. A templomban és a templom előtt, a lakásban és az udvarban. Mind a négy gyakorlat ismeretes. A tulajdonképpen való szertartás most veszi kezdetét. A menyasszony és vőlegény jövetelét héber szóval köszöntik, majd az esküvői beszéd következik, de ez el is maradhat. Két áldást mond az eskető rabbi, akinek jelenléte elengedhetetlenül szükséges annak, a megállapítása végett, hogy minden az előírásoknak megfelelően történt. Az áldást boros serleggel a kezében mondja. Az első áldás természetszerűleg a borra vonatkozik. A másik áldásmondat szól a megengedett és tiltott házasságokról. A mátkapár a bort, mint az ünnepi aktus aktív résztvevői, megízleli. Majd a gyűrű átadása következik. A menyegzői szertartások egész sora a nyelv szempontjából a vételházasság szókincséből való. Így a gyűrűnél is, melynek átadásánál e szavak hangzanak el: Légy nekem megszentelve e gyűrű által Mózes és Izrael törvényei szerint , ami tárgyilag azt jelenti, hogy a feleség teljességgel a férjé, csak az övé. Már a legrégibb időben is átadott valamely értéktárgyat a menyasszonynak a vőlegény, de a gyűrűt a tudomány európai szokásnak szereti minősíteni. A XII. századból reánk maradt írásban olvassuk, hogy eltiltják a köves gyűrűk használatát. Az oka az, hogy az átvevőnek ismernie kell az átvett tárgy értékét, már pedig a köves gyűrű értéke változó és nagy visszaélésre adhat alkalmat. Az asszisztáló funkcionáriusok a gyűrű átadása előtt közelebb lépnek ilyenkor a fungáló paphoz, hogy a gyűrűt ők maguk is szemügyre vehessék és felbecsülhessék. Innen származik az az általános szokás, hogy kő nélkül való egyszerű karikagyűrűt használnak az esküvőnél. A gyűrű használatát szimbolikusan is magyarázzák. Eszerint azt jelentené, hogy: a most kötött házasság olyan legyen, mint a karikagyűrű, amelynek körbefutó vonala sehol meg nem szakad. A gyűrűcsere szertartását nem alkalmazza zsidók. A gyűrű átadása tehát a fő és döntő aktus. Ehhez csatlakozik időben és tartalomban egyként a már előre elkészített házasságlevél felolvasása s ez által való hitelesítése. A házasságlevél szövege keszubó a következő: Isten segítségével . Kelet. A vőlegény és apjának, a menyasszony és apjának neve. Légy feleségem Mózes és Izrael törvénye szerint és eltartalak a zsidó férjek szokásához híven, akik dolgoznak hitvesükért, tisztelik és eltartják őket becsületesen. Megadom neked móringodat, 200 ezüst zúzt, amely téged a törvény eszerint megillet, továbbá élelmedet, szükségleteidet és a mindenütt szokásos házassági kötelességek teljesítését. Beleegyezett ez az X. Y. hajadon, hogy J. N. N. felesége legyen. Hozományát, melyet magával visz atyai házából, ezüstöt, aranyat, ékszert, ruhát, lakásszerelvényeket, mindezt átveszi N. N. vőlegény 100 ezüst zúz árában. N. N. vőlegény megtoldja ezt a magáéból még 100 ezüst zúzzál, aminek összsummája 200 ezüst zúz. Azonkívül szólt a vőlegény: ennek a házassági levélnek, hozománynak és pótlásnak jótállását magamra vállalom és kötelezem örököseimet is, hogy az kifizettessék az én legjobb javaimból és birtokomból, ami nekem az ég alatt van, akár megszereztem már, akár meg fogom szerezni, legyenek azok ingatlanok vagy ingók. Mindezek legyenek kezesek és jótállók, hogy azokból kifizettessék e házasságlevélnek és hozománynak vagy pótlásnak összege még a testemen levő köpönyegből is, életemben és halálomban mától minden időben. Ennek a házasságlevélnek, hozománynak és pótlásnak kezességét magára vállalta N. N. vőlegényünk az Izrael leányait illető minden házasságlevél és pótlás-kötelezvény érvényessége és jelentősége szerint, ahogyan a mi egyházbölcseink intézkedtek, nem mint látszólagos, sem mint kötelezvény-vázlatot. Mindezt magára vállalta N. N. vőlegény, ezzel a hajadonnal szemben mindazok szerint, amik itt világosan megírattak, egy tárgy által, amelynek révén mindez birtokba vehető. S így minden teljesen érvényben és szabályban van. A két tanú aláírása. A házassági levélben említett zúz pénzegység az archeológusok bizonyított számítása szerint mai értékben 100 aranykoronának felel meg, tehát 20.000 aranykoronáról van szó. A megözvegyült feleséget az óhéber magánjog szerint csak ezen összegen kívül zárhatta ki a férj az örökségből.

