10910.htm

CÍMSZÓ: Cohn

SZEMÉLYNÉV: Cohn Albert

SZÓCIKK: Cohn, Albert, francia filantróp, szül. Pozsonyban 1814 szept. 14., megh. Párisban 1877 mára 15. Családja Elsassból költözött Pozsonyba. C. egyetemi tanulmányait Bécsben végezte s ott nyert filozófiai doktorátust a keleti nyelvekből amelyeket eleinte a protestáns szemináriumban tanított, majd báró Hammer-Purgstallnak, a híres orientalistának lett titkárja. 1836-ban Párisba költözött, ahol a Rotschild-csalad héber oktatója lett. Nemsokára híressé vált jótékonyságáról. Újra szervezte a párisi hitközséget, melynek elnöke lett. Mint a zsidó ügyek előharcosa, főleg 1845-től kezdve tűnt ki, amidőn az algiri zsidók érdekeit felkarolta s személyesen számolt be tapasztalatairól Lajos Fülöp királynak. 1860-ban Marokkót járta be és Prim spanyol tábornoknál kieszközölte az ottani zsidók védelmét. Palesztinában ötször járt, mindannyiszor hitsorstársai védelmében. Ő eszközölte ki a szultánnál, hogy a zsidók a keresztényekkel, teljesen egyenlő jogi elbánásban részesedjenek. Életrajzát többen meg írták, így a híres francia tudós, Isidore Loeb is (1877).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 910. címszó a lexikon => 176. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10910.htm

CÍMSZÓ: Cohn

SZEMÉLYNÉV: Cohn Albert

SZÓCIKK: Cohn, Albert, francia filantróp, szül. Pozsonyban 1814 szept. 14., megh. Párisban 1877 mára 15. Családja Elsassból költözött Pozsonyba. C. egyetemi tanulmányait Bécsben végezte s ott nyert filozófiai doktorátust a keleti nyelvekből amelyeket eleinte a protestáns szemináriumban tanított, majd báró Hammer-Purgstallnak, a híres orientalistának lett titkárja. 1836-ban Párisba költözött, ahol a Rotschild-csalad héber oktatója lett. Nemsokára híressé vált jótékonyságáról. Újra szervezte a párisi hitközséget, melynek elnöke lett. Mint a zsidó ügyek előharcosa, főleg 1845-től kezdve tűnt ki, amidőn az algiri zsidók érdekeit felkarolta s személyesen számolt be tapasztalatairól Lajos Fülöp királynak. 1860-ban Marokkót járta be és Prim spanyol tábornoknál kieszközölte az ottani zsidók védelmét. Palesztinában ötször járt, mindannyiszor hitsorstársai védelmében. Ő eszközölte ki a szultánnál, hogy a zsidók a keresztényekkel, teljesen egyenlő jogi elbánásban részesedjenek. Életrajzát többen meg írták, így a híres francia tudós, Isidore Loeb is 1877 .

10910.ht

CÍMSZÓ Coh

SZEMÉLYNÉV Coh Alber

SZÓCIKK Cohn Albert franci filantróp szül Pozsonyba 181 szept 14. megh Párisba 187 már 15 Családj Elsassbó költözöt Pozsonyba C egyetem tanulmányai Bécsbe végezt ot nyer filozófia doktorátus kelet nyelvekbő amelyeke eleint protestán szemináriumba tanított maj bár Hammer-Purgstallnak híre orientalistána let titkárja 1836-ba Párisb költözött aho Rotschild-csala hébe oktatój lett Nemsokár híress vál jótékonyságáról Újr szervezt páris hitközséget melyne elnök lett Min zsid ügye előharcosa főle 1845-tő kezdv tűn ki amidő a algir zsidó érdekei felkarolt személyese számol b tapasztalatairó Lajo Fülö királynak 1860-ba Marokkó járt b é Pri spanyo tábornokná kieszközölt a ottan zsidó védelmét Palesztinába ötszö járt mindannyiszo hitsorstársa védelmében eszközölt k szultánnál hog zsidó keresztényekkel teljese egyenl jog elbánásba részesedjenek Életrajzá többe me írták íg híre franci tudós Isidor Loe i 187

10910.h

CÍMSZ Co

SZEMÉLYNÉ Co Albe

SZÓCIK Coh Alber franc filantró szü Pozsonyb 18 szep 14 meg Párisb 18 má 1 Család Elsassb költözö Pozsonyb egyete tanulmánya Bécsb végez o nye filozófi doktorátu kele nyelvekb amelyek elein protestá szemináriumb tanítot ma bá Hammer-Purgstallna hír orientalistán le titkárj 1836-b Páris költözöt ah Rotschild-csal héb oktató let Nemsoká híres vá jótékonyságáró Új szervez pári hitközsége melyn elnö let Mi zsi ügy előharcos fől 1845-t kezd tű k amid algi zsid érdeke felkarol személyes számo tapasztalatair Laj Fül királyna 1860-b Marokk jár Pr spany tábornokn kieszközöl otta zsid védelmé Palesztináb ötsz jár mindannyisz hitsorstárs védelmébe eszközöl szultánná ho zsid keresztényekke teljes egyen jo elbánásb részesedjene Életrajz több m írtá í hír franc tudó Isido Lo 18

10910.

CÍMS C

SZEMÉLYN C Alb

SZÓCI Co Albe fran filantr sz Pozsony 1 sze 1 me Páris 1 m Csalá Elsass költöz Pozsony egyet tanulmány Bécs vége ny filozóf doktorát kel nyelvek amelye elei protest szeminárium taníto m b Hammer-Purgstalln hí orientalistá l titkár 1836- Pári költözö a Rotschild-csa hé oktat le Nemsok híre v jótékonyságár Ú szerve pár hitközség mely eln le M zs üg előharco fő 1845- kez t ami alg zsi érdek felkaro személye szám tapasztalatai La Fü királyn 1860- Marok já P span tábornok kieszközö ott zsi védelm Palesztiná öts já mindannyis hitsorstár védelméb eszközö szultánn h zsi keresztényekk telje egye j elbánás részesedjen Életraj töb írt hí fran tud Isid L 1

10910

CÍM

SZEMÉLY Al

SZÓC C Alb fra filant s Pozson sz m Pári Csal Elsas költö Pozson egye tanulmán Béc vég n filozó doktorá ke nyelve amely ele protes szemináriu tanít Hammer-Purgstall h orientalist titká 1836 Pár költöz Rotschild-cs h okta l Nemso hír jótékonyságá szerv pá hitközsé mel el l z ü előharc f 1845 ke am al zs érde felkar személy szá tapasztalata L F király 1860 Maro j spa táborno kieszköz ot zs védel Palesztin öt j mindannyi hitsorstá védelmé eszköz szultán zs keresztények telj egy elbáná részesedje Életra tö ír h fra tu Isi

1091SZEMÉL A

SZÓ Al fr filan Pozso s Pár Csa Elsa költ Pozso egy tanulmá Bé vé filoz doktor k nyelv amel el prote szeminári taní Hammer-Purgstal orientalis titk 183 Pá költö Rotschild-c okt Nems hí jótékonyság szer p hitközs me e előhar 184 k a a z érd felka személ sz tapasztalat királ 186 Mar sp táborn kieszkö o z véde Paleszti ö mindanny hitsorst védelm eszkö szultá z kereszténye tel eg elbán részesedj Életr t í fr t Is