10941.htm

CÍMSZÓ: Csillag

SZEMÉLYNÉV: Csillag Mór

SZÓCIKK: C. Mór, író és bölcsész, szül. Kócson (Heves m.) 1859. A tanári oklevél megszerzése után, mint bérlő gazdálkodott, emellett élénk irodalmi munkásságot fejtett ki. írt a Petőfi Társaság Lapjába, a Magyarországba és a Nagyvilágba, az Olvasótárba, az Ország-Világba, a Képes Családi Lapokba, a Hölgyek Lapjába és számos vidéki lapba. Önálló művei: A legszebb asszony könyve. Költemények. (Budapest 1862). Balassa Bálint virág énekeiről (u. o. 1890). Sajtó alá rendezte és életrajzi bevezetéssel ellátta Kajdacsi József hátrahagyott műveit (1881).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 941. címszó a lexikon => 181. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10941.htm

CÍMSZÓ: Csillag

SZEMÉLYNÉV: Csillag Mór

SZÓCIKK: C. Mór, író és bölcsész, szül. Kócson Heves m. 1859. A tanári oklevél megszerzése után, mint bérlő gazdálkodott, emellett élénk irodalmi munkásságot fejtett ki. írt a Petőfi Társaság Lapjába, a Magyarországba és a Nagyvilágba, az Olvasótárba, az Ország-Világba, a Képes Családi Lapokba, a Hölgyek Lapjába és számos vidéki lapba. Önálló művei: A legszebb asszony könyve. Költemények. Budapest 1862 . Balassa Bálint virág énekeiről u. o. 1890 . Sajtó alá rendezte és életrajzi bevezetéssel ellátta Kajdacsi József hátrahagyott műveit 1881 .

10941.ht

CÍMSZÓ Csilla

SZEMÉLYNÉV Csilla Mó

SZÓCIKK C Mór ír é bölcsész szül Kócso Heve m 1859 tanár oklevé megszerzés után min bérl gazdálkodott emellet élén irodalm munkásságo fejtet ki ír Petőf Társasá Lapjába Magyarországb é Nagyvilágba a Olvasótárba a Ország-Világba Képe Család Lapokba Hölgye Lapjáb é számo vidék lapba Önáll művei legszeb asszon könyve Költemények Budapes 186 Balass Bálin virá énekeirő u o 189 Sajt al rendezt é életrajz bevezetésse ellátt Kajdacs Józse hátrahagyot művei 188

10941.h

CÍMSZ Csill

SZEMÉLYNÉ Csill M

SZÓCIK Mó í bölcsés szü Kócs Hev 185 taná oklev megszerzé utá mi bér gazdálkodot emelle élé irodal munkásság fejte k í Pető Társas Lapjáb Magyarország Nagyvilágb Olvasótárb Ország-Világb Kép Csalá Lapokb Hölgy Lapjá szám vidé lapb Önál műve legsze asszo könyv Költeménye Budape 18 Balas Báli vir énekeir 18 Saj a rendez életraj bevezetéss ellát Kajdac Józs hátrahagyo műve 18

10941.

CÍMS Csil

SZEMÉLYN Csil

SZÓCI M bölcsé sz Kóc He 18 tan okle megszerz ut m bé gazdálkodo emell él iroda munkássá fejt Pet Társa Lapjá Magyarorszá Nagyvilág Olvasótár Ország-Világ Ké Csal Lapok Hölg Lapj szá vid lap Öná műv legsz assz köny Költemény Budap 1 Bala Bál vi énekei 1 Sa rende életra bevezetés ellá Kajda Józ hátrahagy műv 1

10941

CÍM Csi

SZEMÉLY Csi

SZÓC bölcs s Kó H 1 ta okl megszer u b gazdálkod emel é irod munkáss fej Pe Társ Lapj Magyarorsz Nagyvilá Olvasótá Ország-Vilá K Csa Lapo Höl Lap sz vi la Ön mű legs ass kön Költemén Buda Bal Bá v éneke S rend életr bevezeté ell Kajd Jó hátrahag mű

1094

CÍ Cs

SZEMÉL Cs

SZÓ bölc K t ok megsze gazdálko eme iro munkás fe P Tár Lap Magyarors Nagyvil Olvasót Ország-Vil Cs Lap Hö La s v l Ö m leg as kö Költemé Bud Ba B ének ren élet bevezet el Kaj J hátraha m