10899.ht

CÍMSZÓ Chup vekiddusi

SZÓCIKK Chup vekiddusi h A esküvő szertartáso összefoglal elnevezése A esküvő szertartáso jóva a esküv előt veszi kezdetüket So helyüt alábbhagyot manapsá szokás hog vőlegény hango énekszóva szólítjá Tóráho l Chiju legénykorána utols szombatjá megdobáljá ő hango jókívánságo közöt mindenfél édességgel ezze kétségtelenü az akarjá kifejezni a egés közsé kívánja hog házasélet legye örömökbe gazdag vőlegén halotta ruháb öltözi mé m i egye vidékeke menyegző szertartá alat széltébe elfogadot szokás hog menyasszon fehérbe ál baldachi alatt Mé ilyenko is a éle öröméne tetőfokán a elmúlásra ne csup örömme val életr emlékeztet a ember zsid felfogás Mé dívi egye községekbe l Zéche lechorbo sohase telje zsid örö kifejezésekép hog hamu hintene vőlegén homlokára me edény törnek csörömpölnek gyászhango idézne elő E a úgynevezet pohártörés vag taposás A esküv napj a Engesztel Nappa é fe ezér a imaren i ahho alkalmazkodi l Viddu böj i ezér kötelező közö éle felelősségéne kezdeté rég élete bűnbevallássa végzik híre Bedecke lefátyolozá szertartá rég keletű má Bibliában a Eliezerről Ábrahá szolgájáró é Rebekáró szól biblia fejezetbe találju els nyomát Rebeka hazatértekkor miko megtudja hog velü szembejöv férfi a leend férje vesz fátyol é beföd magát A alkalmazot áldá íg kezdődik Nővérünk lég t tízezre ezreiv Maj pedi vidéke szerin változv következ áldáso következnek Tegye Iste olyanná min Sárát Rebekát Ráchel é Leát.. Egés élete íg teljé békében Üd neked üd családodnak üd mindennek am tied Maj a ismerete monda következik Áldjo me tége a Örökkéval é óvjo meg Sugároztass a Örökkéval arcá tefelé é kegyelmezze neked A Örökkéval fordíts felé arcá é szerezze neke békességet chup a esküvő szertartá színhelye eg nég oszlopr kifeszítet dísze bárson vag selyemszőnyeg Oszlopa vag talpaso íg minde küls segítsé nélkü leállíthatók vag pedi talpa nélkü való akko nég embe tartja Megtisztelteté számb megy h őke szertartás id alat baldachi tartásáva megbízzák kialakul szokásjo szerin leányegylet vag nőegyle ajándékozz baldachin községnek So helyüt chup szentegyle tulajdona vőlegén foglalj e előszö baldachi alat helyé éneksz közben maj menyasszon j ké nőkísérőve Unterführerinne háro kör csiná baldachi alatt szoká állítóla Jeremiá könyvéne egyi versé alapszik Ot ugyani az találjuk igaz má összefüggésben n környékez me férfi baldachi hovaállításár két illetőle négyfél rítu va szokásban templomba é templo előtt lakásba é a udvarban Min nég gyakorla ismeretes tulajdonképpe val szertartá mos vesz kezdetét menyasszon é vőlegén jövetelé hébe szóva köszöntik maj a esküvő beszé következik d e e i maradhat Ké áldás mon a esket rabbi akine jelenlét elengedhetetlenü szüksége annak megállapítás végett hog minde a előírásokna megfelelőe történt A áldás boro serlegge kezébe mondja A els áldá természetszerűle borr vonatkozik mási áldásmonda szó megengedet é tiltot házasságokról mátkapá bort min a ünnep aktu aktí résztvevői megízleli Maj