10922.htm

CÍMSZÓ: Családfa

SZÓCIKK: Családfa. Az ivadékok leszármazásának lajstroma. A matriarchátus (anyauralom) ősállapotának megszűnése óta az ivadék ősének és névadójának az atyát tekintik mindenütt és ezért a zsidó családfák nyilvántartása is az atyai részről való származást bizonyítják. Családfákról már a Biblia tesz említést, néhányat fel is sorol. A Krónikák könyve első része nem más, mint Dávid családfája. A későbbi időből Josephus tesz tanúságot családfák vezetéséről. A maga családfáját messzemenő pontossággal 200 évre vezeti vissza. Arról is szolgáltat hírt, hogy nagyobb hadjáratok idején az elpusztított lajstromokat a túlélő papok emlékezetből újból összeírták. A talmudi értesítés szerint az ilyen lajstromokra az anyai ágról való törvénytelen leszármazás is rá volt vezetve. R. Juda ha-nászi a Misna szerkesztője, atyai családfáját Benjáminig, anyai családfáját pedig Judáig vezette vissza. Hillel is be van iktatva e láncolatba, úgy hogy ez anyai ágon Dávidtól származik. A babilóniai exilarchák atyai ágon Hillel leszármazottai. Ma is vannak még zsidó családok, amelyek századokra visszamenően bizonyíthatják származásukat. A responsum-irodalom (l. Responsum) jellemző vonása, hogy az előszóban a szerző származási kimutatása olvasható.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 922. címszó a lexikon => 177. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10922.htm

CÍMSZÓ: Családfa

SZÓCIKK: Családfa. Az ivadékok leszármazásának lajstroma. A matriarchátus anyauralom ősállapotának megszűnése óta az ivadék ősének és névadójának az atyát tekintik mindenütt és ezért a zsidó családfák nyilvántartása is az atyai részről való származást bizonyítják. Családfákról már a Biblia tesz említést, néhányat fel is sorol. A Krónikák könyve első része nem más, mint Dávid családfája. A későbbi időből Josephus tesz tanúságot családfák vezetéséről. A maga családfáját messzemenő pontossággal 200 évre vezeti vissza. Arról is szolgáltat hírt, hogy nagyobb hadjáratok idején az elpusztított lajstromokat a túlélő papok emlékezetből újból összeírták. A talmudi értesítés szerint az ilyen lajstromokra az anyai ágról való törvénytelen leszármazás is rá volt vezetve. R. Juda ha-nászi a Misna szerkesztője, atyai családfáját Benjáminig, anyai családfáját pedig Judáig vezette vissza. Hillel is be van iktatva e láncolatba, úgy hogy ez anyai ágon Dávidtól származik. A babilóniai exilarchák atyai ágon Hillel leszármazottai. Ma is vannak még zsidó családok, amelyek századokra visszamenően bizonyíthatják származásukat. A responsum-irodalom l. Responsum jellemző vonása, hogy az előszóban a szerző származási kimutatása olvasható.

10922.ht

CÍMSZÓ Családf

SZÓCIKK Családfa A ivadéko leszármazásána lajstroma matriarchátu anyauralo ősállapotána megszűnés ót a ivadé őséne é névadójána a atyá tekinti mindenüt é ezér zsid családfá nyilvántartás i a atya részrő val származás bizonyítják Családfákró má Bibli tes említést néhánya fe i sorol Króniká könyv els rész ne más min Dávi családfája később időbő Josephu tes tanúságo családfá vezetéséről mag családfájá messzemen pontosságga 20 évr vezet vissza Arró i szolgálta hírt hog nagyob hadjárato idejé a elpusztítot lajstromoka túlél papo emlékezetbő újbó összeírták talmud értesíté szerin a ilye lajstromokr a anya ágró val törvénytele leszármazá i r vol vezetve R Jud ha-nász Misn szerkesztője atya családfájá Benjáminig anya családfájá pedi Judái vezett vissza Hille i b va iktatv láncolatba úg hog e anya ágo Dávidtó származik babilónia exilarchá atya ágo Hille leszármazottai M i vanna mé zsid családok amelye századokr visszamenőe bizonyíthatjá származásukat responsum-irodalo l Responsu jellemz vonása hog a előszóba szerz származás kimutatás olvasható

10922.h

CÍMSZ Család

SZÓCIK Családf ivadék leszármazásán lajstrom matriarchát anyaural ősállapotán megszűné ó ivad ősén névadóján aty tekint mindenü ezé zsi családf nyilvántartá aty részr va származá bizonyítjá Családfákr m Bibl te említés néhány f soro Krónik köny el rés n má mi Dáv családfáj későb időb Joseph te tanúság családf vezetésérő ma családfáj messzeme pontosságg 2 év veze vissz Arr szolgált hír ho nagyo hadjárat idej elpusztíto lajstromok túlé pap emlékezetb újb összeírtá talmu értesít szeri ily lajstromok any ágr va törvénytel leszármaz vo vezetv Ju ha-nás Mis szerkesztőj aty családfáj Benjámini any családfáj ped Judá vezet vissz Hill v iktat láncolatb ú ho any ág Dávidt származi babilóni exilarch aty ág Hill leszármazotta vann m zsi családo amely századok visszamenő bizonyíthatj származásuka responsum-irodal Respons jellem vonás ho előszób szer származá kimutatá olvashat

10922.

CÍMS Csalá

SZÓCI Család ivadé leszármazásá lajstro matriarchá anyaura ősállapotá megszűn iva ősé névadójá at tekin minden ez zs család nyilvántart at rész v származ bizonyítj Családfák Bib t említé néhán sor Króni kön e ré m m Dá családfá késő idő Josep t tanúsá család vezetésér m családfá messzem pontosság é vez viss Ar szolgál hí h nagy hadjára ide elpusztít lajstromo túl pa emlékezet új összeírt talm értesí szer il lajstromo an ág v törvényte leszárma v vezet J ha-ná Mi szerkesztő at családfá Benjámin an családfá pe Jud veze viss Hil ikta láncolat h an á Dávid származ babilón exilarc at á Hil leszármazott van zs család amel százado visszamen bizonyíthat származásuk responsum-iroda Respon jelle voná h előszó sze származ kimutat olvasha

10922

CÍM Csal

SZÓC Csalá ivad leszármazás lajstr matriarch anyaur ősállapot megszű iv ős névadój a teki minde e z csalá nyilvántar a rés szárma bizonyít Családfá Bi említ néhá so Krón kö r D családf kés id Jose tanús csalá vezetésé családf messze pontossá ve vis A szolgá h nag hadjár id elpusztí lajstrom tú p emlékeze ú összeír tal értes sze i lajstrom a á törvényt leszárm veze ha-n M szerkeszt a családf Benjámi a családf p Ju vez vis Hi ikt láncola a Dávi szárma babiló exilar a Hi leszármazot va z csalá ame század visszame bizonyítha származásu responsum-irod Respo jell von elősz sz szárma kimuta olvash

1092

CÍ Csa

SZÓ Csal iva leszármazá lajst matriarc anyau ősállapo megsz i ő névadó tek mind csal nyilvánta ré szárm bizonyí Családf B emlí néh s Kró k család ké i Jos tanú csal vezetés család messz pontoss v vi szolg na hadjá i elpuszt lajstro t emlékez összeí ta érte sz lajstro törvény leszár vez ha- szerkesz család Benjám család J ve vi H ik láncol Dáv szárm babil exila H leszármazo v csal am száza visszam bizonyíth származás responsum-iro Resp jel vo elős s szárm kimut olvas