10934.htm

CÍMSZÓ: Csermely

SZEMÉLYNÉV: Csermely Gyula

SZÓCIKK: Csermely Gyula, író, szül. Dunaszerdahelyen 1869. jún. 5., u. o. atyja tanító volt. A gimnáziumot Pozsonyban, a jogi egyetemet Budapesten végezte, ahol jogi doktorátust és ügyvédi oklevelet szerzett. A háború kitöréséig gyakorló ügyvéd volt Erdélytben, a háborút mint százados küzdötte végig. Regényei: Kölcsönkapott fény; A toprini nász: A vörös kérdőjel; A mantovai jóslat; Bakunin professzor könyve; Ami két miatyánk között van; Szent Márton rózsafái: A beszélő ereklye; Negyvenegy és tizenkilenc ; Gyuriból György lett; A bosszú örvényében; Napkeleti kaleidoszkóp. Regényein kívül írt még sok kisebb elbeszélést, ezek közt számos zsidó tárgyút. Adieu Madame c. három felvonásos színművét a nagyváradi Szigligeti Színház mutatta be nagy sikerrel. Regényei közül többet megfilmesítettek.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 934. címszó a lexikon => 181. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10934.htm

CÍMSZÓ: Csermely

SZEMÉLYNÉV: Csermely Gyula

SZÓCIKK: Csermely Gyula, író, szül. Dunaszerdahelyen 1869. jún. 5., u. o. atyja tanító volt. A gimnáziumot Pozsonyban, a jogi egyetemet Budapesten végezte, ahol jogi doktorátust és ügyvédi oklevelet szerzett. A háború kitöréséig gyakorló ügyvéd volt Erdélytben, a háborút mint százados küzdötte végig. Regényei: Kölcsönkapott fény; A toprini nász: A vörös kérdőjel; A mantovai jóslat; Bakunin professzor könyve; Ami két miatyánk között van; Szent Márton rózsafái: A beszélő ereklye; Negyvenegy és tizenkilenc ; Gyuriból György lett; A bosszú örvényében; Napkeleti kaleidoszkóp. Regényein kívül írt még sok kisebb elbeszélést, ezek közt számos zsidó tárgyút. Adieu Madame c. három felvonásos színművét a nagyváradi Szigligeti Színház mutatta be nagy sikerrel. Regényei közül többet megfilmesítettek.

10934.ht

CÍMSZÓ Csermel

SZEMÉLYNÉV Csermel Gyul

SZÓCIKK Csermel Gyula író szül Dunaszerdahelye 1869 jún 5. u o atyj tanít volt gimnáziumo Pozsonyban jog egyeteme Budapeste végezte aho jog doktorátus é ügyvéd oklevele szerzett hábor kitöréséi gyakorl ügyvé vol Erdélytben háború min százado küzdött végig Regényei Kölcsönkapot fény toprin nász vörö kérdőjel mantova jóslat Bakuni professzo könyve Am ké miatyán közöt van Szen Márto rózsafái beszél ereklye Negyveneg é tizenkilen Gyuribó Györg lett bossz örvényében Napkelet kaleidoszkóp Regényei kívü ír mé so kiseb elbeszélést eze köz számo zsid tárgyút Adie Madam c háro felvonáso színművé nagyvárad Szigliget Színhá mutatt b nag sikerrel Regénye közü többe megfilmesítettek

10934.h

CÍMSZ Cserme

SZEMÉLYNÉ Cserme Gyu

SZÓCIK Cserme Gyul ír szü Dunaszerdahely 186 jú 5 aty taní vol gimnázium Pozsonyba jo egyetem Budapest végezt ah jo doktorátu ügyvé oklevel szerzet hábo kitörésé gyakor ügyv vo Erdélytbe hábor mi század küzdöt végi Regénye Kölcsönkapo fén topri nás vör kérdője mantov jósla Bakun professz könyv A k miatyá közö va Sze Márt rózsafá beszé erekly Negyvene tizenkile Gyurib Györ let boss örvényébe Napkele kaleidoszkó Regénye kív í m s kise elbeszélés ez kö szám zsi tárgyú Adi Mada hár felvonás színműv nagyvára Sziglige Szính mutat na sikerre Regény köz több megfilmesítette

10934.

CÍMS Cserm

SZEMÉLYN Cserm Gy

SZÓCI Cserm Gyu í sz Dunaszerdahel 18 j at tan vo gimnáziu Pozsonyb j egyete Budapes végez a j doktorát ügyv okleve szerze háb kitörés gyako ügy v Erdélytb hábo m száza küzdö vég Regény Kölcsönkap fé topr ná vö kérdőj manto jósl Baku profess köny miaty köz v Sz Már rózsaf besz erekl Negyven tizenkil Gyuri Gyö le bos örvényéb Napkel kaleidoszk Regény kí kis elbeszélé e k szá zs tárgy Ad Mad há felvoná színmű nagyvár Sziglig Szín muta n sikerr Regén kö töb megfilmesített

10934

CÍM Cser

SZEMÉLY Cser G

SZÓC Cser Gy s Dunaszerdahe 1 a ta v gimnázi Pozsony egyet Budape vége doktorá ügy oklev szerz há kitöré gyak üg Erdélyt háb száz küzd vé Regén Kölcsönka f top n v kérdő mant jós Bak profes kön miat kö S Má rózsa bes erek Negyve tizenki Gyur Gy l bo örvényé Napke kaleidosz Regén k ki elbeszél sz z tárg A Ma h felvon színm nagyvá Szigli Szí mut siker Regé k tö megfilmesítet

1093

CÍ Cse

SZEMÉL Cse

SZÓ Cse G Dunaszerdah t gimnáz Pozson egye Budap vég doktor üg okle szer h kitör gya ü Erdély há szá küz v Regé Kölcsönk to kérd man jó Ba profe kö mia k M rózs be ere Negyv tizenk Gyu G b örvény Napk kaleidos Regé k elbeszé s tár M felvo szín nagyv Szigl Sz mu sike Reg t megfilmesíte