gyűr átadás következik menyegző szertartáso egés sor nyel szempontjábó vételházassá szókincsébő való Íg gyűrűné is melyne átadásáná szava hangzana el Lég neke megszentelv gyűr álta Móze é Izrae törvénye szerin am tárgyila az jelenti hog felesé teljességge férjé csa a övé Má legrégib időbe i átadot valamel értéktárgya menyasszonyna vőlegény d gyűrű tudomán európa szokásna szeret minősíteni XII századbó reán marad írásba olvassuk hog eltiltjá köve gyűrű használatát A ok az hog a átvevőne ismerni kel a átvet tárg értékét má pedi köve gyűr érték változ é nag visszaélésr adha alkalmat A asszisztál funkcionáriuso gyűr átadás előt közeleb lépne ilyenko fungál paphoz hog gyűrű ő magu i szemügyr vehessé é felbecsülhessék Inne származi a a általáno szokás hog k nélkü val egyszer karikagyűrű használna a esküvőnél gyűr használatá szimbolikusa i magyarázzák Eszerin az jelentené hogy mos kötöt házassá olya legyen min karikagyűrű amelyne körbefut vonal seho me ne szakad gyűrűcser szertartásá ne alkalmazz zsidók gyűr átadás tehá f é dönt aktus Ehhe csatlakozi időbe é tartalomba egykén má előr elkészítet házasságlevé felolvasás e álta val hitelesítése házasságlevé szöveg keszub következő Iste segítségéve Kelet vőlegén é apjának menyasszon é apjána neve Lég felesége Móze é Izrae törvény szerin é eltartala zsid férje szokásáho híven aki dolgozna hitvesükért tiszteli é eltartjá őke becsületesen Megado neke móringodat 20 ezüs zúzt amel tége törvén eszerin megillet tovább élelmedet szükségleteide é mindenüt szokáso házasság kötelessége teljesítését Beleegyezet e a X Y hajadon hog J N N feleség legyen Hozományát melye magáva vis atya házából ezüstöt aranyat ékszert ruhát lakásszerelvényeket mindez átvesz N N vőlegén 10 ezüs zú árában N N vőlegén megtoldj ez magáébó mé 10 ezüs zúzzál amine összsummáj 20 ezüs zúz Azonkívü szól vőlegény enne házasság levélnek hozományna é pótlásna jótállásá magamr vállalo é köteleze örököseime is hog a kifizettessé a é legjob javaimbó é birtokomból am neke a é alat van aká megszerezte már aká me fogo szerezni legyene azo ingatlano vag ingók Mindeze legyene kezese é jótállók hog azokbó kifizettessé házasságlevélne é hozományna vag pótlásna összeg mé testeme lev köpönyegbő is életembe é halálomba mátó minde időben Enne házasságlevélnek hozományna é pótlásna kezességé magár vállalt N N vőlegényün a Izrae leányai illet minde házasságlevé é pótlás-kötelezvén érvényesség é jelentőség szerint ahogya m egyházbölcsein intézkedtek ne min látszólagos se min kötelezvény-vázlatot Mindez magár vállalt N N vőlegény ezze hajadonna szembe mindazo szerint ami it világosa megírattak eg tárg által amelyne révé minde birtokb vehető íg minde teljese érvénybe é szabályba van ké tan aláírása házasság levélbe említet zú pénzegysé a archeológuso bizonyítot számítás szerin ma értékbe 10 aranykoronána fele meg tehá 20.00 aranykoronáró va szó megözvegyül felesége a óhébe magánjo szerin csa eze összege kívü zárhatt k fér a örökségből

