10946.htm

CÍMSZÓ: Csodarabbi

SZÓCIKK: Csodarabbi. A chászideus világ rebbé-je, akit caddik-nak hívnak. Caddik igazságost jelent a héber nyelvben, nem csodatevőt. Cs.-k nincsenek, bárha a chászideus zsidóság fantáziájában csodatevőként él a rebbe és számos csodatételt örökítettek meg legendáikban. Mindezt azonban a rajongás és tisztelet túláradásának kell tekinteni. Csodatételeikkel csak az álcsodarabbik dicsekednek, az igazi caddik semmi más, mint egy nagyon szentéletű ember, aki szerény, alázatos és önzetlen. Egész életét a szent könyvekben való búvárkodásnak: szenteli, főleg pedig a kabbalisztikában való elmélyedésnek. Aszkétikus életével megközelíti a chászideus világszemlélet emberideálját, aki tisztaságánál fogva leghivatottabb arra, hogy Isten előtt a szenvedő emberiség szószólója legyen. Tanácsot és vigaszt nyújt azoknak, akik hozzáfordulnak (l. Chásszidizmus) és imádkozik értük, vagy nekik maguknak mondja mer, hogy milyen imával forduljanak az Istenhez segítségért. Némelyik kaméákat is osztogat, apró pergamentekercseket, amelyek a laikusok számára módfelett misztikusok, mert nem értik a szövegüket. A szöveg azonban rendszerint nagyon egyszerű, legtöbbször semmi egyéb, mint egy-egy bibliai vers összevonása és csak ritkán, az istennév betűinek különféle átírása (l. Amulettek). De még attól a rebbé-től is, aki amuletteket ad, távol áll a szélhámoskodás szándéka, mert nem mirákulumnak adja a pergament, hanem inkább azért, hogy az Istenhez való felemelkedésre és imádkozásra serkentse a szenvedőt. A caddik legtöbbször nem csak imádkozással és tanácsadással enyhíti a hozzáfordulók gondjait, de igazi emberszeretetből fakadó gyakorlati segítséggel is. A százakra, vagy ezrekre menő zarándokok rengeteg pénzt hagynak a caddik házában, de ez egész óriási jövedelmét a szegényeknek juttatja. Van olyan caddik, akinek udvara több száz embert élelmez állandóan, némelyik óriási szabó- és cipészműhelyeket tart fenn, ahol a szegény ember ingyen ruhát és lábbelit kap. Ez a fejedelmi jótékonykodás természetesen még megnöveli a népszerűségüket, amelyet sokfelé még a keresztény hívők is elismernek. Galíciában, Bukovinában és Lengyelországban még az állam is elismeri a chászideus rebbé-k tekintélyét és olyan tiszteletben részesíti őket, mint az egyházfejedelmeket. A híres belzi rabbinak, aki a háború kitörése után