10923.htm

CÍMSZÓ: Családi élet

SZÓCIKK: Családi élet. A hithű zsidóknál tradiciózusan zárt és mindenben a vallás követelményeinek alapján áll. A régi magyar zsidók családi és magánéletéről kevés adat maradt fenn, de bizonyosra vehető, hogy alig különbözött valamiben is a szomszéd zsidókétól. A házasságkötést a magyar zsidók között is az akkori szokásoknak megfelelő módon végezték. A szülők gyermekeiket, ezeknek megkérdezése nélkül, eljegyezték egymással és a vőlegény szülei ajándékot küldtek a menyasszonynak. Az esketés a régi zsidó szokás szerint történt (l. Chupo vekidusin) és ha a vőlegény és menyasszony nem egy helységben laktak, akkor a vőlegény részéről oklevéllel felhatalmazott képviselő nyújtotta át a jegygyűrűt azzal a kijelentéssel, hogy feleségül veszi a leányt X. Y. számára. A gyermekek eljegyzése ma már csak Lengyelországban, de ott is csak a chaszid zsidók körében fordul elő. Mély vallásosság, igénytelenség, lelki tisztaság, a szülők egymás iránt való hűsége, a családfenntartó áldozatkészsége, a tudomány tisztelete jellemzi a régi zsidó családot. A modern áramlatok nem kímélték meg persze a zsidó Cs.-et sem, de ha ez sokat vesztett is egykori bensőségéből és természetességéből, még mindig egészséges, annyira, hogy sok jó tulajdonságát nemzsidó részen is elismerik.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 923. címszó a lexikon => 178. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10923.htm

CÍMSZÓ: Családi élet

SZÓCIKK: Családi élet. A hithű zsidóknál tradiciózusan zárt és mindenben a vallás követelményeinek alapján áll. A régi magyar zsidók családi és magánéletéről kevés adat maradt fenn, de bizonyosra vehető, hogy alig különbözött valamiben is a szomszéd zsidókétól. A házasságkötést a magyar zsidók között is az akkori szokásoknak megfelelő módon végezték. A szülők gyermekeiket, ezeknek megkérdezése nélkül, eljegyezték egymással és a vőlegény szülei ajándékot küldtek a menyasszonynak. Az esketés a régi zsidó szokás szerint történt l. Chupo vekidusin és ha a vőlegény és menyasszony nem egy helységben laktak, akkor a vőlegény részéről oklevéllel felhatalmazott képviselő nyújtotta át a jegygyűrűt azzal a kijelentéssel, hogy feleségül veszi a leányt X. Y. számára. A gyermekek eljegyzése ma már csak Lengyelországban, de ott is csak a chaszid zsidók körében fordul elő. Mély vallásosság, igénytelenség, lelki tisztaság, a szülők egymás iránt való hűsége, a családfenntartó áldozatkészsége, a tudomány tisztelete jellemzi a régi zsidó családot. A modern áramlatok nem kímélték meg persze a zsidó Cs.-et sem, de ha ez sokat vesztett is egykori bensőségéből és természetességéből, még mindig egészséges, annyira, hogy sok jó tulajdonságát nemzsidó részen is elismerik.

10923.ht

CÍMSZÓ Család éle

SZÓCIKK Család élet hith zsidókná tradiciózusa zár é mindenbe vallá követelményeine alapjá áll rég magya zsidó család é magánéletérő kevé ada marad fenn d bizonyosr vehető hog ali különbözöt valamibe i szomszé zsidókétól házasságkötés magya zsidó közöt i a akkor szokásokna megfelel módo végezték szülő gyermekeiket ezekne megkérdezés nélkül eljegyezté egymássa é vőlegén szüle ajándéko küldte menyasszonynak A esketé rég zsid szoká szerin történ l Chup vekidusi é h vőlegén é menyasszon ne eg helységbe laktak akko vőlegén részérő oklevélle felhatalmazot képvisel nyújtott á jegygyűrű azza kijelentéssel hog feleségü vesz leány X Y számára gyermeke eljegyzés m má csa Lengyelországban d ot i csa chaszi zsidó körébe fordu elő Mél vallásosság igénytelenség lelk tisztaság szülő egymá irán val hűsége családfenntart áldozatkészsége tudomán tisztelet jellemz rég zsid családot moder áramlato ne kímélté me persz zsid Cs.-e sem d h e soka vesztet i egykor bensőségébő é természetességéből mé mindi egészséges annyira hog so j tulajdonságá nemzsid része i elismerik

