10905.htm

CÍMSZÓ: Cion

SZÓCIKK: Cion (h. Cijjón), valószínűen a cehó, a. m. «megszáradni» gyökből, v. a cevó (feltenni) v.cin (védeni) gyökből; a C. arab analóg gyöke hegycsúcsot és citadellát jelent. C. volt a neve a Bibliában sűrűn említett jebuzita, kánaáni sémi törzs megerősített városának, melyet végleg csak Dávid király foglalt el (II. Sámuel 5). A C. tehát magát a helyet jelentette, melyen Jeruzsálem részben épült s amely azonos az Ophellel s amely a tudomány megállapításai szerint a Jeruzsálem körüli hegyek délkeleti részének az a bérce, amelyen az első templom épült s amely után az egész hegyet elnevezték (II. Királyok 19. 31; Jesája 24. 23 és 1. Makkab). Amidőn Constantin császár idején Jeruzsálem a kereszténység szent helye lett a C. nevet önkényesen a délnyugati halomra alkalmazták s ez a ferdítés egészen a modern korig megmaradt a köztudatban, amíg az archeológiái és topográfiai kutatások be nem bizonyították, hogy a Biblia adatai a helyesek s hogy ennélfogva Jeruzsálem keleti része, ahol Salamon király temploma volt, az eredeti C. Később magára Jeruzsálemre (l. o.) is (Jesája 1. 27), majd pedig a zsidó népre is alkalmazták a C. nevet. Így Jeruzsálem lakosságáról, mint «C. leányai»-ról beszél Jesája próféta (1. 8) s a C. nevet gyakran megszemélyesítették és idealizálták más értelemben is, különösen Jesája (II.) és a Zsoltárok, ahol többek közt ez a kifejezés fordul elő (87. 5): «Mindenki anyjának hívja C.-t.» A C.-ra való vonatkozással az egész zsidó liturgia tele van s a rá való emlékezés a napi imádságokban is többször fordul elő. (L. Jeruzsálem. V. ö. Gr. Smith, Jerusalem 1908.)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 905. címszó a lexikon => 173. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10905.htm

CÍMSZÓ: Cion

SZÓCIKK: Cion h. Cijjón , valószínűen a cehó, a. m. megszáradni gyökből, v. a cevó feltenni v.cin védeni gyökből; a C. arab analóg gyöke hegycsúcsot és citadellát jelent. C. volt a neve a Bibliában sűrűn említett jebuzita, kánaáni sémi törzs megerősített városának, melyet végleg csak Dávid király foglalt el II. Sámuel 5 . A C. tehát magát a helyet jelentette, melyen Jeruzsálem részben épült s amely azonos az Ophellel s amely a tudomány megállapításai szerint a Jeruzsálem körüli hegyek délkeleti részének az a bérce, amelyen az első templom épült s amely után az egész hegyet elnevezték II. Királyok 19. 31; Jesája 24. 23 és 1. Makkab . Amidőn Constantin császár idején Jeruzsálem a kereszténység szent helye lett a C. nevet önkényesen a délnyugati halomra alkalmazták s ez a ferdítés egészen a modern korig megmaradt a köztudatban, amíg az archeológiái és topográfiai kutatások be nem bizonyították, hogy a Biblia adatai a helyesek s hogy ennélfogva Jeruzsálem keleti része, ahol Salamon király temploma volt, az eredeti C. Később magára Jeruzsálemre l. o. is Jesája 1. 27 , majd pedig a zsidó népre is alkalmazták a C. nevet. Így Jeruzsálem lakosságáról, mint C. leányai -ról beszél Jesája próféta 1. 8 s a C. nevet gyakran megszemélyesítették és idealizálták más értelemben is, különösen Jesája II. és a Zsoltárok, ahol többek közt ez a kifejezés fordul elő 87. 5 : Mindenki anyjának hívja C.-t. A C.-ra való vonatkozással az egész zsidó liturgia tele van s a rá való emlékezés a napi imádságokban is többször fordul elő. L. Jeruzsálem. V. ö. Gr. Smith, Jerusalem 1908.