10899.h

CÍMSZ Chu vekiddus

SZÓCIK Chu vekiddus esküv szertartás összefogla elnevezés esküv szertartás jóv eskü elő vesz kezdetüke S helyü alábbhagyo manaps szoká ho vőlegén hang énekszóv szólítj Tóráh Chij legénykorán utol szombatj megdobálj hang jókívánság közö mindenfé édességge ezz kétségtelen a akarj kifejezn egé közs kívánj ho házaséle legy örömökb gazda vőlegé halott ruhá öltöz m egy vidékek menyegz szertart ala széltéb elfogado szoká ho menyasszo fehérb á baldach alat M ilyenk i él örömén tetőfoká elmúlásr n csu örömm va élet emlékezte embe zsi felfogá M dív egy községekb Zéch lechorb sohas telj zsi ör kifejezéseké ho ham hinten vőlegé homlokár m edén törne csörömpölne gyászhang idézn el úgyneveze pohártöré va taposá eskü nap Engeszte Napp f ezé imare ahh alkalmazkod Vidd bö ezé kötelez köz él felelősségén kezdet ré élet bűnbevalláss végzi hír Bedeck lefátyoloz szertart ré kelet m Bibliába Eliezerrő Ábrah szolgájár Rebekár szó bibli fejezetb találj el nyomá Rebek hazatértekko mik megtudj ho vel szembejö férf leen férj ves fátyo befö magá alkalmazo áld í kezdődi Nővérün lé tízezr ezrei Ma ped vidék szeri változ követke áldás következne Tegy Ist olyann mi Sárá Rebeká Ráche Leát. Egé élet í telj békébe Ü neke ü családodna ü mindenne a tie Ma ismeret mond következi Áldj m tég Örökkéva óvj me Sugároztas Örökkéva arc tefel kegyelmezz neke Örökkéva fordít fel arc szerezz nek békessége chu esküv szertart színhely e né oszlop kifeszíte dísz bárso va selyemszőnye Oszlop va talpas í mind kül segíts nélk leállítható va ped talp nélk val akk né emb tartj Megtiszteltet szám meg ők szertartá i ala baldach tartásáv megbízzá kialaku szokásj szeri leányegyle va nőegyl ajándékoz baldachi községne S helyü chu szentegyl tulajdon vőlegé foglal elősz baldach ala hely éneks közbe ma menyasszo k nőkísérőv Unterführerinn hár kö csin baldach alat szok állítól Jeremi könyvén egy vers alapszi O ugyan a találju iga m összefüggésbe környéke m férf baldach hovaállításá ké illetől négyfé rít v szokásba templomb templ előt lakásb udvarba Mi né gyakorl ismerete tulajdonképp va szertart mo ves kezdeté menyasszo vőlegé jövetel héb szóv köszönti ma esküv besz következi maradha K áldá mo eske rabb akin jelenlé elengedhetetlen szükség anna megállapítá véget ho mind előírásokn megfelelő történ áldá bor serlegg kezéb mondj el áld természetszerűl bor vonatkozi más áldásmond sz megengede tilto házasságokró mátkap bor mi ünne akt akt résztvevő megízlel Ma gyű átadá következi menyegz szertartás egé so nye szempontjáb vételházass szókincséb val Í gyűrűn i melyn átadásán szav hangzan e Lé nek megszentel gyű ált Móz Izra törvény szeri a tárgyil a jelent ho feles teljességg férj cs öv M legrégi időb átado valame értéktárgy menyasszonyn vőlegén gyűr tudomá európ szokásn szere minősíten XI századb reá mara írásb olvassu ho eltiltj köv gyűr használatá o a ho átvevőn ismern ke átve tár értéké m ped köv gyű érté válto na visszaélés adh alkalma asszisztá funkcionárius gyű átadá elő közele lépn ilyenk fungá papho ho gyűr mag szemügy vehess felbecsülhessé Inn származ általán szoká ho nélk va egysze karikagyűr használn esküvőné gyű használat szimbolikus magyarázzá Eszeri a jelenten hog mo kötö házass oly legye mi karikagyűr amelyn körbefu vona seh m n szaka gyűrűcse szertartás n alkalmaz zsidó gyű átadá teh dön aktu Ehh csatlakoz időb tartalomb egyké m elő elkészíte házasságlev felolvasá ált va hitelesítés házasságlev szöve keszu következ Ist segítségév Kele vőlegé apjána menyasszo apján nev Lé feleség Móz Izra törvén szeri eltartal zsi férj szokásáh híve ak dolgozn hitvesükér tisztel eltartj ők becsületese Megad nek móringoda 2 ezü zúz ame tég törvé eszeri megille továb élelmede szükségleteid mindenü szokás házassá kötelesség teljesítésé Beleegyeze hajado ho felesé legye Hozományá mely magáv vi aty házábó ezüstö aranya ékszer ruhá lakásszerelvényeke minde átves vőlegé 1 ezü z árába vőlegé megtold e magáéb m 1 ezü zúzzá amin összsummá 2 ezü zú Azonkív szó vőlegén enn házassá levélne hozományn pótlásn jótállás magam vállal kötelez örököseim i ho kifizettess legjo javaimb birtokombó a nek ala va ak megszerezt má ak m fog szerezn legyen az ingatlan va ingó Mindez legyen kezes jótálló ho azokb kifizettess házasságlevéln hozományn va pótlásn össze m testem le köpönyegb i életemb halálomb mát mind időbe Enn házasságlevélne hozományn pótlásn kezesség magá vállal vőlegényü Izra leánya ille mind házasságlev pótlás-kötelezvé érvényessé jelentősé szerin ahogy egyházbölcsei intézkedte n mi látszólago s mi kötelezvény-vázlato Minde magá vállal vőlegén ezz hajadonn szemb mindaz szerin am i világos megíratta e tár álta amelyn rév mind birtok vehet í mind teljes érvényb szabályb va k ta aláírás házassá levélb említe z pénzegys archeológus bizonyíto számítá szeri m értékb 1 aranykoronán fel me teh 20.0 aranykoronár v sz megözvegyü feleség óhéb magánj szeri cs ez összeg kív zárhat fé örökségbő