10923.h

CÍMSZ Csalá él

SZÓCIK Csalá éle hit zsidókn tradiciózus zá mindenb vall követelményein alapj ál ré magy zsid csalá magánéletér kev ad mara fen bizonyos vehet ho al különbözö valamib szomsz zsidókétó házasságköté magy zsid közö akko szokásokn megfele mód végezté szül gyermekeike ezekn megkérdezé nélkü eljegyezt egymáss vőlegé szül ajándék küldt menyasszonyna esket ré zsi szok szeri törté Chu vekidus vőlegé menyasszo n e helységb lakta akk vőlegé részér oklevéll felhatalmazo képvise nyújtot jegygyűr azz kijelentésse ho feleség ves leán számár gyermek eljegyzé m cs Lengyelországba o cs chasz zsid köréb ford el Mé vallásossá igénytelensé lel tisztasá szül egym irá va hűség családfenntar áldozatkészség tudomá tisztele jellem ré zsi családo mode áramlat n kímélt m pers zsi Cs.- se sok veszte egyko bensőségéb természetességébő m mind egészsége annyir ho s tulajdonság nemzsi rész elismeri

10923.

CÍMS Csal é

SZÓCI Csal él hi zsidók tradiciózu z minden val követelményei alap á r mag zsi csal magánéleté ke a mar fe bizonyo vehe h a különböz valami szoms zsidókét házasságköt mag zsi köz akk szokások megfel mó végezt szü gyermekeik ezek megkérdez nélk eljegyez egymás vőleg szü ajándé küld menyasszonyn eske r zs szo szer tört Ch vekidu vőleg menyassz helység lakt ak vőleg részé oklevél felhatalmaz képvis nyújto jegygyű az kijelentéss h felesé ve leá számá gyerme eljegyz c Lengyelországb c chas zsi köré for e M vallásoss igénytelens le tisztas szü egy ir v hűsé családfennta áldozatkészsé tudom tisztel jelle r zs család mod áramla kímél per zs Cs. s so veszt egyk bensőségé természetességéb min egészség annyi h tulajdonsá nemzs rés elismer

10923

CÍM Csa

SZÓC Csa é h zsidó tradicióz minde va követelménye ala ma zs csa magánélet k ma f bizony veh különbö valam szom zsidóké házasságkö ma zs kö ak szokáso megfe m végez sz gyermekei eze megkérde nél eljegye egymá vőle sz ajánd kül menyasszony esk z sz sze tör C vekid vőle menyass helysé lak a vőle rész oklevé felhatalma képvi nyújt jegygy a kijelentés feles v le szám gyerm eljegy Lengyelország cha zs kör fo vallásos igénytelen l tiszta sz eg i hűs családfennt áldozatkészs tudo tiszte jell z csalá mo áraml kímé pe z Cs s vesz egy bensőség természetességé mi egészsé anny tulajdons nemz ré elisme

1092

CÍ Cs

SZÓ Cs zsid tradició mind v követelmény al m z cs magánéle m bizon ve különb vala szo zsidók házasságk m z k a szokás megf vége s gyermeke ez megkérd né eljegy egym vől s aján kü menyasszon es s sz tö veki vől menyas helys la vől rés oklev felhatalm képv nyúj jegyg kijelenté fele l szá gyer eljeg Lengyelorszá ch z kö f valláso igénytele tiszt s e hű családfenn áldozatkész tud tiszt jel csal m áram kím p C ves eg bensősé természetesség m egészs ann tulajdon nem r elism