10905.ht

CÍMSZÓ Cio

SZÓCIKK Cio h Cijjó valószínűe cehó a m megszáradn gyökből v cev feltenn v.ci véden gyökből C ara analó gyök hegycsúcso é citadellá jelent C vol nev Bibliába sűrű említet jebuzita kánaán sém törz megerősítet városának melye végle csa Dávi királ foglal e II Sámue C tehá magá helye jelentette melye Jeruzsále részbe épül amel azono a Ophelle amel tudomán megállapítása szerin Jeruzsále körül hegye délkelet részéne a bérce amelye a els templo épül amel utá a egés hegye elnevezté II Királyo 19 31 Jesáj 24 2 é 1 Makka Amidő Constanti császá idejé Jeruzsále kereszténysé szen hely let C neve önkényese délnyugat halomr alkalmaztá e ferdíté egésze moder kori megmarad köztudatban amí a archeológiá é topográfia kutatáso b ne bizonyították hog Bibli adata helyese hog ennélfogv Jeruzsále kelet része aho Salamo királ templom volt a eredet C Későb magár Jeruzsálemr l o i Jesáj 1 2 maj pedi zsid népr i alkalmaztá C nevet Íg Jeruzsále lakosságáról min C leánya -ró beszé Jesáj prófét 1 C neve gyakra megszemélyesítetté é idealizáltá má értelembe is különöse Jesáj II é Zsoltárok aho többe köz e kifejezé fordu el 87 Mindenk anyjána hívj C.-t C.-r val vonatkozássa a egés zsid liturgi tel va r val emlékezé nap imádságokba i többszö fordu elő L Jeruzsálem V ö Gr Smith Jerusale 1908

10905.h

CÍMSZ Ci

SZÓCIK Ci Cijj valószínű ceh megszárad gyökbő ce felten v.c véde gyökbő ar anal gyö hegycsúcs citadell jelen vo ne Bibliáb sűr említe jebuzit kánaá sé tör megerősíte városána mely végl cs Dáv kirá fogla I Sámu teh mag hely jelentett mely Jeruzsál részb épü ame azon Ophell ame tudomá megállapítás szeri Jeruzsál körü hegy délkele részén bérc amely el templ épü ame ut egé hegy elnevezt I Király 1 3 Jesá 2 Makk Amid Constant csász idej Jeruzsál kereszténys sze hel le nev önkényes délnyuga halom alkalmazt ferdít egész mode kor megmara köztudatba am archeológi topográfi kutatás n bizonyítottá ho Bibl adat helyes ho ennélfog Jeruzsál kele rész ah Salam kirá templo vol erede Késő magá Jeruzsálem Jesá ma ped zsi nép alkalmazt neve Í Jeruzsál lakosságáró mi leány -r besz Jesá prófé nev gyakr megszemélyesített idealizált m értelemb i különös Jesá I Zsoltáro ah több kö kifejez ford e 8 Minden anyján hív C.- C.- va vonatkozáss egé zsi liturg te v va emlékez na imádságokb többsz ford el Jeruzsále G Smit Jerusal 190

10905.

CÍMS C

SZÓCI C Cij valószín ce megszára gyökb c felte v. véd gyökb a ana gy hegycsúc citadel jele v n Bibliá sű említ jebuzi kána s tö megerősít városán mel vég c Dá kir fogl Sám te ma hel jelentet mel Jeruzsá rész ép am azo Ophel am tudom megállapítá szer Jeruzsá kör heg délkel részé bér amel e temp ép am u eg heg elnevez Királ Jes Mak Ami Constan csás ide Jeruzsá keresztény sz he l ne önkénye délnyug halo alkalmaz ferdí egés mod ko megmar köztudatb a archeológ topográf kutatá bizonyított h Bib ada helye h ennélfo Jeruzsá kel rés a Sala kir templ vo ered Kés mag Jeruzsále Jes m pe zs né alkalmaz nev Jeruzsá lakosságár m leán - bes Jes próf ne gyak megszemélyesítet idealizál értelem különö Jes Zsoltár a töb k kifeje for Minde anyjá hí C. C. v vonatkozás eg zs litur t v emléke n imádságok többs for e Jeruzsál Smi Jerusa 19

10905

CÍM

SZÓC Ci valószí c megszár gyök felt v vé gyök an g hegycsú citade jel Bibli s emlí jebuz kán t megerősí városá me vé D ki fog Sá t m he jelente me Jeruzs rés é a az Ophe a tudo megállapít sze Jeruzs kö he délke rész bé ame tem é a e he elneve Kirá Je Ma Am Consta csá id Jeruzs keresztén s h n önkény délnyu hal alkalma ferd egé mo k megma köztudat archeoló topográ kutat bizonyítot Bi ad hely ennélf Jeruzs ke ré Sal ki temp v ere Ké ma Jeruzsál Je p z n alkalma ne Jeruzs lakosságá leá be Je pró n gya megszemélyesíte idealizá értele külön Je Zsoltá tö kifej fo Mind anyj h C C vonatkozá e z litu emlék imádságo több fo Jeruzsá Sm Jerus 1

1090SZÓ C valósz megszá gyö fel v gyö a hegycs citad je Bibl eml jebu ká megerős város m v k fo S h jelent m Jeruz ré a Oph tud megállapí sz Jeruz k h délk rés b am te h elnev Kir J M A Const cs i Jeruz kereszté önkén délny ha alkalm fer eg m megm köztuda archeol topogr kuta bizonyíto B a hel ennél Jeruz k r Sa k tem er K m Jeruzsá J alkalm n Jeruz lakosság le b J pr gy megszemélyesít idealiz értel külö J Zsolt t kife f Min any vonatkoz lit emlé imádság töb f Jeruzs S Jeru