Munkácson telepedett meg és 1925-ig ott is maradt, a csehszlovák kormány különvonatot adott, rendelkezésére, gyakori utazásai alkalmával. És mikor Belzbe végleg visszaköltözött, díszszázadot vezényeltek ki az állomás peronjára és az állami hivatalok küldöttei élén a ruszinszkói kormányzó is megjelent búcsúzásra a kormány megbízásából. Ezt a tekintélyt nem az állása adja meg a Cs.-nak, hanem az egyénisége. A rebbe nincs mindig hivatalos állásban, nem mindig rabbija annak a községnek, ahol működik és lelkészi funkciókat nem teljesít. Vannak mégis olyan vidékek, ahol hivatalosan is nagyrabbinak címezik a caddikot. Minthogy némelyik jelentéktelen kisközségben él, az odaáradó zarándokok elhelyezése és fogadása óriási adminisztrációt és udvartartást követel. Az udvartartás élén az intendánsok és titkárok (gabbai-ok és samesz-ok) állnak, ezek állapítják meg az audienciák sorrendjét is. A kihallgatásra jelentkező kvislit (cédulát) kap, amelyre ráírja a maga és apja nevét és kívánságának rövid tartalmát is. A kvislit visszaadja a bejelentő titkárnak, aki azt a rebbe asztalára helyezi el, mikor a soros zarándokot bevezeti. Az audiencia legtöbbször csak néhány percig tart, de a zarándok mégis megnyugodva és vigasztaltam távozik. A legtöbb zarándok szombatra, vagy ünnepnapra igyekszik a caddikhoz, mert már azt is vigasztalásnak érzi, hogy az istentiszteleteken együtt imádkozhatik a szent emberrel. De legszentebb borzongással a közös lakomákat várja, mikor a Szentírást magyarázza a rebbe, messianisztikus legendákat mesél, vagy kabbalisztikus eszméket fejteget. Közben-közben énekelnek, mert örvendezve kell imádni az Istent (l. Chászidizmus). A közös lakomák piece de resistenca az a mozzanat, amikor a caddik jelt ad a tányérján maradt ételmaradék (sirájim) kiosztására. Boldog, aki akárcsak egy morzsát kap. Mert ezzel részesévé lesz a rebbe istentiszteleti cselekedetének, aki az asztalát oltárnak, az étkezését szent áldozásnak tekinti. Nagyjában ilyen a «Cs.» élete és hivatása, amit még ezenfelül is elhíresztelnek róla, célzatos és túlzott kitalálás. Magyarország leghíresebb rebbe-jéi a legendás kallói, a leleszi a múlt évszázadban, ez idő szerint pedig a munkácsi és a podolini.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 946. címszó a lexikon => 183. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10946.htm

