10944.htm

CÍMSZÓ: Csillag

SZEMÉLYNÉV: Csillag Zsigmond

SZÓCIKK: Cs. Zsigmond, szocialista politikus, szül. Budapesten 1846., megh. u. o. 1910. A debreceni kollégium növendéke volt. 17 éves korában beállt a lengyel felkelők közé és végigharcolta a lengyel szabadságharcot. 1874-ben az Általános Munkásbetegsegélyző orvosa s 1893. főorvosa lett és ebben az állásában nagy népszerűséget szerzett. Az 1878. évi árvíz idején több mint harminc ember életét mentette meg, de a hősiességének elismeréséül fölajánlott kitüntetést visszautasította. 1875 óta részt vett a munkásmozgalomban s a Magyarországi Általános Munkáspártnak hosszú ideig elnöke és vezetőségi tagja volt. Frankl Leóval, Kürschner Jakabbal, Pollitzer Zsigmonddal együtt tevékeny vezetője volt a magyarországi munkásság szervező munkájának. A párt legjobb agitátora volt s május elsejének első ünnepen ő tartott szónoklatot a városligeti aréna előtt összegyűlt 80000 ember előtt. 1896-ban vonult vissza a munkásmozgalomból. Már 25 éves korában tagja volt Budapest közgyűlésének s 1901-től haláláig szintén törvényhatósági bizottsági tag volt. Gyógyíthatatlan betegsége öngyilkosságba kergette.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 944. címszó a lexikon => 182. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10944.htm

CÍMSZÓ: Csillag

SZEMÉLYNÉV: Csillag Zsigmond

SZÓCIKK: Cs. Zsigmond, szocialista politikus, szül. Budapesten 1846., megh. u. o. 1910. A debreceni kollégium növendéke volt. 17 éves korában beállt a lengyel felkelők közé és végigharcolta a lengyel szabadságharcot. 1874-ben az Általános Munkásbetegsegélyző orvosa s 1893. főorvosa lett és ebben az állásában nagy népszerűséget szerzett. Az 1878. évi árvíz idején több mint harminc ember életét mentette meg, de a hősiességének elismeréséül fölajánlott kitüntetést visszautasította. 1875 óta részt vett a munkásmozgalomban s a Magyarországi Általános Munkáspártnak hosszú ideig elnöke és vezetőségi tagja volt. Frankl Leóval, Kürschner Jakabbal, Pollitzer Zsigmonddal együtt tevékeny vezetője volt a magyarországi munkásság szervező munkájának. A párt legjobb agitátora volt s május elsejének első ünnepen ő tartott szónoklatot a városligeti aréna előtt összegyűlt 80000 ember előtt. 1896-ban vonult vissza a munkásmozgalomból. Már 25 éves korában tagja volt Budapest közgyűlésének s 1901-től haláláig szintén törvényhatósági bizottsági tag volt. Gyógyíthatatlan betegsége öngyilkosságba kergette.

10944.ht

CÍMSZÓ Csilla

SZEMÉLYNÉV Csilla Zsigmon

SZÓCIKK Cs Zsigmond szocialist politikus szül Budapeste 1846. megh u o 1910 debrecen kollégiu növendék volt 1 éve korába beáll lengye felkelő köz é végigharcolt lengye szabadságharcot 1874-be a Általáno Munkásbetegsegélyz orvos 1893 főorvos let é ebbe a állásába nag népszerűsége szerzett A 1878 év árví idejé töb min harmin embe életé mentett meg d hősiességéne elismeréséü fölajánlot kitüntetés visszautasította 187 ót rész vet munkásmozgalomba Magyarország Általáno Munkáspártna hossz idei elnök é vezetőség tagj volt Frank Leóval Kürschne Jakabbal Pollitze Zsigmondda együt tevéken vezetőj vol magyarország munkássá szervez munkájának pár legjob agitátor vol máju elsejéne els ünnepe tartot szónoklato városliget arén előt összegyűl 8000 embe előtt 1896-ba vonul vissz munkásmozgalomból Má 2 éve korába tagj vol Budapes közgyűléséne 1901-tő halálái szinté törvényhatóság bizottság ta volt Gyógyíthatatla betegség öngyilkosságb kergette

