10930.htm

CÍMSZÓ: Csepreg

SZÓCIKK: Csepreg, nagyk. Sopron megyében, 4192 magyar lakossal. A zsidó hitközséget 1863. a lakompaki származású Feigelstock-család alapította meg. Ugyanakkor templomot is építettek. Az első rabbi Bass Zsigmond volt. A Chevra Kadisa 1880. létesült. A hitközség az alapításkor status quo volt, később kongresszusi lett és 20 év után, 1925. csatlakozott az orthodoxiához. Lélekszáma 60, családszám 18. Évi költségvetése 4000 pengő. Hozzá tartoznak: Bük, Bő, Mesterháza, Porládony, Locs, Ság, Sajtoskál, Felszopor, Alszopor, Hetye, Újkér, Lövő, Nemeskér, Völcsej, Horpács, Szakony, Vis, Peresznye, Horvát és Németzsidány. Nagyobb ipartelep Kollár László és Béla bőrgyára, amelyben 35 munkás dolgozik. A háborúban 17-en vettek részt, közülük kettő hősi halált halt. A hitközség mai vezetősége: Moskovits Izidor rabbihelyettes, Kollár Béla elnök, Stern Jenő alelnök, Feigelstock Jakab gondnok, dr. Wahl Ernő pénztárnok és Stern Géza ellenőr.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 930. címszó a lexikon => 180. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10930.htm

CÍMSZÓ: Csepreg

SZÓCIKK: Csepreg, nagyk. Sopron megyében, 4192 magyar lakossal. A zsidó hitközséget 1863. a lakompaki származású Feigelstock-család alapította meg. Ugyanakkor templomot is építettek. Az első rabbi Bass Zsigmond volt. A Chevra Kadisa 1880. létesült. A hitközség az alapításkor status quo volt, később kongresszusi lett és 20 év után, 1925. csatlakozott az orthodoxiához. Lélekszáma 60, családszám 18. Évi költségvetése 4000 pengő. Hozzá tartoznak: Bük, Bő, Mesterháza, Porládony, Locs, Ság, Sajtoskál, Felszopor, Alszopor, Hetye, Újkér, Lövő, Nemeskér, Völcsej, Horpács, Szakony, Vis, Peresznye, Horvát és Németzsidány. Nagyobb ipartelep Kollár László és Béla bőrgyára, amelyben 35 munkás dolgozik. A háborúban 17-en vettek részt, közülük kettő hősi halált halt. A hitközség mai vezetősége: Moskovits Izidor rabbihelyettes, Kollár Béla elnök, Stern Jenő alelnök, Feigelstock Jakab gondnok, dr. Wahl Ernő pénztárnok és Stern Géza ellenőr.

10930.ht

CÍMSZÓ Csepre

SZÓCIKK Csepreg nagyk Sopro megyében 419 magya lakossal zsid hitközsége 1863 lakompak származás Feigelstock-csalá alapított meg Ugyanakko templomo i építettek A els rabb Bas Zsigmon volt Chevr Kadis 1880 létesült hitközsé a alapításko statu qu volt későb kongresszus let é 2 é után 1925 csatlakozot a orthodoxiához Lélekszám 60 családszá 18 Év költségvetés 400 pengő Hozz tartoznak Bük Bő Mesterháza Porládony Locs Ság Sajtoskál Felszopor Alszopor Hetye Újkér Lövő Nemeskér Völcsej Horpács Szakony Vis Peresznye Horvá é Németzsidány Nagyob ipartele Kollá Lászl é Bél bőrgyára amelybe 3 munká dolgozik háborúba 17-e vette részt közülü kett hős halál halt hitközsé ma vezetősége Moskovit Izido rabbihelyettes Kollá Bél elnök Ster Jen alelnök Feigelstoc Jaka gondnok dr Wah Ern pénztárno é Ster Géz ellenőr

10930.h

CÍMSZ Csepr

SZÓCIK Csepre nagy Sopr megyébe 41 magy lakossa zsi hitközség 186 lakompa származá Feigelstock-csal alapítot me Ugyanakk templom építette el rab Ba Zsigmo vol Chev Kadi 188 létesül hitközs alapításk stat q vol késő kongresszu le utá 192 csatlakozo orthodoxiáho Lélekszá 6 családsz 1 É költségveté 40 peng Hoz tartozna Bü B Mesterház Porládon Loc Sá Sajtoská Felszopo Alszopo Hety Újké Löv Nemeské Völcse Horpác Szakon Vi Pereszny Horv Németzsidán Nagyo ipartel Koll Lász Bé bőrgyár amelyb munk dolgozi háborúb 17- vett rész közül ket hő halá hal hitközs m vezetőség Moskovi Izid rabbihelyette Koll Bé elnö Ste Je alelnö Feigelsto Jak gondno d Wa Er pénztárn Ste Gé ellenő

10930.

CÍMS Csep

SZÓCI Csepr nag Sop megyéb 4 mag lakoss zs hitközsé 18 lakomp származ Feigelstock-csa alapíto m Ugyanak templo épített e ra B Zsigm vo Che Kad 18 létesü hitköz alapítás sta vo kés kongressz l ut 19 csatlakoz orthodoxiáh Léleksz családs költségvet 4 pen Ho tartozn B Mesterhá Porládo Lo S Sajtosk Felszop Alszop Het Újk Lö Nemesk Völcs Horpá Szako V Pereszn Hor Németzsidá Nagy iparte Kol Lás B bőrgyá amely mun dolgoz háború 17 vet rés közü ke h hal ha hitköz vezetősé Moskov Izi rabbihelyett Kol B eln St J aleln Feigelst Ja gondn W E pénztár St G ellen

10930

CÍM Cse

SZÓC Csep na So megyé ma lakos z hitközs 1 lakom szárma Feigelstock-cs alapít Ugyana templ építet r Zsig v Ch Ka 1 létes hitkö alapítá st v ké kongress u 1 csatlako orthodoxiá Léleks család költségve pe H tartoz Mesterh Porlád L Sajtos Felszo Alszo He Új L Nemes Völc Horp Szak Peresz Ho Németzsid Nag ipart Ko Lá bőrgy amel mu dolgo hábor 1 ve ré köz k ha h hitkö vezetős Mosko Iz rabbihelyet Ko el S alel Feigels J gond pénztá S elle

1093

CÍ Cs

SZÓ Cse n S megy m lako hitköz lako szárm Feigelstock-c alapí Ugyan temp építe Zsi C K léte hitk alapít s k kongres csatlak orthodoxi Lélek csalá költségv p tarto Mester Porlá Sajto Felsz Alsz H Ú Neme Völ Hor Sza Peres H Németzsi Na ipar K L bőrg ame m dolg hábo v r kö h hitk vezető Mosk I rabbihelye K e ale Feigel gon pénzt ell