CÍMSZÓ: Csodarabbi

SZÓCIKK: Csodarabbi. A chászideus világ rebbé-je, akit caddik-nak hívnak. Caddik igazságost jelent a héber nyelvben, nem csodatevőt. Cs.-k nincsenek, bárha a chászideus zsidóság fantáziájában csodatevőként él a rebbe és számos csodatételt örökítettek meg legendáikban. Mindezt azonban a rajongás és tisztelet túláradásának kell tekinteni. Csodatételeikkel csak az álcsodarabbik dicsekednek, az igazi caddik semmi más, mint egy nagyon szentéletű ember, aki szerény, alázatos és önzetlen. Egész életét a szent könyvekben való búvárkodásnak: szenteli, főleg pedig a kabbalisztikában való elmélyedésnek. Aszkétikus életével megközelíti a chászideus világszemlélet emberideálját, aki tisztaságánál fogva leghivatottabb arra, hogy Isten előtt a szenvedő emberiség szószólója legyen. Tanácsot és vigaszt nyújt azoknak, akik hozzáfordulnak l. Chásszidizmus és imádkozik értük, vagy nekik maguknak mondja mer, hogy milyen imával forduljanak az Istenhez segítségért. Némelyik kaméákat is osztogat, apró pergamentekercseket, amelyek a laikusok számára módfelett misztikusok, mert nem értik a szövegüket. A szöveg azonban rendszerint nagyon egyszerű, legtöbbször semmi egyéb, mint egy-egy bibliai vers összevonása és csak ritkán, az istennév betűinek különféle átírása l. Amulettek . De még attól a rebbé-től is, aki amuletteket ad, távol áll a szélhámoskodás szándéka, mert nem mirákulumnak adja a pergament, hanem inkább azért, hogy az Istenhez való felemelkedésre és imádkozásra serkentse a szenvedőt. A caddik legtöbbször nem csak imádkozással és tanácsadással enyhíti a hozzáfordulók gondjait, de igazi emberszeretetből fakadó gyakorlati segítséggel is. A százakra, vagy ezrekre menő zarándokok rengeteg pénzt hagynak a caddik házában, de ez egész óriási jövedelmét a szegényeknek juttatja. Van olyan caddik, akinek udvara több száz embert élelmez állandóan, némelyik óriási szabó- és cipészműhelyeket tart fenn, ahol a szegény ember ingyen ruhát és lábbelit kap. Ez a fejedelmi jótékonykodás természetesen még megnöveli a népszerűségüket, amelyet sokfelé még a keresztény hívők is elismernek. Galíciában, Bukovinában és Lengyelországban még az állam is elismeri a chászideus rebbé-k tekintélyét és olyan tiszteletben részesíti őket, mint az egyházfejedelmeket. A híres belzi rabbinak, aki a háború kitörése után Munkácson telepedett meg és 1925-ig ott is maradt, a csehszlovák kormány különvonatot adott, rendelkezésére, gyakori utazásai alkalmával. És mikor Belzbe végleg visszaköltözött, díszszázadot vezényeltek ki az állomás peronjára és az állami hivatalok küldöttei élén a ruszinszkói kormányzó is megjelent búcsúzásra a kormány megbízásából. Ezt a tekintélyt nem az állása adja meg a Cs.-nak, hanem az egyénisége. A rebbe nincs mindig hivatalos állásban, nem mindig rabbija annak a községnek, ahol működik és lelkészi funkciókat nem teljesít. Vannak mégis olyan vidékek, ahol hivatalosan is nagyrabbinak címezik a caddikot. Minthogy némelyik jelentéktelen kisközségben él, az odaáradó zarándokok elhelyezése és fogadása óriási adminisztrációt és udvartartást követel. Az udvartartás élén az intendánsok és titkárok gabbai-ok és samesz-ok állnak, ezek állapítják meg az audienciák sorrendjét is. A kihallgatásra jelentkező kvislit cédulát kap, amelyre ráírja a maga és apja nevét és kívánságának rövid tartalmát is. A kvislit visszaadja a bejelentő titkárnak, aki azt a rebbe asztalára helyezi el, mikor a soros zarándokot bevezeti. Az audiencia legtöbbször csak néhány percig tart, de a zarándok mégis megnyugodva és vigasztaltam távozik. A legtöbb zarándok szombatra, vagy ünnepnapra igyekszik a caddikhoz, mert már azt is vigasztalásnak érzi, hogy az istentiszteleteken együtt imádkozhatik a szent emberrel. De legszentebb borzongással a közös lakomákat várja, mikor a Szentírást magyarázza a rebbe, messianisztikus legendákat mesél, vagy kabbalisztikus eszméket fejteget. Közben-közben énekelnek, mert örvendezve kell imádni az Istent l. Chászidizmus . A közös lakomák piece de resistenca az a mozzanat, amikor a caddik jelt ad a tányérján maradt ételmaradék sirájim kiosztására. Boldog, aki akárcsak egy morzsát kap. Mert ezzel részesévé lesz a rebbe istentiszteleti cselekedetének, aki az asztalát oltárnak, az étkezését szent áldozásnak tekinti. Nagyjában ilyen a Cs. élete és hivatása, amit még ezenfelül is elhíresztelnek róla, célzatos és túlzott kitalálás. Magyarország leghíresebb rebbe-jéi a legendás kallói, a leleszi a múlt évszázadban, ez idő szerint pedig a munkácsi és a podolini.

