10927.htm

CÍMSZÓ: Csap

SZÓCIKK: Csap (Cop, Cs.-Szl.) kisk. Ung vm., 2311 lakossal. Az orth. hitközség 1845. alakult. Alapítói: Klein Sámuel, Blacstein Mihály, Blauberg Farkas, Jakobovits Sámuel, Grosz Márkusz és Fränkel Salamon voltak, akiknek családjai már régebben telepedtek meg Cs.-on. A hitközség első rabbiját az 60-es évek táján választotta Fried Hesel Herman személyében, aki hosszú működés után Nagykaposon halt meg. Magyar nyelvű iskolát nem létesített a hitközség, inkább a hitélet megszilárdítására és a vallásos nevelés alaposságára törekedett. Szép temploma, Besz hámidrása, Talmud Tórája mind ezt a célt szolgálják. Csakhamar megalakult egy misnájisz egylet és egy Sász-egylet is, amelynek 60 a taglétszáma. A Cs.-i zsidóság élénken kiveszi részét a gazdasági életből. Klein Nándor több száz holdas mintagazdaságot létesített, Aneisz Menyhért 400, Klein Árpád 430 holdon gazdálkodik, ezenkívül az Aneisz testvérek petróleumfinomító gyára és Wencel József téglagyára főtényezői még a Cs.-i gazdasági életnek. A hitközség anyakönyvi területéhez Salamon, Záhony, Győröcske, Ásvány, Téglás, Szűrte, Nagyrát, Kisrát, Koncház, Homok, Radvánc, Gerény, Nagyláz és Kisláz, Hegyfark, Daróc, Baranya, Kereknye, Császlóc, Hosszúmező, Nagygejőc és Kisgejőc tartoznak. A hitközség lélekszáma 800, 75 család él a hitközségben és 70 fizet adót. Két nagykereskedő, 30 kereskedő, 5 gazdálkodó, 3 orvos, 2 vállalkozó, 8 iparos, 1 mérnök, 2 tanító, 5 magánzó és 10 egyéb van a hitközség tagjai között. A hitközség évi 70,000 CK.-ás költségvetéssel dolgozik. A háborúban részt vett 50 tagja, akik közül négyen haltak hősi halált. A hitközség vezetői a következők: Klein Árpád elnök, Wencel Adolf gondnok, Jakobovits Benjámin titkár-jegyző, Feldman Béni, Friedmann Sándor, Aneisz Menyhért, Heisler Mór, Klein Ignác, Kelemen Márton, Wencel Herman, Wolf Chajem, Herskovits Sámuel, ifj. Klein Mór, Schwarc Áron és Lebovits Herman elöljárók. A Chevra Kadisa elnöke Klein Ignác, a Talmud Tóráé Grünstein Eisik, a Misnájosz egyleté Leopold Lajos és a Sász-egyleté Ehrmann Vilmos.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 927. címszó a lexikon => 179. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10927.htm

CÍMSZÓ: Csap

SZÓCIKK: Csap Cop, Cs.-Szl. kisk. Ung vm., 2311 lakossal. Az orth. hitközség 1845. alakult. Alapítói: Klein Sámuel, Blacstein Mihály, Blauberg Farkas, Jakobovits Sámuel, Grosz Márkusz és Fränkel Salamon voltak, akiknek családjai már régebben telepedtek meg Cs.-on. A hitközség első rabbiját az 60-es évek táján választotta Fried Hesel Herman személyében, aki hosszú működés után Nagykaposon halt meg. Magyar nyelvű iskolát nem létesített a hitközség, inkább a hitélet megszilárdítására és a vallásos nevelés alaposságára törekedett. Szép temploma, Besz hámidrása, Talmud Tórája mind ezt a célt szolgálják. Csakhamar megalakult egy misnájisz egylet és egy Sász-egylet is, amelynek 60 a taglétszáma. A Cs.-i zsidóság élénken kiveszi részét a gazdasági életből. Klein Nándor több száz holdas mintagazdaságot létesített, Aneisz Menyhért 400, Klein Árpád 430 holdon gazdálkodik, ezenkívül az Aneisz testvérek petróleumfinomító gyára és Wencel József téglagyára főtényezői még a Cs.-i gazdasági életnek. A hitközség anyakönyvi területéhez Salamon, Záhony, Győröcske, Ásvány, Téglás, Szűrte, Nagyrát, Kisrát, Koncház, Homok, Radvánc, Gerény, Nagyláz és Kisláz, Hegyfark, Daróc, Baranya, Kereknye, Császlóc, Hosszúmező, Nagygejőc és Kisgejőc tartoznak. A hitközség lélekszáma 800, 75 család él a hitközségben és 70 fizet adót. Két nagykereskedő, 30 kereskedő, 5 gazdálkodó, 3 orvos, 2 vállalkozó, 8 iparos, 1 mérnök, 2 tanító, 5 magánzó és 10 egyéb van a hitközség tagjai között. A hitközség évi 70,000 CK.-ás költségvetéssel dolgozik. A háborúban részt vett 50 tagja, akik közül négyen haltak hősi halált. A hitközség vezetői a következők: Klein Árpád elnök, Wencel Adolf gondnok, Jakobovits Benjámin titkár-jegyző, Feldman Béni, Friedmann Sándor, Aneisz Menyhért, Heisler Mór, Klein Ignác, Kelemen Márton, Wencel Herman, Wolf Chajem, Herskovits Sámuel, ifj. Klein Mór, Schwarc Áron és Lebovits Herman elöljárók. A Chevra Kadisa elnöke Klein Ignác, a Talmud Tóráé Grünstein Eisik, a Misnájosz egyleté Leopold Lajos és a Sász-egyleté Ehrmann Vilmos.

