10931.htm

CÍMSZÓ: Csergő

SZEMÉLYNÉV: Csergő Hugó

SZÓCIKK: Csergő Hugó, író, szül. Budapesten 1877. Az egyetem jogi fakultását elvégezvén, államtudományi doktorátust tett és az újságírói pályára lépett, előbb a Fővárosi Lapok, majd a Pesti Napló munkatársa volt, aztán Vázsonyi Vilmos lapjának, a Polgár c. esti lapnak volt szerkesztője 1905., végül pedig a Pesti Hírlap munkatársa lett. 1907-ben a főváros 2000 K-ás Ferenc József-díját nyerte el irodalmi munkálkodása elismeréseképpen. Sokáig munkatársa volt a «Hét»-nek, Kiss József lapjának is. 1914. megszervezte a főváros népjóléti osztályát és 1921-ig annak vezetője volt. Harmincéves írói jubileumát az írói társadalom 1927. ünnepelte meg. Vázsonyi Vilmos halála után a nagy politikus szétszórt közleményeit ő rendezte sajtó alá két kötetben (1926). Cs. a szépirodalom minden ágában jelentős sikereket ért el; vannak nagy számmal versei, novellái és színdarabjai. Verses kötete: Versek (1904). Elbeszélései: Az utolsó felvonás (1900), Levelek, amiket meg nem írunk (1910); A mi szívünk asszonya (1916). Színdarabjai: A lovag úr (vígj., Vígszínház, 1906); Félszerelem (u. o., 1907); Az első hajnal (Renaissance Színház, 1923)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 931. címszó a lexikon => 180. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10931.htm

CÍMSZÓ: Csergő

SZEMÉLYNÉV: Csergő Hugó

SZÓCIKK: Csergő Hugó, író, szül. Budapesten 1877. Az egyetem jogi fakultását elvégezvén, államtudományi doktorátust tett és az újságírói pályára lépett, előbb a Fővárosi Lapok, majd a Pesti Napló munkatársa volt, aztán Vázsonyi Vilmos lapjának, a Polgár c. esti lapnak volt szerkesztője 1905., végül pedig a Pesti Hírlap munkatársa lett. 1907-ben a főváros 2000 K-ás Ferenc József-díját nyerte el irodalmi munkálkodása elismeréseképpen. Sokáig munkatársa volt a Hét -nek, Kiss József lapjának is. 1914. megszervezte a főváros népjóléti osztályát és 1921-ig annak vezetője volt. Harmincéves írói jubileumát az írói társadalom 1927. ünnepelte meg. Vázsonyi Vilmos halála után a nagy politikus szétszórt közleményeit ő rendezte sajtó alá két kötetben 1926 . Cs. a szépirodalom minden ágában jelentős sikereket ért el; vannak nagy számmal versei, novellái és színdarabjai. Verses kötete: Versek 1904 . Elbeszélései: Az utolsó felvonás 1900 , Levelek, amiket meg nem írunk 1910 ; A mi szívünk asszonya 1916 . Színdarabjai: A lovag úr vígj., Vígszínház, 1906 ; Félszerelem u. o., 1907 ; Az első hajnal Renaissance Színház, 1923

10931.ht

CÍMSZÓ Cserg

SZEMÉLYNÉV Cserg Hug

SZÓCIKK Cserg Hugó író szül Budapeste 1877 A egyete jog fakultásá elvégezvén államtudomány doktorátus tet é a újságíró pályár lépett előb Főváros Lapok maj Pest Napl munkatárs volt aztá Vázsony Vilmo lapjának Polgá c est lapna vol szerkesztőj 1905. végü pedi Pest Hírla munkatárs lett 1907-be főváro 200 K-á Feren József-díjá nyert e irodalm munkálkodás elismeréseképpen Sokái munkatárs vol Hé -nek Kis Józse lapjána is 1914 megszervezt főváro népjólét osztályá é 1921-i anna vezetőj volt Harmincéve író jubileumá a író társadalo 1927 ünnepelt meg Vázsony Vilmo halál utá nag politiku szétszór közleményei rendezt sajt al ké kötetbe 192 Cs szépirodalo minde ágába jelentő sikereke ér el vanna nag számma versei novellá é színdarabjai Verse kötete Verse 190 Elbeszélései A utols felvoná 190 Levelek amike me ne írun 191 m szívün asszony 191 Színdarabjai lova ú vígj. Vígszínház 190 Félszerele u o. 190 A els hajna Renaissanc Színház 192