10946.ht

CÍMSZÓ Csodarabb

SZÓCIKK Csodarabbi chászideu vilá rebbé-je aki caddik-na hívnak Caddi igazságos jelen hébe nyelvben ne csodatevőt Cs.- nincsenek bárh chászideu zsidósá fantáziájába csodatevőkén é rebb é számo csodatétel örökítette me legendáikban Mindez azonba rajongá é tisztele túláradásána kel tekinteni Csodatételeikke csa a álcsodarabbi dicsekednek a igaz caddi semm más min eg nagyo szentélet ember ak szerény alázato é önzetlen Egés életé szen könyvekbe val búvárkodásnak szenteli főle pedi kabbalisztikába val elmélyedésnek Aszkétiku életéve megközelít chászideu világszemléle emberideálját ak tisztaságáná fogv leghivatottab arra hog Iste előt szenved emberisé szószólój legyen Tanácso é vigasz nyúj azoknak aki hozzáfordulna l Chásszidizmu é imádkozi értük vag neki magukna mondj mer hog milye imáva forduljana a Istenhe segítségért Némelyi kaméáka i osztogat apr pergamentekercseket amelye laikuso számár módfelet misztikusok mer ne érti szövegüket szöve azonba rendszerin nagyo egyszerű legtöbbszö semm egyéb min egy-eg biblia ver összevonás é csa ritkán a istenné betűine különfél átírás l Amulette D mé attó rebbé-tő is ak amuletteke ad távo ál szélhámoskodá szándéka mer ne mirákulumna adj pergament hane inkáb azért hog a Istenhe val felemelkedésr é imádkozásr serkents szenvedőt caddi legtöbbszö ne csa imádkozássa é tanácsadássa enyhít hozzáforduló gondjait d igaz emberszeretetbő fakad gyakorlat segítségge is százakra vag ezrekr men zarándoko rengete pénz hagyna caddi házában d e egés óriás jövedelmé szegényekne juttatja Va olya caddik akine udvar töb szá ember élelme állandóan némelyi óriás szabó é cipészműhelyeke tar fenn aho szegén embe ingye ruhá é lábbeli kap E fejedelm jótékonykodá természetese mé megnövel népszerűségüket amelye sokfel mé keresztén hívő i elismernek Galíciában Bukovinába é Lengyelországba mé a álla i elismer chászideu rebbé- tekintélyé é olya tiszteletbe részesít őket min a egyházfejedelmeket híre belz rabbinak ak hábor kitörés utá Munkácso telepedet me é 1925-i ot i maradt csehszlová kormán különvonato adott rendelkezésére gyakor utazása alkalmával É miko Belzb végle visszaköltözött díszszázado vezényelte k a állomá peronjár é a állam hivatalo küldötte élé ruszinszkó kormányz i megjelen búcsúzásr kormán megbízásából Ez tekintély ne a állás adj me Cs.-nak hane a egyénisége rebb ninc mindi hivatalo állásban ne mindi rabbij anna községnek aho működi é lelkész funkcióka ne teljesít Vanna mégi olya vidékek aho hivatalosa i nagyrabbina címezi caddikot Minthog némelyi jelentéktele kisközségbe él a odaárad zarándoko elhelyezés é fogadás óriás adminisztráció é udvartartás követel A udvartartá élé a intendánso é titkáro gabbai-o é samesz-o állnak eze állapítjá me a audienciá sorrendjé is kihallgatásr jelentkez kvisli cédulá kap amelyr ráírj mag é apj nevé é kívánságána rövi tartalmá is kvisli visszaadj bejelent titkárnak ak az rebb asztalár helyez el miko soro zarándoko bevezeti A audienci legtöbbszö csa néhán perci tart d zarándo mégi megnyugodv é vigasztalta távozik legtöb zarándo szombatra vag ünnepnapr igyekszi caddikhoz mer má az i vigasztalásna érzi hog a istentiszteleteke együt imádkozhati szen emberrel D legszenteb borzongássa közö lakomáka várja miko Szentírás magyarázz rebbe messianisztiku legendáka mesél vag kabbalisztiku eszméke fejteget Közben-közbe énekelnek mer örvendezv kel imádn a Isten l Chászidizmu közö lakomá piec d resistenc a mozzanat amiko caddi jel a tányérjá marad ételmaradé siráji kiosztására Boldog ak akárcsa eg morzsá kap Mer ezze részesév les rebb istentisztelet cselekedetének ak a asztalá oltárnak a étkezésé szen áldozásna tekinti Nagyjába ilye Cs élet é hivatása ami mé ezenfelü i elhíresztelne róla célzato é túlzot kitalálás Magyarorszá leghíreseb rebbe-jé legendá kallói lelesz múl évszázadban e id szerin pedi munkács é podolini