10899.

CÍMS Ch vekiddu

SZÓCI Ch vekiddu eskü szertartá összefogl elnevezé eskü szertartá jó esk el ves kezdetük hely alábbhagy manap szok h vőlegé han énekszó szólít Tórá Chi legénykorá uto szombat megdobál han jókívánsá köz mindenf édességg ez kétségtele akar kifejez eg köz kíván h házasél leg örömök gazd vőleg halot ruh öltö eg vidéke menyeg szertar al szélté elfogad szok h menyassz fehér baldac ala ilyen é örömé tetőfok elmúlás cs öröm v éle emlékezt emb zs felfog dí eg községek Zéc lechor soha tel zs ö kifejezések h ha hinte vőleg homloká edé törn csörömpöln gyászhan idéz e úgynevez pohártör v tapos esk na Engeszt Nap ez imar ah alkalmazko Vid b ez kötele kö é felelősségé kezde r éle bűnbevallás végz hí Bedec lefátyolo szertar r kele Bibliáb Eliezerr Ábra szolgájá Rebeká sz bibl fejezet talál e nyom Rebe hazatértekk mi megtud h ve szembej fér lee fér ve fáty bef mag alkalmaz ál kezdőd Nővérü l tízez ezre M pe vidé szer válto követk áldá következn Teg Is olyan m Sár Rebek Rách Leát Eg éle tel békéb nek családodn mindenn ti M ismere mon következ Áld té Örökkév óv m Sugározta Örökkév ar tefe kegyelmez nek Örökkév fordí fe ar szerez ne békesség ch eskü szertar színhel n oszlo kifeszít dís bárs v selyemszőny Oszlo v talpa min kü segít nél leállíthat v pe tal nél va ak n em tart Megtisztelte szá me ő szertart al baldac tartásá megbízz kialak szokás szer leányegyl v nőegy ajándéko baldach községn hely ch szentegy tulajdo vőleg fogla elős baldac al hel ének közb m menyassz nőkísérő Unterführerin há k csi baldac ala szo állító Jerem könyvé eg ver alapsz ugya találj ig összefüggésb környék fér baldac hovaállítás k illető négyf rí szokásb templom temp elő lakás udvarb M n gyakor ismeret tulajdonkép v szertar m ve kezdet menyassz vőleg jövete hé szó köszönt m eskü bes következ maradh áld m esk rab aki jelenl elengedhetetle szüksé ann megállapít vége h min előírások megfelel törté áld bo serleg kezé mond e ál természetszerű bo vonatkoz má áldásmon s megenged tilt házasságokr mátka bo m ünn ak ak résztvev megízle M gy átad következ menyeg szertartá eg s ny szempontjá vételházas szókincsé va gyűrű mely átadásá sza hangza L ne megszente gy ál Mó Izr törvén szer tárgyi jelen h fele teljesség fér c ö legrég idő átad valam értéktárg menyasszony vőlegé gyű tudom euró szokás szer minősíte X század re mar írás olvass h eltilt kö gyű használat h átvevő ismer k átv tá érték pe kö gy ért vált n visszaélé ad alkalm assziszt funkcionáriu gy átad el közel lép ilyen fung paph h gyű ma szemüg vehes felbecsülhess In szárma általá szok h nél v egysz karikagyű használ esküvőn gy használa szimboliku magyarázz Eszer jelente ho m köt házas ol legy m karikagyű amely körbef von se szak gyűrűcs szertartá alkalma zsid gy átad te dö akt Eh csatlako idő tartalom egyk el elkészít házasságle felolvas ál v hitelesíté házasságle szöv kesz követke Is segítségé Kel vőleg apján menyassz apjá ne L felesé Mó Izr törvé szer eltarta zs fér szokásá hív a dolgoz hitvesüké tiszte eltart ő becsületes Mega ne móringod ez zú am té törv eszer megill tová élelmed szükségletei minden szoká házass kötelessé teljesítés Beleegyez hajad h feles legy Hozomány mel magá v at házáb ezüst arany éksze ruh lakásszerelvények mind átve vőleg ez áráb vőleg megtol magáé ez zúzz ami összsumm ez z Azonkí sz vőlegé en házass levéln hozomány pótlás jótállá maga válla kötele örökösei h kifizettes legj javaim birtokomb ne al v a megszerez m a fo szerez legye a ingatla v ing Minde legye keze jótáll h azok kifizettes házasságlevél hozomány v pótlás össz teste l köpönyeg életem halálom má min időb En házasságlevéln hozomány pótlás kezessé mag válla vőlegény Izr leány ill min házasságle pótlás-kötelezv érvényess jelentős szeri ahog egyházbölcse intézkedt m látszólag m kötelezvény-vázlat Mind mag válla vőlegé ez hajadon szem minda szeri a világo megíratt tá ált amely ré min birto vehe min telje érvény szabály v t aláírá házass levél említ pénzegy archeológu bizonyít számít szer érték aranykoroná fe m te 20. aranykoroná s megözvegy felesé óhé magán szer c e össze kí zárha f örökségb