10931.h

CÍMSZ Cser

SZEMÉLYNÉ Cser Hu

SZÓCIK Cser Hug ír szü Budapest 187 egyet jo fakultás elvégezvé államtudomán doktorátu te újságír pályá lépet elő Főváro Lapo ma Pes Nap munkatár vol azt Vázson Vilm lapjána Polg es lapn vo szerkesztő 1905 vég ped Pes Hírl munkatár let 1907-b fővár 20 K- Fere József-díj nyer irodal munkálkodá elismeréseképpe Soká munkatár vo H -ne Ki Józs lapján i 191 megszervez fővár népjólé osztály 1921- ann vezető vol Harmincév ír jubileum ír társadal 192 ünnepel me Vázson Vilm halá ut na politik szétszó közleménye rendez saj a k kötetb 19 C szépirodal mind ágáb jelent sikerek é e vann na számm verse novell színdarabja Vers kötet Vers 19 Elbeszélése utol felvon 19 Levele amik m n íru 19 szívü asszon 19 Színdarabja lov vígj Vígszínhá 19 Félszerel o 19 el hajn Renaissan Színhá 19

10931.

CÍMS Cse

SZEMÉLYN Cse H

SZÓCI Cse Hu í sz Budapes 18 egye j fakultá elvégezv államtudomá doktorát t újságí pály lépe el Fővár Lap m Pe Na munkatá vo az Vázso Vil lapján Pol e lap v szerkeszt 190 vé pe Pe Hír munkatá le 1907- fővá 2 K Fer József-dí nye iroda munkálkod elismeréseképp Sok munkatá v -n K Józ lapjá 19 megszerve fővá népjól osztál 1921 an vezet vo Harmincé í jubileu í társada 19 ünnepe m Vázso Vil hal u n politi szétsz közlemény rende sa kötet 1 szépiroda min ágá jelen sikere van n szám vers novel színdarabj Ver köte Ver 1 Elbeszélés uto felvo 1 Level ami ír 1 szív asszo 1 Színdarabj lo víg Vígszính 1 Félszere 1 e haj Renaissa Szính 1

10931

CÍM Cs

SZEMÉLY Cs

SZÓC Cs H s Budape 1 egy fakult elvégez államtudom doktorá újság pál lép e Fővá La P N munkat v a Vázs Vi lapjá Po la szerkesz 19 v p P Hí munkat l 1907 főv Fe József-d ny irod munkálko elismerésekép So munkat - Jó lapj 1 megszerv főv népjó osztá 192 a veze v Harminc jubile társad 1 ünnep Vázs Vi ha polit széts közlemén rend s köte szépirod mi ág jele siker va szá ver nove színdarab Ve köt Ve Elbeszélé ut felv Leve am í szí assz Színdarab l ví Vígszín Félszer ha Renaiss Szín

1093

CÍ C

SZEMÉL C

SZÓ C Budap eg fakul elvége államtudo doktor újsá pá lé Főv L munka Váz V lapj P l szerkes 1 H munka 190 fő F József- n iro munkálk elismeréseké S munka J lap megszer fő népj oszt 19 vez Harmin jubil társa ünne Váz V h poli szét közlemé ren köt szépiro m á jel sike v sz ve nov színdara V kö V Elbeszél u fel Lev a sz ass Színdara v Vígszí Félsze h Renais Szí