10946.h

CÍMSZ Csodarab

SZÓCIK Csodarabb chászide vil rebbé-j ak caddik-n hívna Cadd igazságo jele héb nyelvbe n csodatevő Cs. nincsene bár chászide zsidós fantáziájáb csodatevőké reb szám csodatéte örökített m legendáikba Minde azonb rajong tisztel túláradásán ke tekinten Csodatételeikk cs álcsodarabb dicsekedne iga cadd sem má mi e nagy szentéle embe a szerén alázat önzetle Egé élet sze könyvekb va búvárkodásna szentel fől ped kabbalisztikáb va elmélyedésne Aszkétik életév megközelí chászide világszemlél emberideáljá a tisztaságán fog leghivatotta arr ho Ist elő szenve emberis szószóló legye Tanács vigas nyú azokna ak hozzáforduln Chásszidizm imádkoz értü va nek magukn mond me ho mily imáv forduljan Istenh segítségér Némely kaméák osztoga ap pergamentekercseke amely laikus számá módfele misztikuso me n ért szövegüke szöv azonb rendszeri nagy egyszer legtöbbsz sem egyé mi egy-e bibli ve összevoná cs ritká istenn betűin különfé átírá Amulett m att rebbé-t i a amulettek a táv á szélhámoskod szándék me n mirákulumn ad pergamen han inká azér ho Istenh va felemelkedés imádkozás serkent szenvedő cadd legtöbbsz n cs imádkozáss tanácsadáss enyhí hozzáfordul gondjai iga emberszeretetb faka gyakorla segítségg i százakr va ezrek me zarándok renget pén hagyn cadd házába egé óriá jövedelm szegényekn juttatj V oly caddi akin udva tö sz embe élelm állandóa némely óriá szab cipészműhelyek ta fen ah szegé emb ingy ruh lábbel ka fejedel jótékonykod természetes m megnöve népszerűségüke amely sokfe m kereszté hív elismerne Galíciába Bukovináb Lengyelországb m áll elisme chászide rebbé tekintély oly tiszteletb részesí őke mi egyházfejedelmeke hír bel rabbina a hábo kitöré ut Munkács telepede m 1925- o marad csehszlov kormá különvonat adot rendelkezésér gyako utazás alkalmáva mik Belz végl visszaköltözöt díszszázad vezényelt állom peronjá álla hivatal küldött él ruszinszk kormány megjele búcsúzás kormá megbízásábó E tekintél n állá ad m Cs.-na han egyéniség reb nin mind hivatal állásba n mind rabbi ann községne ah működ lelkés funkciók n teljesí Vann még oly vidéke ah hivatalos nagyrabbin címez caddiko Mintho némely jelentéktel kisközségb é odaára zarándok elhelyezé fogadá óriá adminisztráci udvartartá követe udvartart él intendáns titkár gabbai- samesz- állna ez állapítj m audienci sorrendj i kihallgatás jelentke kvisl cédul ka amely ráír ma ap nev kívánságán röv tartalm i kvisl visszaad bejelen titkárna a a reb asztalá helye e mik sor zarándok bevezet audienc legtöbbsz cs néhá perc tar zaránd még megnyugod vigasztalt távozi legtö zaránd szombatr va ünnepnap igyeksz caddikho me m a vigasztalásn érz ho istentiszteletek együ imádkozhat sze emberre legszente borzongáss köz lakomák várj mik Szentírá magyaráz rebb messianisztik legendák mesé va kabbalisztik eszmék fejtege Közben-közb énekelne me örvendez ke imád Iste Chászidizm köz lakom pie resisten mozzana amik cadd je tányérj mara ételmarad siráj kiosztásár Boldo a akárcs e morzs ka Me ezz részesé le reb istentisztele cselekedeténe a asztal oltárna étkezés sze áldozásn tekint Nagyjáb ily C éle hivatás am m ezenfel elhíreszteln ról célzat túlzo kitalálá Magyarorsz leghírese rebbe-j legend kalló leles mú évszázadba i szeri ped munkác podolin

10946.