10899

CÍM C vekidd

SZÓC C vekidd esk szertart összefog elnevez esk szertart j es e ve kezdetü hel alábbhag mana szo vőleg ha éneksz szólí Tór Ch legénykor ut szomba megdobá ha jókíváns kö minden édesség e kétségtel aka kifeje e kö kívá házasé le örömö gaz vőle halo ru ölt e vidék menye szerta a szélt elfoga szo menyass fehé balda al ilye öröm tetőfo elmúlá c örö él emlékez em z felfo d e községe Zé lecho soh te z kifejezése h hint vőle homlok ed tör csörömpöl gyászha idé úgyneve pohártö tapo es n Engesz Na e ima a alkalmazk Vi e kötel k felelősség kezd él bűnbevallá vég h Bede lefátyol szerta kel Bibliá Eliezer Ábr szolgáj Rebek s bib fejeze talá nyo Reb hazatértek m megtu v szembe fé le fé v fát be ma alkalma á kezdő Nővér tíze ezr p vid sze vált követ áld következ Te I olya Sá Rebe Rác Leá E él te béké ne családod minden t ismer mo követke Ál t Örökké ó Sugározt Örökké a tef kegyelme ne Örökké ford f a szere n békessé c esk szerta színhe oszl kifeszí dí bár selyemszőn Oszl talp mi k segí né leállítha p ta né v a e tar Megtisztelt sz m szertar a balda tartás megbíz kiala szoká sze leányegy nőeg ajándék baldac község hel c szenteg tulajd vőle fogl elő balda a he éne köz menyass nőkísér Unterführeri h cs balda al sz állít Jere könyv e ve alaps ugy talál i összefüggés környé fé balda hovaállítá illet négy r szokás templo tem el laká udvar gyako ismere tulajdonké szerta v kezde menyass vőle jövet h sz köszön esk be követke marad ál es ra ak jelen elengedhetetl szüks an megállapí vég mi előíráso megfele tört ál b serle kez mon á természetszer b vonatko m áldásmo megenge til házasságok mátk b ün a a résztve megízl g áta követke menye szertart e n szempontj vételháza szókincs v gyűr mel átadás sz hangz n megszent g á M Iz törvé sze tárgy jele fel teljessé fé legré id áta vala értéktár menyasszon vőleg gy tudo eur szoká sze minősít száza r ma írá olvas eltil k gy használa átvev isme át t érté p k g ér vál visszaél a alkal asszisz funkcionári g áta e köze lé ilye fun pap gy m szemü vehe felbecsülhes I szárm által szo né egys karikagy haszná esküvő g használ szimbolik magyaráz Esze jelent h kö háza o leg karikagy amel körbe vo s sza gyűrűc szertart alkalm zsi g áta t d ak E csatlak id tartalo egy e elkészí házasságl felolva á hitelesít házasságl szö kes követk I segítség Ke vőle apjá menyass apj n feles M Iz törv sze eltart z fé szokás hí dolgo hitvesük tiszt eltar becsülete Meg n móringo e z a t tör esze megil tov élelme szükséglete minde szok házas köteless teljesíté Beleegye haja fele leg Hozomán me mag a házá ezüs aran éksz ru lakásszerelvénye min átv vőle e árá vőle megto magá e zúz am összsum e Azonk s vőleg e házas levél hozomán pótlá jótáll mag váll kötel örököse kifizette leg javai birtokom n a megszere f szere legy ingatl in Mind legy kez jótál azo kifizette házasságlevé hozomán pótlá öss test köpönye élete halálo m mi idő E házasságlevél hozomán pótlá kezess ma váll vőlegén Iz leán il mi házasságl pótlás-kötelez érvényes jelentő szer aho egyházbölcs intézked látszóla kötelezvény-vázla Min ma váll vőleg e hajado sze mind szer világ megírat t ál amel r mi birt veh mi telj érvén szabál aláír házas levé emlí pénzeg archeológ bizonyí számí sze érté aranykoron f t 20 aranykoron megözveg feles óh magá sze össz k zárh örökség

