10921.htm

CÍMSZÓ: Családalapitási rendelet

SZÓCIKK: Családalapítási rendelet. III. Károly császár 1726. elrendelte, hogy az osztrák tartományokban minden zsidó családból csak egy férfitag nősülhet és alapíthat családot. A rendelet azt célozta, hogy az osztrák tartományokban lecsökkenjen a zsidók lélekszáma. A rendelet következményeképp a morva, cseh és más osztrák tartománybeli zsidó ifjak Magyarországba vándoroltak, hogy kivonhassák magukat a rendelet kényszere alól. Itt házasodtak és itt alapítottak családot. 1735-38 között történt összeírás szerint, amely csak harminc vármegye statisztikáját őrzi, 961 morva, 77 cseh és 133 egyéb osztrák tartománybeli zsidó családfő élt a harminc megye területén. A XVIII. század utolsó negyedében, mikor a zsidók számára II. József császár lehetővé tette a városokban való megtelepülést, ismét új gyülekezetek keletkeztek, amelyek közeli és távoli falvakból verődtek össze a különböző városokban, vagy pedig a meglévő községek gyarapodtak fel erősen. Részben így keletkezett, vagy gyarapodott a következő városok zsidósága: Abaújszántó, Arad, Aszód, Baja, Balassagyarmat, Bátorkeszi, Bonyhád, Csáktornya, Galánta, Galgóc, Győr, Gyulafehérvár, Kecskemét, Komárom, Liptószentmiklós, Makó, Máramarossziget, Miskolc, Munkács, Nagybecskerek, Nagykanizsa, Nagyvárad, Nyitra, Paks, Pápa, Sátoraljaújhely, Szabadka, Szeged, Szerdahely, Szikszó, Temesvár, Trencsén, Újvidék, Ungvár, Vágújhely, Várpalota, Veszprém, Zalaegerszeg stb.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 921. címszó a lexikon => 177. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10921.htm

CÍMSZÓ: Családalapitási rendelet

SZÓCIKK: Családalapítási rendelet. III. Károly császár 1726. elrendelte, hogy az osztrák tartományokban minden zsidó családból csak egy férfitag nősülhet és alapíthat családot. A rendelet azt célozta, hogy az osztrák tartományokban lecsökkenjen a zsidók lélekszáma. A rendelet következményeképp a morva, cseh és más osztrák tartománybeli zsidó ifjak Magyarországba vándoroltak, hogy kivonhassák magukat a rendelet kényszere alól. Itt házasodtak és itt alapítottak családot. 1735-38 között történt összeírás szerint, amely csak harminc vármegye statisztikáját őrzi, 961 morva, 77 cseh és 133 egyéb osztrák tartománybeli zsidó családfő élt a harminc megye területén. A XVIII. század utolsó negyedében, mikor a zsidók számára II. József császár lehetővé tette a városokban való megtelepülést, ismét új gyülekezetek keletkeztek, amelyek közeli és távoli falvakból verődtek össze a különböző városokban, vagy pedig a meglévő községek gyarapodtak fel erősen. Részben így keletkezett, vagy gyarapodott a következő városok zsidósága: Abaújszántó, Arad, Aszód, Baja, Balassagyarmat, Bátorkeszi, Bonyhád, Csáktornya, Galánta, Galgóc, Győr, Gyulafehérvár, Kecskemét, Komárom, Liptószentmiklós, Makó, Máramarossziget, Miskolc, Munkács, Nagybecskerek, Nagykanizsa, Nagyvárad, Nyitra, Paks, Pápa, Sátoraljaújhely, Szabadka, Szeged, Szerdahely, Szikszó, Temesvár, Trencsén, Újvidék, Ungvár, Vágújhely, Várpalota, Veszprém, Zalaegerszeg stb.

10921.ht

CÍMSZÓ Családalapitás rendele

SZÓCIKK Családalapítás rendelet III Károl császá 1726 elrendelte hog a osztrá tartományokba minde zsid családbó csa eg férfita nősülhe é alapítha családot rendele az célozta hog a osztrá tartományokba lecsökkenje zsidó lélekszáma rendele következményekép morva cse é má osztrá tartománybel zsid ifja Magyarországb vándoroltak hog kivonhassá maguka rendele kényszer alól It házasodta é it alapította családot 1735-3 közöt történ összeírá szerint amel csa harmin vármegy statisztikájá őrzi 96 morva 7 cse é 13 egyé osztrá tartománybel zsid családf él harmin megy területén XVIII száza utols negyedében miko zsidó számár II Józse császá lehetőv tett városokba val megtelepülést ismé ú gyülekezete keletkeztek amelye közel é távol falvakbó verődte össz különböz városokban vag pedi meglév községe gyarapodta fe erősen Részbe íg keletkezett vag gyarapodot következ városo zsidósága Abaújszántó Arad Aszód Baja Balassagyarmat Bátorkeszi Bonyhád Csáktornya Galánta Galgóc Győr Gyulafehérvár Kecskemét Komárom Liptószentmiklós Makó Máramarossziget Miskolc Munkács Nagybecskerek Nagykanizsa Nagyvárad Nyitra Paks Pápa Sátoraljaújhely Szabadka Szeged Szerdahely Szikszó Temesvár Trencsén Újvidék Ungvár Vágújhely Várpalota Veszprém Zalaegersze stb