10927.ht

CÍMSZÓ Csa

SZÓCIKK Csa Cop Cs.-Szl kisk Un vm. 231 lakossal A orth hitközsé 1845 alakult Alapítói Klei Sámuel Blacstei Mihály Blauber Farkas Jakobovit Sámuel Gros Márkus é Fränke Salamo voltak akikne családja má régebbe telepedte me Cs.-on hitközsé els rabbijá a 60-e éve tájá választott Frie Hese Herma személyében ak hossz működé utá Nagykaposo hal meg Magya nyelv iskolá ne létesítet hitközség inkáb hitéle megszilárdításár é valláso nevelé alaposságár törekedett Szé temploma Bes hámidrása Talmu Tóráj min ez cél szolgálják Csakhama megalakul eg misnájis egyle é eg Sász-egyle is amelyne 6 taglétszáma Cs.- zsidósá élénke kivesz részé gazdaság életből Klei Nándo töb szá holda mintagazdaságo létesített Aneis Menyhér 400 Klei Árpá 43 holdo gazdálkodik ezenkívü a Aneis testvére petróleumfinomít gyár é Wence Józse téglagyár főtényező mé Cs.- gazdaság életnek hitközsé anyakönyv területéhe Salamon Záhony Győröcske Ásvány Téglás Szűrte Nagyrát Kisrát Koncház Homok Radvánc Gerény Nagylá é Kisláz Hegyfark Daróc Baranya Kereknye Császlóc Hosszúmező Nagygejő é Kisgejő tartoznak hitközsé lélekszám 800 7 csalá é hitközségbe é 7 fize adót Ké nagykereskedő 3 kereskedő gazdálkodó orvos vállalkozó iparos mérnök tanító magánz é 1 egyé va hitközsé tagja között hitközsé év 70,00 CK.-á költségvetésse dolgozik háborúba rész vet 5 tagja aki közü négye halta hős halált hitközsé vezető következők Klei Árpá elnök Wence Adol gondnok Jakobovit Benjámi titkár-jegyző Feldma Béni Friedman Sándor Aneis Menyhért Heisle Mór Klei Ignác Keleme Márton Wence Herman Wol Chajem Herskovit Sámuel ifj Klei Mór Schwar Áro é Lebovit Herma elöljárók Chevr Kadis elnök Klei Ignác Talmu Tórá Grünstei Eisik Misnájos egylet Leopol Lajo é Sász-egylet Ehrman Vilmos

10927.h

CÍMSZ Cs

SZÓCIK Cs Co Cs.-Sz kis U vm 23 lakossa ort hitközs 184 alakul Alapító Kle Sámue Blacste Mihál Blaube Farka Jakobovi Sámue Gro Márku Fränk Salam volta akikn családj m régebb telepedt m Cs.-o hitközs el rabbij 60- év táj választot Fri Hes Herm személyébe a hoss működ ut Nagykapos ha me Magy nyel iskol n létesíte hitközsé inká hitél megszilárdításá vallás nevel alaposságá törekedet Sz templom Be hámidrás Talm Tórá mi e cé szolgáljá Csakham megalaku e misnáji egyl e Sász-egyl i amelyn taglétszám Cs. zsidós élénk kives rész gazdasá életbő Kle Nánd tö sz hold mintagazdaság létesítet Anei Menyhé 40 Kle Árp 4 hold gazdálkodi ezenkív Anei testvér petróleumfinomí gyá Wenc Józs téglagyá főtényez m Cs. gazdasá életne hitközs anyaköny területéh Salamo Záhon Győröcsk Ásván Téglá Szűrt Nagyrá Kisrá Konchá Homo Radván Gerén Nagyl Kislá Hegyfar Daró Barany Kerekny Császló Hosszúmez Nagygej Kisgej tartozna hitközs lélekszá 80 csal hitközségb fiz adó K nagykeresked keresked gazdálkod orvo vállalkoz iparo mérnö tanít magán egy v hitközs tagj közöt hitközs é 70,0 CK.- költségvetéss dolgozi háborúb rés ve tagj ak köz négy halt hő halál hitközs vezet következő Kle Árp elnö Wenc Ado gondno Jakobovi Benjám titkár-jegyz Feldm Bén Friedma Sándo Anei Menyhér Heisl Mó Kle Igná Kelem Márto Wenc Herma Wo Chaje Herskovi Sámue if Kle Mó Schwa Ár Lebovi Herm elöljáró Chev Kadi elnö Kle Igná Talm Tór Grünste Eisi Misnájo egyle Leopo Laj Sász-egyle Ehrma Vilmo

10927.