1089

CÍ vekid

SZÓ vekid es szertar összefo elneve es szertar e v kezdet he alábbha man sz vőle h éneks szól Tó C legényko u szomb megdob h jókíván k minde édessé kétségte ak kifej k kív házas l öröm ga vől hal r öl vidé meny szert szél elfog sz menyas feh bald a ily örö tetőf elmúl ör é emléke e felf község Z lech so t kifejezés hin vől homlo e tö csörömpö gyászh id úgynev pohárt tap e Enges N im alkalmaz V köte felelőssé kez é bűnbevall vé Bed lefátyo szert ke Bibli Elieze Áb szolgá Rebe bi fejez tal ny Re hazatérte megt szemb f l f fá b m alkalm kezd Nővé tíz ez vi sz vál köve ál követke T oly S Reb Rá Le é t bék n családo minde isme m követk Á Örökk Sugároz Örökk te kegyelm n Örökk for szer békess es szert szính osz kifesz d bá selyemsző Osz tal m seg n leállíth t n ta Megtisztel s szerta bald tartá megbí kial szok sz leányeg nőe ajándé balda közsé he szente tulaj vől fog el bald h én kö menyas nőkísé Unterführer c bald a s állí Jer köny v alap ug talá összefüggé körny f bald hovaállít ille nég szoká templ te e lak udva gyak ismer tulajdonk szert kezd menyas vől jöve s köszö es b követk mara á e r a jele elengedhetet szük a megállap vé m előírás megfel tör á serl ke mo természetsze vonatk áldásm megeng ti házasságo mát ü résztv megíz át követk meny szertar szempont vételház szókinc gyű me átadá s hang megszen I törv sz tárg jel fe teljess f legr i át val értéktá menyasszo vőle g tud eu szok sz minősí száz m ír olva elti g használ átve ism á ért é vá visszaé alka asszis funkcionár át köz l ily fu pa g szem veh felbecsülhe szár álta sz n egy karikag haszn esküv haszná szimboli magyará Esz jelen k ház le karikag ame körb v sz gyűrű szertar alkal zs át a csatla i tartal eg elkész házasság felolv hitelesí házasság sz ke követ segítsé K vől apj menyas ap fele I tör sz eltar f szoká h dolg hitvesü tisz elta becsület Me móring tö esz megi to élelm szükséglet mind szo háza köteles teljesít Beleegy haj fel le Hozomá m ma ház ezü ara éks r lakásszerelvény mi át vől ár vől megt mag zú a összsu Azon vőle háza levé hozomá pótl jótál ma vál köte örökös kifizett le java birtoko megszer szer leg ingat i Min leg ke jótá az kifizett házasságlev hozomá pótl ös tes köpöny élet halál m id házasságlevé hozomá pótl kezes m vál vőlegé I leá i m házasság pótlás-kötele érvénye jelent sze ah egyházbölc intézke látszól kötelezvény-vázl Mi m vál vőle hajad sz min sze vilá megíra á ame m bir ve m tel érvé szabá aláí háza lev eml pénze archeoló bizony szám sz ért aranykoro 2 aranykoro megözve fele ó mag sz öss zár öröksé