CÍMS Csodara

SZÓCI Csodarab chászid vi rebbé- a caddik- hívn Cad igazság jel hé nyelvb csodatev Cs nincsen bá chászid zsidó fantáziájá csodatevők re szá csodatét örökítet legendáikb Mind azon rajon tiszte túláradásá k tekinte Csodatételeik c álcsodarab dicsekedn ig cad se m m nag szentél emb szeré aláza önzetl Eg éle sz könyvek v búvárkodásn szente fő pe kabbalisztiká v elmélyedésn Aszkéti életé megközel chászid világszemlé emberideálj tisztaságá fo leghivatott ar h Is el szenv emberi szószól legy Tanác viga ny azokn a hozzáfordul Chásszidiz imádko ért v ne maguk mon m h mil imá fordulja Isten segítségé Némel kaméá osztog a pergamentekercsek amel laiku szám módfel misztikus m ér szövegük szö azon rendszer nag egysze legtöbbs se egy m egy- bibl v összevon c ritk isten betűi különf átír Amulet at rebbé- amulette tá szélhámosko szándé m mirákulum a pergame ha ink azé h Isten v felemelkedé imádkozá serken szenved cad legtöbbs c imádkozás tanácsadás enyh hozzáfordu gondja ig emberszeretet fak gyakorl segítség százak v ezre m zarándo renge pé hagy cad házáb eg óri jövedel szegények juttat ol cadd aki udv t s emb élel állandó némel óri sza cipészműhelye t fe a szeg em ing ru lábbe k fejede jótékonyko természete megnöv népszerűségük amel sokf kereszt hí elismern Galíciáb Bukoviná Lengyelország ál elism chászid rebb tekintél ol tisztelet részes ők m egyházfejedelmek hí be rabbin háb kitör u Munkác teleped 1925 mara csehszlo korm különvona ado rendelkezésé gyak utazá alkalmáv mi Bel vég visszaköltözö díszszáza vezényel állo peronj áll hivata küldöt é ruszinsz kormán megjel búcsúzá korm megbízásáb tekinté áll a Cs.-n ha egyénisé re ni min hivata állásb min rabb an községn a műkö lelké funkció teljes Van mé ol vidék a hivatalo nagyrabbi címe caddik Minth némel jelentékte kisközség odaár zarándo elhelyez fogad óri adminisztrác udvartart követ udvartar é intendán titká gabbai samesz álln e állapít audienc sorrend kihallgatá jelentk kvis cédu k amel ráí m a ne kívánságá rö tartal kvis visszaa bejele titkárn re asztal hely mi so zarándo beveze audien legtöbbs c néh per ta zarán mé megnyugo vigasztal távoz legt zarán szombat v ünnepna igyeks caddikh m vigasztalás ér h istentisztelete egy imádkozha sz emberr legszent borzongás kö lakomá vár mi Szentír magyará reb messianiszti legendá mes v kabbaliszti eszmé fejteg Közben-köz énekeln m örvende k imá Ist Chászidiz kö lako pi resiste mozzan ami cad j tányér mar ételmara sirá kiosztásá Bold akárc morz k M ez részes l re istentisztel cselekedetén aszta oltárn étkezé sz áldozás tekin Nagyjá il él hivatá a ezenfe elhíresztel ró célza túlz kitalál Magyarors leghíres rebbe- legen kall lele m évszázadb szer pe munká podoli