10944.h

CÍMSZ Csill

SZEMÉLYNÉ Csill Zsigmo

SZÓCIK C Zsigmon szocialis politiku szü Budapest 1846 meg 191 debrece kollégi növendé vol év koráb beál lengy felkel kö végigharcol lengy szabadságharco 1874-b Általán Munkásbetegsegély orvo 189 főorvo le ebb állásáb na népszerűség szerzet 187 é árv idej tö mi harmi emb élet mentet me hősiességén elismerésé fölajánlo kitünteté visszautasított 18 ó rés ve munkásmozgalomb Magyarorszá Általán Munkáspártn hoss ide elnö vezetősé tag vol Fran Leóva Kürschn Jakabba Pollitz Zsigmondd együ tevéke vezető vo magyarorszá munkáss szerve munkájána pá legjo agitáto vo máj elsején el ünnep tarto szónoklat városlige aré elő összegyű 800 emb előt 1896-b vonu viss munkásmozgalombó M év koráb tag vo Budape közgyűlésén 1901-t halálá szint törvényhatósá bizottsá t vol Gyógyíthatatl betegsé öngyilkosság kergett

10944.

CÍMS Csil

SZEMÉLYN Csil Zsigm

SZÓCI Zsigmo szociali politik sz Budapes 184 me 19 debrec kollég növend vo é korá beá leng felke k végigharco leng szabadságharc 1874- Általá Munkásbetegsegél orv 18 főorv l eb állásá n népszerűsé szerze 18 ár ide t m harm em éle mente m hősiességé elismerés fölajánl kitüntet visszautasítot 1 ré v munkásmozgalom Magyarorsz Általá Munkáspárt hos id eln vezetős ta vo Fra Leóv Kürsch Jakabb Pollit Zsigmond egy tevék vezet v magyarorsz munkás szerv munkáján p legj agitát v má elsejé e ünne tart szónokla városlig ar el összegy 80 em elő 1896- von vis munkásmozgalomb é korá ta v Budap közgyűlésé 1901- halál szin törvényhatós bizotts vo Gyógyíthatat betegs öngyilkossá kerget

10944

CÍM Csi

SZEMÉLY Csi Zsig

SZÓC Zsigm szocial politi s Budape 18 m 1 debre kollé növen v kor be len felk végigharc len szabadsághar 1874 Által Munkásbetegsegé or 1 főor e állás népszerűs szerz 1 á id har e él ment hősiesség elismeré fölaján kitünte visszautasíto r munkásmozgalo Magyarors Által Munkáspár ho i el vezető t v Fr Leó Kürsc Jakab Polli Zsigmon eg tevé veze magyarors munká szer munkájá leg agitá m elsej ünn tar szónokl városli a e összeg 8 e el 1896 vo vi munkásmozgalom kor t Buda közgyűlés 1901 halá szi törvényható bizott v Gyógyíthata beteg öngyilkoss kerge

1094

CÍ Cs

SZEMÉL Cs Zsi

SZÓ Zsig szocia polit Budap 1 debr koll növe ko b le fel végighar le szabadságha 187 Álta Munkásbetegseg o főo állá népszerű szer i ha é men hősiessé elismer fölajá kitünt visszautasít munkásmozgal Magyaror Álta Munkáspá h e vezet F Le Kürs Jaka Poll Zsigmo e tev vez magyaror munk sze munkáj le agit else ün ta szónok városl össze e 189 v v munkásmozgalo ko Bud közgyűlé 190 hal sz törvényhat bizot Gyógyíthat bete öngyilkos kerg