10911.htm

CÍMSZÓ: Cohné

SZEMÉLYNÉV: Cohné József

SZÓCIKK: Cohné (Coné Oman Israel) József, fogarasi rabbi, szül. Szentpéter (Zala m.) J834. Tanulmányainak elvégzése után Aradon működött, mint a hitközség vallástanára. Innen Fogarasra került. Művei: Philosophia geneseos (Prága, 1862); Az emberi jog vagy a zsidó és a pénz (hitszónoklat, Nagyszeben, 1868); Egység és elválás (Fogaras, 1869); A hármas alap (Budapest, 1874); Írt tankönyvet és egy novellát Juden der Revolution címen (Arad, 1880). A Pesten megjelent Ungarische Israelitnek állandó munkatársa volt ."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 911. címszó a lexikon => 176. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10911.htm

CÍMSZÓ: Cohné

SZEMÉLYNÉV: Cohné József

SZÓCIKK: Cohné Coné Oman Israel József, fogarasi rabbi, szül. Szentpéter Zala m. J834. Tanulmányainak elvégzése után Aradon működött, mint a hitközség vallástanára. Innen Fogarasra került. Művei: Philosophia geneseos Prága, 1862 ; Az emberi jog vagy a zsidó és a pénz hitszónoklat, Nagyszeben, 1868 ; Egység és elválás Fogaras, 1869 ; A hármas alap Budapest, 1874 ; Írt tankönyvet és egy novellát Juden der Revolution címen Arad, 1880 . A Pesten megjelent Ungarische Israelitnek állandó munkatársa volt .

10911.ht

CÍMSZÓ Cohn

SZEMÉLYNÉV Cohn Józse

SZÓCIKK Cohn Con Oma Israe József fogaras rabbi szül Szentpéte Zal m J834 Tanulmányaina elvégzés utá Arado működött min hitközsé vallástanára Inne Fogarasr került Művei Philosophi geneseo Prága 186 A ember jo vag zsid é pén hitszónoklat Nagyszeben 186 Egysé é elválá Fogaras 186 hárma ala Budapest 187 Ír tankönyve é eg novellá Jude de Revolutio címe Arad 188 Peste megjelen Ungarisch Israelitne álland munkatárs vol

10911.h

CÍMSZ Coh

SZEMÉLYNÉ Coh Józs

SZÓCIK Coh Co Om Isra Józse fogara rabb szü Szentpét Za J83 Tanulmányain elvégzé ut Arad működöt mi hitközs vallástanár Inn Fogaras kerül Műve Philosoph genese Prág 18 embe j va zsi pé hitszónokla Nagyszebe 18 Egys elvál Fogara 18 hárm al Budapes 18 Í tankönyv e novell Jud d Revoluti cím Ara 18 Pest megjele Ungarisc Israelitn állan munkatár vo

10911.

CÍMS Co

SZEMÉLYN Co Józ

SZÓCI Co C O Isr Józs fogar rab sz Szentpé Z J8 Tanulmányai elvégz u Ara működö m hitköz vallástaná In Fogara kerü Műv Philosop genes Prá 1 emb v zs p hitszónokl Nagyszeb 1 Egy elvá Fogar 1 hár a Budape 1 tanköny novel Ju Revolut cí Ar 1 Pes megjel Ungaris Israelit álla munkatá v

10911

CÍM C

SZEMÉLY C Jó

SZÓC C Is Józ foga ra s Szentp J Tanulmánya elvég Ar működ hitkö vallástan I Fogar ker Mű Philoso gene Pr em z hitszónok Nagysze Eg elv Foga há Budap tankön nove J Revolu c A Pe megje Ungari Israeli áll munkat

1091SZEMÉL J

SZÓ I Jó fog r Szent Tanulmány elvé A műkö hitk vallásta Foga ke M Philos gen P e hitszóno Nagysz E el Fog h Buda tankö nov Revol P megj Ungar Israel ál munka