10946

CÍM Csodar

SZÓC Csodara chászi v rebbé caddik hív Ca igazsá je h nyelv csodate C nincse b chászi zsid fantáziáj csodatevő r sz csodaté örökíte legendáik Min azo rajo tiszt túláradás tekint Csodatételei álcsodara dicseked i ca s na szenté em szer aláz önzet E él s könyve búvárkodás szent f p kabbalisztik elmélyedés Aszkét élet megköze chászi világszeml emberideál tisztaság f leghivatot a I e szen ember szószó leg Taná vig n azok hozzáfordu Chásszidi imádk ér n magu mo mi im fordulj Iste segítség Néme kamé oszto pergamentekercse ame laik szá módfe misztiku é szövegü sz azo rendsze na egysz legtöbb s eg egy bib összevo rit iste betű külön átí Amule a rebbé amulett t szélhámosk szánd mirákulu pergam h in az Iste felemelked imádkoz serke szenve ca legtöbb imádkozá tanácsadá eny hozzáford gondj i emberszerete fa gyakor segítsé száza ezr zaránd reng p hag ca házá e ór jövede szegénye jutta o cad ak ud em éle álland néme ór sz cipészműhely f sze e in r lább fejed jótékonyk természet megnö népszerűségü ame sok keresz h elismer Galíciá Bukovin Lengyelorszá á elis chászi reb tekinté o tisztele része ő egyházfejedelme h b rabbi há kitö Munká telepe 192 mar csehszl kor különvon ad rendelkezés gya utaz alkalmá m Be vé visszaköltöz díszszáz vezénye áll peron ál hivat küldö ruszins kormá megje búcsúz kor megbízásá tekint ál Cs.- h egyénis r n mi hivat állás mi rab a község műk lelk funkci telje Va m o vidé hivatal nagyrabb cím caddi Mint néme jelentékt kisközsé odaá zaránd elhelye foga ór adminisztrá udvartar köve udvarta intendá titk gabba sames áll állapí audien sorren kihallgat jelent kvi céd ame rá n kívánság r tarta kvi vissza bejel titkár r aszta hel m s zaránd bevez audie legtöbb né pe t zará m megnyug vigaszta távo leg zará szomba ünnepn igyek caddik vigasztalá é istentisztelet eg imádkozh s ember legszen borzongá k lakom vá m Szentí magyar re messianiszt legend me kabbaliszt eszm fejte Közben-kö énekel örvend im Is Chászidi k lak p resist mozza am ca tányé ma ételmar sir kiosztás Bol akár mor e része r istentiszte cselekedeté aszt oltár étkez s áldozá teki Nagyj i é hivat ezenf elhíreszte r célz túl kitalá Magyaror leghíre rebbe lege kal lel évszázad sze p munk podol

1094

CÍ Csoda

SZÓ Csodar chász rebb caddi hí C igazs j nyel csodat nincs chász zsi fantáziá csodatev s csodat örökít legendái Mi az raj tisz túláradá tekin Csodatétele álcsodar dicseke c n szent e sze alá önze é könyv búvárkodá szen kabbaliszti elmélyedé Aszké éle megköz chász világszem emberideá tisztasá leghivato sze embe szósz le Tan vi azo hozzáford Chásszid imád é mag m m i fordul Ist segítsé Ném kam oszt pergamentekercs am lai sz módf misztik szöveg s az rendsz n egys legtöb e eg bi összev ri ist bet külö át Amul rebb amulet szélhámos szán mirákul perga i a Ist felemelke imádko serk szenv c legtöb imádkoz tanácsad en hozzáfor gond emberszeret f gyako segíts száz ez zarán ren ha c ház ó jöved szegény jutt ca a u e él állan ném ó s cipészműhel sz i láb feje jótékony természe megn népszerűség am so keres elisme Galíci Bukovi Lengyelorsz eli chász re tekint tisztel rész egyházfejedelm rabb h kit Munk telep 19 ma csehsz ko különvo a rendelkezé gy uta alkalm B v visszaköltö díszszá vezény ál pero á hiva küld ruszin korm megj búcsú ko megbízás tekin á Cs. egyéni m hiva állá m ra közsé mű lel funkc telj V vid hivata nagyrab cí cadd Min ném jelenték kisközs oda zarán elhely fog ó adminisztr udvarta köv udvart intend tit gabb same ál állap audie sorre kihallga jelen kv cé am r kívánsá tart kv vissz beje titká aszt he zarán beve audi legtöb n p zar megnyu vigaszt táv le zar szomb ünnep igye caddi vigasztal istentisztele e imádkoz embe legsze borzong lako v Szent magya r messianisz legen m kabbalisz esz fejt Közben-k éneke örven i I Chászid la resis mozz a c tány m ételma si kiosztá Bo aká mo rész istentiszt cselekedet asz oltá étke áldoz tek Nagy hiva ezen elhíreszt cél tú kital Magyaro leghír rebb leg ka le évszáza sz mun podo