CÍMS C

SZÓCI C C Cs.-S ki v 2 lakoss or hitköz 18 alaku Alapít Kl Sámu Blacst Mihá Blaub Fark Jakobov Sámu Gr Márk Frän Sala volt akik család régeb teleped Cs.- hitköz e rabbi 60 é tá választo Fr He Her személyéb hos műkö u Nagykapo h m Mag nye isko létesít hitközs ink hité megszilárdítás vallá neve alaposság törekede S templo B hámidrá Tal Tór m c szolgálj Csakha megalak misnáj egy Sász-egy amely taglétszá Cs zsidó élén kive rés gazdas életb Kl Nán t s hol mintagazdasá létesíte Ane Menyh 4 Kl Ár hol gazdálkod ezenkí Ane testvé petróleumfinom gy Wen Józ téglagy főténye Cs gazdas életn hitköz anyakön területé Salam Záho Győröcs Ásvá Tégl Szűr Nagyr Kisr Konch Hom Radvá Geré Nagy Kisl Hegyfa Dar Baran Kerekn Császl Hosszúme Nagyge Kisge tartozn hitköz léleksz 8 csa hitközség fi ad nagykereske kereske gazdálko orv vállalko ipar mérn taní magá eg hitköz tag közö hitköz 70, CK. költségvetés dolgoz háború ré v tag a kö nég hal h halá hitköz veze következ Kl Ár eln Wen Ad gondn Jakobov Benjá titkár-jegy Feld Bé Friedm Sánd Ane Menyhé Heis M Kl Ign Kele Márt Wen Herm W Chaj Herskov Sámu i Kl M Schw Á Lebov Her elöljár Che Kad eln Kl Ign Tal Tó Grünst Eis Misnáj egyl Leop La Sász-egyl Ehrm Vilm

10927

CÍM

SZÓC Cs.- k lakos o hitkö 1 alak Alapí K Sám Blacs Mih Blau Far Jakobo Sám G Már Frä Sal vol aki csalá rége telepe Cs. hitkö rabb 6 t választ F H He személyé ho műk Nagykap Ma ny isk létesí hitköz in hit megszilárdítá vall nev alapossá töreked templ hámidr Ta Tó szolgál Csakh megala misná eg Sász-eg amel taglétsz C zsid élé kiv ré gazda élet K Ná ho mintagazdas létesít An Meny K Á ho gazdálko ezenk An testv petróleumfino g We Jó téglag főtény C gazda élet hitkö anyakö terület Sala Záh Győröc Ásv Tég Szű Nagy Kis Konc Ho Radv Ger Nag Kis Hegyf Da Bara Kerek Csász Hosszúm Nagyg Kisg tartoz hitkö léleks cs hitközsé f a nagykeresk keresk gazdálk or vállalk ipa mér tan mag e hitkö ta köz hitkö 70 CK költségveté dolgo hábor r ta k né ha hal hitkö vez követke K Á el We A gond Jakobo Benj titkár-jeg Fel B Fried Sán An Menyh Hei K Ig Kel Már We Her Cha Hersko Sám K Sch Lebo He elöljá Ch Ka el K Ig Ta T Grüns Ei Misná egy Leo L Sász-egy Ehr Vil

1092SZÓ Cs. lako hitk ala Alap Sá Blac Mi Bla Fa Jakob Sá Má Fr Sa vo ak csal rég telep Cs hitk rab válasz H személy h mű Nagyka M n is létes hitkö i hi megszilárdít val ne alaposs töreke temp hámid T T szolgá Csak megal misn e Sász-e ame tagléts zsi él ki r gazd éle N h mintagazda létesí A Men h gazdálk ezen A test petróleumfin W J tégla főtén gazd éle hitk anyak terüle Sal Zá Győrö Ás Té Sz Nag Ki Kon H Rad Ge Na Ki Hegy D Bar Kere Csás Hosszú Nagy Kis tarto hitk lélek c hitközs nagykeres keres gazdál o vállal ip mé ta ma hitk t kö hitk 7 C költségvet dolg hábo t n h ha hitk ve követk e W gon Jakob Ben titkár-je Fe Frie Sá A Meny He I Ke Má W He Ch Hersk Sá Sc Leb H elölj C K e I T Grün E Misn eg Le Sász-eg Eh Vi