10921.h

CÍMSZ Családalapitá rendel

SZÓCIK Családalapítá rendele II Káro csász 172 elrendelt ho osztr tartományokb mind zsi családb cs e férfit nősülh alapíth családo rendel a célozt ho osztr tartományokb lecsökkenj zsid lélekszám rendel következményeké morv cs m osztr tartománybe zsi ifj Magyarország vándorolta ho kivonhass maguk rendel kénysze aló I házasodt i alapított családo 1735- közö törté összeír szerin ame cs harmi vármeg statisztikáj őrz 9 morv cs 1 egy osztr tartománybe zsi család é harmi meg területé XVII száz utol negyedébe mik zsid számá I Józs csász lehető tet városokb va megtelepülés ism gyülekezet keletkezte amely köze távo falvakb verődt öss különbö városokba va ped meglé község gyarapodt f erőse Részb í keletkezet va gyarapodo követke város zsidóság Abaújszánt Ara Aszó Baj Balassagyarma Bátorkesz Bonyhá Csáktorny Galánt Galgó Győ Gyulafehérvá Kecskemé Komáro Liptószentmikló Mak Máramarosszige Miskol Munkác Nagybecskere Nagykanizs Nagyvára Nyitr Pak Páp Sátoraljaújhel Szabadk Szege Szerdahel Sziksz Temesvá Trencsé Újvidé Ungvá Vágújhel Várpalot Veszpré Zalaegersz st

10921.

CÍMS Családalapit rende

SZÓCI Családalapít rendel I Kár csás 17 elrendel h oszt tartományok min zs család c férfi nősül alapít család rende céloz h oszt tartományok lecsökken zsi lélekszá rende következmények mor c oszt tartományb zs if Magyarorszá vándorolt h kivonhas magu rende kénysz al házasod alapítot család 1735 köz tört összeí szeri am c harm várme statisztiká őr mor c eg oszt tartományb zs csalá harm me terület XVI szá uto negyedéb mi zsi szám Józ csás lehet te városok v megtelepülé is gyülekeze keletkezt amel köz táv falvak verőd ös különb városokb v pe megl közsé gyarapod erős Rész keletkeze v gyarapod követk váro zsidósá Abaújszán Ar Asz Ba Balassagyarm Bátorkes Bonyh Csáktorn Galán Galg Gy Gyulafehérv Kecskem Komár Liptószentmikl Ma Máramarosszig Misko Munká Nagybecsker Nagykaniz Nagyvár Nyit Pa Pá Sátoraljaújhe Szabad Szeg Szerdahe Sziks Temesv Trencs Újvid Ungv Vágújhe Várpalo Veszpr Zalaegers s

10921

CÍM Családalapi rend

SZÓC Családalapí rende Ká csá 1 elrende osz tartományo mi z csalá férf nősü alapí csalá rend célo osz tartományo lecsökke zs léleksz rend következménye mo osz tartomány z i Magyarorsz vándorol kivonha mag rend kénys a házaso alapíto csalá 173 kö tör össze szer a har várm statisztik ő mo e osz tartomány z csal har m terüle XV sz ut negyedé m zs szá Jó csá lehe t városo megtelepül i gyülekez keletkez ame kö tá falva verő ö külön városok p meg közs gyarapo erő Rés keletkez gyarapo követ vár zsidós Abaújszá A As B Balassagyar Bátorke Bony Csáktor Galá Gal G Gyulafehér Kecske Komá Liptószentmik M Máramarosszi Misk Munk Nagybecske Nagykani Nagyvá Nyi P P Sátoraljaújh Szaba Sze Szerdah Szik Temes Trenc Újvi Ung Vágújh Várpal Veszp Zalaeger

1092

CÍ Családalap ren

SZÓ Családalap rend K cs elrend os tartomány m csal fér nős alap csal ren cél os tartomány lecsökk z léleks ren következmény m os tartomán Magyarors vándoro kivonh ma ren kény házas alapít csal 17 k tö össz sze ha vár statiszti m os tartomán csa ha terül X s u negyed z sz J cs leh város megtelepü gyüleke keletke am k t falv ver külö városo me köz gyarap er Ré keletke gyarap köve vá zsidó Abaújsz A Balassagya Bátork Bon Csákto Gal Ga Gyulafehé Kecsk Kom Liptószentmi Máramarossz Mis Mun Nagybecsk Nagykan Nagyv Ny Sátoraljaúj Szab Sz Szerda Szi Teme Tren Újv Un Vágúj Várpa Vesz Zalaege